Tájékoztató az intézményváltásról

Idézet főiskolánk Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatából:

1.5.2. Az átvétel

12. §

1) A más felsőoktatási intézményben már hallgatói jogviszonnyal rendelkező személy kérheti átvételét a Főiskolára másik felsőoktatási intézmény ugyanazon képzési területhez tartozó szakjáról.

2) Nem vehető át azon hallgató, aki már abszolutóriummal/végbizonyítvánnyal rendelkezik.

3) A kérelmező – a képzési és létszámkapacitásokra is figyelemmel – egy lezárt félévet követően abban az esetben vehető át azonos végzettségi szintet eredményező szakról, amennyiben a kérelmező az érintett képzés feltételeinek megfelel: legalább 30 kreditet ténylegesen megszerzett korábbi intézményében, átvételkor az átadó intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll, súlyozott tanulmányi átlaga legalább 2,5; és az alkalmassági feltételeknek megfelel.

4) A kérelmező olyan képzésre jelentkezhet át, melynek bemeneti követelménye azonos vagy alacsonyabb, mint a képzés, melyről átjelentkezik.

5) Az átvételi kérelmek elbírálása tárgyában a Főiskola Tanulmányi Bizottsága jár el, a hozott határozatban rendelkezni kell a képzés finanszírozásának kérdéséről is. Átvétel esetén a hallgató hallgatói jogviszonya a Főiskolára történő beiratkozással a korábbi felsőoktatási intézménnyel megszűnik.

6) A hallgatónak az alábbi, az átadó felsőoktatási intézmény által kiállított dokumentumokat kell csatolnia az átvételi kérelemhez:

a) igazolást az érvényes hallgatói jogviszonyról és – állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre történő átvétel kérelmezése esetén – a már elvégzett államilag támogatott és magyar állami (rész)ösztöndíjas félévek számáról,

b) a leckekönyv hitelesített másolatát,/ vagy a törzslapkivonat hitelesített másolatát

c) azon okmányok másolatát, amelyeket a felvételiző hallgatóknak kell leadniuk (érettségi bizonyítvány, oklevél, nyelvvizsga-bizonyítvány),

d) egy nyilatkozatot arról, hogy az átadó felsőoktatási intézmény felé nincs tartozása,

e) egyéb, a Főiskola által meghatározott, a szak folytatásához szükséges dokumentumokat.

7) A más intézményben teljesített tárgyak elismertetésére lehetőség van, az erre vonatkozó kérvények elbírálása a KÁB hatáskörébe tartozik. A kreditelismerés általános feltételei a jelen szabályzat 2.6.2. pontjában találhatók.

8) Az átvétellel jogviszonyt létesített hallgató az átvétel félévében tanulmányi ösztöndíjat nem kaphat.

9) A Főiskola hallgatója kérheti átvételét másik felsőoktatási intézménybe, ekkor a jogviszonya a Főiskolán az átvétel napján megszűnik.

 

Az intézményváltási kérelmet ezen a formanyomtatványon lehet benyújtani.

A kérelem benyújtásának határidejét ezen a linken találja.

 

Sikeres átvétel és beiratkozás után:

A teljesített tantárgyak akkor ismerhetők el, ha az adott szakon előírt és a vele egyenértékűnek tekintett, korábban teljesített tantárgy között az egyezés legalább 75%-os, és ezt a Kreditátviteli Bizottság elfogadta. Az ismeretanyag egyezésének mértékét az Főiskolánk állapítja meg a hitelesített tematika alapján, melyet a tárgy oktatója, illetve a tanszékvezető az aláírásával igazol. Az elismert tantárgy érdemjegye nem változtatható meg. A kredit elismertetéshez kérelmet kell benyújtani a honlapon lévő határidőig a Kreditátviteli Bizottsághoz.

Széchenyi