Alkalmassági vizsga / felvételi elbeszélgetés

Fontos tudni, hogy az azonos típusú alkalmassági vizsgát csak egyszer kell letenni (az adott évben), azt minden intézményben, ahol alkalmassági vizsga előírt követelmény, elfogadják. A behívó intézmény mindig az lesz, amelyik a jelentkezéskor megjelölt elbírálási sorrendben – az adott szakokat vizsgálva – a legkisebb jelentkezési sorszámmal szerepel.

A vizsgáról szóló értesítést (vizsgabehívót) a felsőoktatási intézmény küldi meg a jelentkező részére, ezért amennyiben az alábbi képzéseknél jelzett első vizsga időpontja előtt egy héttel még nem kap ilyen tartalmú levelet, célszerű az intézménynél érdeklődnie ezzel kapcsolatban (felvi@avkf.hu).

 

Az Alkalmassági vizsga befizetéséről szóló információk:

A díjat csak azon hallgatóknak szükséges befizetni, akik nem tettek még sikeres előalkalmassági vizsgát, illetve nem mentesülnek az alkalmassági vizsga letétele alól!

Az eljárás díja: 4 000 Ft.
Befizetés módja: átutalás a 10700323-67353264-52300002 számú bankszámlára.
Befizetési határidő: 2023. május 1-től 2023. május 23-ig
Amennyiben az adott napon nem jelenik meg, úgy a befizetett vizsgadíj visszautalására nincs lehetőség.

Háromféle alkalmassági vizsga van.
Alkalmassági vizsgaAlapképzésFeltételek
1. típusúcsecsemő-és kisgyermeknevelőegészségügyi alkalmasság és motivációs beszélgetés
2. típusútanító, óvodapedagógus, konduktoregészségügyi alkalmasság és ének-zenei, testi és beszédalkalmassági
3. típusúnemzetiségi tanító és óvodapedagógus, vagy óvodapedaógus (angol nyelven)egészségügyi alkalmasság és ének-zenei, testi és beszédalkalmassági, nyelvi alkalmassági

A honlapon lévő alkalmassági vizsga leírása csak szűkebb tájékoztató, a vizsga a www.felvi.hu oldalon található aktuális év Felsőoktatási felvételi tájékoztatójában leírtak szerint történik!

A felsőoktatási jelentkezések benyújtását követő alkalmassági vizsgákra az Oktatási Hivatal fogja beosztani a jelentkezőket, a behívó intézmény mindig az lesz, amelyik a jelentkezéskor megjelölt elbírálási sorrendben – az adott szakokat vizsgálva – a legkisebb jelentkezési sorszámmal szerepel.

A jelentkező előzetes alkalmassági vizsgán is részt vehet.

Jelentkezési felület az előalkalmassági vizsgára

Jelentkezési határidő: 2023. január 06.
Az előzetes alkalmassági vizsga időpontja: 2023. január 12.
Az eljárás díja: 4 000 Ft.
Befizetés módja: átutalás a 10700323-67353264-52300002 számú bankszámlára.
Az előzetes alkalmassági vizsga befizetési határideje: 2023. január 2-től 2023. január 6-ig.
Sikeres jelentkezést követően az intézmény behívó levelet küld az előalkalmassági vizsgára a jelentkezési felületen megadott e-mail címre.

Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak:

(1. típus) Az alkalmassági vizsga időpontja: 2023. május 31. (Vác)

Felvétel feltétele: egészségügyi alkalmasság és a motivációs beszélgetés keretében megállapított beszédalkalmasság. A motivációs beszélgetés kitér a pályaorientáció néhány kérdésére, mint pl.: a szakválasztás oka, elképzelések a szakmáról, elhivatottság kérdése. A kötetlen beszélgetés célja a jelentkező beszédalkalmasságának megítélése. Kizáró okként szerepelhet, ha a jelentkező beszédhibás, vagy beszéde nem alkalmas arra, hogy megfelelő beszédmintát nyújtson a kisgyermekeknek.

Az alkalmassági vizsgán a jelentkező „alkalmas” vagy „nem alkalmas” minősítést kaphat.
A „nem felelt meg” minősítés esetén a jelentkező összpontszáma nulla.

Az egészségügyi alkalmasság igazolása: a jelentkezőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nincs olyan betegsége, amely akadályozná felsőoktatási tanulmányainak folytatását, illetve részt kell vennie a foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálaton (az ezt igazoló egészségügyi kiskönyvet a beiratkozáskor kell bemutatni). A diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, pszichés és mentális zavar a felvételt kizáró okok.”)

