Tehetségpont

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola nagy múltú intézmény, a Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola jogutódja, amit a Szent Keresztről nevezett Irgalmas Nővérek rendje alapított 1929-ben. Főiskolánk 2004 óta a Magyar Katolikus Egyház Váci Egyházmegyéjének felsőoktatási intézményeként teljesíti hitre, tudásra és hivatásra felkészítő, értékorientált tevékenységét. Küldetésnyilatkozata szerint:

„A Főiskola elsődleges feladata, hogy tevékenységével elősegítse a kereszténységen alapuló hagyományos magyar és európai kultúra és műveltség, a család és más hagyományos közösségi formák megmaradását és fejlődését. (…) A tudományos életet elsősorban a képzésekhez kapcsolódó alkalmazott kutatások folytatása jellemzi, melyek oktatási tevékenységünkkel együtt szervesen kapcsolódnak a Váci Kistérséghez, valamint a hazai és nemzetközi tudományos munkához. A Főiskola nagy hangsúlyt helyez a tehetséggondozásra. Támogatja, elősegíti a hallgatói kutatómunkát, diákjai részt vesznek az Országos Tudományos Diákkör tevékenységében.” (Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Szervezeti és Működési Szabályzat) A Főiskola támogatja a tehetséges hallgatók kiválasztását és tehetségük gondozását fejlesztését, amelyhez oktatóink széleskörű szakértelme, művészeti és tudományos tevékenysége ad biztos alapot. A Főiskola által szervezett tehetséggondozásban minden diákunknak lehetőséget biztosítunk a bekapcsolódásra. Aktív tehetséggondozó és -fejlesztő munkánk során is kiemelt szerepet kap a hallgatók ösztönzése ismereteik gyarapításába, készségeik kibontakoztatásába, amelyhez a különböző kutatóműhelyek is változatos lehetőséget nyújtanak. A tehetséggondozást szükség szerint személyre hangolt tanácsadás kíséri pszichológusok vezetésével, így is törekedve a komplex személyiségfejlesztésre, az egyéni adottságok kibontakoztatására.

A Főiskolán képzett tanítók és óvodapedagógusok, szociálpedagógusok, fejlesztő pedagógus és tehetséggondozó szakemberek az óvodák, iskolák tehetséggondozó tevékenységében, programjaiban is aktívan részt vesznek. A főiskolánk gondozásában megjelenő Katolikus Pedagógia, Szociálpedagógia és Anyanyelvi és Irodalmi Nevelés szakmódszertani folyóiratok publikációs lehetőséget nyújtanak a hallgatóinknak is. Ezen túl támogatjuk a hallgatók aktív és passzív részvételét különböző konferenciákon, tudományos tanácskozásokon, rendezvényeken. Hallgatóink évek óta kiemelt helyezéseket érnek el országos tanítói versenyeken, országos matematikai feladatmegoldó, népdaléneklési, és sportversenyeken, valamint az OTDK-n is. Kiemelt figyelmet fordítunk a közoktatással való kapcsolatra: közös kutatást valósítottunk meg egy kéttannyelvű általános iskolával, versenyeket szervezünk katolikus középiskolák diákjai számára.

A Renzulli-féle tehetséget leíró, három körös tehetségmodellre épülő fejlesztésnek mindhárom szintjén kapcsolódunk hallgatóinkkal: érdeklődésük feltérképezése, a tanulmányozás, valamint a kutatás és az előadás egyaránt megvalósulhat intézményünkben. A minden hallgató számára elérhető, de különösen a kutató, érdeklődő, TDK-t író hallgatók számára szervezett programjainkon, kurzusainkon külön figyelmet fordítunk a gazdagításra mind egy-egy tudományterület ismeretrendszerének megismertetése, mind a kutatói készségek fejlesztése céljából. Csermely Péter szavait idézve úgy véljük, „az igazi siker a bennünk rejlő képességek kibontakoztatásának öröme”.
Főiskolánk tehetséggondozó tevékenységéért 2015-től a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Akkreditált Kiváló Tehetségpontja cím használatára vált jogosulttá, mely címet 2019-ben további három évre meghosszabbították.

A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) által felkért Akkreditációs Bizottság döntése megerősíti elkötelezettségünket a tehetség, mint érték sokszínűségének támogatásában. Főiskolánkon a tehetséggondozás elsősorban a személyes odafigyelésen keresztül valósul meg, továbbá csoportos keretek között, a tehetségek azonosítását, kibontakozását egyaránt kísérő műhelyek keretében zajlik.

