Szakmai vizsga

Részlet a felsőoktatási felvételivel kapcsolatos 432/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletből:

(8) A jelentkező a központi felvételi eljárásban a felsőoktatási intézmény által a pontszámításhoz meghatározott emelt szintű tantárgyi érettségi vizsgakövetelményt – a felvételi eljárás részeként a felsőoktatási intézmény által szervezett – legalább 25%-os eredményű felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával is teljesítheti

Mivel főiskolánk egyik szakján sem felvételi követelmény az emelt szintű érettségi vizsga, ezért intézményünk felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát nem szervez.

Alább általános tájékoztatást olvashat a szakmai vizsgával kapcsolatban.

Tájékoztató a felsőoktatási felvételi szakmai vizsgáról

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára csak a jelentkezési időszakban lehet jelentkezni az e-felvételi rendszerben! Utólagos jelentkezésre nincs lehetőség!

A központi felvételi eljárásban a jelentkező a jelentkezés feltételeként meghatározott emelt szintű tantárgyi érettségi vizsgakövetelmény feltételét – a felvételi eljárás részeként a felsőoktatási intézmény által szervezett – legalább 45%-os eredményű felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával is teljesítheti, ha az adott tantárgyból

• a kétszintű érettségi vizsga bevezetése előtt szerzett magyar érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel,
• valamely külföldi EGT tagállam érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel, illetve Ukrajnában vagy Szerbiában teljesített érettségi vizsgaeredménnyel,
• nemzetközi érettségi bizonyítvánnyal (Diploma of the International Baccalaureate), vagy
• az Európai Iskolák Statútumáról szóló, Luxemburgban, 1994. június 21-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 322/2004. (XII. 6.) Korm. rendeletben meghatározott Európai érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel rendelkezik.

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga követelményrendszere elsősorban a 2005 óta érvényben lévő kétszintű érettségi vizsgarendszer által a múltban kidolgozott és kiadott, az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) közzétett, az adott érettségi vizsgatárgyra vonatkozó emelt szintű írásbeli feladatsorokon alapul.

A vizsgabehívót a felsőoktatási intézmények küldik meg a jelentkezők részére, amely tartalmazza a vizsga napját, a vizsga kezdetének időpontját, a vizsga lebonyolításának részletes szabályait, a vizsgához esetleg szükséges segédeszközök felsorolását (melyet a jelentkezőnek kell vinnie magával), a vizsgaeredmény nyilvánosságra hozatalának módját, valamint a betekintési és jogorvoslati lehetőség részleteit.

Figyelem! Nem jelentkezhetnek felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára azok, akik a kétszintű magyar érettségi vizsgarendszerben szerezték meg az érettségi bizonyítványukat, függetlenül a benne szereplő érettségi vizsgatárgyaktól.

Figyelem! A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga érettségi vizsgatárgyanként egy napon kerül lebonyolításra valamennyi érintett felsőoktatási intézményben. A vizsgát a jelentkező csak a behívó felsőoktatási intézményben és a vizsgabehívóban szereplő időpontban teheti le, pótlásra, más vizsganapra vagy más intézménybe történő átkérésre a jelentkezőnek nincs lehetősége.

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára történő jelentkezés feltételeinek fennállását az Oktatási Hivatal ellenőrzi.

Egy adott érettségi vizsgatárgyból letett felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát valamennyi, az adott emelt szintű érettségi vizsgatárgyat megkövetelő jelentkezésnél figyelembe vesznek. A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát csak egyszer, a jelentkezéskor meghatározott elbírálási sorrendben előbb jelzett felsőoktatási intézményben kell letenni. Ezekben az esetekben a vizsga eredményét a többi intézményben, szakon is el kell fogadni.

Az érettségi pontok számításánál a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga tantárgyának megfelelő középszintű érettségi vizsgaeredmény kerül beszámításra (nem a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga százalékos eredménye), illetve többletpontként 50 többletpontot kap a jelentkező.

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga követelményrendszere elsősorban a 2005 óta érvényben lévő kétszintű érettségi vizsgarendszer által a múltban kidolgozott és kiadott, az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) közzétett, az adott érettségi vizsgatárgyra vonatkozó emelt szintű írásbeli feladatsorokon alapul.

Figyelem! A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga eredménye csak az adott felsőoktatási felvételi eljárásban használható fel és nem eredményez az adott tantárgyból emelt szintű érettségi eredményről szóló bármilyen igazolást vagy tanúsítványt.

Széchenyi