A szakirányú továbbképzési szak megnevezése

Alternatív pedagógiák területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

Szakvizsgázott pedagógus (alternatív pedagógiák területen)

A szakirányú továbbképzés képzési területe

Pedagógusképzés képzési terület

A felvétel feltételei
 • Pedagógusképzés képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél.
A képzési idő

4 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

120 kredit

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek;
a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

Kötelező ismeretek:

A pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a gyakorlati tevékenység tapasztalataira építve a képzés során a továbbképzés hallgatói felkészülnek a pedagógus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására. Ismereteket szereznek a közoktatás rendszerének, intézményrendszerének működéséről, hatékony irányításáról, az oktatás- nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeiről.

Választható ismeretek:

A hallgató megismeri:

 • az alternatív és reformpedagógiák főbb elveit, sajátosságait;
 • a ma Magyarországon működő leghatékonyabb alternatív iskolák elméleti alapjait és gyakorlatát;
 • az árnyalt értékelés fajtáit;
 • az alternatív iskolákban működő kapcsolatmodelleket: alternatív osztályfőnöki, patrónusi, mentori modellek;
 • a pedagógusok közti együttműködés lehetséges módjait és ennek gyakorlati megvalósítását;
 • a szülő-pedagógus együttműködés lehetséges módjait, és legyen képes azokat alkalmazni;
 • a különböző tanulásszervezési módszereket és azok adaptív alkalmazásának szabályait;
 • az integrált nevelést szabályozó törvényi rendeleteket;
 • a gyerekek/tanítványok megismeréséhez szükséges módszereket, teszteket, alkalmakat, lehetőségeket;
 • az egyes intelligenciaterületek elméletét és annak lehetséges alkalmazását a tanítás során;
 • a tananyag differenciálásának módjait, a személyre szabott értékelés lehetőségeit.

A képzés során elsajátítandó személyes adottságok, készségek:

Kötelező ismeretek:

A hallgatók képessé válnak a fenti ismeretek alkalmazására az oktatásban-nevelésben.

Választható ismeretek:

A hallgató képes lesz

 • a tanulók egyéni lehetőségeihez igazított tanulásszervezés munkaformáinak (differenciált rétegmunka, kooperatív tanulás, projekt, individualizált tanulás többszintű tanulásszervezés) alkalmazására;
 • az iskolai környezet személyközpontúvá, befogadóvá tételéhez szükséges eszközök és módszerek bevezetésére és alkalmazására;
 • megerősítő visszajelzést adni a diákoknak, az óráikon, támogató és empátiás jelenlétre a tanítás, tanulás teljes folyamatában;
 • a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítésére, fejlesztésére;
 • a befogadó osztálytermi környezet kialakítására;
 • a gyógypedagógusokkal, segítő szakemberekkel való együttműködésre;
 • a szülő-pedagógus együttműködés lehetséges módjait a saját gyakorlatában alkalmazni;
 • a pedagógusok közti együttműködés lehetséges módjait saját gyakorlatában alkalmazni;
 • önmaga mélyebb megismerésére, az önismeret fejlesztésére;
 • a kihívásoknak megfelelő folyamatos megújulásra, nyitottságra a változással szemben;
 • az oktatás egyes elemeinek összekapcsolására;
 • együttműködési készségének fejlesztésére;
 • a kritikai gondolkozás fejlesztésére;
 • az információk rendszerezésére.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

Kötelező ismeretek:

Szakképzettségüket felhasználják a nevelő-oktató munkájuk során, adott pedagógus munkakörök, valamint adott intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátása kapcsán.

Választható ismeretek:
 • képzett pedagógus alternatív programmal működő iskolában
 • képzett pedagógus, aki alkalmas a tanulói tevékenységre, aktivitásra, együttműködésre építő tanórai tanulásszervezésre
A képzés felkészítést nyújt:
 • az iskola működésének megújítását segítő alternatív pedagógiai rendszer és egyes innovatív elemek tudatos megtervezésére és adaptációjára saját iskolában
 • az új tanárszerephez szükséges készségek, attitűdök elsajátítására
 • az adaptív tanórákra (blokkokra) való felkészülésre
 • a kooperatív tanulásszervezés elméleti hátterének, kulcsfogalmainak, alapelveinek érvényesítéséhez és gyakorlati megvalósításához, vagyis szakszerű kooperatív tanulásszervezésre a saját tanári munka során, beleértve a különböző tananyagok, tanulási célok és a kooperatív struktúrák összehangolását is.
 • a különböző tanulásszervezési módszerek és eszközök célnak megfelelő kiválasztására: differenciált, frontális és kooperatív óraszervezés adekvát és szakszerű alkalmazására
A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték
Kötelező ismeretkörök: 55 kredit
Általánosan alapozó ismeretek: 19 kredit

A neveléselmélet új eredményei, tanügyigazgatás; vezetéselmélet; Európai uniós ismeretek, minőségfejlesztés, minőségértékelés.

Szakmai alapozó ismeretek: 19 kredit

Alternatív és differenciáló pszichológia és pedagógia, családi nevelés, gyermekvédelem, prevenciós munka, inkluzív nevelés

Gyakorlati képzés és készségfejlesztés: 17 kredit

Esetmegbeszélés, drámapedagógia, kommunikációfejlesztés, iskolai gyakorlat

Választható ismeretkörök: 55 kredit
Alternatív és reformpedagógiák régen és ma: 4 kredit

Alternatív pedagógiák, iskolák

Pedagógusszerepek: 8 kredit

Pályaszocializáció, kapcsolatok az iskolában

Gyermekmegismerés: 6 kredit

Módszerek, eszközök a gyermekmegismerésben, ezek hasznosítása a tanításban

Hatékony tanulásszervezési módszerek: 15 kredit

Kooperatív tanulás, projekt, differenciálás

Értékelés: 6 kredit

Az értékelés pedagógiai szerepe, fejlesztő értékelés

Választható tárgy: 4 kredit

Elmélyülés egy-egy alternatív pedagógiai irányzatban, Iskolaellenző elméletek és gyakorlatok: fekete pedagógia, Iskolátlanítás, homeschooling, Szociális kompetenciák fejlesztése, A 21. század iskolája (IKT)

Iskolai gyakorlat: 12 kredit
A szakdolgozat kreditértéke

10 kredit

A számonkérés módja

Félévenként vizsgák és gyakorlati jegyek tantárgyanként.

A záróvizsgára bocsátás feltételei

A záróvizsga eredményes letételének feltételei: az előírt vizsgák eredményes letétele és más tanulmányi követelmények teljesítése, a szakdolgozat elkészítése, benyújtása. A szakmai tárgyakat átfogó – komplex – szóbeli vizsga, a szakdolgozat megvédése.

Érdeklődni lehet:

tovabbkepzes@avkf.hu

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 5.

Jelentkezés módja: Jelentkezési felületen

Csatolandó dokumentumok:

 • diplomamásolat
 • Igazolás pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlatról
 • 5000 Ft felvételi intézményi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat, amit a főiskola bankszámlájára kell utalniuk:
  Apor Vilmos Katolikus Főiskola 10700323-67353264-52300002
  A közlemény rovatba a következőket tüntesse fel: név és a választott szak neve.

A felvételi intézményi eljárási díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

A jelentkezéseket a következő címen fogadjuk:

Postai úton:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Tanulmányi Osztály
2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.

A képzés tervezett kezdete: 2021. szeptember

A képzés díja: 120 000 Ft/félév

Az oktatás helyszíne: 1201 Budapest, Török Flóris utca 227-229.

Megközelíthetőség:

Budapesti campus

A képzés időtartama: 4 félév

A képzés gyakorisága: félévente 6-8 péntek délután (14.00-től kb. 18.00-ig) és 6-8 szombat egész nap (9.00-től kb. 17.00-ig)

A képzést csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk.

Szakfelelős:

Dr. Czike Bernadett

Képzési idő:

4 félév

Tagozat:

Levelező

Csatolmány:

Mintatanterv 2018

Mintatanterv 2020-tól

Záróvizsga tételsor:

Záróvizsga tételsor

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése

Atipikus fejlődés szakirányú továbbképzési szak

A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma: FNYF/294-7/2019.

A létesítő intézmény neve: Apor Vilmos Katolikus Főiskola

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

Atipikus fejlődés szakembere

A szakirányú továbbképzés képzési területe

Pedagógusképzés képzési terület

A felvétel feltételei
 • Pedagógusképzés, társadalomtudomány, bölcsészettudomány képzési területek valamelyikén legalább alapképzésben szerzett oklevél.
A képzési idő

2 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

60 kredit

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek;
a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A képzés célja: a különleges bánásmódot igénylő gyermekek, tanulók hatékony fejlődésének és tanulásának biztosítására való felkészítés. Cél megismertetni az atipikus fejlődés (diszlexia, diszpraxia, diszgráfia, diszkalkulia, figyelemzavar, hiperaktivitás és autizmus spektrumzavarok, tehetség) sajátosságait és több, az ellátásban már bizonyítottan hatékony módszert, és ezek alapján az adott tanulói kör számára megfelelő eljárásokat alkalmazó tanulási környezet kialakítását. A képzés további célja az atipikus fejlődés szakember felkészítése a mindennapi tanítási gyakorlat átalakítására oly módon, hogy az megfeleljen az atipikus fejlődési sajátosságaik miatt hátrányt szenvedő tanulóknak is.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

Szakmai kompetenciák:

Az atipikus fejlődés szakember:

Tudása:

Ismeri

 • a 21. századi környezetben nevelkedő gyerekek fejlődésének és tanulási igényeinek jellemzőit és sokféleségét;
 • az atipikus fejlődés eltérő formáit (diszlexia, diszpraxia, diszgráfia, diszkalkulia, figyelemzavar, hiperaktivitás és autizmus spektrumzavarok, tehetség);
 • a neurológiai alapú teljesítményzavarok, kontrollzavarok, autizmus spektrumzavarok különböző formáit és ezeknek a tehetségfejlődéssel való kapcsolatát;
 • a tanulást megalapozó neurológiai harmonizációt biztosító tevékenységeknek a tanulásban való beépítésének útjait;
 • azokat a módszereket és tanulásszervezési formákat, amelyekkel az atipikus fejlődésű gyerekek tanulását megalapozza, támogatja;
 • az atipikus fejlődés sajátosságai által okozott konfliktushelyzeteket a szociálpszichológiai, szociológiai ismeretek alapján is.

Képességei:

Képes

 • a gyermekek, tanulók egyéni fejlődési sajátosságainak megismerésére;
 • az információknak a fejlesztés, tanítás megszervezéséhez szükséges rendszerezésére;
 • a fejlesztésnek a tanításba történő beépítésére;
 • az iskolai környezet befogadóvá tételéhez szükséges eszközök és módszerek bevezetésére és alkalmazására;
 • a hálózatos gondolkodásra a szakmai együttműködésekben;
 • a kritikai gondolkozásra.

Attitűdje:

 • a fejlődési különbségeket egyéni eltérésekként ítéli meg, fejlődési profilban gondolkodik;
 • a szabad kalandozást, módszeres tanulást és értő tanulási formákat egyaránt a tanulás fontos részének tekinti;
 • a pedagógusi feladatában kulcsfontosságúnak tartja az egyénre szabott osztálytermi tanulási környezet kialakítását;
 • mindig megújulva új módszereket tanul, és azokat beépíti a tanítási gyakorlatába a tanítandók csoportjának megfelelően;
 • nyitott a változásra, az új információk és infokommunikációs technikák befogadására, törekszik szakmai műveltségének folyamatos fejlesztésére;
 • érzékeny az emberi problémákra, kapcsolatokra, nyitott az egyéni, környezeti, társadalmi és technikai kihívásokra;
 • követi a digitális pedagógiai technikák és módszerek fejlődését, hazai alkalmazási lehetőségeit.

Autonómiája és felelőssége:

 • igyekszik a szülő-pedagógus együttműködésre az atipikus fejlődés kezelése kérdésében;
 • a gyógypedagógusokkal, segítő szakemberekkel való együttműködést fontosnak tartja;
 • befogadó osztálytermi légkör kialakítására törekszik;
 • pedagógiai és terápiás módszereiben a biztonság elsődleges szerepet kap;
 • körültekintő és konzultációra mindig nyitott, önreflektív személyiség;
 • szakmájának elhivatott képviselője, erkölcsi és etikai szempontból egyaránt;
 • szakmai színvonalat, felelős magatartást vár szakmai közössége minden tagjától;
 • aktívan részt vállal a szakmai és szemléleti utánpótlás nevelésben.
A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték
Preventív és korrektív pedagógia, pszichológia – az atipikus fejlődés és megismerése: 26 kredit
Az inklúzió pedagógiája – az atipikusan fejlődő gyerekek és tanulók inkluzív ellátása: 18 kredit
Iskolai neveléshez kapcsolódó szociálpszichológiai ismeretek – az atipikus fejlődés kezelésének szociálpszichológiai, szociológiai aspektusai, és a közösség szerepe: 11 kredit
A szakdolgozat kreditértéke

5 kredit

A számonkérés módja

Félévenként vizsgák és gyakorlati jegyek tantárgyanként.

A záróvizsgára bocsátás feltételei

A záróvizsga eredményes letételének feltételei: az előírt vizsgák eredményes letétele és más tanulmányi követelmények teljesítése, a szakdolgozat elkészítése, benyújtása.

Érdeklődni lehet:

atipikus@avkf.hu, tovabbkepzes@avkf.hu

Jelentkezési határidő: 2022. január 9.

Jelentkezés módja: Jelentkezési felületen

Csatolandó dokumentumok:

 • diplomamásolat
 • 5000 Ft felvételi intézményi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat, amit a főiskola bankszámlájára kell utalniuk:
  Apor Vilmos Katolikus Főiskola 10700323-67353264-52300002
  A közlemény rovatba a következőket tüntesse fel: név és a választott szak neve.

A felvételi intézményi eljárási díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

A jelentkezéseket a következő címen fogadjuk:

Postai úton:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Tanulmányi Osztály
2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.

A képzés tervezett kezdete: 2022. február

A képzés díja: 120 000 Ft/félév

Az oktatás helyszíne: 2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.

A képzés időtartama: 2 félév

A képzés gyakorisága: félévente 6-8 péntek délután (14.00-től kb. 18.00-ig) és 6-8 szombat egész nap (9.00 – 17.00-ig). Alkalmanként néhány hétköznap a módszertani műhelyek meglátogatására.

A képzést csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk.

Szakfelelős:

Dr. habil Gyarmathy Éva

Képzési idő:

2 félév

Tagozat:

Levelező

Csatolmány:

Mintatanterv

Záróvizsga tételsor:

Záróvizsga tételsor

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése

Atipikus fejlődés területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma: FNYF/963-3/2020.

A létesítő intézmény neve: Apor Vilmos Katolikus Főiskola

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

Szakvizsgázott pedagógus (atipikus fejlődés területen)

A szakirányú továbbképzés képzési területe

Pedagógusképzés képzési terület

A felvétel feltételei
 • Pedagógusképzés képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél, és
 • pedagógus munkakörben szerzett legalább hároméves szakmai gyakorlat.
A képzési idő