A jelentkező által aláírt egészségügyi nyilatkozat eredeti példányát az alkalmassági vizsga során kell a jelentkezőnek leadnia.
Ennek hiányában nem vehet részt a vizsgán!

Az egészségügyi nyilatkozatot az alábbi linken töltheti le.
Egészségügyi nyilatkozatként csak az AVKF honlapján elérhető nyomtatvány fogadható el!

Külön kérelemre mentesülhet az alkalmassági vizsgálat alól az a jelentkező,

 • aki kisgyermeknevelői munkakörben dolgozik és erről munkáltatói igazolással rendelkezik.
 • akik a jelentkezés évében az adott szakterület intézménycsoportjának bármelyikében azonos típusú előalkalmassági vizsgát tettek és ezt igazolják.

Óvodapedagógus és Tanító alapképzési szakok:

(2. és 3. típus) Időpontja:  2023. május 31. (Vác) 

Az alkalmassági vizsga eredményét az intézmények kölcsönösen elfogadják, tehát azt elegendő egy alkalommal (egy helyen) letenni (az adott évben).

Az alkalmassági vizsga területei:
1. Testi alkalmassági vizsga
2. Beszéd alkalmassági vizsga
3. Ének alkalmassági vizsga
4. Egészségügyi alkalmassági vizsga
5. Angol/német/szlovák nyelvi alkalmassági vizsga (az óvodapedagógus angol/német nyelven, valamint a német/szlovák nemzetiségi szakirányos jelentkezés esetén)

Az alkalmassági vizsga eredményeként „megfelelt” vagy „nem felelt meg” minősítést lehet szerezni! Az alkalmassági vizsga eredménye nem javítható, aki “nem felelt meg”, nem vehető fel pedagógusi pályára adott évben.
A „nem felelt meg” minősítés esetén a jelentkező összpontszáma nulla.

A korábbi években tett alkalmassági vizsga eredménye nem fogadható el!

 • Kérelmére mentesül az alkalmassági vizsga alól az a jelentkező, aki az adott évben azonos típusú sikeres előalkalmassági vizsgát tett bármelyik felsőoktatási intézményben és ezt igazolja a behívó intézménynél.
 • Figyelem! Amennyiben olyan nemzetiségi szakra jelentkezik, ahol nyelvi alkalmassági is van, akkor a 3. típusú alkalmassági vizsgát kell letennie, aminek része a nyelvi alkalmassági is.
 • Aki pedagógusképzési területen szerzett felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel jelentkezik ezekre a szakokra, vagyis a korábbi tanulmányaihoz kapcsolódóan részt vett azonos típusú alkalmassági vizsgán, az érintett felsőoktatási intézményhez benyújtott kérelmére mentesülhet az alkalmassági vizsga követelménye alól.
 1. Testi alkalmassági vizsga

Célja: annak megállapítása, hogy a jelölt rendelkezik-e azokkal az alapvető motoros (testi) képességekkel, amelyek feltételei az alsó tagozatos és óvodai testnevelés gyakorlati anyag elsajátításának, illetve a tanítói, óvodapedagógusi pálya gyakorlásának.

Követelmények:

 • közepes iramú, folyamatos futás (3-5 perc),
 • oktató által vezetett gimnasztikai gyakorlatok folyamatos végzése, a főbb alapformák végeztetésével (szökdelések, karkörzések, törzshajlítások, felülések, törzsemelések és rugózások),
 • egyensúlyozó járás fordulatokkal, két zsámolyra helyezett felfordított padon,
 • néhány lépés nekifutásból – keresztbe állított és felfordított – pad átugrása egy lábról, érkezés páros lábra, guggolásba / padon zsugorkanyarlati átugrások;
 • gurulóátfordulás előre és hátra, guggolásból guggolásba;
 • kislabdahajítás függőleges célra (kosárlabda palánk, szabad falfelület) 10-15 m-ről,
 • labdaátadások helyben, párokban gumilabdával (egykezes felső,- kétkezes mellső átadások,
 • labdavezetés szlalomban tárgykerüléssel (egykezes vagy váltott kezes labdavezetés);
 • mellső fekvőtámaszból ereszkedés legalább derékszögig hajlított karú fekvőtámaszba, tolódás mellső fekvőtámaszba (nők: 5x, férfiak: 10x);
 • ugrókötelezés – páros vagy jobb/bal lábon szökdelés helyben kötélhajtással (50x)

Kizáró ok: A kondicionális állapotra és a mozgáskoordinációra utaló olyan gyenge teljesítmény, amely intenzív gyakorlással nem javítható, valamint a jelentkezés évében érettségizők esetében a középiskolai tanulmányok utolsó két évében a testnevelés alóli teljes felmentés. A korábban érettségizőknek igazolniuk kell, hogy a testnevelés alóli felmentés indokai már nem állnak fenn.

