Nemzetközi kapcsolatok

Programok:

 Erasmus+ félév 2024 

Idén is számos külföldi hallgató végzi nálunk tanulmányait a tavaszi félévben. Hallgatóink szabadon választható tárgyként felvehetik az Erasmus-kurzusokat, ha együtt szeretnének tanulni angol nyelven külföldi (spanyol, ír, német) hallgatókkal. Az alábbi kurzusokat ajánljuk:

– Storytelling and Drama
– Hungarian Culture
– Developing Intercultural Competences
– Social Integration
– Contemporary Psychology

Ezek a kurzusok a február 12-i héttől indulnak.
Érdeklődni Palkóné dr. Tabi Katalin tanárnőnél lehet: tabi.katalin@avkf.hu 

Blended Intensive Programme (BIP) 2024

Április 12-19. között nemzetközi hetet tartunk Intercultural Dialogue Through Stories címmel. Különböző kreatív történetmesélési technikákkal, többszörös intelligenciát megmozgató módszertannal ismerkedhetnek meg a pedagógus hallgatók a kultúrák közötti párbeszéd jegyében.

Érdeklődni Palkóné dr. Tabi Katalin tanárnőnél lehet: tabi.katalin@avkf.hu 

Feltöltés alatt.

Szakmai partnerség:

 IFCU

2021. novemberében Főiskolánk felvételt nyert az International Federation of Catholic Universities (IFCU) nemzetközi szervezetbe.

A mai formájában 1965 óta működő Katolikus Egyetemek Nemzetközi Szövetsége (IFCU) több mint 200 katolikus egyetemet és felsőoktatási tagintézményt foglal magába. A kontinentális és regionális területi alapokon fennálló Szövetség a nemzetközi együttműködés keretében aktív kapcsolatban áll a Római Kúriával, az Egyesült Nemzetek Szervezetével (ENSZ), a Gazdasági és Szociális Tanáccsal, az Emberi Jogok Bizottságával, az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezetével (UNESCO), az Európa Tanáccsal, valamint az UNESCO Nemzetközi Katolikus Központjával (ICC).

A szervezet fő célja, a közös kutatási projektek előmozdítása és fejlesztése a katolikus felsőoktatási intézmények között, valamint hogy a megszerzett ismeretek és azok alkalmazása által – a keresztény értékrendet képviselve, az értelem és a hit fényében – hozzájáruljon a fejlődéséhez, az igazságosabb és emberibb világ kialakulásához.

A kutatási projektek iránya átfogó és széles területeket érint, kiterjed többek között a keresztény szellemiség, az etikai kérdések (bioetika) tématerületeire, az oktatás és a munkaerőpiac kapcsolatára, a digitális átmenet, a közösségi szerepvállalás, valamint a térségi szereplők közötti innovációs ökoszisztémák létrehozásának kérdésköreire is.

Bővebb információ:
https://www.fiuc.org/index_en.html

eTWINNING ITE

Főiskolánk 2023 októbere óta szakmai partnere az Oktatási Hivatal eTwinning ITE (Initial Teacher Education) programjának, amely a tanárképző intézmények nemzetközi projektmunkáját támogatja virtuális európai együttműködések keretében. 

Az eTwinning ITE az eTwinning programhoz kapcsolódva 2005-ben indult, és a pedagógusképzés hallgatóinak digitális és interkulturális kompetenciáinak fejlesztését segíti elő. A programot az Európai Bizottság az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségen keresztül, az Erasmus+ program keretében támogatja. 

A program célja a befogadó oktatás UNESCO által kitűzött céljainak megvalósítása azáltal, hogy a digitális felületen létrejövő interkulturális projektek hozzájárulnak a sokszínűség és az inkluzív nevelés támogatásához, valamint a diákok, hallgatók interkulturális és digitális készségeinek a fejlesztéséhez is. 

Bővebb információ:
https://www.etwinning.hu/homepage 
https://school-education.ec.europa.eu/hu

ERASMUS:

Az Erasmus mobilitások célja, hogy lehetővé tegyék Főiskolánk polgárai számára a kapcsolatteremtést és tapasztalatszerzést különböző nemzetiségű és kultúrájú emberekkel európai partnerintézményeinkben. 