4 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

120 kredit

A képzés célja és a szakmai kompetenciák (tudás, képesség, attitűd, autonómia és felelősség):
 • A képzés célja: a különleges bánásmódot igénylő atipikus fejlődésű gyermekek, tanulók hatékony fejlődésének és tanulásának biztosítására való felkészítés. Cél megismertetni a hallgatókat az atipikus fejlődés (diszlexia, diszpraxia, diszgráfia, diszkalkulia, figyelem, hiperaktivitás és autizmus spektrum zavarok, atipikus tehetség) sajátosságaival és több, az ellátásban már bizonyítottan hatékony módszerrel, és ezek alapján az adott tanulói kör számára megfelelő eljárásokat alkalmazó tanulási környezet kialakítására képessé tenni őket. A képzés további célja az atipikus fejlődés szakember felkészítése a mindennapi tanítási gyakorlat átalakítására oly módon, hogy az megfeleljen az atipikus fejlődési sajátosságaik miatt hátrányt szenvedő tanulóknak is.
 • Szakmai kompetenciák:A szakvizsgázott pedagógus:
 • Tudása:
  Ismeri
  – a közigazgatás felépítését, működését és tájékozott az európai uniós alapismeretekben;
  – a nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet működésének jogi szabályozóit, a hazai és nemzetközi fejlesztési prioritásokat;
  – a minőségfejlesztés lényegét, hatásait a közoktatási intézmények működésére;
  – az oktatáspolitika jogi szabályozó dokumentumait;
  – és tudja biztosítani az intézmény és környezetének hatékony együttműködési kereteit;
  – a hazai és nemzetközi téren elfogadott hatékonysági mutatókat, mérési, értékelési módszereket, a gyermekek fejlődésének nyomon követési eszközeit és az intézmény dolgozóinak teljesítményértékelési módszereit;
  – a szegregáció, integráció, inklúzió kérdéskörét;
  – a 21. századi környezetben nevelkedő gyerekek fejlődésének és tanulási igényeinek jellemzőit és sokféleségét;
  – és alkalmazza a gyermekkori intervenció gyakorlatát, a segítségnyújtás lehetőségeit és a jelzőrendszerben való együttműködést;
  – a szakterületéhez kapcsolódó jogi szabályozást, az etikai normákat;
  – az atipikus fejlődés eltérő formáit (diszlexia, diszpraxia, diszgráfia, diszkalkulia, figyelem, hiperaktivitás és autizmus spektrum zavarok, atipikus tehetség);
  – a neurológiai alapú teljesítményzavarok, kontrollzavarok, autizmus spektrum zavarok különböző formáit, és ezeknek a tehetségfejlődéssel való kapcsolatát;
  – a tanulást megalapozó neurológiai harmonizációt biztosító tevékenységeknek a tanulásba való beépítésének útjait;
  – azokat a módszereket és tanulásszervezési formákat, amelyekkel az atipikus fejlődésű gyerekek tanulását megalapozza, támogatja;
  – az atipikus fejlődés sajátosságai által okozott konfliktushelyzeteket a szociálpszichológiai, szociológiai ismeretek alapján is.
 • Képességei:– a nevelési, fejlesztési célokat, feladatokat, tartalmakat a tanulók személyiségére, szociokulturális környezetének főbb jellemzőire tekintettel, differenciáltan megtervezni;
  – támogató tanulási környezetet biztosítani;
  – tevékenységére szakszerűen reflektálni;
  – a preventív stratégiák, modellek elemzésére, értékelésére és egy-egy módszer alkalmazására;
  – az iskola működésének megújítását segítő pedagógiai rendszer és egyes innovatív elemek tudatos megtervezésére és adaptációjára saját iskolájában;
  – a gyermekek, tanulók egyéni fejlődési sajátosságainak megismerésére;
  – az információknak a fejlesztés, tanítás megszervezéséhez szükséges rendszerezésére;
  – a befogadó osztálytermi légkör kialakítására;
  – intézményében a harmonikus, támogató légkör kialakítására;
  – a fejlesztésnek a tanításba történő beépítésére,
  – az iskolai környezet befogadóvá tételéhez szükséges eszközök és módszerek bevezetésére és alkalmazására;
  – a gyógypedagógusokkal, segítő szakemberekkel való együttműködésre;
  – a szülő-pedagógus együttműködésre az atipikus fejlődés kezelése kérdésében;
  – a hálózatos gondolkodásra a szakmai együttműködésekben;
  – a kritikai gondolkozásra;
  – a kihívásoknak megfelelő folyamatos megújulásra, nyitottságra a változással szemben.
 • Attitűdje:– tevékenysége során inkluzív, befogadó szemléletet képvisel, törekszik a családok kulturális hagyományainak tiszteletben tartására;
  – érzékeny a tanulók igényeire, problémáira, észleli a nehézségeket és hitelesen közvetíti a toleráns magatartást, biztosítja az egészséges személyiségfejlődés és az esélyegyenlőség feltételeit minden tanuló számára;
  – önismeret, önreflexiós képesség, saját érzések azonosítása, kifejezése, megfogalmazása jellemzi;
  – hatékony kommunikáció, sokszempontúság, nézőpontváltás jellemzi,
  – nyitott az új tapasztalatokra;
  – nyitott, elfogadó és toleráns a tanulók különbözősége iránt;
  – törekszik a tanulókat megismerni, érdeklődésüket felébreszteni és fenntartani;
  – a fejlődési különbségeket egyéni eltérésekként azonosítja, és fejlődési profilban gondolkodik;
  – a szabad kalandozás, módszeres tanulás és értő tanulási formákat egyaránt a tanulás fontos részének tekinti;
  – pedagógusi feladatában kulcsfontosságúnak tekinti az egyénre szabott osztálytermi tanulási környezet kialakítását;
  – mindig megújulva új módszereket tanul, és azokat beépíti a tanítási gyakorlatába a tanítandók csoportjának megfelelően.
 • Autonómiája és felelőssége:– a szülő-pedagógus együttműködés az atipikus fejlődés kezelése kérdésében;
  – a befogadó osztálytermi légkör kialakítása;
  – a gyógypedagógusokkal, segítő szakemberekkel való együttműködés;
  – a kihívásoknak megfelelő folyamatos megújulás, nyitottság a változással szemben.
A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték
Kötelező ismeretkörök: 55 kredit

Közigazgatási, tanügyigazgatási vezetési ismeretek; A nevelési-oktatási intézmény mint szervezet; Az intézmény és környezete; a nevelési-oktatási intézmény hatékonysága; A pedagógus szerepe a nevelési-oktatási intézmény szervezetében; Egyéni sajátosságokra érzékeny személyiségformálás, a sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyek, illetve csoportok nevelése-oktatása; Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása a nevelési-oktatási intézményrendszerben

Választható ismeretkörök: 55 kredit

Preventív és korrektív pedagógia, pszichológia; Az inklúzió pedagógiájának gyakorlata; Iskolai neveléshez kapcsolódó szociálpszichológiai ismeretek

A szakdolgozat kreditértéke

10 kredit

A számonkérés módja

Félévenként vizsgák és gyakorlati jegyek tantárgyanként.

A záróvizsgára bocsátás feltételei

Az előírt vizsgák eredményes letétele és más tanulmányi követelmények teljesítése, a szakdolgozat elkészítése, benyújtása.

Érdeklődni lehet:

atipikus@avkf.hu és tovabbkepzes@avkf.hu

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 5.

Jelentkezés módja: Jelentkezési felületen

Csatolandó dokumentumok:

 • diplomamásolat
 • Igazolás pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlatról
 • 5000 Ft felvételi intézményi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat, amit a főiskola bankszámlájára kell utalniuk:
  Apor Vilmos Katolikus Főiskola 10700323-67353264-52300002
  A közlemény rovatba a következőket tüntesse fel: név és a választott szak neve.

A felvételi intézményi eljárási díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

A jelentkezéseket a következő címen fogadjuk:

Postai úton:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Tanulmányi Osztály
2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.

A képzés tervezett kezdete: 2021. szeptember

A képzés díja: 120 000 Ft/félév

Az oktatás helyszíne: 2600 Vác, Szent Miklós tér 14.

A képzés időtartama: 4 félév

A képzés gyakorisága: félévente 6-8 péntek délután (14.00-től kb. 18.00-ig) és 6-8 szombat egész nap (9.00-től kb. 17.00-ig). Alkalmanként néhány hétköznap a módszertani műhelyek meglátogatására.

A képzést csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk.

Szakfelelős:

Dr. habil. Gyarmathy Éva főiskolai tanár

Képzési idő:

4 félév

Tagozat:

Levelező

Csatolmány:

Mintatanterv 2020-tól

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése

Drámajáték-vezető szakirányú továbbképzési szak

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

Drámajáték-vezető

A szakirányú továbbképzés képzési területe

Társadalomtudomány

A felvétel feltételei
 • Alapképzésben társadalomtudomány, bölcsészettudomány, hitéleti művészeti képzési területek valamelyikén szerzett oklevél.
A képzési idő

4 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

120 kredit

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek;
a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
 • a dramatikus munkaforma elméleti hátterének elsajátítása
 • a dramatikus munkaforma alkalmazási lehetőségeinek megismerése
 • a legfontosabb dramatikus technikák készségszintű elsajátítása
 • a dramatikus foglalkozások vezetéséhez szükséges megfelelő szintű szakmai önismeret kialakítása
 • a pedagógiai munka során szükséges önismeret és reflektív gyakorlat megismerése
 • képesség a korosztályi, illetve személyes szellemi-lelki fejlődés problémáinak felismerésére és segítségnyújtás a helyes válaszok megkereséséhez
 • képesség a művészeti tevékenység iránti igény felkeltésére, a kreativitás és a lelki egészség karbantartása céljából
A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték
Játékelméleti stúdiumok 30 kredit
Drámajáték stúdiumok 40 kredit
Dramaturgiai stúdiumok 40 kredit
A szakdolgozat kreditértéke

10 kredit

A számonkérés módja

Félévenként vizsgák és gyakorlati jegyek tantárgyanként.

Szigorlatok
 • Drámapedagógia
 • Színházi nevelés
A záróvizsgára bocsátás feltételei

A záróvizsga eredményes letételének feltételei: az előírt vizsgák eredményes letétele és más tanulmányi követelmények teljesítése, a szakdolgozat elkészítése, benyújtása. A szakmai tárgyakat átfogó – komplex – szóbeli vizsga, a szakdolgozat megvédése.

Érdeklődni lehet:

Székely Andrea, szakfelelős
E-mail: szekely.andrea@avkf.hu

Továbbá: tovabbkepzes@avkf.hu

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 5.

Jelentkezés módja: Jelentkezési felületen

Csatolandó dokumentumok:

 • diplomamásolat
 • 5000 Ft felvételi intézményi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat, amit a főiskola bankszámlájára kell utalniuk:
  Apor Vilmos Katolikus Főiskola 10700323-67353264-52300002

A felvételi intézményi eljárási díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

A jelentkezéseket a következő címen fogadjuk:

Postai úton:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Tanulmányi Osztály
2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.

A képzés tervezett kezdete: 2021. szeptember

A képzés díja: 120 000 Ft/félév

Az oktatás helyszíne: 1201 Budapest, Török Flóris utca 227-229.

Megközelíthetőség:

Budapesti campus

A képzés időtartama: 4 félév

A képzés gyakorisága: félévente 6-8 péntek délután (14.00-től kb. 18.00-ig) és 6-8 szombat egész nap (9.00-től kb. 17.00-ig)

A képzést csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk.

Szakfelelős:

Székely Andrea

Képzési idő:

4 félév

Tagozat:

Levelező

Csatolmány:

Mintatanterv a 2021/22-es tanévtől

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése

Drámapedagógia szakirányú továbbképzési szak

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

Drámapedagógus

A szakirányú továbbképzés képzési területe

Pedagógusképzés képzési terület

A felvétel feltételei
 • Pedagógusképzés képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél.
A képzési idő

4 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

120 kredit

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek;
a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
 • a dramatikus munkaforma elméleti hátterének elsajátítása
 • a dramatikus munkaforma alkalmazási lehetőségeinek megismerése
 • az iskolai nevelés kontextusába beépíthető legfontosabb dramatikus technikák készségszintű elsajátítása
 • a dramatikus foglalkozások vezetéséhez szükséges megfelelő szintű szakmai önismeret kialakítása
 • a pedagógiai munka során szükséges önismeret és autoreflektív gyakorlat megerősítése
 • képesség a korosztályi illetve személyes szellemi-lelki fejlődés problémáinak felismerésére és segítségnyújtás a helyes válaszok megkereséséhez
 • képesség a pedagógus-személyiségnek mint erőforrásnak a kreatív alkalmazására
 • képesség valamilyen művészeti tevékenység iránti igény felkeltésére, a kreativitás és a lelki egészség karbantartása céljából
A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték
Játékelméleti stúdiumok 30 kredit
Drámajáték stúdiumok 25 kredit
Dramaturgiai stúdiumok 30 kredit
Színi nevelés 25 kredit
A szakdolgozat kreditértéke

10 kredit

A számonkérés módja

Félévenként vizsgák és gyakorlati jegyek tantárgyanként.

Szigorlatok
 • Drámapedagógia
 • Színházi nevelés
A záróvizsgára bocsátás feltételei

A záróvizsga eredményes letételének feltételei: az előírt vizsgák eredményes letétele és más tanulmányi követelmények teljesítése, a szakdolgozat elkészítése, benyújtása. A szakmai tárgyakat átfogó – komplex – szóbeli vizsga, a szakdolgozat megvédése.

Érdeklődni lehet:

Székely Andrea, szakfelelős
E-mail: szekely.andrea@avkf.hu

Továbbá: tovabbkepzes@avkf.hu

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 5.

Jelentkezés módja: Jelentkezési felületen

Csatolandó dokumentumok:

 • diplomamásolat
 • 5000 Ft felvételi intézményi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat, amit a főiskola bankszámlájára kell utalniuk:
  Apor Vilmos Katolikus Főiskola 10700323-67353264-52300002

A felvételi intézményi eljárási díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

A jelentkezéseket a következő címen fogadjuk:

Postai úton:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Tanulmányi Osztály
2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.

A képzés tervezett kezdete: 2021. szeptember

A képzés díja: 120 000 Ft/félév

Az oktatás helyszíne: 1201 Budapest, Török Flóris utca 227-229.

Megközelíthetőség:

Budapesti campus

A képzés időtartama: 4 félév

A képzés gyakorisága: félévente 6-8 péntek délután (14.00-től kb. 18.00-ig) és 6-8 szombat egész nap (9.00-től kb. 17.00-ig)

A képzést csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk.

Szakfelelős:

Székely Andrea

Képzési idő:

4 félév

Tagozat:

Levelező

Csatolmány:

Mintatanterv 2019

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése

Drámapedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma:
OH-FIF/419-5/2011.

A létesítő intézmény neve:
Nyugat-Magyarországi Egyetem

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

szakvizsgázott pedagógus (drámapedagógia területen)

A szakirányú továbbképzés képzési területe

Pedagógusképzés képzési terület

A felvétel feltételei
 • Pedagógusképzés képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél.
 • 2006. előtti felsőoktatási rendszerben főiskolai és/vagy egyetemi szintű tanári szakképzettség
 • Bármely egyéb képzési területen végzettek számára további feltétel pedagógus-szakképzettség megléte
 • Legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat

Fontos szabály: az alapképzési szinthez kapcsolódó szakirányú továbbképzésben részt vehetnek a felvétel feltételeként meghatározott alapképzésre épülő mesterképzésben, valamint a képzési területnek vagy ágnak megfelelő egységes osztatlan képzésben végzettek is. A felvétel feltételeként megjelölt végzettségi szint tehát a minimum szintet jelenti. Ebben az esetben azonban fel kell hívni a mesterfokozattal rendelkező hallgató figyelmét, hogy a képzés kizárólag az alapfokozatban megszerzett ismeretekre épül.

A képzési idő

4 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

120 kredit

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek;
a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

Kötelező ismeretek:

A pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a gyakorlati tevékenység tapasztalataira építve a képzés során a továbbképzés hallgatói felkészülnek a pedagógus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására.
Ismereteket szereznek a közoktatás rendszerének, intézményrendszerének működéséről, hatékony irányításáról, az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeiről.

Választható ismeretek:

A drámapedagógia szakirányú képzés hallgatója ismeretekre tesz szert a különböző dramatikus tevékenységtípusok területén (gyakorlatok, dramatikus játék, színházi munka, tanítási dráma, szakértői dráma, színházi nevelési program). Ismeri a verbális és a nemverbális kommunikáció általános törvényszerűségeit. Ismeri a szerepjáték fajtait, azokat a célnak megfelelően tudja alkalmazni. Ismeri az improvizációs technikát. Ismeri a hatás- és előadás-elemzési eljárásokat (azok alkalmazásában jártasságra tesz szert). Ismereteket szerez a játékelmélet területéről, valamint a tánc-, a zene- és a színháztörténet területéről.

A szakképzettség alkalmazása, felhasználhatósága:

Kötelező ismeretek:

Szakképzettségüket felhasználják a nevelő-oktató munkájuk során, adott pedagógus munkakörök, valamint adott intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátása kapcsán.

Választható ismeretek:

A drámapedagógus olyan szakmai kultúrával rendelkező szakember, aki az oktatás-nevelés területén a NAT Művészetek fejezetének Dráma alfejezete szerinti tanításra alkalmas, aki alkalmas továbbá az alapfokú művészeti iskolák színjátéktagozatán a főtárgy (drámajáték), a tréningtárgyak (beszéd- és mozgásgyakorlat) tanítására, aki a dramatikus módszereket tantárgyi keretektől függetlenül is alkalmazni tudja, aki a drámapedagógia különböző megjelenési formai kapcsán önálló véleményalkotásra, kommunikációs-szakmai feladatok igényes megoldására alkalmas. Széleskörű kommunikációs, szervezési-rendezési, valamint esztétikai és művelődéstörténeti ismereteit az iskolák életében sokoldalúan képes hasznosítani.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték
Kötelező ismeretkörök: 55 kredit

Közigazgatási, EU-s és államháztartási ismeretek; A nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet; A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága; A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében; Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyiségek, illetve csoportok nevelése-oktatása

Választható ismeretkörök: 55 kredit

A drámapedagógia elmélete és gyakorlata; Dramaturgiai témacsoport; Színi nevelési specializáció

A szakdolgozat kreditértéke

10 kredit

A számonkérés módja

Félévenként vizsgák és gyakorlati jegyek tantárgyanként.

A záróvizsgára bocsátás feltételei

A záróvizsga eredményes letételének feltételei: az előírt vizsgák eredményes letétele és más tanulmányi követelmények teljesítése, a szakdolgozat elkészítése, benyújtása. A szakmai tárgyakat átfogó – komplex – szóbeli vizsga, a szakdolgozat megvédése.

Érdeklődni lehet:

Székely Andrea, szakfelelős
E-mail: szekely.andrea@avkf.hu

Továbbá: tovabbkepzes@avkf.hu

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 5.

Jelentkezés módja: Jelentkezési felületen

Csatolandó dokumentumok:

A felvételi intézményi eljárási díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

A jelentkezéseket a következő címen fogadjuk:

Postai úton:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Tanulmányi Osztály
2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.

A képzés tervezett kezdete: 2021. szeptember

A képzés díja: 120 000 Ft/félév

Az oktatás helyszíne:1201 Budapest, Török Flóris utca 227-229.

Megközelíthetőség:

Budapesti campus

A képzés időtartama: 4 félév

A képzés gyakorisága:félévente 6-8 péntek délután (14.00-től kb. 18.00-ig) és 6-8 szombat egész nap (9.00-től kb. 17.00-ig)

A képzést csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk.

Szakfelelős:

Székely Andrea

Képzési idő:

4 félév

Tagozat:

Levelező

Csatolmány:

Mintatanterv 2013-tól

Mintatanterv 2014-tól

Mintatanterv 2020-tól

Mintatanterv 2021-től

Intézmény és társadalom tételsor 2019

Drámapedagógia szigorlati tételek 2017 tavasz

Drámapedagógia szakdolgozati témák

Záróvizsga tételsor

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése

Fejlesztő biblioterápia szakirányú továbbképzési szak

A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma:

FF/849-3/2012.

