Átsorolás

Részlet a Tanulmányi- és vizsgaszabályzatból

Finanszírozási forma váltása

24. §

1) A hallgató 12 féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat államilag támogatott képzésben. A fogyatékossággal élő hallgató támogatási ideje négy félévvel megnövelhető.

2) A támogatási időbe bele kell számolni minden megkezdett, államilag támogatott félévet, kivéve, ha betegség, szülés, vagy más, a hallgatónak fel nem róható ok miatt nem sikerült a félévet befejezni és a Tanulmányi Bizottság a benyújtott igazolások alapján erre engedélyt adott.

3) Ha a hallgató kimerítette a rendelkezésére álló támogatási időt, csak költségtérítéses formában folytathatja tanulmányait.

4) Az adott képzéshez rendelkezésre álló támogatási idő legfeljebb két félévvel lehet hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje (még akkor is, ha nem érte el a rendelkezésre álló 12 féléves keretet). Ha a hallgató az adott támogatási idő alatt nem tudja befejezni tanulmányait, azt csak költségtérítéses formában folytathatja.

5) Nem folytathatja tanulmányait államilag támogatott képzésben az a hallgató, aki a kötelező és kötelezően választható tárgyakból a képzési idő feléig – az aktív félévek során – a szakon előírt összkredit 30 %-át nem teljesíti.

6) Ha a hallgató az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szerzett meg félévenként átlagosan legalább 18 kreditet, vagy tanulmányi átlaga nem érte el a 3,50 értéket, tanulmányait a következő tanévben csak költségtérítéses formában folytathatja.

7) Ha állami ösztöndíjas hallgató jogviszonya a képzés befejezése előtt megszűnik, vagy tanulmányait önköltséges formában folytatja, akkor a helyére az azonos szakon, önköltséges formában tanuló léphet. Az átsorolásról kérelem és tanulmányi teljesítmény alapján a Tanulmányi Bizottság dönt.

8) Az átsorolási döntést minden év július 31. napjáig, tanévenként egyszer kell meghozni.

9) Önköltséges/költségtérítéses finanszírozási formáról állami (rész)ösztöndíjas/államilag támogatott finanszírozási formára való átsorolásról csak a hallgató kérelme alapján dönthet a Tanulmányi Bizottság.

Széscheyi