Átsorolás

Részlet a Tanulmányi- és vizsgaszabályzatból

Finanszírozási forma váltása

23. §

1)    A hallgató 12 féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat állami ösztöndíjas képzésben. A fogyatékossággal élő hallgató támogatási ideje négy félévvel megnövelhető.

2)    A támogatási időbe bele kell számolni minden megkezdett, állami ösztöndíjas félévet, kivéve, ha betegség. szülés. vagy más, a hallgatónak fel nem róható ok miatt nem sikerült a félévet befejezni és a Tanulmányi Bizottság a benyújtott igazolások alapján erre engedélyt adott.

3)    Ha a hallgató kimerítette a rendelkezésére álló támogatási időt. csak önköltséges formában folytathatja tanulmányait.

4)    Az adott képzéshez rendelkezésre álló támogatási idő legfeljebb két félévvel lehet hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje (még akkor is, ha nem érte el a rendelkezésre álló 12 féléves keretet). Ha a hallgató az adott támogatási idő alatt nem tudja befejezni tanulmányait, azt csak önköltséges formában folytathatja.

5)    Nem folytathatja tanulmányait állami ösztöndíjas képzésben az a hallgató, aki a kötelező és kötelezően választható tárgyakból a képzési idő feléig – az aktív félévek során – a szakon előírt összkredit 30 %-át nem teljesíti. Nemzetiségi szakirány esetében nem lehet választható műveltségterületre váltani, illetve műveltségterületről sem lehetséges a nemzetiségi szakirányra történő váltás.

6)    Ha a hallgató az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt és nem szerzett meg félévenként átlagosan legalább 18 kreditet vagy tanulmányi átlaga nem érte el a 3,50 értéket, tanulmányait a következő tanévben csak önköltséges formában folytathatja.

7)    A felsőoktatási intézmény tanévenként köteles önköltséges képzésre átsorolni azt a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben részt vevő hallgatót, aki a beiratkozáskor tett nyilatkozatát visszavonja.

8)    Ha állami ösztöndíjas hallgató jogviszonya a képzés befejezése előtt megszűnik, vagy tanulmányait önköltséges formában folytatja, akkor a helyére az azonos szakon, önköltséges formában tanuló léphet. Az átsorolásról kérelem és tanulmányi teljesítmény alapján a Tanulmányi Osztály dönt.

9)    Az átsorolási döntést minden év július 31. napjáig, tanévenként egyszer kell meghozni. Ez alól kivételt képez, ha a hallgató a támogatott féléveit a tanév közben elhasználta.

10)    Önköltséges finanszírozási formáról állami (rész)ösztöndíjas finanszírozási formára való átsorolásról csak a hallgató kérelme alapján dönthet a Tanulmányi Osztály.

 

Széscheyi