A létesítő intézmény neve:

Kaposvári Egyetem

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

Fejlesztő biblioterapeuta

A szakirányú továbbképzés képzési területe

Társadalomtudomány képzési terület

A felvétel feltételei
 • BA/BSc, főiskolai szintű vagy egyetemi végzettség és könyvtáros vagy pedagógus (óvodapedagógus, tanítói, gyógypedagógusi, tanári, pedagógia vagy szociálpedagógus szakon) vagy közművelődési jellegű (művelődésszervező, andragógus), illetve pszichológia, orvos, szociológia, szociális ápoló szakon szerzett szakképzettség.
A képzési idő

2 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

60 kredit

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek;
a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

Az összetett szakértelmet kívánó fejlesztő biblioterápiás munkára való felkészülés több ismeretkör tudásanyagát öleli fel. A biblioterapeutának széleskörű műértési, olvasásismereti, kapcsolati, erkölcstani, didaktikai, szimbólum- és jelképismereti tudásokkal kell rendelkeznie. A képzés elsődleges célja azoknak a kompetenciáknak a kialakítása, fejlesztése, amelyekkel a hallgatók képessé válnak egyéni és csoportos foglalkozások során a művek terápiás, fejlesztő célú felhasználására. A hallgatók a képzés során megerősítik azokat az adottságaikat, készségeiket, amelyek képessé teszik őket viselkedésbeli változások előmozdítására, önismeretet mélyítő foglalkozások vezetésére, attitűdök áthangolására.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A végzett hallgatók a szociális, az oktatási, a könyvtári valamint a kulturális szféra egyéb területein, továbbá pasztorációs munkákban hasznosíthatják ismereteiket: egyéni és csoportos foglalkozások tartása, publikálás, szakmai tevékenység szervezése, biblioterápiás programok, módszerek kidolgozása. Emellett gyógyító és rehabilitációs intézményekben, ahol klinikai biblioterápia zajlik, orvosi, pszichológusi felügyelet mellett fejthetik ki tevékenységüket: olvasmánylista összeállítása, mesélés, műelemzések készítése, műbefogadási módszerek átadása, önismereti játékok vezetése.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték
Elméleti alapképzés: 8 kredit
 • A személyiségpszichológia alapjai
 • A humán fejlődés
 • Irodalomelmélet. Műfajismeret
Törzs- és szakképzés: 16 kredit
 • Műalkotások elemzése, kreatív írás
 • A biblioterápia etikai kérdései
 • Gyermekirodalom, olvasáspedagógia
 • A biblioterápia története és alkalmazási területei
 • A biblioterápia módszertana
 • Befogadáslélektan
 • Művészetterápiák
Speciális ismeretek: 12kredit
 • Szimbólumismeret
 • Gyermekek fejlesztő biblioterápiája
 • Esetmegbeszélés
Szakmai gyakorlat: 14 kredit
 • Önismeret I. (művészetterápia)
 • Intézményi gyakorlat
 • Önismeret II. (biblioterápia)
Szakdolgozat: 10 kredit
A szakdolgozat kreditértéke

10 kredit

A számonkérés módja

Félévenként vizsgák és gyakorlati jegyek tantárgyanként.

A záróvizsgára bocsátás feltételei

A záróvizsga eredményes letételének feltételei: az előírt vizsgák eredményes letétele és más tanulmányi követelmények teljesítése, a szakdolgozat elkészítése, benyújtása. A szakmai tárgyakat átfogó – komplex – szóbeli vizsga, a szakdolgozat megvédése.

Érdeklődni lehet:

Csapóné dr. Ferenczi Szilvia

ferenczi.szilvia@avkf.hu

tovabbkepzes@avkf.hu

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 5.

Jelentkezés módja: Jelentkezési felületen

Csatolandó dokumentumok:

 • diplomamásolat
 • 5000 Ft felvételi intézményi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat, amit a főiskola bankszámlájára kell utalniuk:
  Apor Vilmos Katolikus Főiskola 10700323-67353264-52300002
  A közlemény rovatba a következőket tüntesse fel: név és a választott szak neve.

A felvételi intézményi eljárási díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

A jelentkezéseket a következő címen fogadjuk:

Postai úton:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Tanulmányi Osztály
2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.

A képzés tervezett kezdete: 2021. szeptember

A képzés díja: 120 000 Ft/félév

Az oktatás helyszíne: 1201 Budapest, Török Flóris utca 227-229.

Megközelíthetőség:

Budapesti campus

A képzés időtartama: 2 félév

A képzés gyakorisága: félévente 8-10 szombat egész nap (9.00-től kb. 17.00-ig)

A képzést csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk.

Szakfelelős:

Csapóné dr. Ferenczi Szilvia

Képzési idő:

2 félév

Tagozat:

Levelező

Csatolmány:

Mintatanterv 2020

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése

Fejlesztő, differenciáló pedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma:

OH-FHF/449-8/2009.

A létesítő intézmény neve:

Nyugat-Magyarországi Egyetem

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

Szakvizsgázott pedagógus (fejlesztő, differenciáló pedagógia területen)

A szakirányú továbbképzés képzési területe

Pedagógusképzés képzési terület

A felvétel feltételei
 • felsőfokú végzettségi szint és pedagógus (óvodapedagógus, tanító, tanár, gyógypedagógus, szociálpedagógus, konduktor, szakoktató, csecsemő- és kisgyermeknevelő) szakképzettség,
 • pedagógus munkakörben szerzett legalább hároméves szakmai gyakorlat.
A képzési idő

4 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

120 kredit

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek;
a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

Kötelező ismeretek:

A pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a gyakorlati tevékenység tapasztalataira építve a képzés során a továbbképzés hallgatói felkészülnek a pedagógus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására. Ismereteket szereznek a közoktatás rendszerének, intézményrendszerének működéséről, hatékony irányításáról, az oktatás, nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeiről.

Választható ismeretek:

A hallgató megismeri

 • a differenciálás pedagógiai és pszichológiai alapjait;
 • a sajátos személyiségszerveződés okait, tüneteit, különös tekintettel a tanulási nehézségek okaira, fajtáira, az érzelmi és viselkedészavarok megnyilvánulásaira, valamint a tanulási nehézségek és a gondolkodásfejlődés összefüggéseire, illetve a tehetség szerveződésének feltételeire;
 • a differenciálás lehetőségeit és specifikumait az egyes fejlődési, fejlesztési területeken, a 3-7 éves gyermekek, illetve a 6-12 évesek esetében.
 • a diszlexia, diszgráfia, diszkalkúlia reedukció legfontosabb elemeit, valamint a tanulásban akadályozottak pedagógiájának alapjait.

A képzés során elsajátítandó személyes adottságok, készségek:

Kötelező ismeretek:

Képessé válnak a fenti ismeretek alkalmazására az oktatásban-nevelésben.

Választható ismeretek:

A hallgató képes lesz az iskolai, illetve az óvodai foglalkozásokba ágyazottan

 • a gyermekek tudatos, tervszerű fejlesztésére, az egyéni tanulási folyamat differenciált irányítására;
 • indokolt esetben a képességek korrekciójához szükséges eszközök és módszerek megválasztására, és a probléma jellegének megfelelő fejlesztő eljárások kidolgozására;
 • egyéni és csoportszintű fejlesztési tervek készítésére, kivitelezésre és értékelésére, valamint diagnosztizáló tevékenység végzésére.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

Kötelező ismeretek:

Szakképzettségüket felhasználják a nevelő-oktató munkájuk során, adott pedagógus munkakörök, valamint adott intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátása kapcsán.

Választható ismeretek:

A szakképesítés birtokában a pedagógus differenciált tanulásirányítást vezethet csoportonként a 3-7 évesek körében óvodában, a 6-12 évesek esetében pedig iskolában, illetve az általános iskola kezdő szakaszában fejlesztőpedagógusként működhet.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték
Kötelező ismeretkörök: 55 kredit
Választható ismeretkörök: 55 kredit
A szakdolgozat kreditértéke

10 kredit

A számonkérés módja

Félévenként vizsgák és gyakorlati jegyek tantárgyanként.

A záróvizsgára bocsátás feltételei

A záróvizsga eredményes letételének feltételei: az előírt vizsgák eredményes letétele és más tanulmányi követelmények teljesítése, a szakdolgozat elkészítése, benyújtása. A szakmai tárgyakat átfogó – komplex – szóbeli vizsga, a szakdolgozat megvédése.

Érdeklődni lehet:

tovabbkepzes@avkf.hu

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 5.

Jelentkezés módja: Jelentkezési felületen

Csatolandó dokumentumok:

A felvételi intézményi eljárási díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

A jelentkezéseket a következő címen fogadjuk:

Postai úton:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Tanulmányi Osztály
2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.

A képzés tervezett kezdete: 2021. szeptember

A képzés díja: 120 000 Ft/félév

Az oktatás helyszíne: 1201 Budapest, Török Flóris utca 227-229. és/vagy 2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.

Megközelíthetőség:

Budapesti campus

Vác:
Nyugati pályaudvarról 15 percenként indulnak a vonatok (menetidő 25-45 perc), majd az állomástól 10 perces séta a főiskola épülete.
Újpest-Városkapu megállótól 300-as busszal a váci végállomásig (45 perc), onnan 10 perces séta.

Igény szerint mindkét oktatási helyszínünkön korlátozott létszámban kollégiumi szállást biztosítunk.

A képzés időtartama: 4 félév

A képzés gyakorisága: félévente 6-8 péntek délután (14.00-től kb. 18.00-ig) és 6-8 szombat egész nap (9.00-től kb. 17.00-ig)

A képzést csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk.

Szakfelelős:

Dr. Radványi Katalin

Képzési idő:

4 félév

Tagozat:

Levelező

Csatolmány:

Mintatanterv 2013-tól

Mintatanterv 2020-tól

Mintatanterv 2021-től

Fejlesztő-differenciáló módszertan szigorlat tételek

Intézmény és társadalom szigorlat tételek (Frissítve: 2020.03.02)

Fejlesztő szakdolgozati témák (Frissítve: 2020.10.29)

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése

Felnőttképzési tréner szakirányú továbbképzési szak

A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma:
FNYF/969-3/2020.

A létesítő intézmény neve:
Apor Vilmos Katolikus Főiskola

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

Felnőttképzési tréner

A szakirányú továbbképzés képzési területe

Társadalomtudományi képzési terület

A felvétel feltételei
 • Bármely képzési területen, legalább alapképzésben szerzett oklevél, vagy korábbi rendszerű legalább főiskolai szintű képzésben szerzett oklevél.
 • A főiskola keresztény értékrendű hitéleti elfogadása.
A képzési idő

2 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

60 kredit

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek;
a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A képzés célja: A továbbképzés hallgatói a szakterületükön szerzett ismeretekre és az alkalmazási tevékenység tapasztalataira építve a képzés során a felkészülnek azok átadására az egyes munkakörökhöz, illetve az intézményekhez, cégekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására. Ismereteket szereznek a felnőttképzés ezen belül a tréneri képzés rendszerének működéséről, a felnőttképzési módszerekről, a kommunikáció sajátosságairól, a tréningvezetésekhez szükséges eszközökről, a tréningek hatékony irányításáról.

A hallgatók a személyes kompetenciájuk, képességeik és készségeik kifejlesztése révén alkalmasak és képesek a szükséges tudás, ismeretek átadására. Megtanulják, hogyan kell használni a tréneri alapelveket és eszközöket személyes és szakmai helyzetben, amelyek nagy eredményekhez vezetnek.

A képzés eredményeként a hallgatók olyan innovációs készségre, célorientált eszközhasználatra és módszertani kultúrára tesznek szert, amellyel biztos alapon, hatékonyan tudnak a meghatározott témában tréninget vezetni.

Az ismeretkör célja, hogy a hallgató egységben lássa a felnőttképzésben a tréneri képzés rendszerét, és az értelmiségi létéhez szükséges olyan irányítási, minőségfejlesztési ismerettel rendelkezzen, mellyel nagymértékben segíti a tudástranszfert.

A főállású munka mellett elvégezhető képzés tananyaga elméleti és gyakorlati részekből áll. A gyakorlati képzés konzultációkkal, gyakorlatvezetői segítséggel végzett ellenőrzött tanulás.

Szakmai kompetenciák:

A szakirányú továbbképzésen végzett hallgató számára a képzés során elsajátítandó a szakmára épülő a tréningek megtartásához szükséges kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, képességek, attitűdök, autonómia és felelősség.

Tudása:

A képzést elvégző a szakmai tapasztalataira építve ismeri és tudja

 • a pedagógia főbb alapelveit és módszereit,
 • az andragógia alapelveit és módszereit
 • a felnőttképzés rendszerét,
 • a tréneri képzés helyét a felnőttképzésben,
 • a tréneri képzés nemzetközi tapasztalatait,
 • a tréneri képzés jogszabályi kereteit,
 • a tréneri képzés módszereit,
 • a szakmai munkaterületén a felkészítendők hiányosságait,
 • a tréneri módszereket és azok a készségfejlesztésben és képességfejlesztésben játszott szerepét.

Képességei:

A képzést elvégző rendelkezik

 • önismerettel, önértékelési képességgel,
 • az egyénekkel és csoportokkal történő sikeres kommunikációt, kapcsolatteremtést segítő képességekkel,
 • a tréningek megtervezéséhez szükséges képességgel,
 • értékválasztási és értékátadási képességekkel,
 • a módszerekben kreativitási képességgel,
 • a különféle tudás mérést alkalmazó képességgel,
 • tudáson alapuló szakmai tekintélyt fenntartó képességgel,
 • segítő készséggel az egyéni erősségek és fejlesztési lehetőségek felfedésében és kidolgozásában.

Attitűdje:

A tréneri tevékenységre való alkalmasság, megfelelés, viselkedés tudatosítása és nyomonkövetése.

A tréneri munka során a hatékonyságra rátekint, képes a képzési programot szükség szerint módosítani.

A képzést elvégző egyén az adott tréning körülménynek megfelelő gyors, azonnali reagálásai, melyek során értékeket vesz alapul.

Autonómiája és felelőssége:

A végzett hallgató felnőtteket képezhet az adott szakterületén, vagy a saját munkahelyén minőségi színvonalon felkészítheti a munkatársakat.

Felelősséggel tervezi a tréninget, a módszert és a megvalósítást.

Felmérést követően szabadon dönt az egyes feldolgozandó tartalmakról és a fejlesztendő készségekről.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték

Általános szakmai ismeretek: 10 kredit

Általános pedagógiai ismeretek; Andragógiai ismeretek; Felnőttképzés rendszere és módszerei; A tréneri képzés helye a felnőttképzésben, alapelvek és jogi keretek

Tréneri speciális szakmai ismeretek: 15 kredit

A tréner személyiségi követelményeinek, kompetenciáinak ismerete, szerepe, tréneri etika, önismeret fejlesztése, a tréneri módszer és a mérés értékelés elmélete, tréningek vezetése.

Korszerű információs kommunikációs technológiai ismeretek: 15 kredit

A tréneri képzéshez szükséges informatikai eszközök; A kommunikáció és retorikaelméleti alapjai, eszközei és emberi tényezői. A kommunikáció zavarai.

Gyakorlati képzés: 10 kredit

Tréningek tartása, retorika, mérés értékelés, tréneri módszertan”

Szakdolgozat: 10 kredit

A szakdolgozat kreditértéke

10 kredit

A számonkérés módja

Az ismeretek ellenőrzésére, és az értékelésre vonatkozó szabályokat az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzata tartalmazza. Az ismeretek számonkérésének módját a tantárgyi programok rögzítik, a hallgatók erről a tanulmányaik megkezdése előtt tájékoztatást kapnak. A tananyag ismeretének értékelése a szorgalmi időszakban, illetve a vizsgaidőszakban történhet. Valamennyi vizsga lehet írásbeli, szóbeli vagy ezek kombinációja.

A záróvizsgára bocsátás feltételei
 • az abszolutórium megszerzése, valamint
 • a szakdolgozat leadása.
Érdeklődni lehet:

tovabbkepzes@avkf.hu

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 5.

Jelentkezés módja: Jelentkezési felületen

Csatolandó dokumentumok:

 • diplomamásolat
 • Igazolás munkakörben eltöltött legalább 3 éves gyakorlatról
 • 5000 Ft felvételi intézményi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat, amit a főiskola bankszámlájára kell utalniuk:
  Apor Vilmos Katolikus Főiskola 10700323-67353264-52300002

A felvételi intézményi eljárási díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

A jelentkezéseket a következő címen fogadjuk:

Postai úton:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Tanulmányi Osztály
2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.

A képzés tervezett kezdete: 2021. szeptember

A képzés díja: 120 000 Ft/félév

Az oktatás helyszíne: 1201 Budapest, Török Flóris utca 227-229.

Megközelíthetőség:

Budapesti campus

A képzés időtartama: 2 félév

A képzés gyakorisága: félévente 6-8 péntek délután (14.00-től kb. 18.00-ig) és 6-8 szombat egész nap (9.00-től kb. 17.00-ig)

A képzést csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk.

Szakfelelős:

Modláné Görgényi Ildikó

Képzési idő:

2 félév

Tagozat:

Levelező

Csatolmány:
A szakirányú továbbképzési szak megnevezése

Gyakorlatvezető, mentorpedagógus az iskoláskor előtti nevelés és gondozás intézményeiben szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma:
OH-FF/526-6/2012.

A létesítő intézmény neve:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

Szakvizsgázott pedagógus (a gyakorlatvezető, mentorpedagógus az iskoláskor előtti nevelés és gondozás intézményeiben szakterületen)

A szakirányú továbbképzés képzési területe

Pedagógusképzés képzési terület

A felvétel feltételei
 • Pedagógusképzés képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél.
 • Iskoláskor előtti nevelési-gondozási intézményben (óvoda, bölcsőde, családi napközi) eltöltött legalább két éves gyakorlat
 • Legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat
A képzési idő

4 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

120 kredit

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek;
a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

A pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a gyakorlati tevékenység tapasztalataira építve a képzés során a hallgatók felkészülnek a pedagógus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására.

Ismereteket szereznek a közoktatás rendszerének, intézményrendszerének működéséről, hatékonyirányításáról, az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeiről.