Az Erasmus programot elsősorban a Főiskola hallgatóinak ajánljuk, hogy külföldi tanulmányaik vagy külföldi szakmai gyakorlatuk végzése közben megismerhessék egy másik ország kultúráját és társadalmát, miközben nyelvi ismereteik és készségeik is fejlődnek.

Emellett az Erasmus program lehetőséget teremt a Főiskola munkatársainak is, hogy személyzeti vagy oktatói mobilitás keretében szakmai kapcsolatokat építsenek európai partnerintézményeinkkel.

Erasmus program leírása 

Az Erasmus hallgatói mobilitás célja, hogy a külföldi tanulmányok vagy a külföldi szakmai gyakorlat végzése közben, egy másik ország kultúráját és társadalmát is megismerje az ember, a nyelvi ismeretek és készségek fejlesztésével együtt. 

Mi lehet a kint tartózkodás célja? 

Külföldi részképzés: A program keretében félév-áthallgatásra, szakdolgozat elkészítésére, nyelvi előkészítő kurzus, illetve a szakos tanulmányokkal egybekötött szakmai gyakorlat elvégzésére nyílik lehetőség. A részképzés időtartama 2 hónaptól 12 hónapig terjedhet.

Szakmai gyakorlat: Egy másik programországban található vállalkozásnál, szervezetnél eltöltött időszak. A fogadó vállalkozás a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény lehet. A szakmai gyakorlat időtartama 2 hónaptól 12 hónapig terjedhet.

Milyen juttatásokban részesülhet egy Erasmus ösztöndíjas diák? 

Minden Erasmus diák mentesül a fogadó intézményben a tandíj fizetése alól, illetve nem kell fizetnie az intézmény által nyújtott szolgáltatásokért (beiratkozás, vizsgadíj, laboratóriumok és könyvtárak használata).

A legtöbb esetben – de nem kötelező érvényűen – az Erasmus hallgatók ösztöndíjban részesülnek. Az ösztöndíj összegét az Európai Bizottság határozza meg, és az a fogadó ország megélhetési költségeitől függ. 

Milyen kiegészítő támogatásokban részesülhet egy Erasmus ösztöndíjas diák?  

Az arra rászoruló Erasmus mobilitásra kiutazók szociális kiegészítő támogatásban részesülhetnek. A rászorultságot a Tempus Közalapítvány kritériumai szerint állapítják meg.

Pályázati felhívás az Erasmus+ programban külföldi mobilitásban részt vevő hallgatók esélyegyenlőségi kiegészítő pénzügyi támogatására

Kiegészítő támogatás fogyatékkal élő Erasmus ösztöndíjas diákok számára: a pályázat célja, hogy egyenlő esélyt biztosítson az Erasmus ösztöndíjat elnyert, speciális ellátást igénylő, fogyatékkal élő hallgatók számára. A pályázatot közvetlenül a Tempus Közalapítványnak kell benyújtani, a határidőkről a Közalapítvány honlapján lehet tájékozódni.

Mit érdemes figyelembe venni a tervezés során?  

Már a felsőoktatási tanulmányok első évében érdemes átgondolni és megtervezni a következő éveket: melyik évben és melyik szemeszterben lenne érdemes külföldön hallgatni az itthoni tárgyakat.

Az Erasmus ösztöndíj a legtöbb esetben nem fedezi az összes kiadást, ezért szükség van egyéni kiegészítő forrásokra is.

Milyen feltételekkel lehet részt venni a programban?   

Az intézmény által megszabott feltételek mellett az vehet részt az Erasmus programban:

 • aki az Egész életen át tartó tanulás programban részvételre jogosult ország állampolgára (vagy tartózkodási engedéllyel illetve menekültként tartózkodik Magyarországon);
 • aki beiratkozott hallgatója valamely magyar államilag elismert diplomát adó intézménynek;- aki a kiutazás időpontjára befejezi felsőfokú tanulmányainak első évét;
 • akit a tanszéke/intézménye által kiírt és elbírált pályázaton kiválasztottak;
 • a küldő intézmény dönti el, hogy nappali tagozatosokon kívül levelező/esti hallgatók részt vehetnek-e a pályázatban;
 • a PhD hallgató, amennyiben a pályázati kiírás rájuk is vonatkozik.