Kutatóműhelyeink:

 • Anyanyelvi és irodalmi nevelés szakmai műhely
 • Atipikus fejlődés műhely
 • Mentálhigiéné és közösségszervező műhely
 • Sport- és egészségpedagógia műhely
 • Bálint Sándor Hagyományőrző Kör és Műhely
 • „Winchester Tale Project” műhely
 • Kutatói készségek kibontakoztatása hallgatói tehetséggondozó műhely
 • Keresztény neveléstudományi kutatóműhely
 • Szociálpedagógiai műhely
 • Természettudományos nevelés műhely
 • Tehetségműhely komplex vizuális művészetek gyakorlata / alkotótábor
akkreditalt_kivalo_tehetsegpont-300x300

Egyéb tehetséggondozási tevékenységeink

Tudományos diákköri (TDK) mozgalom: a magyar felsőoktatás legszélesebb bázisú, legátfogóbb tehetséggondozási formája, az önképzés és a tudóssá nevelés színtere, melyben Főiskolánk is részt vesz. A TDK célja, hogy ösztönözze a hallgatói tudományos és művészeti diákköri tevékenységet, támogassa a tehetséges hallgatókat, adjon segítséget a kutatómunkában való továbblépéshez és a pályakezdéshez. Az intézményi konferencián (ITDK) sikeresen bemutatott pályaművek felterjesztésre kerülnek az OTDK-ra, amely országos bemutatási és értékelési fórum a legkiválóbb egyetemisták és főiskolások számára. Az OTDK utolsó három évében (2019-2017-2015) mindig voltak díjazott hallgatóink. Vannak nagyon tehetséges TDK-zó hallgatóink, így például Dudás Róbert Gyula katekéta-lelkipásztori munkatárs szakos hallgatónk „Magyar katolikus papi sorsok Észak-Amerikában. Adalékok az amerikai magyar katolikus pasztorációhoz” c. pályamunkájával az OTDK Humán Tudományi Szekció “Amerikai kultúra és történelem” tagozatában második helyezést ért el 2019-ben. Pályamunkája azóta könyv alakban is megjelent (Magyar katolikus papok Észak-Amerikában. Budapest, Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány- METEM, 2020. 536 p.)

A TDK-val kapcsolatos aktuális tudnivalók

A 2019/20 tanévben kurzus keretében tervezzük fejleszteni a TDK-munkához és a tudományos életpálya kibontakoztatásához szükséges szakmai képességeket, jártasságokat, attitűdöket, a kutatóikarrierhez nélkülözhetetlen személyiségjellemzőket, megerősíteni a tudományos tevékenységet övező mentális és etikai motívumokat, szélesíteni a humánspecifikus vizsgálatokhoz szükséges látókört és műveltségstruktúrát.

A végzett, már pályán lévő pedagógus kollégák számára lehetőséget biztosítunk arra, hogy pedagógus szakvizsgájukat a tehetséggondozás-tehetségfejlesztés területen szerezzék meg. A nálunk végzett tehetséggondozó szakemberek részévé válnak a hazai tehetséggondozó szervezetek és műhelyek hálózatának: a szakirányú továbbképzésünkön szerzett diplomájukkal a köznevelés és művészeti oktatás bármely intézményéből maguk is képesek aktívan, innovatív módon bekapcsolódni a hazai tehetséggondozó hálózatok munkájába.

Az óvodapedagógus és a tanító szakos hallgatók képzésében választható módon megjelenik a „Tehetséggondozási ismeretek” 12 kredites szakmai modul. A modult elvégző nappali és levelező tagozatos hallgatóink a tehetségekkel kapcsolatos alapvető pszichológiai és pedagógiai elveket, módszertani megközelítéseket ismerhetik meg.

Az ének-zenei kompetenciafejlesztő kurzusok keretében történik a zenei tehetségek kibontakoztatása, gondozása. A feladatot a nagy szakmai tapasztalattal rendelkező Pappné Dr. Kiszely Deborah főiskolai docens látja el. A foglalkozások egyéni keretekben történnek, melyhez a minőségi hangszert a főiskola biztosítja.