A képzés során elsajátítandó személyes adottságok, készségek:

A szakvizsgázott gyakorlatvezető, mentorpedagógus képes

 • az intézményi (bölcsődei, óvodai, családi napközi) gyakorlat megtervezésére, megszervezésére, vezetésére és értékelésére magas szinten;
 • a hallgató, kezdő pedagógus munkájának nyomon követésére, fejlesztő konstruktív értékelésére, visszacsatolás facilitálására;
 • a szakmai kompetenciák meghatározására, fejlesztésére, mérésére, értékelésére;
 • a hallgató, pályakezdő pedagógus szakmai szocializációjának támogatására, segítésére;
 • az egész életen át tartó tanulást, a hallgatók, pályakezdő pedagógusok szakmai szocializációjához szükséges kompetenciák megalapozására, fejlesztésére.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

 • A végzettek felhasználhatják szakképzettségüket a nevelő-oktató munkájuk során, adott pedagógus munkakörök, valamint adott intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátása kapcsán.
 • A mentori munkára való tudatos felkészülés eredményeképpen a gyakorlatvezető, mentorpedagógus – a pedagógusképző intézmény megbízásával és elvi útmutatásai szerint – a hallgatók iskoláskor előtti napközbeni ellátási intézményben történő egyéni gyakorlatának szakvezetői feladatait, illetve a már diplomát szerzett gyakornokok körében az intézményvezetés megbízásából a pályakezdő pedagógusok szakmai szocializációját támogató feladatokat láthatja el.
A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték
A szakdolgozat kreditértéke
A számonkérés módja

Félévenként vizsgák és gyakorlati jegyek tantárgyanként.

A záróvizsgára bocsátás feltételei

A záróvizsga eredményes letételének feltételei: az előírt vizsgák eredményes letétele és más tanulmányi követelmények teljesítése, a szakdolgozat elkészítése, benyújtása. A szakmai tárgyakat átfogó – komplex – szóbeli vizsga, a szakdolgozat megvédése.

Érdeklődni lehet:

tovabbkepzes@avkf.hu

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 5.

Jelentkezés módja: Jelentkezési felületen

Csatolandó dokumentumok:

A felvételi intézményi eljárási díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

A jelentkezéseket a következő címen fogadjuk:

Postai úton:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Tanulmányi Osztály
2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.

A képzés tervezett kezdete: 2021. szeptember

A képzés díja: 120 000 Ft/félév

Az oktatás helyszíne: 1201 Budapest, Török Flóris utca 227-229.

Megközelíthetőség:

Budapesti campus

A képzés időtartama: 4 félév

A képzés gyakorisága: félévente 6-8 péntek délután (14.00-től kb. 18.00-ig) és 6-8 szombat egész nap (9.00-től kb. 17.00-ig)

A képzést csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk.

Szakfelelős:

Gyimesi Ildikó

Képzési idő:

4 félév

Tagozat:

Levelező

Csatolmány:

Mintatanterv

Mintatanterv 2020-tól

Mentor szigorlat

Intézmény és társadalom szigorlat tételek

Záróvizsga tételsor

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése

Gyermek- és ifjúsági irodalmi szakember szakirányú továbbképzési szak

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

Gyermek- és ifjúsági irodalmi szakember

A szakirányú továbbképzés képzési területe

Bölcsészettudomány képzési terület

A felvétel feltételei
 • Bölcsészettudomány, hitéleti, művészet, művészetközvetítés vagy pedagógusképzés képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél.
A képzési idő

2 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

60 kredit

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek;
a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A gyermek- és ifjúsági irodalmi szakember szakirányú továbbképzés célja a gyermek- és ifjúsági irodalommal kapcsolatos, szerteágazó intézményrendszer szakembereinek képzése. Az intézményrendszer egyes feladatköreit jelenleg több-kevesebb gyakorlati tapasztalattal rendelkező, de rendszeres képzésben nem részesült kollégák látják el. A képzés átfogó ismereteket igyekszik közvetíteni a gyermek- és ifjúsági irodalomról: a gyermek- és ifjúsági irodalom intézményrendszerében dolgozók ezt jelenleg csak részleteiben, a saját munkaterületük keretei között ismerik.

A szakképzettséggel a hallgató alkalmassá válik

 • az oktatás, a pedagógiai-pszichológiai, a vizuális nevelés, a szociális, a vallási-etikai, a könyvtári, a gyermekkönyves szakmai stb. intézményrendszerekben az elsajátított kompetenciák segítségével a gyermekkultúrának a saját szakterületével kapcsolatos jelenségeire, problémáira szakszerű és kreatív megoldásokat alkalmazzon;
 • az oktatott, átfogó tudásanyaggal a gyermekirodalommal, gyermekkultúrával foglalkozó intézmények működésének jobb áttekintésében is segítséget nyújtani.

A képzést elvégző szakemberek a gyermekirodalmi intézmények, programok szakszerű működtetéséhez, vezetéséhez, a részrendszerek együttműködési formáinak kialakításához is segítséget kapnak; nemzetközi példákat is bemutató megoldási formákat ismerhetnek meg.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

 • a gyermek- és az ifjúsági irodalom – különösen a magyar gyermekirodalom – kánon és stílustörténetei folyamatainak átfogó ismerete;
 • a gyerekkönyv-kiadás intézményrendszerének áttekintése és a történeti előzmények ismerete;
 • a gyermekirodalom helye a kultúra, a nevelés és a gyógyítás komplex intézményrendszerében;
 • a gyermek- és ifjúsági irodalom sajátos műfajainak áttekintése;
 • a gyermekirodalom alkalmazhatósága a gyermekpszichológiában és pedagógiában;
 • a gyermekirodalom műfajok és a fejlődéspszichológiai szempontok együttes alkalmazása: nemek és korcsoportok problémáinak ismerete;
 • elemzési és problémamegoldó készségek fejlesztése, az európai és a nemzeti kultúra közvetítése a gyermekirodalmi művek segítségével;
 • a gyermekirodalom alkalmazott területein való eligazodás;
 • a művészetterápiás módszerek, az olvasóvá nevelés programjainak, a programok módszereinek ismerete, az élményközpontú és az értelmező olvasást segítő pedagógiai technikák elsajátítása;
 • gyakorlatorientált kompetenciák megszerzése: műhelygyakorlatok, kreatív írás a gyerekkönyves műfajok sajátos szerkesztői ismereteinek, fogásainak kompetencia-szintű ismerete, a kritikai szövegek (kritikák, ismertetések, recenziók) írása;
 • a gyermekirodalom vizuális értelmezésének elsajátítása.

A képzés során elsajátítandó személyes adottságok, készségek:

 • problémafelismerő és -megoldó készség,
 • széles körű műveltség,
 • elemző- és értelmezőkészség,
 • empátia,
 • érdeklődés a gyermek- és ifjúsági irodalom iránt,
 • együttműködési képesség,
 • tolerancia,
 • rugalmasság,
 • kreativitás,
 • megfelelő önismeret, önértékelési képesség,
 • a minőség iránti elkötelezettség,
 • humánus/etikus/vallásos viszonyulás a gyermek- és ifjúsági irodalomhoz,
 • rendszerező képesség,
 • szervezőképesség,
 • képesség önálló munkavégzésre vagy csapatmunkában való részvételre.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A gyermek- és ifjúsági irodalmi szakember szakirányú továbbképzésben végzettek a megszerzett ismereteket különösen az alábbi területeken és munkakörben alkalmazhatják:

Pedagógusok, gyermekkönyvtári munkatársak, gyermekkönyv-kiadói munkatársak, (gyermek-)színházak, játszóházak munkatársai, olvasóklub-hálózatok munkatársai és vezetői, könyvkereskedelem, kulturális újságírás és média, múzeumpedagógia, (gyermek-) irodalmi illetve színház- és filmkritika, kulturális menedzsment, rendezvényszervezés, a gyermek- és ifjúsági problémákkal foglalkozó vagy kulturális civil szervezetek, közoktatás-irányítási szakemberek.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték
Kánonok a gyermek- és ifjúsági irodalomban: 10 kredit

A gyermek- és ifjúsági irodalom a nyugati kánonban; A magyar gyermek- és ifjúsági irodalom története; A gyermek és ifjúsági lektűr változatai.

Műfajelmélet, műfajtörténet: 10 kredit

Műfajtörténet; Gender-problémák; Meseelméletek és mesekutatás.

Műelemzések, befogadáselméletek: 10 kredit

Gyereklíra; Elbeszélő irodalom; Színpadi és filmelemzések.

Alkalmazott gyermekirodalom: 10 kredit

Pszichológia és gyermekirodalom; Művészetterápia; Az olvasásra nevelés programjai.

Műhelygyakorlatok: 10 kredit

Szerzői-műfordítói műhely; Szerkesztői műhely; Kortárs kritikai műhely.

A szakdolgozat kreditértéke

10 kredit

A számonkérés módja

Félévenként vizsgák és gyakorlati jegyek tantárgyanként.

A záróvizsgára bocsátás feltételei

A záróvizsga eredményes letételének feltételei: az előírt vizsgák eredményes letétele és más tanulmányi követelmények teljesítése, a szakdolgozat elkészítése, benyújtása. A szakmai tárgyakat átfogó – komplex – szóbeli vizsga, a szakdolgozat megvédése.

Érdeklődni lehet:

tovabbkepzes@avkf.hu

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 5.

Jelentkezés módja: Jelentkezési felületen

Csatolandó dokumentumok:

A felvételi intézményi eljárási díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

A jelentkezéseket a következő címen fogadjuk:

Postai úton:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Tanulmányi Osztály
2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.

A képzés tervezett kezdete: 2021. szeptember

A képzés díja: 120 000 Ft/félév

Az oktatás helyszíne: 1201 Budapest, Török Flóris utca 227-229.

Megközelíthetőség:

Budapesti campus

A képzés időtartama: 2 félév

A képzés gyakorisága:

A képzést csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk.

Szakfelelős:

Dr. Zóka Katalin

Képzési idő:

2 félév

Tagozat:

Levelező

Csatolmány:

Mintatanterv 2018

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése

Gyermek- és ifjúságvédelem szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma:

FF/1237-7/2014.

A létesítő intézmény neve:

Debreceni Egyetem

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

Szakvizsgázott pedagógus (gyermek- és ifjúságvédelem szakterületen)

A szakirányú továbbképzés képzési területe

Pedagógusképzés képzési terület

A felvétel feltételei
 • Pedagógusképzés képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél.
 • Legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat

Fontos szabály: az alapképzési szinthez kapcsolódó szakirányú továbbképzésben részt vehetnek a felvétel feltételeként meghatározott alapképzésre épülő mesterképzésben, valamint a képzési területnek vagy ágnak megfelelő egységes osztatlan képzésben végzettek is. A felvétel feltételeként megjelölt végzettségi szint tehát a minimum szintet jelenti. Ebben az esetben azonban fel kell hívni a mesterfokozattal rendelkező hallgató figyelmét, hogy a képzés kizárólag az alapfokozatban megszerzett ismeretekre épül.

A képzési idő

4 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

120 kredit

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek;
a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

Személyes kompetenciák:
 • szociális érzékenység; empátia; meggyőző kommunikáció; felelősségtudat; szervezőkészség; döntésképesség; önfejlesztés; kreativitás; kitartás; rugalmasság; etikus viselkedés, problémamegoldó készség.
 • képesek a gyermek- és ifjúságvédelmi intézményi feladatok szervezésére, tervezésre, együttműködésre
Társas kompetenciák:
 • kapcsolatteremtő és fenntartó készség; konfliktuskezelési, mediálási készség; team munkára való alkalmasság.
Módszerkompetenciák:
 • összehasonlító és ok-okozati összefüggések feltárásának; készsége; rendszerező képesség.

A képzés során elsajátítandó személyes adottságok, készségek:

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A szakirányú továbbképzésben résztvevők a megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek alapján a pedagógus kollégákkal, a szülőkkel, a különböző segítő szolgáltatást nyújtó intézményekkel.

A szakvizsgázott gyermek- és ifjúságvédő pedagógus felismeri a hátrányos helyzetet és a veszélyeztetettséget indukáló tényezőket, mind az elsődleges, mind a másodlagos szocializációs színtéren. Képes mozgósítani saját erőforrásait és a külső erőforrásokat: a szakembereket és a különböző intézményeket az okok megszüntetésében.

A szakvizsgázott gyermek- és ifjúságvédő pedagógus képessé válik megtervezni a gyermek-, ifjúságvédelem programját, prevenciós és korrekciós feladatait az intézményekben, amelyek a következők lehetnek: óvoda, általános és középiskola, diákotthon, kollégium, nevelési tanácsadó, pedagógiai szakszolgálat intézményei, gyermekjóléti szolgálat, családsegítő szolgálat, gyermekek és családok átmeneti otthona, területi gyermekvédelmi szakszolgálat, gyermekotthon, lakásotthon, lakóotthon, közművelődési intézmények, civil szervezetek.

Folyamatosan tájékoztatja az érintetteket a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokról.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték
Kötelező ismeretkörök: 55 kredit

Közigazgatási vezetési ismeretek; Nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet és környezete; A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága; A pedagógus a nevelési-oktatási intézményben; Sajátos pedagógiai-pszichológiai ismereteket igénylők nevelése, oktatás

Választott ismeretkörök: 55 kredit

Család-, ifjúság és gyermekvédelem; Gyermek-, ifjúság- és családsegítés; A gyermekvédelmi szakember mint segítő

A szakdolgozat kreditértéke

10 kredit

A számonkérés módja

Félévenként vizsgák és gyakorlati jegyek tantárgyanként.

A záróvizsgára bocsátás feltételei

A záróvizsga eredményes letételének feltételei: az előírt vizsgák eredményes letétele és más tanulmányi követelmények teljesítése, a szakdolgozat elkészítése, benyújtása. A szakmai tárgyakat átfogó – komplex – szóbeli vizsga, a szakdolgozat megvédése.

Érdeklődni lehet:

tovabbkepzes@avkf.hu

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 5.

Jelentkezés módja: Jelentkezési felületen

Csatolandó dokumentumok:

A felvételi intézményi eljárási díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

A jelentkezéseket a következő címen fogadjuk:

Postai úton:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Tanulmányi Osztály
2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.

A képzés tervezett kezdete: 2021. szeptember

A képzés díja: 120 000 Ft/félév

Az oktatás helyszíne: 1201 Budapest, Török Flóris utca 227-229.

Megközelíthetőség:

Budapesti campus

A képzés időtartama: 4 félév

A képzés gyakorisága: félévente 6-8 péntek délután (14.00-től kb. 18.00-ig) és 6-8 szombat egész nap (9.00-től kb. 17.00-ig)

A képzést csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk.

Szakfelelős:

Dr. Csürkéné dr. Mándi Nikoletta

Képzési idő:

4 félév

Tagozat:

Levelező

Csatolmány:

Mintatanterv

Mintatanterv 2020-tól

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése

Gyermektánc az óvodában, iskolában szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma:

OH-FHF/175-5/2009.

A létesítő intézmény neve:

Szent István Egyetem

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

Szakvizsgázott pedagógus (gyermektánc az óvodában, iskolában szakterületen)

A szakirányú továbbképzés képzési területe

Pedagógusképzés képzési terület

A felvétel feltételei
 • Óvodapedagógus vagy tanító alapképzési szakon szerzett szakképzettség
 • Legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat
A képzési idő

4 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

120 kredit

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek;
a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

A képzés során elsajátítandó tudáselemek a tantervi struktúrán belül:

 • az általánosan alapozó tárgyak új ismeretrendszereket és átjátszható tudást hoznak létre, ami a szemléletmódot is átértékeli és formálja,
 • a speciálisan alapozó tárgyak a népijáték-gyermektáncra nevelésben betöltött szerepük által speciális képességeket alakítanak ki és/vagy szilárdítanak meg, a gyakorlati képzés és a készségfejlesztés tantárgyai keretében
 • hatékony gyermektánc-fejlesztési, tervezési technikákat és módszereket ismernek meg és sajátítanak el.

A képzés során elsajátítandó személyes adottságok, készségek:

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A végzett hallgatók az óvodában és az általános iskola alsó tagozatában (3-11 éves kor) a népijáték-gyermektánccal kapcsolatos feladatok ellátására jogosultak, az intézmény által szervezett keretekben és a közművelődés különböző szinterein is –játék programok, játszóházak programjaiban, szabadidős tevékenységekben, műsoros alkalmakkor, ünnepi műsorok szervezésekor, különböző helyi programokban – zeneóvodában, néphagyományőrző programokban, iskolai alternatív programokban.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték
Kötelező ismeretkörök: 55 kredit
Választható ismeretkörök: 55 kredit
A szakdolgozat kreditértéke

10 kredit

A számonkérés módja

Félévenként vizsgák és gyakorlati jegyek tantárgyanként.

A záróvizsgára bocsátás feltételei

A záróvizsga eredményes letételének feltételei: az előírt vizsgák eredményes letétele és más tanulmányi követelmények teljesítése, a szakdolgozat elkészítése, benyújtása. A szakmai tárgyakat átfogó – komplex – szóbeli vizsga, a szakdolgozat megvédése.

Érdeklődni lehet:

tovabbkepzes@avkf.hu

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 5.

Jelentkezés módja: Jelentkezési felületen

Csatolandó dokumentumok:

A felvételi intézményi eljárási díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

A jelentkezéseket a következő címen fogadjuk:

Postai úton:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Tanulmányi Osztály
2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.

A képzés tervezett kezdete: 2021. szeptember

A képzés díja: 120 000 Ft/félév

Az oktatás helyszíne: 1201 Budapest, Török Flóris utca 227-229.

Megközelíthetőség:

Budapesti campus

A képzés időtartama: 4 félév

A képzés gyakorisága: A választott terület (gyermektánc) 2 félévében félévente 10-12 szombat egész nap (9.00-től 17.00-ig),
a pedagógus szakvizsga 2 félévében félévente 6-8 péntek délután (14.00-től kb. 18.00-ig) és 6-8 szombat egész nap (9.00-től kb. 17.00-ig).

A képzést csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk.