Minden hallgató minden oktatási szinten (BA, MA, doktori) 12 hónapra utazhat külföldi mobilitásra.

Az AVKF által megszabott feltételek:

 • jó tanulmányi eredmény (minimum 4-es átlag);
 • megfelelő szintű idegen-nyelv ismeret;
 • érvényes hallgatói jogviszony arra a félévre, amelyikben a hallgató utazni kíván;
 • legalább két lezárt félév kell a kiutazáshoz;
 • végzős hallgatók az utolsó félévre nem pályázhatnak.

Hol és hogyan kell pályázni Erasmus hallgatói mobilitási ösztöndíjra?    

A hallgató saját intézményénél pályázhat, és itt történik a pályázat elbírálása is, a beadandó pályázatok formáját és a pályázati határidőket szintén az intézmény határozza meg.

Az AVKF-en megpályázható Erasmus külföldi tanulmányúttal és a szakmai gyakorlattal kapcsolatos információk a linkekre kattintva jelennek meg. 

A pályázatokat az Erasmus irodában (a Szent Miklós téri épületben az M010-es irodában) lehet leadni. A pályázatok benyújtására folyamatos lehetőséget biztosítunk.

Külföldi partnerintézményeink

Figyelem!

Amennyiben kérdéseikre az interneten nem találnak választ, akkor érdemes e-mailben megkeresni a főiskola Erasmus koordinátorát az erasmus@avkf.hu e-mailcímen.

Jogok és kötelezettségek 

Ha sikerült elnyerni az Erasmus ösztöndíjat, akkor a következő jogok illetnek meg egy Erasmus ösztöndíjas diákot:

 • Tanulmányi Szerződés (Leraning Agreement), melyet a küldő és a fogadó intézmény köt Önnel a kiutazás előtt. Ez a háromoldalú szerződés tartalmazza a tervezett külföldi tanulmányok részleteit, beleértve a megszerzendő kreditek számát is.
 • Tanulmányi Átirat (Transcript of Records), melyet a fogadó intézmény állít ki a külföldi tanulmányok végén. Ez a dokumentum fogja tartalmazni az elért eredményeket, valamint a megszerzett kreditpontokat és érdemjegyeket.
 • Az Erasmus tanulmányút alatt megszerzett, a Tanulmányi Szerződésben foglaltakkal összhangban álló kreditek teljes elismerése a küldő intézményben.
 • Mentesség az alól, hogy a fogadó intézményben tandíjat, regisztráció, vizsga, laboratórium használati vagy könyvtár-látogatási díjat kelljen fizetni az Erasmus tanulmányok időtartama alatt.
 • Hallgatói ösztöndíj vagy kölcsön a küldő ország részéről a külföldi kint tartózkodás időtartamára.
 • a küldő intézménnyel (esetlegesen a Nemzeti Irodával) kötött szerződések szabályait és előírásait betartani;
 • bármilyen, a Tanulmányi Szerződést érintő változásról azonnal, írásban megegyezni a küldő és a fogadó intézménnyel;
 • az előzetes megállapodások szerint eltölteni a teljes tanulmányi időszakot a fogadó intézményben, beleértve a vizsgák vagy egyéb értékelési eljárások rendjének betartását, valamint tiszteletben tartani a fogadó intézmény szabályait, rendelkezéseit;
 • írásos beszámolót készíteni az Erasmus tanulmányokról a visszaérkezést követően.

Röviden az ECTS-ről 

Erasmus+ hallgatói élménybeszámolók:

Dokumentumok:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ERASMUS+ oktatói mobilitási ösztöndíj elnyerésére 2023/2024 

Az Erasmus+ az Európai Unió oktatást, képzést, ifjúságügyet és sportot támogató programja, amely a felsőoktatásban dolgozó oktatók számára is biztosítja nemzetközi tapasztalatok megszerzésének lehetőségét külföldi partnerintézményben végzett oktatási célú mobilitási ösztöndíjprogram keretében.