 1. A beszédalkalmassági vizsga

Célja: annak megállapítása, hogy a pályázót beszédállapota alkalmassá teszi-e a pedagógus pályára.

Feladat:

 • 10-15 soros nyomtatott prózai szöveg felolvasása, szükség szerint reprodukálása, illetve beszélgetés. A szöveget közismert gyermekirodalmi művekből jelölik ki. A pályázónak a felolvasandó szöveg előzetes megismerésére időt adnak.

Az elbírálás szempontjai:

 • Vannak-e a vizsgázónak hangképzési zavarai (pöszeség, raccsolás, selypítés, orrhangzós beszéd, a magánhangzók igen zárt képzése, a beszédhang képzési hibája)?
 • A pályázó beszédritmusában észlelhetők-e súlyos zavarok (dadogás, értelemzavaró hadarás, leppegés, pattogás)?
 • A felolvasás mennyire értelmes, követhető, kifejező?
  (A tájnyelvi ejtés nem beszédhiba, tehát nem kizáró ok.)
 • Kizáró okok:
  • hangképzési rendellenességek,
  • ritmuszavarok,
  • a beszéd megértését akadályozó rendkívüli zárt ejtés.
 1. Ének-zene alkalmassági vizsga  

Célja annak megállapítása, hogy a pályázó alkalmas-e az óvodapedagógusi vagy tanítói pályára, a pedagógusi pálya gyakorlásához szükséges zenei ismeretek elsajátítására.

Alkalmassági vizsgára népdalajánló

Feladat:

 • 10 magyar népdalból (nem gyermekdal) listát készít a jelentkező, melyből a vizsga során szúrópróba-szerűen kell tudnia előadni a dalokat több versszakkal
 • a népdalokat más-más kezdőhangról is el kell tudni énekelni
 • a zenei emlékezet vizsgálata során egyszerű, rövid ritmussorok visszahangoztatása (negyed, nyolcad, pontozott ritmus és szinkópa kombinációból) tapsolással, kopogással, néhány hangból álló egyszerű dallamok visszaéneklése dúdolással vagy szolmizálva
 • a kottaolvasási készség vizsgálata során néhány ütem lapról olvasása az egyszerű gyermekdalok szintjén az ötvonalas rendszerben.
 1. Az egészségi alkalmassági vizsgálat

Az egészségügyi alkalmasság igazolása: a jelentkezőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nincs olyan betegsége, amely akadályozná felsőoktatási tanulmányainak folytatását, illetve részt kell vennie a foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálaton (az ezt igazoló egészségügyi kiskönyvet a beiratkozáskor kell bemutatni).

A jelentkező által aláírt egészségügyi nyilatkozat eredeti példányát az alkalmassági vizsga során kell a jelentkezőnek leadnia.
Ennek hiányában nem vehet részt a vizsgán!

Az egészségügyi nyilatkozatot az alábbi linken töltheti le.
Egészségügyi nyilatkozatként csak az AVKF honlapján elérhető nyomtatvány fogadható el!

Egészségügyi szempontból – a súlyosság mérlegelése alapján – kizáró ok lehet:

 • hirtelen eszméletvesztéssel járó megbetegedések,
 • a felső és alsó végtagok funkcionális rendellenességei, a statikai rendszer súlyosabb elváltozásai,
 • a szív, a vérkeringés és a légzőrendszer olyan rendellenességei, melyek nem teszik lehetővé a fizikai terhelést,
 • a beszédzónában 30 decibelnél gyengébb hallás,
 • a látóélesség csökkenésének mértéke és/vagy a térlátás korlátozottsága olyan fokú, hogy az zavarhatja a gyerekcsoportban végzett munkát,
 • színtévesztés,
 • súlyos mentális, pszichés zavarok.

Kizáró okok: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia.

 1. (3. típus) Nyelvi alkalmassági vizsga

A német/szlovák nemzetiségi tanító és óvodapedagógus, az óvodapedagógus alapszak (angol nyelven) a képzés megkezdésének feltétele a német/szlovák, vagy az angol nyelvi szóbeli alkalmassági vizsga sikeres teljesítése is.

A szóbeli vizsga az alábbi szempontok szerint történik:

 1. Szóbeli kommunikációs készség
 2. Nyelvhelyesség
 3. Szókincs

A nemzetiségi szakirányok idegen nyelvi bemeneti feltételeit az alábbi linken keresztül lehet megtekinteni.