Szakfelelős:

Dr. Karácsony-Molnár Erika

Képzési idő:

4 félév

Tagozat:

Levelező

Csatolmány:

Mintatanterv

Mintatanterv 2020-tól

Gyermektánc szigorlat tételek

Intézmény és társadalom szigorlat tételek

Szakdolgozat témajavaslatok

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése

Hagyományismeret területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma:

OH-FHF/606-2/2010.

FF/897-3/2015.

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

Szakvizsgázott pedagógus (hagyományismeret területen)

A szakirányú továbbképzés képzési területe

Pedagógusképzés képzési terület

A felvétel feltételei
 • Óvodapedagógus, konduktor, tanító, gyógypedagógia alapképzési szakok valamelyikén szerzett vagy tanári végzettség
 • Legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat

Fontos szabály: az alapképzési szinthez kapcsolódó szakirányú továbbképzésben részt vehetnek a felvétel feltételeként meghatározott alapképzésre épülő mesterképzésben, valamint a képzési területnek vagy ágnak megfelelő egységes osztatlan képzésben végzettek is. A felvétel feltételeként megjelölt végzettségi szint tehát a minimum szintet jelenti. Ebben az esetben azonban fel kell hívni a mesterfokozattal rendelkező hallgató figyelmét, hogy a képzés kizárólag az alapfokozatban megszerzett ismeretekre épül.

A képzési idő

4 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

120 kredit

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek;
a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A képzés célja, hogy a végzett hallgató az óvodai nevelésben, a közoktatásban, a művészeti, valamint az iskolán kívüli oktatásban képes legyen a képzés során, a hagyományismeret szakterületen elsajátított elméleti, gyakorlati, módszertani ismeretek átadására; a korosztálynak megfelelő képességek, jártasságok és készségek kialakítására. Ismerje a hagyományismeret különböző területei tanításának módszertani specifikumait; a tartalmi szabályozás dokumentumait, valamint legyenek olyan pedagógusok,

 • akik képesek a teljes intézményrendszer működését átlátni, képesek azt hatékonyan befolyásolni, irányítani
 • akik rendelkeznek a közoktatásban szerzett tapasztalatokra épülő ismeretekkel, az oktatás –nevelés tartalmi szabályozásának új követelményrendszereivel
 • akik képesek az új tartalmi követelményeket az oktatás –nevelés folyamatában, a gyakorlatban alkalmazni
 • rendelkeznek a pedagógus tevékenységével és az egyéni sajátosságokra érzékeny személyiségformálással kapcsolatos új ismeretekkel és kompetenciákkal

A végzett hallgató ismerje, tudja alkalmazni pedagógiai munkájában

 • a hagyományismeret elméleti, gyakorlati és módszertani ismereteit.
A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték
Kötelező ismeretkörök: 55 kredit
Választható ismeretkörök: 55 kredit
A szakdolgozat kreditértéke

10 kredit

A számonkérés módja

Félévenként vizsgák és gyakorlati jegyek tantárgyanként.

A záróvizsgára bocsátás feltételei

A záróvizsga eredményes letételének feltételei: az előírt vizsgák eredményes letétele és más tanulmányi követelmények teljesítése, a szakdolgozat elkészítése, benyújtása. A szakmai tárgyakat átfogó – komplex – szóbeli vizsga, a szakdolgozat megvédése.

Érdeklődni lehet:

tovabbkepzes@avkf.hu

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 5.

Jelentkezés módja: Jelentkezési felületen

Csatolandó dokumentumok:

A felvételi intézményi eljárási díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

A jelentkezéseket a következő címen fogadjuk:

Postai úton:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Tanulmányi Osztály
2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.

A képzés tervezett kezdete: 2021. szeptember

A képzés díja: 120 000 Ft/félév

Az oktatás helyszíne: 1201 Budapest, Török Flóris utca 227-229.

Megközelíthetőség:

Budapesti campus

A képzés időtartama: 4 félév

A képzés gyakorisága: A választott terület (gyermektánc) 2 félévében félévente 10-12 szombat egész nap (9.00-től 17.00-ig),
a pedagógus szakvizsga 2 félévében félévente 6-8 péntek délután (14.00-től kb. 18.00-ig) és 6-8 szombat egész nap (9.00-től kb. 17.00-ig).

A képzést csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk.

Szakfelelős:

Dr. Baksa Brigitta

Képzési idő:

4 félév

Tagozat:

Levelező

Csatolmány:

Mintatanterv 2013-tól

Mintatanterv 2020-tól

Anyagi kultúra szigorlat tételek

Intézmény és társadalom szigorlat tételek

Szakdolgozat témajavaslatok

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése

Kézműves, hagyományismeret oktató szakirányú továbbképzési szak

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

Kézműves, hagyományismeret oktató

A szakirányú továbbképzés képzési területe

Pedagógusképzés képzési terület

A felvétel feltételei
 • Bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett diploma
A képzési idő

4 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

120 kredit

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek;
a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A Kézműves, hagyományismeret oktató szakirányú továbbképzési szak célja, hogy a végzett hallgató az óvodai nevelésben, a közoktatásban, a művészeti, valamint az iskolán kívüli oktatásban képes legyen a képzés során elsajátított elméleti, gyakorlati, módszertani ismeretek átadására; a korosztálynak megfelelő képességek, jártasságok és készségek kialakítására. Ismerje a hagyományismeret, kézműves tárgyak módszertani specifikumait; a tartalmi szabályozás dokumentumait.

A végzett hallgató ismerje, tudja alkalmazni pedagógiai munkájában

 • a hagyományismeret, kézműves oktatás elméleti, gyakorlati és módszertani ismereteit;
 • a népművészeti örökségünket, népi díszítőművészet alapvető, legjellemzőbb sajátosságait.
 • a képzés során elsajátított ismereteket a korosztálynak megfelelő pedagógiai, néprajzi szempontokat figyelembe véve alkalmazza.

A végzett hallgató legyen jártas

 • a hagyományos tárgyak stílusos elkészítésében, a népi díszítőművészet alkalmazásában;
 • a népi játékok eredeti játékcselekményének, dalanyagának megtanításában;
 • a néptáncok alapvető mozdulatkincsében;
 • a népszokások tájegységek szerinti, stílusos, hagyományhű átadásában;
 • a népdalok tájegységekre jellemző stílusos előadásában.
A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték
Elmélet/gyakorlat 46/64 kredit 42/58%
A szakdolgozat kreditértéke

10 kredit

A számonkérés módja

Félévenként vizsgák és gyakorlati jegyek tantárgyanként. Az anyagi kultúra és a folklór modul szigorlattal zárul.

A záróvizsgára bocsátás feltételei

A záróvizsga eredményes letételének feltételei: az előírt vizsgák eredményes letétele és más tanulmányi követelmények teljesítése, a szakdolgozat elkészítése, benyújtása. A szakmai tárgyakat átfogó – komplex – szóbeli vizsga, a szakdolgozat megvédése.

Érdeklődni lehet:

tovabbkepzes@avkf.hu

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 5.

Jelentkezés módja: Jelentkezési lapon

Csatolandó dokumentumok:

 • diplomamásolat
 • 5000 Ft felvételi intézményi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat, amit a főiskola bankszámlájára kell utalniuk:
  Apor Vilmos Katolikus Főiskola 10700323-67353264-52300002
  A közlemény rovatba a következőket tüntesse fel: név és a választott szak neve.

A felvételi intézményi eljárási díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

A jelentkezéseket a következő címen fogadjuk:

Postai úton:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Tanulmányi Osztály
2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.

A képzés tervezett kezdete: 2021. szeptember

A képzés díja: 120 000 Ft/félév

Az oktatás helyszíne: 1201 Budapest, Török Flóris utca 227-229.

Megközelíthetőség:

Budapesti campus

A képzés időtartama: 4 félév

A képzés gyakorisága: félévente 10-12 szombat egész nap (9.00-től kb. 17.00-ig)

A képzést csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk.

Szakfelelős:

Dr. Baksa Brigitta

Képzési idő:

4 félév

Tagozat:

Levelező

Csatolmány:

Mintatanterv 2013-tól

Anyagi kultúra szigorlat tételek

Folklór szigorlat tételek

Népzene segédanyag

Szakdolgozat témajavaslatok

Záróvizsga tételsor

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése

Nem hivatásos bábjátszó csoport művészeti vezetője szakirányú továbbképzési szak

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

Nem hivatásos bábjátszó csoport művészeti vezetője

A szakirányú továbbképzés képzési területe

Pedagógusképzés képzési terület

A felvétel feltételei
 • Alapképzésben szerzett: óvodapedagógus, tanító, művelődésszervező, informatikus könyvtáros és andragógia végzettség, szakképzettség.
A képzési idő

4 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

120 kredit

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek;
a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

Képes:

 • önálló gyermek-, ifjúsági-, illetve felnőtt nem hivatásos bábcsoport magas szintű művészeti szakmai irányítására,
 • csoportjával különböző korosztályú nézőközönség számára művészi produkciókat
  létrehozni, bábelőadásokat rendezni
 • a csoport tagjainak szakmai és emberi fejlődését biztosítva integrálni az öntevékeny művészeti csoportot kulturális életünkbe.

Széleskörű ismeretekkel rendelkezik:

 • a bábszínházi alapfogalmak értelmezésében,
 • a különböző bábtechnikák alkalmazásában, a bábkészítésben,
 • színpadi művek elemzésében, a dramaturgiailag jelentős pontok meghatározásában,
 • a csoport működésének irányításában, a produkciók szervezésében, reklám, PR tevékenység szervezésében, gazdálkodásban, pályázatírásban.

Személyes adottságok, készségek:

 • elméleti ismeretek alkalmazása gyakorlati munkájában,
 • elemző, értékelő készség,
 • csoportépítő és megtartó készség.
A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték

Általános művészeti és pedagógiai stúdiumok 36 kredit

Bábjáték művészeti stúdiumok 34 kredit

Bábszínházi gyakorlat stúdiumok 40 kredit

A szakdolgozat kreditértéke

10 kredit

A számonkérés módja

Félévenként vizsgák és gyakorlati jegyek tantárgyanként.

Szigorlatok
 • A bábjáték műfaji sajátosságai, művészetpedagógia
 • Művelődés- és bábtörténet
A záróvizsgára bocsátás feltételei

A záróvizsga eredményes letételének feltételei: az előírt vizsgák eredményes letétele és más tanulmányi követelmények teljesítése, a szakdolgozat elkészítése, benyújtása. A szakmai tárgyakat átfogó – komplex – szóbeli vizsga, a szakdolgozat megvédése.

Érdeklődni lehet:

Székely Andrea, szakfelelős
E-mail: szekely.andrea@avkf.hu

Továbbá: tovabbkepzes@avkf.hu

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 5.

Jelentkezés módja: Jelentkezési felületen

Csatolandó dokumentumok:

 • diplomamásolat
 • 5000 Ft felvételi intézményi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat, amit a főiskola bankszámlájára kell utalniuk:
  Apor Vilmos Katolikus Főiskola 10700323-67353264-52300002

A felvételi intézményi eljárási díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

A jelentkezéseket a következő címen fogadjuk:

Postai úton:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Tanulmányi Osztály
2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.

A képzés tervezett kezdete: 2021. szeptember

A képzés díja: 120 000 Ft/félév

Az oktatás helyszíne: 1201 Budapest, Török Flóris utca 227-229.

Megközelíthetőség:

Budapesti campus

A képzés időtartama: 4 félév

A képzés gyakorisága: félévente 10-12 szombat egész nap (9.00-től 17.00-ig)

A képzést csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk.

Szakfelelős:

Székely Andrea

Képzési idő:

4 félév

Tagozat:

Levelező

Csatolmány:
A szakirányú továbbképzési szak megnevezése

Népi gyermekjáték, néptáncpedagógus, hagyományismeret oktató szakirányú továbbképzési szak

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

Népi gyermekjáték, néptáncpedagógus, hagyományismeret oktató

A szakirányú továbbképzés képzési területe

Pedagógusképzés képzési terület

A felvétel feltételei
 • Bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett diploma
A képzési idő

4 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

120 kredit

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek;
a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A Népi gyermekjáték, néptáncpedagógus, hagyományismeret oktató szakirányú továbbképzési szak célja, hogy a végzett hallgató az óvodai nevelésben, a közoktatásban, a művészeti, valamint az iskolán kívüli oktatásban képes legyen a képzés során elsajátított elméleti, gyakorlati, módszertani ismeretek átadására; a korosztálynak megfelelő képességek, jártasságok és készségek kialakítására. Ismerje a hagyományismeret, népi játék, néptánc tanításának módszertani specifikumait; a tartalmi szabályozás dokumentumait.

A végzett hallgató ismerje, tudja alkalmazni pedagógiai munkájában

 • a néptáncoktatás elméleti ismereteit;
 • a néptáncok alapvető mozdulatkincsét; a magyar néptánc dialektusainak legjellemzőbb sajátosságait;
 • a néptáncoktatás módszertani ismereteit;
 • a néptáncpedagógia alkalmazásának adaptációs lehetőségeit;
 • a népi játék pedagógiai célú alkalmazásához szükséges elméleti és módszertani ismereteket, és alkalmazni tudják azokat;
 • a gyermekfolklór elméletét, s ennek megfelelően tudjon népi játékokat tanítani;
 • a hagyományismeret elméleti, gyakorlati és módszertani ismereteit.

A végzett hallgató legyen jártas

 • a néptáncok dialektusok szerinti, korosztálynak megfelelő szintű átadásában;
 • a hagyományos tárgyak stílusos elkészítésében, a népi díszítőművészet alkalmazásában;
 • a népi játékok eredeti játékcselekményének, dalanyagának megtanításában;
 • a népszokások tájegységek szerinti, stílusos, hagyományhű átadásában;
 • a népdalok tájegységekre jellemző stílusos előadásában.
A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték
Elmélet/gyakorlat 46/64 kredit 42/58%
A szakdolgozat kreditértéke

10 kredit

A számonkérés módja

Félévenként vizsgák és gyakorlati jegyek tantárgyanként. Az anyagi kultúra és a folklór modul szigorlattal zárul.

A záróvizsgára bocsátás feltételei

A záróvizsga eredményes letételének feltételei: az előírt vizsgák eredményes letétele és más tanulmányi követelmények teljesítése, a szakdolgozat elkészítése, benyújtása. A szakmai tárgyakat átfogó – komplex – szóbeli vizsga, a szakdolgozat megvédése.

Érdeklődni lehet:

tovabbkepzes@avkf.hu

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 5.

Jelentkezés módja: Jelentkezési felületen

Csatolandó dokumentumok:

 • diplomamásolat
 • 5000 Ft felvételi intézményi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat, amit a főiskola bankszámlájára kell utalniuk:
  Apor Vilmos Katolikus Főiskola 10700323-67353264-52300002

A felvételi intézményi eljárási díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

A jelentkezéseket a következő címen fogadjuk:

Postai úton:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Tanulmányi Osztály
2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.

A képzés tervezett kezdete: 2021. szeptember

A képzés díja: 120 000 Ft/félév

Az oktatás helyszíne: 1201 Budapest, Török Flóris utca 227-229.

Megközelíthetőség:

Budapesti campus

Vác:
Nyugati pályaudvarról 15 percenként indulnak a vonatok (menetidő 25-45 perc), majd az állomástól 10 perces séta a főiskola épülete.
Újpest-Városkapu megállótól 300-as busszal a váci végállomásig (45 perc), onnan 10 perces séta.

Igény szerint mindkét oktatási helyszínünkön korlátozott létszámban kollégiumi szállást biztosítunk.

A képzés időtartama: 4 félév

A képzés gyakorisága: félévente 10-12 szombat egész nap (9.00-től 17.00-ig)

A képzést csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk.

Szakfelelős:

Dr. Baksa Brigitta

Képzési idő:

4 félév

Tagozat:

Levelező

Csatolmány:

Mintatanterv

Anyagi kultúra szigorlat tételek

Folklór szigorlat tételek

Népzene segédanyag

Szakdolgozat témajavaslatok

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése

Organikus pedagógia – keresztény értékrendű, érzelmi intelligenciára alapozó szakirányú továbbképzési szak

A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma:

FNYF/799-3/2018.

A létesítő intézmény neve:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

Organikus pedagógiai mentor

A szakirányú továbbképzés képzési területe

Pedagógusképzés képzési terület

A felvétel feltételei
 • Pedagógusképzés, társadalomtudomány, bölcsészettudomány, orvos- és egészségtudomány vagy hitéleti képzési területek valamelyikén legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.
A képzési idő

2 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

60 kredit

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek;
a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A képzés célja: keresztény értékrendű (J. Kentenich pedagógiai rendszere), felekezetközi és világnézeti szempontból úgynevezett semleges nevelési helyzetekben is hatékony nevelési szemléletmód megalapozása, annak alkalmazásához szükséges tudáselemek és kompetenciák elsajátítása.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

 • tudományosan megalapozott ismeretekkel rendelkezik Joseph Kentenich organikus pedagógiai rendszerének különböző területeiről;
 • korszerű ismeretei vannak a modern neveléstudományi, pedagógiai, pszichológiai és egyéb humán tudományok nevelési területekkel érintkező kutatásainak eredményeiről;
 • ismeri az organikus pedagógia alkalmazását támogató módszertani lehetőségeket.

A képzés során elsajátítandó személyes adottságok, készségek:

Képes:

 • az érzelmi intelligencia fejlesztésének eszközeit a saját szakmai területén megfelelően alkalmazni, az érzelmi intelligencia tantárgyközi és rejtett tantervi megvalósításának lehetőségeit felhasználni;
 • organikus pedagógiai szemléletű nevelési folyamatokat megszervezni és alkalmazni;
 • a személyiséget a saját szakterületének felhasználásával az életkorral járó belső mozgásokra támaszkodva fejleszteni;
 • a tanulás rejtett útjait, az észlelés, a koncentráció és az információfeldolgozás egyéni útjait hatékonyan támogatni;
 • a művészeti hatásmechanizmusokat a személyiség és a közösség fejlesztésében alkalmazni;
 • a nevelés során a gyermek saját személyes eszményét, eredetiségét megtalálni és kibontakoztatni;
 • bizalommal teli, személyes törődést és kötődést, érzelmi biztonságot nyújtó légkört teremteni;
 • J. Kentenich pedagógiai rendszerét a gyakorlatban alkalmazni, a keresztény szellemiségű hitéletre nevelést organikusan felépíteni;
 • szakmai programok, tananyagok és eljárások organikus szemléletű, érzelmi intelligenciaközpontú továbbfejlesztésére.