I. A részvétel feltételei

Célok:

 • felsőoktatási intézmények oktatóinak külföldi partnerintézményben végzett oktatási célú mobilitása, illetve külföldi vállalkozás szakértőjének magyarországi felsőoktatási intézményben végzett oktatási célú mobilitása;
 • azon hallgatók számára is elérhetővé tenni azt a tudást és tapasztalatot, melyet egy másik európai egyetem oktatója nyújthat, akik nem tudnak részt venni a hallgatói mobilitásban;
 • a szakértelem és tapasztalat cseréje, bővítése;
 • a képzési programok kínálatának és tartalmának gazdagítása.

Az az oktató részesülhet Erasmus+ mobilitási ösztöndíjban, aki:

 • Erasmus Charter for Higher Education tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmény oktatója;
 • bármilyen külföldi, a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény tagja.

Az Erasmus+ oktatói ösztöndíj alapelvei:

 1. Az Európai Uniós alapelvek alapján a lehető legtöbb tanár és oktató részvételét biztosítandó, elsőbbséget élveznek azok a tanárok, akik első alkalommal utaznak külföldre a program keretében.
 2. A mobilitás helyszíne nem lehet a küldő intézmény országa és a lakóhely szerinti ország sem.
 3. Konferencia részvétel nem támogatható.
 4. Az Erasmus+ oktatói tanulmányút időtartama átlagosan 2-60 nap (utazás nélkül). A kötelezően megtartandó oktatási órák száma legalább 8 óra hetente, de az egy hétnél rövidebb időszakra is legalább 8 óra.
 5. Az oktatói tanulmányútnak 2025. július 31-ig kell lezajlania.
 6. A partner felsőoktatási intézmény előzetesen elfogadja az előadások oktatási munkatervét, melyet a vendégtanár megküld számára.
 7. Az oktató a tanulmányútra benyújtott, az érintett felek által jóváhagyott és aláírásukkal elfogadott egyéni Oktatói munkatervet követi.
 8. A támogatás a külföldi oktatói tanulmányút időtartamára vonatkozó utazási és megélhetési költséghez való hozzájárulás, mely saját forrásból kiegészítésre szorulhat.

II. Pályázati űrlap

A Pályázati űrlapot 1 példányban, számítógéppel kitöltve, kinyomtatva és kék tollal aláírva kell leadni, és ennek elektronikus változatát kérjük az erasmus@avkf.hu email címre eljuttatni.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. október 31.
Benyújtásának helye: Külkapcsolati Iroda (M épület 010-es szoba)

A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell:

 1. Szakmai önéletrajz (1 példány magyarul, 1 példány a célország nyelvén vagy a munkanyelven)
 2. Oktatói munkaterv
 3. Idegen nyelvtudást igazoló dokumentum (a célország nyelvére vagy a munkanyelvre)
 4. A kiutazást támogató intézetvezetői nyilatkozat.

A pályázatokat a Külkapcsolati Iroda a tanszéki Erasmus koordinátorokkal közösen bírálja el. A határozattal szembeni fellebbezést a tudományos rektorhelyettes számára lehet benyújtani.

A támogatott pályázókkal az AVKF Támogatási Szerződést köt.

III. A választható partnerintézmények

Munkatársaink a 2023/2024-es tanévben a fent letölthető dokumentumban felsorolt intézményeknél, a megadott nyelven pályázhatnak Erasmus oktatói ösztöndíjra.

Lehetőség van a több intézménybe való pályázásra, ez esetben kérjük a sorrendet megjelölni.

IV.A támogatás mértéke

Fogadó ország1-14. nap15-60. nap
Magas megélhetési költségű országok
Dánia (DK), Finnország (FI), Írország (IE), Izland (IS), Lichtenstein (LI), Luxemburg (LU), Norvégia (NO), Svédország (SE), Nagy-Britannia (UK)
170 € / nap119 € / nap
Közepes megélhetési költségű országok
Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Németország (DE), Görögország (GR), Spanyolország (ES), (Franciaország (FR), Olaszország (IT), Hollandia (NL), Málta (MT), Portugália (PT)
140 € / nap98 € / nap
Alacsonyabb megélhetési költségű országok
Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE), Horvátország (HR), Magyarország (HU), Litvánia (LT), Lettország (LV), Lengyelország (PL), Románia (RO), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK), Macedónia (MK), Törökország (TR)
110 € / nap77 € / nap