A lehetséges témakörök az akkreditált B2 szintű nyelvvizsgák témakörei.
A szakra való jelentkezésnek nem feltétele a középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány, de egy középhaladó szintű nyelvtani-lexikai tudás szükséges.

Figyelem! A jelentkezéshez a jelentkezőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nincs olyan betegsége, ami akadályozná felsőoktatási tanulmányainak folytatását, továbbá arról, hogy nem szenved diszlexiában, diszgráfiában, diszkalkuliában, pszichés és mentális zavarban, és erre hivatkozva tanulmányai során nem kér felmentést. A diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, pszichés és mentális zavar a felvételt kizáró okok.

Mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő mesterképzési szak

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK

 • A felvételi beszélgetés során nem a jelentkezők lexikális tudást mérjük, hanem szeretnénk meggyőződni a felvételizők motiváltságáról, nyitottságáról és szakmai elhivatottságáról.
 • Választható témák a felvételi beszélgetésre:
 1. A globalizáció környezeti, társadalmi és kulturális következményei
 2. A család szerepe és működése az egyén mentális egészségében
 3. Ember és környezetének viszonya, működési zavarai. A közösségi lélekvédelem mikro- és makroszintű összefüggései.
 4. Hazai közösségfejlesztés és közösségi munka
 5. Közösségi média lehetőségei
 • Időpontja: 2023. május 31 – június 02. (Vác)
 • Előzetes kreditelismertetési nyomtatvány
  Mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő MA szakra jelentkezők számára.
  A kitöltött kérelmet, a lap alján felsorolt hitelesített dokumentumokkal együtt május 19-ig kell a Főiskolára eljuttatni.

Pontszámítás:

 • felvételi elbeszélgetés: 60 pont
 • oklevél minősítése alapján: 30 pont
 • Többletpont: esélyegyenlőségi, maximum 10 pont adható.
  • fogyatékosság: 5 pont
  • gyermekgondozás: 5 pont
  • hátrányos helyzet: 5 pont
 • Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a bölcsészettudomány, a társadalomtudomány, a pedagógusképzés képzési területek alapképzési szakjaia hitéleti alapképzési szakok, valamint az ezeknek megfelelő, a felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény szerinti szakok.
 • Továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló  évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. E szakok esetén a belépéshez pszichológiai, pedagógiai és szociológia alapismeretekből a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális kreditek száma 40 kredit az alábbi bontásban.
  • pszichológia legalább 16 kredit,
  • pedagógia legalább 12 kredit,
  • szociológia legalább 12 kredit.
  • A fentieket figyelembe véve jelentkezhetnek pl. óvodapedagógiai, tanítói, tanári, katekéta és lelkipásztori alapképzettséggel rendelkezők, továbbá szociálpedagógiai BA, szociális munka BA diplomával rendelkezők is.

 

Neveléstudomány mesterképzési szak

A felvételi szakmai beszélgetésre a felvételizőnek előzetesen fel kell készülnie az alább megadott témák egyikéből. A kiválasztott témához össze kell állítania egy legalább 8–10 elemből álló szakirodalmi listát, ami a hazai és nemzetközi pedagógia-tudomány adatbázisaira építkezik, valamint el kell készítenie egy kb. 10–15 perces prezentációt ppt formájában a választott téma bemutatására.

Választható témák:

 • a pedagógiatörténet nagy alakjai,
 • iskolatörténeti kutatások,
 • a pedagógiai antropológia a XIX–XX. században,
 • a pedagógia filozófiai és teológiai alapozottsága,
 • a reformpedagógiai gondolkodás, az életreform,
 • az oktatás társadalmi, gazdasági, jogi környezete,
 • az inkluzív pedagógia,
 • a kritériumorientált kompetencia alapú pedagógia,
 • tanulói teljesítmények a mérések tükrében,
 • az Európai Unió oktatáspolitikájának időszerű kérdései,
 • a keresztény pedagógiai gondolkodás aktuális problémái.

A felvételi szakmai beszélgetés a szakirodalmi lista és prezentáció alapján történik.

Értékelési szempontok:

 • a szakirodalmi lista komplexitása, szakszerűsége, releváns források használata,
 • olvasottság, a szakirodalom feldolgozásának mélysége,
 • nyelvi kifejezőkészség,
 • az elkészített prezentáció tartalmi és vizuális megformáltsága,
 • önálló véleménynyilvánítási képesség.

A bizottság a felvételiző korábbi tudományos munkáinak, publikációinak dokumentálását, szakmai tapasztalatait is figyelembe veszi.

