Tájékoztatók

TÁJÉKOZTATÓ a szorgalmi időszakról 2023/2024. tanév 1. félév

1) A 2023/24. tanév I. (őszi) félévének legfontosabb dátumai:

 

Szorgalmi időszak nappali tagozaton: 2023. szeptember 4. – 2023. december 15.

 

Szorgalmi időszak levelező tagozaton: 2023. szeptember 2. – 2023. december 16.

 

Első tanítási nap nappali tagozaton: 2023. szeptember 4.

 

Utolsó tanítási nap nappali tagozaton: 2023. december 15.

 

Tanítási napok levelező tagozaton:

 

1. szeptember 2.

2. szeptember 9.

3. szeptember 16.

4. szeptember 23.

5. szeptember 30.

6. október 7.

7. október 14.

8. október 21. (online oktatási nap)

9. október 28.

10. november 4. (online oktatási nap)

11. november 11.

12. november 18.

13. november 25. (online oktatási nap)

14. december 2.

15. december 9.

16. december 16.

17. Pótnap: december 18. (hétfő)

 

Őszi szünet nappali tagozaton: 2023. október 30. – november 5.

Téli szünet: 2023. december 22. – 2024. január 2.

 

Tanítási pótnap: 2023. december 18. (hétfő)

 

2) A beiratkozással és a bejelentkezéssel (regisztráció) kapcsolatos határidők:

 

A bejelentkezés (regisztráció) időszaka a Neptun rendszerben: 2023. augusztus 14. 0:00 – 2023. szeptember 4. 24:00.

 

Késedelmes bejelentkezés (regisztráció): 2023. szeptember 4. 0:00 – 2023. szeptember 11. 24:00 /Különeljárási díj: 4.500 Ft/

 

3) A 2023/24. tanév I. (őszi) félévének legfontosabb –a tanulmányi ügyintézéshez kapcsolódó– dátumai:

 

Tantárgyfelvételi időszak nappali és levelező tagozatos hallgatók számára: 2023. augusztus 14. – 2023. szeptember 13.

 

Pótlólagos tantárgyfelvételi/-leadási kérelmek leadás különeljárási díj megfizetésével nappali és levelező tagozaton: 2023. szeptember 18. 12:00

 

Kivételes tanulmányi rendre és óralátogatás alóli felmentésre irányuló kérelem leadásának végső határideje nappali és levelező tagozaton: 2023. augusztus 15. 24:00

 

Kreditelismertetési/tantárgyi felmentésre irányuló kérelem leadásának végső határideje nappali és levelező tagozaton: 2023. szeptember 12. 12:00

 

Tagozatváltási kérelem leadási határideje: 2023. augusztus 15. 24:00

 

Félévközi passziválás határideje: 2023. október 13. 12:00

 

4) A diplomamunkával és a záróvizsgával kapcsolatos teendők dátumai:

 

A diplomamunka témaválasztási lap leadási határideje: 2023. október 31. 12:00

 

A diplomamunka-leadás és a záróvizsga-jelentkezés határideje: 2023. december 2. 24:00

 

Különeljárási díj befizetésének végső határideje: 2023. december 9. 24:00

 

 

Regisztráció a Neptun-rendszerben:

 

Ügyintézés/Beiratkozás bejelentkezés menüpontban a 2023/24/1 félév. A hallgató, aki szünetelteti jogviszonyát: „passzív státuszt nyilatkozik” (A TVSZ értelmében bármikor megteheti legfeljebb két egymást követő félévben. Ebben az esetben nem vehet fel kurzusokat a kurzusfelvételi időszakban.) Amennyiben a hallgató − bejelentkezését követően − a képzési időszak megkezdésétől számított egy hónapon belül nem kéri tanulmányainak szüneteltetését, az adott félév aktív félévnek minősül akkor is, ha a hallgató nem vesz részt a foglalkozásokon és nem tesz eleget egyetlen tanulmányi követelménynek sem.

 

Automatikusan szünetel a hallgatói jogviszony, ha a hallgató az adott félévre a tanulmányai folytatásához szükséges bejelentkezést nem végzi el vagy regisztrál, de nem vesz fel legalább egy kredit értékű tárgyat. A hallgató köteles a nyilvántartott adataiban bekövetkezett változást 8 napon belül bejelenteni a Tanulmányi Osztályon és rögzíteni a Neptun-rendszerben. A hallgatóról nyilvántartott, általa módosítható adatok helyességéért és teljességéért minden esetben a hallgató felel. Tárgyfelvétel a Neptun-rendszerben: Tárgyak/Tárgyfelvétel menüpontban.

 

Vác, 2023. július 12.

Tanulmányi Osztály


Tájékoztató a vizsgaidőszakról 2023/2024. tanév I. félév

 

Vizsgaidőszak: 2023. december 18. – 2024. január 27.

 

Vizsgaidőszak záróvizsgázó hallgatók számára graduális képzésen: 2023. december 18. – 2024. január 10.

 

Vizsgaidőszak záróvizsgázó hallgatók számára posztgraduális képzésen: 2023. december 18. – 2024. január 3.

 

Záróvizsgák graduális képzésen: 2024. január 15. – 19.