Utazási támogatás távolság alapján:

TávolságÖsszeg normál utazás eseténÖsszeg zöld utazási forma esetén
10 – 99 km23 € / résztvevőNA
100 – 499 km180 € / résztvevő210 € / résztvevő
500 – 1 999 km275 € / résztvevő320 € / résztvevő
2 000 – 2 999 km360 € / résztvevő410 € / résztvevő
3 000 – 3 999 km530 € / résztvevő610 € / résztvevő
4 000 – 7 999 km820 € / résztvevőNA
8 000 km vagy annál több1500 € / résztvevőNA

Figyelem! 

A pályázat elnyerését követően az Erasmus+ mobilitási programban részt vevő oktatónak fel kell vennie a kapcsolatot a külföldi partnerintézmény projektkoordinátorával, illetve az őt fogadó tanszékkel/tanszékvezetővel, és a tervezett kiutazás időpontjáról értesítenie kell a főiskola intézményi Erasmus koordinátorát az erasmus@avkf.hu email címen.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ERASMUS+ személyzeti mobilitási ösztöndíj elnyerésére a 2023/2024. tanévben

I. A pályázatról

A pályázattípus célja
Oktatók, adminisztratív és más, nem oktató munkatársak külföldi programországbeli partnernél (felsőoktatási intézménynél vagy vállalkozásnál) végzett mobilitása tudástranszfer, vagy készségek fejlesztése céljából (szemináriumok, kurzusok, gyakorlati periódus, átirányítás stb).

A pályázásra jogosultak köre
Erasmus Charter for Higher Education tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmények munkatársai.

Támogatható tevékenységek
felsőoktatási munkatársak képzési célú mobilitása

Az Erasmus+ személyzeti ösztöndíj alapelvei: 

 1. Az Európai Uniós alapelvek alapján a lehető legtöbb munkatárs részvételét biztosítandó, elsőbbséget élveznek azok a dolgozók, akik első alkalommal utaznak külföldre a program keretében.
 2. A mobilitás helyszíne nem lehet a küldő intézmény országa és a lakóhely szerinti ország sem.
 3. Konferencia részvétel nem támogatható.
 4. Az Erasmus személyzeti tanulmányút időtartama átlagosan 2-60 nap (utazás nélkül).
 5. A személyzeti tanulmányútnak 2025. július 31-ig bezárólag kell lezajlania.
 6. A munkatárs a pályázatában benyújtott, az érintett felek által jóváhagyott és aláírásukkal elfogadott egyéni munkaprogramot követi.
 7. A támogatás a külföldi tanulmányút időtartamára vonatkozó utazási és megélhetési költséghez való hozzájárulás, mely saját forrásból kiegészítésre szorulhat.

Kik nyújthatnak be pályázatot?

Az vehet részt az Erasmus+ mobilitási programban, aki:

 • a Főiskola bármely jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalója;
 • nyelvtudása alkalmassá teszi a programban való részvételre (nyelvvizsga bizonyítvánnyal vagy belső nyelvi szintfelmérő eredményéről szóló dokumentummal igazolható);
 • a pályázatában megfogalmazott program egybeesik a szervezeti egység célkitűzéseivel, ill. hozzájárul a főiskolai nemzetköziesítési stratégia megvalósításához.

II. A pályázás módja

Pályázati űrlap
A Pályázati űrlapot 1 példányban, számítógéppel kitöltve, kinyomtatva és kék tollal aláírva, valamint a szervezeti egység vezetőjének ellenjegyzésével kell leadni, melynek elektronikus változatát kérjük az erasmus@avkf.hu e-mailcímre eljuttatni.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. október 31.
Benyújtásának helye: Külkapcsolati Iroda (M épület 010-es szoba)

A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell:

 • Szakmai önéletrajz (1 példány magyarul, 1 példány a célország nyelvén vagy a munkanyelven)
 • Idegen nyelvtudást igazoló dokumentum (a célország nyelvére vagy a munkanyelvre)

A pályázatokat az interkulturális ügyek képviselője és a Külkapcsolati Iroda közösen bírálja el. A határozattal szembeni fellebbezést a tudományos rektorhelyettes számára lehet benyújtani.