Időpontja: 2023. május 31 – június 2. (Vác)

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a pedagógia, az andragógia, a közösségszervező, a szociálpedagógia, a pszichológia, a konduktor, a tanító, az óvodapedagógus, a gyógypedagógus és a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak.
Továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. E szakok esetében a mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális kreditek száma legalább 50 kredit a pedagógia, pszichológia, andragógia, szociológia, jogi, társadalomtudományok, gazdaságtudományok, egészségtudományok ismeretköreiből.

Előzetes kreditelismertetési nyomtatvány
Neveléstudományi MA szakra jelentkezők számára.

A kitöltött kérelmet, a lap alján felsorolt hitelesített dokumentumokkal együtt 2023. május 19-ig kell a Főiskolára eljuttatni. 

Pontszámítás:

 • felvételi elbeszélgetés: 60 pont
 • oklevél minősítése alapján: 30 pont
 • Többletpont: esélyegyenlőségi, maximum 10 pont adható.
  • fogyatékosság: 5 pont
  • gyermekgondozás: 5 pont
  • hátrányos helyzet: 5 pont

 

Szociálpedagógia mesterképzési szak

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK

 • Szakmai elbeszélgetés kb. 10-15 perc, célja a felvételiző motiváltságának felmérése.
 • Választható témák:
  • A szociálpedagógus hivatása és helye a 21. században
  • A szociálpedagógia elmélete, helye a szociális segítő szakmákon belül
  • A mai magyar társadalom alapvető szociális problémái
  • Segítő és oktatási intézmények funkciói és diszfunkciói
  • Esetkezelés, családsegítés
  • Az egyház szociális tanítása a 21. században
 • Elfogadható alapdiplomák:
  • szociálpedagógia BA,
  • szociális munka BA,
  • illetve szociálpedagógia szociális munkás alapképzési szak (korábbi rend szerint)
  • Továbbá valamennyi főiskolai, egyetemi, BA vagy MA szintű képzettség, amelynek megszerzése során a hallgató összességében legalább 25 kreditszámban tanult a pedagógia, a pszichológiai, a szociológia és egyéb társadalomtudományi területekhez tartozó tantárgyakat. (A kreditrendszer kialakítása előtt végzettek tárgyairól és azok kreditértékéről a Kreditátviteli Bizottság dönt.) A képzés során a felvételikkor elismert kreditekhez további pótkrediteket szükséges gyűjteni, hogy azok összértéke elérje az 50 kreditet.

Időpontja: 2023. május 31 – június 2. (Vác)

 • Előzetes kreditelismertetési nyomtatvány
  Szociálpedagógia MA szakra jelentkezők számára.
  A kitöltött kérelmet, a lap alján felsorolt hitelesített dokumentumokkal együtt május 19-ig kell a Főiskolára eljuttatni.

Pontszámítás:

 • felvételi elbeszélgetés: 60 pont
 • oklevél minősítése alapján: 30 pont
 • Többletpont: esélyegyenlőségi, maximum 10 pont adható.
  • fogyatékosság: 5 pont
  • gyermekgondozás: 5 pont
  • hátrányos helyzet: 5 pont

Katekéta-lelkipásztori munkatárs szak:

Közvetlen egyházi beszélgetés általános hittani és vallási kérdésekről.

Elektronikus jelentkezési felület Katekéta-lelkipásztori munkatárs szakra

Az egyházi elbeszélgetés időpontja: 2023. május 31 – június 2. (Vác)   

 

Kántor szak:

Ének-zene alkalmassági vizsgát kell tenniük a felvételi eljárás részeként.

Elektronikus jelentkezési felület Kántor szakra

Az ének-zene alkalmassági vizsga időpontja: 2023. május 31 – június 2. (Vác)   

Az alkalmassági vizsga az alábbiakból áll:

 1. egy előadási darab zongorázása kottából,
 2. 10 magyar népdal kotta nélkül,
 3. 10 egyházi népének az Éneklő Egyház c. római katolikus népénekeskönyvből szabadon választva – mindegyiket az első versszakkal, kotta nélkül kell énekelni,
 4. lapról éneklési gyakorlat (Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok c. kötetből)
 5. egyházi elbeszélgetés: általános egyházi tájékozottság – felkészülést nem igényel.

Az alkalmassági vizsga eredményeként „megfelelt” vagy „nem felelt meg” minősítést lehet szerezni!
A „nem felelt meg” minősítés esetén a jelentkező összpontszáma nulla.

További információk:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola
2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.
Telefon: +36-27/511-155
e-mail: felvi@avkf.hu

Széchenyi