Tájékoztató az intézményváltásról

Más felsőoktatási intézmény hallgatója átvételét kérheti az Apor Vilmos Katolikus Főiskolára ugyanazon képzési területhez tartozó szakra.

A kapacitások figyelembevételével az a hallgató vehető át;

 • aki azonos képzési területre, azonos szakra kéri átvételét;
 • aki adott szakon rendelkezik egy lezárt félévvel és legalább 30 kreditponttal;
 • aki átvételkor az átadó intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll;
 • akinek súlyozott tanulmányi átlaga legalább 2,5;
 • aki megfelelt az alkalmassági feltételeknek;
 • akinek hallgatói jogviszonya elbocsátás vagy fegyelmi úton való kizárás miatt nem szűnt meg, illetve a kötelező elbocsátás vagy kizárás feltételei sem állnak fenn az átvétel időpontjában.

Fontos:

 • Nem vehető át azon hallgató, aki már abszolutóriummal/végbizonyítvánnyal rendelkezik;
 • A kérelmező olyan képzésre jelentkezhet át, melynek bemeneti követelménye azonos vagy alacsonyabb, mint a képzés, melyről átjelentkezik.

 

Az intézményváltási kérelmet ezen a formanyomtatványon lehet benyújtani.

A kérelemhez a következő dokumentumokat kérjük csatolni:

 • igazolást az érvényes hallgatói jogviszonyról és – állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre történő átvétel kérelmezése esetén – a már elvégzett államilag támogatott és magyar állami (rész)ösztöndíjas félévek számáról;
 • a leckekönyv hitelesített másolatát,/ vagy a törzslapkivonat hitelesített másolatát;
 • az okmányok másolatát, amelyeket a felvételiző hallgatóknak kell leadniuk (érettségi bizonyítvány, oklevél, nyelvvizsga-bizonyítvány);
 • egy nyilatkozatot arról, hogy az átadó felsőoktatási intézmény felé nincs tartozása;
 • egyéb, a Főiskola által meghatározott, a szak folytatásához szükséges dokumentumokat.

Az átvételi kérelmek elbírálása a jelenleg hatályos Tanulmányi- és vizsgaszabályzat 12. §-a alapján történik.

Sikeres átvétel és beiratkozás után:

A teljesített tantárgyak akkor ismerhetők el, ha az adott szakon előírt és a vele egyenértékűnek tekintett, korábban teljesített tantárgy között az egyezés legalább 75%-os, és ezt a Kreditátviteli Bizottság elfogadta. Az ismeretanyag egyezésének mértékét az illetékes intézet állapítja meg a hitelesített tematika alapján, melyet a tárgy oktatója, illetve a tanszékvezető az aláírásával igazol. Az elismert tantárgy érdemjegye nem változtatható meg. A kredit elismertetéshez kérelmet kell benyújtani a honlapon lévő határidőig a Kreditátviteli Bizottsághoz.

Széchenyi