A képzés fejleszti

 • a hallgatók tudományos, pedagógiai, neveléselméleti szemléletét;
 • a hallgatók új – az érzelmi intelligencia alkalmazását segítő– módszertani megközelítések iránti nyitottságát;
 • a hallgatók keresztény értékrenden alapuló, organikus emberképpel rendelkező innovatív pedagógiai felkészültségét.

Autonómiája és felelőssége:

 • széleskörű nevelői feladatok ellátása;
 • alapdiplomájától függően bármely életkorú gyermekek, fiatalok, felnőttek intézményrendszeren belüli, illetve informális környezetben történő oktatása és/vagy nevelése: bölcsőde, óvoda, iskola, művészeti képzés, hitéleti képzés, védőnő, szabadidő-szervező, művelődésszervezői, ifjúságvédelmi, szociálpedagógiai tevékenység, művészetközvetítés, vezetés;

A képzés hozzájárul ahhoz, hogy a hallgató hatékonyan vegyen részt érzelmi intelligenciát alkalmazó, az egész fejlődési folyamatot átfogó szakmai koncepciók kidolgozásában és megvitatásában.

A képzés támogatja és megalapozza, hogy a hallgatók szakmai felelősséget vállaljanak az emberekkel folytatott munkájuk hosszú távon hatékony elméleti-módszertani megalapozásáért.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték
Az érzelmi intelligencia és fejlesztésének törvényszerűségei: 15-20 kredit

A személyiség belső mozgását kísérő (életkori) pedagógia

Az organikus pedagógia meghatározó területei: bizalompedagógia, kötődéspedagógia, szövetségpedagógia, eszmény/eredetiség pedagógia: 15-20 kredit

Joseph Kentenich nevelési rendszere és a modern neveléselméleti irányok kapcsolata

A rejtett nevelői hatásrendszer: 3-5 kredit

A művészetek szerepe a nevelésben

Szakmai gyakorlat, intézménylátogatás, hospitálás: 5-8 kredit
Választható ismeretkörök: 3-12 kredit

Játék-, dráma- vagy élménypedagógia; A Kulcs a muzsikához médiumrendszer alkalmazása; Organikus pedagógia az osztályfőnöki munkában; A néphagyomány az organikus nevelésben; Organikus hitéletre nevelés J. Kentenich pedagógiája alapján; Furulyatanítás csoportban; Kincskeresés kisiskolás korban (Winkler Márta pedagógiája).

A szakdolgozat kreditértéke

6 kredit

A számonkérés módja

Félévenként vizsgák és gyakorlati jegyek tantárgyanként.

A záróvizsgára bocsátás feltételei

A záróvizsga eredményes letételének feltételei: az előírt vizsgák eredményes letétele és más tanulmányi követelmények teljesítése, a szakdolgozat elkészítése, benyújtása. A szakmai tárgyakat átfogó – komplex – szóbeli vizsga, a szakdolgozat megvédése.

Érdeklődni lehet:

Uzsalyné dr. Pécsi Rita pecsi.rita@avkf.hu

Továbbá: tovabbkepzes@avkf.hu

Jelentkezési határidő: 2022. január 9.

Jelentkezés módja: Jelentkezési felületen

Csatolandó dokumentumok:

 • diplomamásolat
 • 5000 Ft felvételi intézményi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat, amit a főiskola bankszámlájára kell utalniuk:
  Apor Vilmos Katolikus Főiskola 10700323-67353264-52300002

A felvételi intézményi eljárási díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

A jelentkezéseket a következő címen fogadjuk:

Postai úton:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Tanulmányi Osztály
2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.

A képzés tervezett kezdete: 2022. február

A képzés díja: 120 000 Ft/félév

Az oktatás helyszíne: 1201 Budapest, Török Flóris utca 227-229.

Megközelíthetőség:

Budapesti campus

A képzés időtartama: 2 félév

A képzés gyakorisága: félévente 5-6 szombat egész nap (9.00-től kb. 17.00-ig)

A képzést csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk.

Szakfelelős:

Uzsalyné Dr. Pécsi Rita

Képzési idő:

2 félév

Tagozat:

Levelező

Csatolmány:

Mintatanterv 2018

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése

Óvodai és iskolai szociális segítés szakirányú továbbképzési szak

A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma: FNYF/200-3/2019.

A létesítő intézmény neve: Eszterházy Károly Egyetem

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

Óvodai és iskolai szociális segítő

A szakirányú továbbképzés képzési területe

Társadalomtudomány képzési terület

A felvétel feltételei
 • pedagógusképzés, társadalomtudomány, bölcsészettudomány, orvos- és egészségtudomány vagy hitéleti képzési területek valamelyikén legalább alapképzésben szerzett oklevél
A képzési idő

2 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

60 kredit

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek;
a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A képzés célja, olyan szakemberek képzése, akik megismerik a gyermekek, tanulók, szülők, pedagógusok részére nyújtandó adekvát szakmai segítségnyújtás eszközeit, hogy képesek legyenek felismerni és jelezni a gyermekeknél észlelt változások alapján a háttérben rejlő problémákat, továbbá jártassá válnak az óvodai és iskolai segítő szolgáltatás preventív jellegű tevékenységtámogatásra.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

Szakmai kompetenciák:

Tudása:

 • tudományosan megalapozott ismeretekkel rendelkezik a szociális professzió alapjairól, a társadalmi és szociális problémák keletkezéséről;
 • tisztában van a szociális segítő tevékenység színtereivel, az óvodai és iskolai szociális segítés lehetőségeivel;
 • korszerű ismeretekkel rendelkezik a csoportmunka és a közösségi szociális munka módszereiről;
 • elsajátította az óvodai és iskolai szociális segítés gyakorlati alapjait.

Képességei:

 • a gyermekeket és a fiatalokat veszélyeztető problémákat felismerni;
 • igény- és szükségletfelmérésre, az egyén és környezete közötti folyamatoknak, problémáknak a rendszerszintű elemzésére;
 • szakmai mérlegelésre, bizalom kialakítására, hatékony kommunikációra;
 • a csoportmunka és a közösségi szociális munka alapvető eljárásainak alkalmazására.

Attitűdje:

 • nyitott az új módszertani megközelítések iránt;
 • interdiszciplináris és interprofesszionális szemlélettel rendelkezik;
 • szakmailag igényes, és rendelkezik minőségtudattal.

Autonómiája és felelőssége:

A képzés hozzájárul ahhoz, hogy a hallgatók

 • hatékonyan részt vegyenek a szakmai koncepciók értékelésében;
 • felelősséget vállaljanak az óvodai és iskolai szociális tevékenység elméleti-módszertani megalapozásáért;
 • tudatosítsák és betartsák a kompetenciahatárokat.
A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték

A szociális professzió alapjai: 8 kredit

Az óvodai és iskolai szociális segítőtevékenység feladatrendszere: 12 kredit

Szociális csoportmunka: 15 kredit

Közösségi szociális munka: 9 kredit

Szakmai gyakorlat: 6 kredit

Legalább 15 óra csoportos szupervízióval támogatott 50 órás terepgyakorlat köznevelési intézményekben, egy család- és gyermekjóléti központ által biztosított tereptanár szakmai irányításával.

A szakdolgozat kreditértéke

10 kredit

A számonkérés módja

Félévenként vizsgák és gyakorlati jegyek tantárgyanként.

A záróvizsgára bocsátás feltételei

Az előírt vizsgák eredményes letétele és más tanulmányi követelmények teljesítése, a szakdolgozat elkészítése, benyújtása.

Érdeklődni lehet:

tovabbkepzes@avkf.hu

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 5.

Jelentkezés módja: Jelentkezési felületen

Csatolandó dokumentumok:

 • diplomamásolat
 • 5000 Ft felvételi intézményi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat, amit a főiskola bankszámlájára kell utalniuk:
  Apor Vilmos Katolikus Főiskola 10700323-67353264-52300002

A felvételi intézményi eljárási díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

A jelentkezéseket a következő címen fogadjuk:

Postai úton:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Tanulmányi Osztály
2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.

A képzés tervezett kezdete: 2021. szeptember

A képzés díja: 120 000 Ft/félév

Az oktatás helyszíne: 2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.

Megközelíthetőség:

Vác:
Nyugati pályaudvarról 15 percenként indulnak a vonatok (menetidő 25-45 perc), majd az állomástól 10 perces séta a főiskola épülete.
Újpest-Városkapu megállótól 300-as busszal a váci végállomásig (45 perc), onnan 10 perces séta.

A képzés időtartama: 2 félév

A képzés gyakorisága: félévente 8-9 szombat egész nap (9:00-től 17:00-ig)

A képzést csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk.

Szakfelelős:

Dr.Csürkéné dr. Mándi Nikoletta

Képzési idő:

2 félév

Tagozat:

Levelező

Csatolmány:

Mintatanterv

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése

Óvodapedagógus alapképzési szak – nemzetiségi szakirány szakirányú továbbképzési szak

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

Nemzetiségi óvodapedagógus (német)

A szakirányú továbbképzés képzési területe

Pedagógusképzés képzési terület

A felvétel feltételei
 • Óvodapedagógia alapképzésben szerzett oklevél
A képzési idő

3 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

90 kredit

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek;
a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A képzés célja, olyan nemzetiségi óvodapedagógus végzettségű szakemberek képzése, akik a korszerű szakmai és gyakorlati ismereteik, képességeik felhasználásával német nemzetiségi óvodákban képesek önállóan ellátni a nemzetiségi anyanyelvi nevelés, hagyományőrzés feladatait.
A képzési és kimeneti követelmény: 15/2006. (IV.3.) OM rendelet

Főbb tanulmányi területek

 • Nemzetiségi nyelv
 • Nemzetiségi kultúra
 • Német anyanyelvű óvodai foglalkozások módszertani kérdései
 • Gyakorlat

Ideális jelentkező

A képzés óvodapedagógus munkakörben dolgozók számára biztosít olyan szakmai fejlődést, mely segítségével a német nemzetiségi nyelv és kultúra közvetítését végezhetik német nemzetiségi óvodákban

Elhelyezkedési lehetőségek

A német nemzetiségi óvodapedagógus végzettséget megszerzők elhelyezkedési lehetőségei bővülnek a nemzetiségi óvodákkal

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték
A szakdolgozat kreditértéke

10 kredit

A számonkérés módja

Félévenként vizsgák és gyakorlati jegyek tantárgyanként. Szigorlat és szakmai gyakorlat

A záróvizsgára bocsátás feltételei

A záróvizsga eredményes letételének feltételei: az előírt vizsgák eredményes letétele és más tanulmányi követelmények teljesítése, a szakdolgozat elkészítése, benyújtása. A szakmai tárgyakat átfogó – komplex – szóbeli vizsga, a szakdolgozat megvédése.

Érdeklődni lehet:

tovabbkepzes@avkf.hu

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 5.

Jelentkezés módja: Jelentkezési felületen

Csatolandó dokumentumok:

 • diplomamásolat
 • nyelvvizsga bizonyítvány másolat (ha van).
 • 5000 Ft felvételi intézményi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat, amit a főiskola bankszámlájára kell utalniuk:
  Apor Vilmos Katolikus Főiskola 10700323-67353264-52300002

A felvételi intézményi eljárási díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

A jelentkezéseket a következő címen fogadjuk:

Postai úton:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Tanulmányi Osztály
2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.

A képzést szintfelmérő előzi meg!

A képzés tervezett kezdete: 2021. szeptember

A képzés díja: 120 000 Ft/félév

Az oktatás helyszíne: 1201 Budapest, Török Flóris utca 227-229. és/vagy 2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.

Megközelíthetőség:

Budapesti campus

Vác:
Nyugati pályaudvarról 15 percenként indulnak a vonatok (menetidő 25-45 perc), majd az állomástól 10 perces séta a főiskola épülete.
Újpest-Városkapu megállótól 300-as busszal a váci végállomásig (45 perc), onnan 10 perces séta.

Igény szerint mindkét oktatási helyszínünkön korlátozott létszámban kollégiumi szállást biztosítunk.

A képzés időtartama: 3 félév

A képzés gyakorisága: félévente 8-10 péntek (alkalmanként néhány szombat) egész nap (9.00-től 17.00-ig)

A képzést csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk.

Szakfelelős:

Bárkányi Judit

Képzési idő:

3 félév

Tagozat:

Levelező

Csatolmány:

Mintatanterv

Szigorlat tételek

Záróvizsga tételsor

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése

Óvodáskori magyar-angol kétnyelvűség szakirányú továbbképzési szak

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

Óvodáskori magyar-angol kétnyelvűségre felkészítő pedagógus

A szakirányú továbbképzés képzési területe

Pedagógusképzés képzési terület

A felvétel feltételei
 • Alapképzési/ főiskolai szakok: Tanító, Óvodapedagógus
 • Alap- vagy középfokú szintű angol nyelvtudás
 • A képzést szintfelmérő előzi meg, melynek követelményei:- Írásbeli rész: Nyelvhelyességi kompetenciát mérnek – nyelvtani feladatsor- Szóbeli rész: Kommunikációt mint kompetenciát mérnek – beszélgetés, bemutatkozás

  A szintfelmérő sikeres teljesítéséhez középhaladó szintű nyelvtani-lexikai tudás szükséges.

A képzési idő

2 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

60 kredit

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek;
a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

 • Az óvodáskorú gyermekek magyar nyelvi nevelése valamennyi nevelési területen, valamint az angol nyelvi nevelés feladatainak játékos formában történő ellátása. Új, sajátos (idegen) nyelvfejlesztési módszerek ismerete. Kétnyelvűség gyakorlati alkalmazása.
 • Óvodáskori nyelv-elsajátítási módszertan gyakorlati alkalmazása. Az óvodás korosztály nevelése során hatékonyan alkalmazható nyelvpedagógiai eljárások, nyelvátadási és fejlesztési stratégiák ismerete. Meglévő általános idegen nyelvtudás pontosítása, fejlesztése középfokra. Megfelelő szakmai szókincs és a gyermekirodalom, szakirodalom ismerete.
 • Az érintett országok korszerű ország-népismereti tartalmainak közvetítése. Az érintett ország-népismereti tartalmak óvodás korban történő elsajátíttatásának módszertani alkalmazása.
 • Új értékelési rendszerek ismerete
 • Óvodáskori interkulturális, konfliktus-feloldó, esélyegyenlőséget biztosító ismeretek bővítése. (Idegen nyelvű) szülőkkel való konstruktív együttműködés kialakítása.
 • Minőségbiztosítási alapismeretek.

A képzés során elsajátítandó személyes adottságok, készségek:

 • Jó kommunikációs képesség, megfelelő konfliktuskezelő készség. Megfelelő kiejtés a használt idegen nyelvből. Megfelelő nyelvérzék.
 • Tolerancia, empátia a másság iránt. Kapcsolatépítésre való hajlam. Együttműködési képesség. Gyermekközpontúság. A korosztály mélyreható ismerete.
 • A szakmaiság iránti kiemelt érdeklődés. Komplex gondolkodás, rendszerszemlélet.
 • Önművelődési igény. Analizálási képesség.
 • Képzési célok megfelelő szintű alkalmazása.
 • A nyelv-elsajátítási folyamat következetes alkalmazása, végig vitele.
 • Megfelelő motiváltság.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A továbbképzésben részt vett pedagógus legyen képes:

 • A kompetencia-alapú kétnyelvű nevelési folyamatot megfelelően alkalmazni.
 • Középfokon idegen nyelvi szinten szülő-gyermek kapcsolatokban kommunikálni.
 • Idegen nyelvű szaktudását a cél érdekében hatékonyan felhasználni. Megfelelően használni a kétnyelvűséget az óvodáskori nyelv-elsajátítási folyamatban. Zökkenőmentesen beilleszteni az idegen nyelvet az óvodáskori, óvodai napirendbe, foglalkozásokba.
 • Az óvodai módszertant a gyakorlatban a képzési célokkal összehangolni. A korosztállyal az idegen nyelvet játékos módon megkedveltetni.
 • Értelmezni, felhasználni a nyelv-elsajátítási folyamatban a külföldi szakirodalmat, gyermekirodalmat. Óvodáskori nyelvelsajátító tevékenységét módszertanilag folyamatosan fejleszteni. Megfelelő kapcsolatot kiépíteni az idegen nyelvű szülőkkel.
 • Az interkulturális nevelés területén a másságot megfelelően tolerálni, a konfliktushelyzeteket kezelni. A hátrányos helyzetű gyermekekkel az esélyegyenlőség keretében foglalkozni.
 • A környezetismeretet megfelelő szinten a képzésbe bevonni.
 • Az óvodai nevelési program kétnyelvűségi részét megtervezni, véleményezni.
A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték
Kötelező ismeretkörök:
 • Angol nyelvművelés: 15-26 kredit
 • Az óvodapedagógus képzési ágon belüli közös, kétnyelvűséget és módszertant alapozó modulok, kétnyelvűség, óvodai foglalkozások módszertana, gyermekirodalom: 15-18 kredit
 • EU ismeretek, ország ismeret, interkulturális ismeretek: 2-8 kredit
 • Szakmai gyakorlat, óvodai gyakorlat, intézménylátogatás: 2-16 kredit
Választható ismeretkörök:
 • Történetmesélés az óvodai angol nyelvi nevelésben
 • Ünnepek az angolszász kultúrában
 • Játékos angol nyelvi fejlesztés drámapedagógiai eszközökkel
 • Konfliktuskezelés és konstruktív kooperációs technikák az interkulturális kommunikációban
A szakdolgozat kreditértéke

10 kredit

A számonkérés módja

Félévenként vizsgák és gyakorlati jegyek tantárgyanként.