Pályázat eredményeként egyenrangú intézményként csatlakozhattunk a Kárpát-medencei Online Oktatási Centrumhoz, a K-MOOC- hálózathoz. Így főiskolánk hallgatói a 2016/17-es tanévtől szabadon választott online kurzusként minden félévben folyamatosan felvehetik oktatóink digitális tananyagfejlesztő munkája eredményeként a Művészettörténet tantárgyat. A program központi célja az intraperszonális intelligenciához tartozó területek fejlesztése a szélesebb műveltség kialakítására, a digitális élményközpontú ismeretszerzés permanens igényével a minőségi önművelésre a tartalmas életvitel megteremtésére. A résztvevők számára ismereteik gazdagítását szolgáló, egyéni, differenciált haladást lehetővé tevő tehetséggondozó program eredménye az IKT kompetenciák fejlődésén túl az önálló tanulási technikák gazdagodásában is megmutatkozik
A K-MOOC kurzusok bárki számára elérhetők nemcsak az anyaországban, de a határon túli magyar oktatási intézményekben is.
A K-MOOC Hálózatához csatlakozott felsőoktatási intézmények által meghirdetett kurzusokra az Óbudai Egyetem által működtető portálon, a Kárpát-medencei Online Oktatási Centrum honlapján lehet jelentkezni. A programhoz hozzáférés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A kurzus iránti érdeklődést a jelentkezők létszámának folyamatos emelkedése és sikeres befejezése mutatja. A kurzus felelőse Wiedermann Katalin. Az online tananyag kidolgozói: Pázmány Ágnes, Wiedermann Katalin oktatók.

Az Anyanyelvi és irodalmi szakmai műhely évente megrendezi a főiskolai Szép magyar beszéd versenyt, melynek győztese továbbjut az országos döntőbe. Hallgatóink több alkalommal is eredményesen (Kazinczy-díj elnyerése) szerepeltek a felsőoktatási intézmények számára meghirdetett, Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd versenyen. Ugyancsak több ízben sikeresen készítettünk fel hallgatókat a Kárpát-medencei Kossuth-szónokversenyre is.
Szintén főiskolai keretek között zajlik a Szendrei János Országos Matematikaversenyre való felkészítés, óvodapedagógus és tanító szakos hallgatók részére, mely csapat és egyéni összeméretést is ad minden év novemberében. A matematika műveltségterületi hallgatók teljesítményét külön értékelik.

Az anyanyelvi és irodalmi műhely tevékenységi körébe tartozik a katolikus középiskolákkal való folyamatos kapcsolattartás, ennek keretében a diákjaik számára szervezett országos helyesírási verseny.
Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola 2018-tól minden évben rendszeresen meghirdeti a hon- és népismeret versenyt az általános iskolák negyedik, ötödik osztályos tanulóinak. A háromfordulós levelező verseny témái évről évre változnak. A háromfős csapatok játékos módon ismerkedhetnek meg többek között az ünnepkörök népszokásaival, a hagyományos gazdálkodó élet jellemzőivel, a közösségi alkalmak szokásaival, a gyógynövények hasznával. A versenyben mindig szép számmal vesznek részt a csapatok az ország legkülönbözőbb részében található iskolákból. Május közepén a legjobb teljesítményt nyújtó csapatokat személyes részvételű döntőre hívjuk meg. Erre az alkalomra a gyerekek előzetesen megkapott téma alapján egy bemutatkozóval készülnek. A levelező fordulókon készült legjobb rajzokat pedig kiállítás keretében tekinthetik meg a résztvevők. A döntő három helyszínen zajlik. A levelezős feladatlapok ismeretei alapján oldják meg a csapatok a játékos, érdekes feladatokat. Amíg a gyerekek versenyeznek, addig a felkészítő pedagógusok számára szakmai műhelybeszélgetést szervezünk, ahol lehetőség nyílik a tapasztalatcserére, a jó gyakorlatok megosztására.
A középiskolásoknak szóló Látótér pályázat keretében a saját lakóhelyük (városuk, kerületük, falujuk) bemutatását várjuk a jelentkezőktől, amelynek formáját maguk választhatják meg. A pályázat célja a személyes vallomás kifejezése a szülőföldhöz kötődésről. Képekkel illusztrált írásban, kísérő szövegekkel ellátott tablókon, diasorozaton, filmen mutathatják be mindazt, ami körülveszi őket, ami miatt szeretnek ott élni. Mindazt, amin megakad a szemük, aminek képe belevésődött a lelkükbe, ami a saját látóterük fontos része. Hasonló keretek között hírdetjük meg a Szemhatár pályázatot általános iskolák 6-8. osztályos tanulóinak. Számukra annyival könnyebb a feladat, hogy ketten készíthetik el a pályamunkát. A legjobban sikerült alkotásokat személyesen is bemutathatják a pályázók a májusi döntőn. Ezeket az alkotásokat a főiskola honlapján is közzétesszük.