 

Záróvizsgák posztgraduális képzésen: 2024. január 8. – 12.

 

Vizsgajelentkezés a Neptun-rendszerben:

 

2023. december 1-től. A vizsgaidőpontok meghirdetése folyamatosan történik. A vizsgára jelentkezni és azt leadni a vizsgát megelőző nap déli 12 óráig lehet a Neptun-rendszerben.

 

Jelentkezés:

Vizsgák/Vizsgajelentkezés menüpontban a megfelelő vizsgaszűrések beállításával (2023/24 I. félév, összes tárgy) Vizsgák listázása gombbal

 

Lejelentkezés:

Vizsgák/Felvett vizsgák menüpontban a megfelelő vizsgaszűrések beállításával (2023/24 I. félév, összes tárgy) listázást követően a lehetőségek gombbal

 

Vizsgajelentkezéssel kapcsolatos problémákkal a tanszéki előadókat keressék e-mailben!

 

Vizsgán csak az a hallgató vehet részt, aki személyazonosságát arra alkalmas arcképes igazolvánnyal igazolni tudja.

 

Szóbeli vizsgára a hallgatónak magával kell vinnie a kurzusteljesítési lapját, amit maga nyomtat ki.

 

(Kinyomtatni a NEPTUN rendszerből az alábbi helyen tudják: Vizsgák/Felvett vizsgák menüpontban a megfelelő vizsgaszűrések beállításával (2023/24 I. félév), az adott vizsga sorában a + gombra kattintva, majd a Vizsgaadatok kiválasztását követően: “Vizsgabizonylat nyomtatása” gomb megnyomása (a bal alsó sarokban)

 

A vizsgabizonylatot csak felvett vizsgák esetében lehet kinyomtatni!

 

A kurzusteljesítési lapot a hallgatónak a szóbeli kurzuszáró számonkérésre (vizsga, szigorlat) magával kell vinnie, erre az oktató a vizsgán az érdemjegyet betűvel és számmal bejegyzi, és azt aláírásával igazolja.

 

A hallgató a NEPTUN-rendszerben szereplő a szóbeli vizsga értékelésére vonatkozó kifogásának bizonyítékául egyedül a kurzusteljesítési lap szolgál.

 

A kurzusteljesítési lapot a hallgató megőrzi. A kurzusteljesítési lap – mivel nincs hitelesítve – leckekönyv-kivonatként nem használható fel.

 

Szigorlat esetén a hallgató az előbbieken túl köteles kinyomtatni és magával vinni a vizsgára mindazokat, a NEPTUN-rendszerből kinyomtatott félévek indexsorait, amelyek bizonyítják, hogy teljesítette az adott szigorlat előfeltételi tárgyait.

 

A vizsgáról való igazolatlan távolmaradást az oktató a vizsgalapon és a Neptun-rendszerben egyaránt nem teljesítettként értékel. A vizsgáról való igazolatlan hiányzások beszámítanak a sikertelenül teljesített számonkérések számába.”

 

A Tanulmányi Osztálynak nincs jegybeírási jogosultsága, így minden esetben az oktatónak jelezze, ha az adott tantárgyból nem kapott érdemjegyet.

 

TVSZ 34.§ (4) Az oktató a kurzus vagy a vizsgakurzus értékelését a vizsgalapon és a kurzusteljesítési lapon az érdemjegy (minősítés) betűvel és számmal való bejegyzésével, aláírásával és a dátum megadásával igazolja. A bejegyzést a vizsgalapon, vagy elektronikus leckekönyv esetén a kurzusteljesítési lapon azonos tartalommal kell rögzíteni. Az oktató, vagy a kurzus megtartásáért felelős oktatási szervezeti egység vezetője a kurzus értékelését legkésőbb az eredmény megszületését – külső értékelés, pl. iskolai gyakorlat értékelése esetén az értékelést tartalmazó dokumentum kézhezvételét – követő munkanapon köteles a Neptun rendszerben is rögzíteni. Ha a hallgató eltérést, téves bejegyzést tapasztal, erről a vizsgajegy beírásától számított 1 héten belül, záróvizsgázó hallgató 3 napon belül tehet észrevételt. Eltérés, vitatott helyzet esetén a Tanulmányi Osztály vizsgálatot kezdeményez. A hallgató a leckekönyvben, elektronikus leckekönyv esetén a kurzusteljesítési lapon törlést vagy javítást nem végezhet, e szabály megszegése esetén számolnia kell a közokirat-hamisítás büntetőjogi következményeivel.

 

TVSZ 35.§ (2) A gyakorlati jegy ötfokozatú. A gyakorlati jegyet a vizsgaidőszak második hetének végéig kell megadni. Ezen rendelkezés alól, a szakmai gyakorlat, az iskolai és a köznevelési gyakorlat kivételt képez.

 

TVSZ 36.§ (3) A vizsgaidőszakban teljesített írásbeli részből (is) álló kollokvium eredményét 5 munkanapon belül kell kihirdetni. A vizsgadolgozatokat a következő félév végéig kell megőrizni.

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hallgatók csak akkor tudnak vizsgára jelentkezni, ha minden tartozásukat kiegyenlítették a főiskola felé.

 

Sikeres felkészülést kívánunk!

Széchenyi