A záróvizsgára bocsátás feltételei

A záróvizsga eredményes letételének feltételei: az előírt vizsgák eredményes letétele és más tanulmányi követelmények teljesítése, a szakdolgozat elkészítése, benyújtása. A szakmai tárgyakat átfogó – komplex – szóbeli vizsga, a szakdolgozat megvédése.

Érdeklődni lehet:

tovabbkepzes@avkf.hu

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 5.

Jelentkezés módja: Jelentkezési felületen

Csatolandó dokumentumok:

 • diplomamásolat
 • 5000 Ft felvételi intézményi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat, amit a főiskola bankszámlájára kell utalniuk:
  Apor Vilmos Katolikus Főiskola 10700323-67353264-52300002

A felvételi intézményi eljárási díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

A jelentkezéseket a következő címen fogadjuk:

Postai úton:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Tanulmányi Osztály
2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.

A képzés tervezett kezdete: 2021. szeptember

A képzés díja: 120 000 Ft/félév

Az oktatás helyszíne: 1201 Budapest, Török Flóris utca 227-229.

Megközelíthetőség:

Budapesti campus

A képzés időtartama: 2 félév

A képzés gyakorisága: félévente 6-8 péntek délután (14.00-től kb. 18.00-ig) és 6-8 szombat egész nap (9.00-től kb. 17.00-ig)

A képzést csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk.

Szakfelelős:

Bethlenfalvyné dr. Streitmann Ágnes

Képzési idő:

2 félév

Tagozat:

Levelező

Csatolmány:

Mintatanterv 2020

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Választható ismeretkör: Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés.

A többször módosított 1993. évi LXXIX. A közoktatásról szóló törvény 17. §-ban szabályozott szakvizsga teljesítésére.

A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma:

OH-FRKP/1389-7/2007, módosítva OH-FIF/106-10/2011

A létesítő intézmény neve:

Eötvös Loránd Tudományegyetem

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

Szakvizsgázott pedagógus

A szakirányú továbbképzés képzési területe

Pedagógusképzés képzési terület

A felvétel feltételei
 • Felsőfokú végzettség: Alapképzési szakok/főiskolai: tanító, óvodapedagógus, konduktor, gyógypedagógia
 • 2006 előtti felsőoktatási rendszerben főiskolai szintű tanári szakképzettség
 • Bármely képzési-területen tanári szakon szerzett szakképzettség
 • Legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat

Fontos szabály: az alapképzési szinthez kapcsolódó szakirányú továbbképzésben részt vehetnek a felvétel feltételeként meghatározott alapképzésre épülő mesterképzésben, valamint a képzési területnek vagy ágnak megfelelő egységes osztatlan képzésben végzettek is. A felvétel feltételeként megjelölt végzettségi szint tehát a minimum szintet jelenti. Ebben az esetben azonban fel kell hívni a mesterfokozattal rendelkező hallgató figyelmét, hogy a képzés kizárólag az alapfokozatban megszerzett ismeretekre épül.

A képzési idő

4 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

120 kredit

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek;
a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A pedagógusi tevékenység ellátásához szükséges elméleti es gyakorlati ismeretek megerősítése, elmélyítése, a legújabb ismeretekkel törten megújítása.

A gyakorlati tevékenységük tapasztalataira építve a képzés során a pedagógusok felkészülnek a pedagógus munkakorok, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására. Ismereteket szereznek az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeiről, azok alkalmazási lehetőségeiről a szaktárgyi oktatásban és nevelésben; az intézmények eredményes irányítására, működésére vonatkozóan; az egyéni sajátosságokat figyelembe vevő személyiségformálás elméletére, módszereire.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték
Kötelező ismeretkörök: 55 kredit
Választható ismeretkörök: 55 kredit

Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés.

A szakdolgozat kreditértéke

10 kredit

A számonkérés módja

Félévenként vizsgák és gyakorlati jegyek tantárgyanként.

A záróvizsgára bocsátás feltételei

A záróvizsga eredményes letételének feltételei: az előírt vizsgák eredményes letétele és más tanulmányi követelmények teljesítése, a szakdolgozat elkészítése, benyújtása. A szakmai tárgyakat átfogó – komplex – szóbeli vizsga, a szakdolgozat megvédése.

Érdeklődni lehet:

tovabbkepzes@avkf.hu

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 5.

Jelentkezés módja: Jelentkezési felületen

Csatolandó dokumentumok:

A felvételi intézményi eljárási díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

A jelentkezéseket a következő címen fogadjuk:

Postai úton:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Tanulmányi Osztály
2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.

A képzés tervezett kezdete: 2021. szeptember

A képzés díja: 120 000 Ft/félév

Az oktatás helyszíne: 1201 Budapest, Török Flóris utca 227-229.

Megközelíthetőség:

Budapesti campus

A képzés időtartama: 4 félév

A képzés gyakorisága: félévente 6-8 péntek délután (14.00-től kb. 18.00-ig) és 6-8 szombat egész nap (9.00-től kb. 17.00-ig)

A képzést csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk.

Szakfelelős:

Dr. Gombás Judit

Képzési idő:

4 félév

Tagozat:

Levelező

Csatolmány:

Mintatanterv 2013-tól

Mintatanterv 2018-tól

Mintatanterv 2020-tól

Intézmény és társadalom szigorlat tételek

Tehetséggondozás szigorlat tételek

Szakdolgozat témajavaslatok

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése

Szociális kompetenciák fejlesztése területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma: FNYF/565-3/2019.

A létesítő intézmény neve: Apor Vilmos Katolikus Főiskola

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

Szakvizsgázott pedagógus (szociális kompetencia fejlesztése területen)

A szakirányú továbbképzés képzési területe

Pedagógusképzés képzési terület

A felvétel feltételei
 • tanító, konduktor, gyógypedagógia, szociálpedagógia, mezőgazdasági szakoktató, üzleti szakoktató, műszaki szakoktató alapképzési szakok valamelyikén szerzett oklevél vagy
 • tanár szakképzettség

és

 • legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat.
A képzési idő

4 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

120 kredit

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek;
a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A képzés célja, a jelentkezők felkészítése a szociális kompetenciák iskolai fejlesztésére. Ennek eszköze a „Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák” című oktatási programcsomag megismerése és szakszerű alkalmazására történő felkészítés. Cél továbbá, hogy a megismert programcsomagot a saját csoportjára adaptálni tudja a résztvevő. A saját élményű foglalkozások erősítik és fejlesztik a résztvevők szociális kompetenciáit is.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

Szakmai kompetenciák:

Tudása:

 • ismeri a vezetői funkciókat, a vezetési stílusokat;
 • átlátja a szakmapolitikai fejlesztési irányokat;
 • ismeri az iskolafejlesztés külföldi és hazai útjait;
 • önálló ismeretekkel rendelkezik az innováció lehetőségeiről;
 • ismeri a minőségfejlesztés lényegét, hatásait a közoktatási intézmények működésére;
 • ismeri saját intézménye fejlesztéseit;
 • ismeri az oktatáspolitika jogi szabályozó dokumentumait;
 • ismeri a mentálhigiéné módszereit, a lelki betegségek jeleinek a felismerési lehetőségeit és a veszélyeztető tényezőket;
 • alapvető ismeretekkel rendelkezik az alternatív nevelés elméletéről és gyakorlatáról;
 • ismeri a „Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák” című oktatási programcsomag alapvető gondolatait, ismeri azokat a társadalmi meghatározó tényezőket, amelyek befolyásolják az iskolai szociális kompetencia fejlesztését;
 • ismeri az egyes programcsomagok felépítését és azok elméleti megalapozását, egyes elemek tartalmát, a fő tanulásszervezési és értékelési módokat, amelyek előfordulnak a programcsomagban;
 • van rálátása a támogató anyagokra, amelyek a programcsomag használatát segítik;
 • ismeri az értékelés alapelveit;
 • tisztában van a pedagógiai adaptációs folyamat lényegével, átlátja annak legfontosabb feladatait;
 • ismeri az egyes különbözőségekre vonatkozó szakterületek terminológiáját, sajátos módszertani és szemléleti megközelítéseit, és alapvető ismeretei vannak a világban jelen lévő legnagyobb kultúrákról, ismeri ezek kapcsolatát más tudományokkal, tantárgyakkal, műveltségterületekkel és saját tantárgyával.

Képességei:

Képes

 • a nevelési, fejlesztési célokat, feladatokat, tartalmakat a tanulók személyiségére, szociokulturális környezetének főbb jellemzőire tekintettel, differenciáltan megtervezni;
 • változatos, egyénre szabott értékelési módszereket használni, amelyekkel elősegíti a gyermek önértékelési képességének alakulását;
 • támogató tanulási környezetet biztosítani;
 • tevékenységére szakszerűen reflektálni;
 • a preventív stratégiák, modellek elemzésére, értékelésére és egy-egy módszer alkalmazására;
 • az iskolai környezet személyközpontúvá, befogadóvá tételéhez szükséges eszközök és módszerek bevezetésére és alkalmazására;
 • a gyógypedagógusokkal, segítő szakemberekkel való együttműködésre;
 • a szülő-pedagógus együttműködés lehetséges módjait a saját gyakorlatában alkalmazni;
 • az iskola működésének megújítását segítő pedagógiai rendszer és egyes innovatív elemek tudatos megtervezésére és adaptációjára saját iskolájában;
 • az új tanárszerephez szükséges készségek, attitűdök elsajátítására;
 • értelmezni az iskolai élettel kapcsolatba hozható fejlődés- és szociálpszichológiai elméleteket, azok különböző megközelítéseit;
 • készségszinten alkalmazni a kooperatív tanulás technikáit;
 • a differenciálás elméletének és gyakorlatának készségszintű alkalmazására;
 • a programcsomagban megismert modulok felhasználásával saját fejlesztési tervet készíteni;
 • a feltételek – pedagógustól függő – megteremtésére, a tanulásszervezési eljárások és módszerek biztonságos használatára;
 • másokkal együttműködni közös pedagógiai célok kijelölése, eljárások és módszerek meghatározása során;

Attitűdje:

 • elfogadja, hogy a pedagógusszerep változása elengedhetetlen napjainkban;
 • elfogadja, hogy a szociális kompetencia fejlesztése az iskolában szükséges és a társadalmi beilleszkedés alapját képezi;
 • törekszik arra, hogy a pedagógus-diák partneri szerep megvalósulhasson;
 • tevékenysége során inkluzív, befogadó szemléletet képvisel, törekszik a családok kulturális hagyományainak tiszteletben tartására;
 • érzékeny a tanulók igényeire, problémáira, észleli a nehézségeket és hitelesen közvetíti a toleráns magatartást, biztosítja az egészséges személyiségfejlődés és az esélyegyenlőség feltételeit minden tanuló számára;
 • magabiztos, kezdeményező, innovatív;
 • hitelesség, hatékony kommunikáció, empátia, decentrálás, tolerancia, kooperáció, problémaazonosítás, problémaelemzés, konstruktivitás, kreativitás, reflektivitás jellemzi;
 • önismeret, reflexiós, önreflexiós képesség, saját érzések azonosítása, kifejezése, megfogalmazása, erőszakmentes kommunikáció, én-közlés gyakorlása, sokszempontúság, nézőpontváltás jellemzi;
 • elfogadja, hogy a szociális kompetencia fejlődése komplex folyamat, amely elsősorban minták átvételére épül és metakommunikatív csatornákon át közvetítődik;
 • nyitott az új tapasztalatokra; nyitott, elfogadó és toleráns a tanulók különbözősége iránt, törekszik a tanulókat megismerni, érdeklődésüket felébreszteni és fenntartani;
 • kész az értő figyelemre, az aktív hallgatásra, az empátiás és feltételhez nem kötött pozitív odafordulás gyakorlására, valamint a mások iránti bizalomra;
 • előítéletektől mentesen végzi a munkáját, tudatosan törekszik az értékek sokféleségének elfogadására, nyitott ezek megismerésére, mások véleményére;
 • tiszteletben tartja a környezetében lévő személyeket, különös tekintettel a többségitől eltérő etnikumok és nemzetiségek képviselőire;

Autonómiája és felelőssége:

 • a hatáskörébe tartozó területeken felelősséget vállal a rá bízott gyerekek fejlődéséért, kulcskompetenciáik hatékony megalapozásáért, kibontakoztatásáért;
 • munkájával összefüggő pedagógiai kérdésekben – a jogszabályok és az intézményi keretek között – önállóan dönt;
 • felelősséggel vesz részt intézményében a harmonikus, támogató légkör kialakításában;
 • képzett pedagógus a szociális kompetenciafejlesztés területen;
 • alkalmas a tanulói tevékenységre, aktivitásra, együttműködésre építő tanórai tanulásszervezésre;
 • szemlélete formálódik: fontossá válik számára, hogy a szociális kompetenciákat felhasználva, fejlesztő közegben, árnyalt módszerekkel dolgozzon, saját szociális kompetenciái is fejlődnek;
 • személyes felelősséget érez tanítványai szociális készségeinek fejlődéséért;
 • a helyi sajátosságok és a tanulói szükségletek figyelembe vételével önállóan dönt arról, hogy mit hogyan használ fel a programból a szociális kompetencia fejlesztése érdekében;
 • saját szakmai döntése alapján, szabadon adaptálhatja a program moduljait;
 • aktív szerepet vállal a szociális kompetencia fejlesztésére irányuló iskolai törekvések megvalósításában;
A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték

Kötelező ismeretkörök: 55 kredit

Közigazgatási, tanügy-igazgatási, vezetési ismeretek; A nevelési-oktatási intézmény mint szervezet; Az intézmény és környezete; A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága: 19 kredit

A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében; Egyéni sajátosságokra érzékeny személyiségformálás: 19 kredit

A sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket igénylő személyek, illetve csoportok nevelése-oktatása. Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása a nevelési-oktatási intézményben: 17 kredit

Választható ismeretkörök: 55 kredit

A szociális kompetenciafejlesztés elméleti háttere: 5 kredit

Egy konkrét hazai fejlesztés elméleti háttere, programcsomagok: 12 kredit

Módszerek a szociális kompetenciafejlesztés szolgálatában: 13 kredit

Saját gyakorlatban történő alkalmazás, iskolai gyakorlat: 12 kredit

A szociális kompetencia mérése és az árnyalt értékelés: 9 kredit

A szociális kompetenciák fejlesztése a különböző életkorokban és tantárgyakban (életkor- és tantárgyválasztási lehetőség): 4 kredit

A szakdolgozat kreditértéke

10 kredit

A számonkérés módja

Félévenként vizsgák és gyakorlati jegyek tantárgyanként.

A záróvizsgára bocsátás feltételei

Az előírt vizsgák eredményes letétele és más tanulmányi követelmények teljesítése, a szakdolgozat elkészítése, benyújtása.

Érdeklődni lehet:

tovabbkepzes@avkf.hu

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 5.

Jelentkezés módja: Jelentkezési lapon

Csatolandó dokumentumok:

A felvételi intézményi eljárási díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

A jelentkezéseket a következő címen fogadjuk:

Postai úton:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Tanulmányi Osztály
2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.

A képzés tervezett kezdete: 2021. szeptember

A képzés díja: 120 000 Ft/félév

Az oktatás helyszíne: 1201 Budapest, Török Flóris utca 227-229.

Megközelíthetőség:

Budapesti campus

A képzés időtartama: 4 félév

A képzés gyakorisága: félévente 6-8 péntek délután (14.00-től kb. 18.00-ig) és 6-8 szombat egész nap (9.00-től kb. 17.00-ig)

A képzést csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk.

Szakfelelős:

Dr. Czike Bernadett

Képzési idő:

4 félév

Tagozat:

Levelező

Csatolmány:

Mintatanterv

Mintatanterv 2020-tól

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése

Tanító alapképzési szak – nemzetiségi tanító szakirány szakirányú továbbképzési szak

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

Nemzetiségi tanító (német)

A szakirányú továbbképzés képzési területe

Pedagógusképzés képzési terület

A felvétel feltételei
 • tanító alapképzésben szerzett oklevél
A képzési idő

4 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

120 kredit

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek;
a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A képzés célja, olyan tanító végzettségű szakemberek képzése, akik a korszerű szakmai és gyakorlati ismereteik, képességeik felhasználásával nevelési és oktatási intézményekben képesek német nyelv tanítására és önállóan ellátni 1-6. osztályban a nemzetiségi nyelven oktatott tantárgyak tanítását.
A képzési és kimeneti követelmény: 15/2006. (IV.3.) OM rendelet

Főbb tanulmányi területek

 • Nemzetiségi nyelv
 • Nemzetiségi kultúra
 • Az általános iskola 1-6. osztályában nemzetiségi nyelven oktatott tantárgyak tanításának módszertani kérdései, gyakorlata

Ideális jelentkező

A képzés a tanító munkakörben dolgozók számára biztosít olyan szakmai fejlődést, mely segítségével a német nyelv tanítását végezhetik és nemzetiségi iskolákban szaktárgyak oktatását nemzetiségi nyelven 1-6. osztályban.

Elhelyezkedési lehetőségek:

A végzettséget megszerzők elhelyezkedési lehetőségei bővülnek a nemzetiségi iskolákkal.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték
A szakdolgozat kreditértéke

10 kredit

A számonkérés módja

Félévenként vizsgák és gyakorlati jegyek tantárgyanként. Szigorlat és szakmai gyakorlat.

A záróvizsgára bocsátás feltételei

A záróvizsga eredményes letételének feltételei: az előírt vizsgák eredményes letétele és más tanulmányi követelmények teljesítése, a szakdolgozat elkészítése, benyújtása. A szakmai tárgyakat átfogó – komplex – szóbeli vizsga, a szakdolgozat megvédése.

Érdeklődni lehet:

tovabbkepzes@avkf.hu

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 5.