Kapcsolat más intézményekkel

2007 óta együttműködő, szakmai kapcsolat áll fenn Főiskolánk és a Kert között, mely 2020-ban megújításra került. Főiskolánk évenként hallgatókkal segíti a Botanikus Kert Föld napi és más környezeti nevelés rendezvényeit. Legutóbb 2019. október 6-án, a „Földi javak asztalunkon” rendezvényen segédkeztek hallgatóink.
A Kert a Főiskola Természetismeret, Környezeti nevelés kurzusok gyakorlati képzésének rendszeresen ad helyet.

Évek óta jó a kapcsolat az Alapítvány és a főiskola között: Főiskolánk hallgatói rendszeresen látogatják – elsődlegesen tapasztalatszerzés céljából – az Alapítvány oktatóközpontját/erdei iskoláját, illetve alkalmanként segédkeznek a programok lebonyolításában.
Legutóbb 2019. április 29-én a Természetismeret műveltségterület hallgatói tettek látogatást a központban.

A Katolikus Pedagógia folyóirat a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel való szakmai partnerségben kerül szerkesztésre, ily módon összekapcsolja a két felsőoktatási intézmény innovációit a hallgatók keresztény, katolikus szellemiségű tudományos életpályára, felelős értelmiségi létre való felkészítése vonatkozásában.

A Központ vezetője (Dr. Gyarmathy Éva) az SNI Tehetségeket Segítő Tanács és az Informatikai és Számítástechnikai Tanárok Tehetségtanácsának a vezetője, több tehetségsegítő szakmai szervezet tanácsadója. Az általa működtetett „Atipikus Fejlődés Módszertani Központ” szakmai kapcsolatban áll több tehetségponttal (Tehetségműhely Alapítvány, Zöld Kakas Líceum) – ezen műhelyek jelen vannak a képzéseinken, szakmai programjainkon, a hallgatók számára gyakorlati helyek.

The University of Winchester, St Lawrence Primary School, Krisztus Király Római Katolikus Általános Iskola, Újlaki Általános Iskola, Mesemúzeum (Budapest), Kecskemétfilm Kft.

A főiskola és az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum között született együttműködési megállapodás értelmében minden oktató, hallgató térítés nélkül veheti igénybe a könyvtár és a múzeum szolgáltatásait. Az intézmény munkatársai segítőkészen fogadják hallgatóinkat, oktatóinkat.

A főiskola és Martonvásár Önkormányzata együttműködési megállapodásuk értelmében 2014-ben hagyományteremtő szándékkal közösen indította útjára a Brunszvik Teréz Szakmai Nap keretében az első Országos Kisgyermek-nevelési Konferenciát, amely 2015. évtől nemzetközivé vált.
A cél hazai és nemzetközi szakmai fórumot teremteni a kisgyermeknevelés aktuális kérdéseinek megvitatásához, a társadalmi dilemmák megfogalmazásához, a gyakorlati nevelőmunka sikereinek bemutatásához, a szakmai dialógus ösztönzéséhez és kiterjesztéséhez. A 2018. és 2019. konferenciák előadásaiból online kötetek készültek.
A főiskola hallgatói aktív szerepet vállalnak nemcsak a rendezvény szervezésében, rendezésében, de előadók is: bemutatják a konferencia témájához tartozó szakdolgozatukat, TDK munkájukat, amelyek az online kiadványokban is elérhetők.

A konferencia anyagából 2018-ban és 2019-ban született online kiadvány:

2019-es kötet

2018-as kötet

A főiskola fontosnak tartja a művészeti nevelést, a művészetek iránti érdeklődés felkeltését, ezért hagyománnyá vált kiállítások, művészeti események rendezése, amelyek különleges lehetősége a tehetséggondozásnak. Az intézmény először 2014-ben csatlakozott a kárpát-medencei Ars Sacra Fesztiválhoz és azóta is minden évben színvonalas kiállításokkal vesz részt a programsorozatban. Lényeges, hogy hallgatóink a művészet által minél gyakrabban találkozzanak igazi értékekkel. Ennek különleges lehetősége az Ars Sacra kiállítás, amely példa értékűen közvetíti a szakrális művészet lényegét. A hallgatók aktívan bekapcsolódnak a kiállítások szervezésébe, rendezésébe, szívesen közreműködnek a megnyitók komplex programjaiba. Interaktív tevékenységük egyaránt fejleszti az intraperszonális és interperszonális intelligencia területeit.

Széchenyi