Jelentkezés módja: Jelentkezési felületen

Csatolandó dokumentumok:

 • diplomamásolat
 • nyelvvizsga bizonyítvány másolat (ha van).
 • 5000 Ft felvételi intézményi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat, amit a főiskola bankszámlájára kell utalniuk:
  Apor Vilmos Katolikus Főiskola 10700323-67353264-52300002

A felvételi intézményi eljárási díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

A jelentkezéseket a következő címen fogadjuk:

Postai úton:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Tanulmányi Osztály
2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.

A képzés tervezett kezdete: 2021. szeptember

A képzés díja: 120 000 Ft/félév

Az oktatás helyszíne: 1201 Budapest, Török Flóris utca 227-229. és/vagy 2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.

Megközelíthetőség:

Budapesti campus

Vác:
Nyugati pályaudvarról 15 percenként indulnak a vonatok (menetidő 25-45 perc), majd az állomástól 10 perces séta a főiskola épülete.
Újpest-Városkapu megállótól 300-as busszal a váci végállomásig (45 perc), onnan 10 perces séta.

Igény szerint mindkét oktatási helyszínünkön korlátozott létszámban kollégiumi szállást biztosítunk.

A képzés időtartama: 4 félév

A képzés gyakorisága: félévente 8-10 péntek (alkalmanként néhány szombat) egész nap (9.00-től 17.00-ig)

A képzést csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk.

Szakfelelős:

Bárkányi Judit

Képzési idő:

4 félév

Tagozat:

Levelező

Csatolmány:

Mintatanterv

Záróvizsga tételsor

Szigorlat tételsor

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése

Vezető óvodapedagógus szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma:

OH-FHF/176-6/2009.

A létesítő intézmény neve:

Szent István Egyetem

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

Szakvizsgázott vezető-óvodapedagógus

A szakirányú továbbképzés képzési területe

Pedagógusképzés képzési terület

A felvétel feltételei
 • Pedagógus képzésben óvó alapképzési szakon szerzett szakképesítés
 • Legalább három év pedagógus munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat óvodában, családi napköziben
A képzési idő

4 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

120 kredit

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek;
a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A képzés célja, olyan szakemberek képzése, akik tájékozottak a vezetés múltbeli és a mai kornak megfelelő korszerű vezetéselméleti kérdéseiben. Akik az elméletben megismert vezetési funkciókat a gyakorlatban tudják alkalmazni. Akik lépést tudnak tartani az informatikai társadalom változásaival és gondolkodásmódjukban és tevékenységeikben az emberközpontú és gyermekközpontú szemléletben tudnak menedzser-elveken nyugvó hatékony gyermekintézményt vezetni.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

 • Ismerjék meg a közigazgatás felépítését, működését. Rendelkezzenek alapvető államháztartási ismeretekkel. Ismerjék és tudják alkalmazni a közigazgatási szabályozókat intézményük igazgatásában. Legyenek tájékozottak az európai uniós alapismeretekben.
 • Ismerjék meg a nevelési intézmény, mint szervezet működésének jogi szabályozóit, a hazai nemzetközi fejlesztési prioritásokat. Tudják hasznosítani tanulmányaikat az intézmény tervezési, információáramlási, kommunikációs és szervezetfejlesztési tevékenységei során a hatékonyság növelése érdekében. Legyenek kompetensek intézményük képének (arculatának) alakításában és fejlesztésében.
 • Ismerjék meg, és tudják biztosítani az intézmény és a környezetének hatékony együttműködési kereteit a helyi viszonyokhoz igazodva kistérségi, együttműködési keretekben, vagy netán intézmény-összevonások, illetve többcélú intézményi kereteknek megfelelően a fenntartói és a környező társadalmi igényekhez igazodva. Tanügyigazgatási kérdésekben szerezzenek jártasságot, és mindig gyermekközpontú szemlélet alapján valósítsák meg az ehhez kapcsolódó feladatokat.
 • Ismerjék a hazai és nemzetközi téren elfogadott hatékonysági mutatókat, a mérési, értékelési módszereket, a gyermekek fejlődésének nyomon-követési eszközeit, és az intézmény dolgozóinak teljesítményértékelési módszereit. Tudják alkalmazni munkájukban a minőségfejlesztési technikákat a nevelési intézmény hatékonyságának folyamatos növelése érdekében.
 • Rendelkezzenek tudás elemekkel az integráció és a szegregáció kérdésköreiben. Legyenek kellő ismereteik a sajátos nevelési igényű gyermekek eredményes nevelése érdekében szervezési, működtetési és fejlesztési lehetőségek megteremtésében, hasznosításában.
 • Legyenek képesek megteremteni a pedagógus etika útmutatásai alapján a pedagógus társadalmi megbecsültségét, tudjanak lépéseket tenni a pedagógusszerep presztízsének kialakítása érdekében. tegyék lehetővé, hogy fejlődjön a pedagógiai munkaszervezés, együttműködési tevékenységek, a szakmai fejlesztés és önértékelés. Szerezzenek ismereteket és eljárási rendeket a továbbképzések hatékony felhasználásáról. Legyenek képesek megteremteni a demokratikus állampolgári életmódot a vezetésük alatt álló nevelési intézményben. Az andragógiai ismeretek alkalmazásával váljanak mestereivé a felnőtt élet hatékony és eredményes megvalósításában.
 • Szerezzenek jártasságot a team munka, a kooperatív felnőttnevelés, a projekttervezés, a helyi és területi munkaközösség-vezetés, a mentorálás területein. Ismerjék meg a bázis intézményi feladatok tartalmát és tudják alkalmazni tevékenységeikben.
A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték
A szakdolgozat kreditértéke

10 kredit

A számonkérés módja

Félévenként vizsgák és gyakorlati jegyek tantárgyanként.

Szigorlatok:

 • Vezetéselmélet
 • Intézmény és társadalom
A záróvizsgára bocsátás feltételei

A záróvizsga eredményes letételének feltételei: az előírt vizsgák eredményes letétele és más tanulmányi követelmények teljesítése, a szakdolgozat elkészítése, benyújtása. A szakmai tárgyakat átfogó – komplex – szóbeli vizsga, a szakdolgozat megvédése.

Érdeklődni lehet:

tovabbkepzes@avkf.hu

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 5.

Jelentkezés módja: Jelentkezési felületen

Csatolandó dokumentumok:

A felvételi intézményi eljárási díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

A jelentkezéseket a következő címen fogadjuk:

Postai úton:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Tanulmányi Osztály
2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.

A képzés tervezett kezdete: 2021. szeptember

A képzés díja: 120 000 Ft/félév

Az oktatás helyszíne: 1201 Budapest, Török Flóris utca 227-229. és/vagy 2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.

Megközelíthetőség:

Budapesti campus

Vác:
Nyugati pályaudvarról 15 percenként indulnak a vonatok (menetidő 25-45 perc), majd az állomástól 10 perces séta a főiskola épülete.
Újpest-Városkapu megállótól 300-as busszal a váci végállomásig (45 perc), onnan 10 perces séta.

Igény szerint mindkét oktatási helyszínünkön korlátozott létszámban kollégiumi szállást biztosítunk.

A képzés időtartama: 4 félév

A képzés gyakorisága: félévente 6-8 péntek délután (14.00-től kb. 18.00-ig) és 6-8 szombat egész nap (9.00-től kb. 17.00-ig)

A képzést csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk.

Szakfelelős:

Kicsák Mónika

Képzési idő:

4 félév

Tagozat:

Levelező

Csatolmány:

Mintatanterv 2013-tól

Mintatanterv 2020-tól

Vezetéselmélet szigorlat tételek

Intézmény és társadalom szigorlat tételek

Szakdolgozat témajavaslatok

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése

Zeneóvodai foglalkozások vezetése szakirányú továbbképzési szak

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

Pedagógus zeneóvodai foglalkozások vezetésére

A szakirányú továbbképzés képzési területe

Pedagógusképzés képzési terület

A felvétel feltételei
 • Pedagógusképzés képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél.
A képzési idő

2 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

60 kredit

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek;
a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A képzés célja: a pedagógusképzésben szerzett szakképzettség további differenciálása újabb szakmódszertani ismeretekkel, illetve a zeneóvodai feladatok ellátásához szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket megerősítő, elmélyítő, felfrissítő ismeretek, képességek továbbfejlesztése.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

A szakon végzett pedagógus ismeri

 • a zenetörténeti korok stílusjegyeit és válogatni tud a különböző tevékenységekhez a különböző korok nagy alkotásaiból;
 • a legfontosabb zeneelméleti fogalmakat és a tiszta intonáció kialakításának lehetőségeit;
 • a választott hangszerek élményszerű megszólaltatásának technikai feltételeit;
 • biztonságos, tiszta intonációval – az énekes kétszólamúság megszólaltatásának feltételeit és az óvodai élet jelentős ünnepeinek méltó megünneplésére alkalmas repertoárt;
 • az alapvető ütemrajzokat és a legfontosabb technikai eszközöket, amelyek szükségesek a kifejező vezényléshez;
 • a gyermektánc alapvető lépéskombinációit, s azok elsajátíttatásának módszertani feltételeit;
 • az óvodás énekes játékokat, a különböző ölbeli játékokat, Kodály Zoltán óvodásoknak írt műdalait és a magyar zeneszerzők kreatív zenei játékok létrehozására alkalmas kórusműveit.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

Bármelyik óvodában, ahol zeneóvodai csoportot hoznak létre, megfelelő zenei előképzettséggel bíró óvodapedagógus irányításával, a szakon végzett alkalmas zeneóvodai foglalkozások vezetésére.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték
Általánosan alapozó tárgyak: 9 kredit

Zeneirodalom: 5+4 kredit

Szakmai alapozó tárgyak: 27 kredit

Szolfézs (zenei olvasás és írás); Hangszerjáték (metallofon, furulya, zongora); Karvezetés (alapfokú karvezetői ismeretek)

Gyakorlati képzés és készségfejlesztés: 16 kredit

Néptánc – népi játék; Énekes népi gyermekjáték; Szakmai gyakorlat: 3+3 kredit

A szakdolgozat kreditértéke

8 kredit

A számonkérés módja

Félévenként vizsgák és gyakorlati jegyek tantárgyanként.

A záróvizsgára bocsátás feltételei

A záróvizsga eredményes letételének feltételei: az előírt vizsgák eredményes letétele és más tanulmányi követelmények teljesítése, a szakdolgozat elkészítése, benyújtása. A szakmai tárgyakat átfogó – komplex – szóbeli vizsga, a szakdolgozat megvédése.

Érdeklődni lehet:

tovabbkepzes@avkf.hu

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 5.

Jelentkezés módja: Jelentkezési felületen

Csatolandó dokumentumok:

 • diplomamásolat
 • 5000 Ft felvételi intézményi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat, amit a főiskola bankszámlájára kell utalniuk:
  Apor Vilmos Katolikus Főiskola 10700323-67353264-52300002

A felvételi intézményi eljárási díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

A jelentkezéseket a következő címen fogadjuk:

Postai úton:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Tanulmányi Osztály
2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.

A képzés tervezett kezdete: 2021. szeptember

A képzés díja: 120 000 Ft/félév

Az oktatás helyszíne: 1201 Budapest, Török Flóris utca 227-229. és/vagy 2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.

Megközelíthetőség:

Budapesti campus

Vác:
Nyugati pályaudvarról 15 percenként indulnak a vonatok (menetidő 25-45 perc), majd az állomástól 10 perces séta a főiskola épülete.
Újpest-Városkapu megállótól 300-as busszal a váci végállomásig (45 perc), onnan 10 perces séta.
Igény szerint mindkét oktatási helyszínünkön korlátozott létszámban kollégiumi szállást biztosítunk.

A képzés időtartama: 2 félév

A képzés gyakorisága: félévente 6-8 péntek (9.00-től kb. 15.00-ig)

A képzést csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk.

Szakfelelős:

Dr. Bénikné Dézsi Bernadett

Képzési idő:

2 félév

Tagozat:

Levelező

Csatolmány:

Mintatanterv

Záróvizsga tételsor

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése

Zöld gondoskodás és digitális környezetpedagógia szakirányú továbbképzési szak

A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma: FNYF/294-4/2019.

A létesítő intézmény neve: Apor Vilmos Katolikus Főiskola

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

Zöld gondoskodás és digitális környezetpedagógiai szakember

A szakirányú továbbképzés képzési területe

Pedagógusképzés képzési terület

A felvétel feltételei
 • Bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél.
A képzési idő

2 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

60 kredit

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek;
a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A képzés célja: Olyan környezetpedagógiai szakemberek képzése, akik pedagógiai, tanácsadói vagy terápiás módszereikben elsősorban a növény- és állatasszisztált módszerekre (zöld gondoskodás) kívánnak támaszkodni a jelenlegi digitális eszközrendszerek okszerű bevonásával.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

Szakmai kompetenciák:

A zöld gondoskodás és digitális környezetpedagógiai szakember:

Tudása:

 • történeti összefüggéseiben ismeri az ember-növény és ember-állat kapcsolatrendszer alapjait, pedagógiai és terápiás jelentőségét;
 • komplexen szemléli a zöld gondoskodás egyéni, nevelési és társadalmi lehetőségeit;
 • felismeri a teremtett környezet és a modern ember ellentmondásait;
 • tudatában van a rábízott élőlények sajátos igényeinek (ember, növény, állat);
 • elismeréssel és alázattal kezeli teremtett és épített környezetét;
 • digitális tudása megfelel a jelenlegi elvárosoknak, követi a tendenciákat;
 • ismeretterjesztő és hálózatépítő személyiség analitikus képességekkel;
 • szemlélete személyiségformáló különösen iskolai munkája során;
 • ismeri a hazai és nemzetközi szakirodalmat, módszertani és tartalmi önképzése folyamatos;
 • járatos a digitális környezetpedagógiai és az analóg terápiás módszerek átvételében és alkalmazásában.

Képességei:

 • pedagógiai, szaktanácsadói és terápiás programok megtervezése, kidolgozása;
 • egyéni és csoportos foglalkozások kül- és beltéri megszervezése, lebonyolítása;
 • kapcsolattartó, esetkövető és szintetizáló képessége kiemelkedő;
 • ismeri és használja az ember-növény kapcsolatrendszer fizikális és virtuális tereit (kert, erdő, arborétum, szabadföld, 3D-s kertek, digitális természeti modellek stb.);
 • ismeri és használja az ember-állat kapcsolatrendszer fizikális és virtuális tereit (farm, erdő, állatkert, vadaspark, digitális etológia stb.);
 • képes az igények és lehetőségek felismerésére a növény- és állatasszisztált terápiában;
 • kapcsolatot ápol és kommunikál a szakmai háttérintézményekkel, szervezetekkel;
 • rendszerszemlélettel és multidiszciplináris gondolkodásmóddal segíti és javítja az egészséges és fogyatékos embertársai életminőségét;
 • elkötelezett az állat- és kertterápia iránt, annak előnyeit széles körben alkalmazni képes analóg- és digitális eszközrendszerek bevonásával;
 • segíti a képzés népszerűsítését, hozzájárulni színvonalának javításához;
 • képes okszerű analóg-digitális módszertani arányok felállítására;
 • tudatos és etikus a digitális eszközrendszer használatában;
 • képes piaci szemléletű szolgáltatások kidolgozására és létrehozására.

Attitűdje:

 • nyitott az új információk és infokommunikációs technikák befogadására, törekszik szakmai műveltségének folyamatos fejlesztésére;
 • törekszik közösségének szakmai szolgálatára, érzékeny az emberi problémákra, kapcsolatokra, nyitott az egyéni, környezeti, társadalmi és technikai kihívásokra;
 • folyamatosan követi a digitális környezetpedagógiai és terápiás módszerek fejlődését, hazai alkalmazási lehetőségeit;
 • proaktív személyiség, szakmai munkájában következetes, keresztény értékrendet képvisel;
 • vállalkozói szemlélete biofil természetű, áthatja az élőlények iránti elkötelezettség.

Autonómiája és felelőssége:

 • tudatában van a rábízott eszközrendszer emberi életet befolyásoló hatásainak;
 • pedagógiai és terápiás módszereiben a biztonság elsődleges szerepet kap;
 • körültekintő és konzultációra mindig nyitott, együttműködő személyiség;
 • erkölcsi és etikai szempontból szakmájának elhivatott képviselője;
 • szakmai közössége minden tagjától megköveteli a szakmai színvonalat és a felelős magatartást;
 • aktívan részt vállal a szakmai és szemléleti utánpótlás-nevelésben.
A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték
Zöld gondoskodás és digitalizáció: 10 kredit
Ember-növény kapcsolatrendszer: 9 kredit
Ember-állat kapcsolatrendszer: 8 kredit
Ökoszisztémák és emberi közösségek: 10 kredit
Kommunikáció és vállalkozási ismeretek: 7 kredit
Segítő kapcsolati és mentálhigiénés ismeretek: 6 kredit
A szakdolgozat kreditértéke

10 kredit

A számonkérés módja

Félévenként vizsgák és gyakorlati jegyek tantárgyanként.

A záróvizsgára bocsátás feltételei

Az előírt vizsgák eredményes letétele és más tanulmányi követelmények teljesítése, a szakdolgozat elkészítése, benyújtása.

Érdeklődni lehet:

tovabbkepzes@avkf.hu

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 5.

Jelentkezés módja: Jelentkezési felületen

Csatolandó dokumentumok:

 • diplomamásolat
 • 5000 Ft felvételi intézményi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat, amit a főiskola bankszámlájára kell utalniuk:
  Apor Vilmos Katolikus Főiskola 10700323-67353264-52300002

A felvételi intézményi eljárási díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

A jelentkezéseket a következő címen fogadjuk:

Postai úton:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Tanulmányi Osztály
2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.

A képzés tervezett kezdete: 2021. szeptember

A képzés díja: 120 000 Ft/félév

Az oktatás tervezett helyszíne: 2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.

A képzés időtartama: 2 félév

A képzés gyakorisága:

A képzést csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk.

Szakfelelős:
Képzési idő:

2 félév

Tagozat:

Levelező

Csatolmány:

Mintatanterv 2019

Széscheyi