A támogatott pályázókkal az AVKF Támogatási Szerződést köt.

III. A választható partnerintézmények

Munkatársaink a 2023/2024. tanévben elsősorban a fent letölthető dokumentumban felsorolt intézményeknél, a megadott nyelven pályázhatnak Erasmus személyzeti ösztöndíjra. Lehetőség van a fentieken kívül más, a Főiskolával kapcsolatban álló intézmények, szervezetek programjaira is pályázni. 

Lehetőség van több intézménybe való pályázásra, ez esetben kérjük a sorrendet megjelölni.

IV.A támogatás mértéke

Fogadó ország1-14. nap15-60. nap
Magas megélhetési költségű országok
Dánia (DK), Finnország (FI), Írország (IE), Izland (IS), Lichtenstein (LI), Luxemburg (LU), Norvégia (NO), Svédország (SE), Nagy-Britannia (UK)
170 € / nap119 € / nap
Közepes megélhetési költségű országok
Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Németország (DE), Görögország (GR), Spanyolország (ES), Franciaország (FR), Olaszország (IT), Hollandia (NL), Málta (MT), Portugália (PT)
140 € / nap98 € / nap
Alacsonyabb megélhetési költségű országok
Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE), Horvátország (HR), Magyarország (HU), Litvánia (LT), Lettország (LV), Lengyelország (PL), Románia (RO), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK), Macedónia (MK), Törökország (TR)
110 € / nap77 € / nap

Utazási támogatás távolság alapján:

TávolságÖsszeg normál utazás eseténÖsszeg zöld utazási forma esetén
10 – 99 km23 € / résztvevőNA
100 – 499 km180 € / résztvevő210 € / résztvevő
500 – 1 999 km275 € / résztvevő320 € / résztvevő
2 000 – 2 999 km360 € / résztvevő410 € / résztvevő
3 000 – 3 999 km530 € / résztvevő610 € / résztvevő
4 000 – 7 999 km820 € / résztvevőNA
8 000 km vagy annál több1500 € / résztvevőNA

Figyelem!
A pályázat elnyerését követően az Erasmus+ mobilitási programban részt vevő munkatársnak fel kell vennie a kapcsolatot a külföldi partnerintézmény projektkoordinátorával, illetve az őt fogadó tanszékkel/szervezeti egységgel, és a tervezett kiutazás időpontjáról értesítenie kell a főiskola intézményi Erasmus koordinátorát az erasmus@avkf.hu e-mailcímen. 

 

TOVÁBBI Mobilitási programok:

A Makovecz Programról

A Makovecz Hallgatói Ösztöndíjprogrammal határontúli magyar és magyarországi hallgatók 1-5 hónapos magyar nyelvű részképzésekben vehetnek részt. A program célja az egységes Kárpát-medencei felsőoktatási tér létrehozása.

Bővebb ismertető a programról

KIUTAZÓKNAK

Pályázati feltételek:

 • Érvényes hallgatói jogviszony arra a félévre, amelyikben a hallgató utazni kíván
 • Legalább 1 lezárt félév
 • Jó tanulmányi eredmény (min. 4,0 átlag)
 • A hallgató a szakjának megfelelő képzésre pályázhat

A pályázat menete:

 • A pályázat benyújtása elektronikus formában, ill. egy kinyomtatott, aláírt példányban Szentpétery Marianne nemzetközi referensnél (szentpetery.marianne@avkf.hu).

Benyújtandó iratok:

 • Jelentkezési lap
 • Motivációs levél / munkaterv
 • TO igazolás a lezárt félév átlagáról
 • Oktatói ajánlólevél
 • Pályázat benyújtásának határideje a 2023/24. tanév tavaszi félévére: 2023. november 12.

Elbírálás:

 • A pályázatokat a nemzetközi referens a Külkapcsolati Iroda munkatársaival és a tanszéki koordinátorral bírálja el. A határozattal szemben fellebbezni a tudományos rektorhelyettesnél lehet.

Kapcsolatfelvétel

 • A pályázó felveszi a fogadó intézménnyel a kapcsolatot, tanulmányi ill. pénzügyi szerződést köt. 

BEUTAZÓKNAK

DOKUMENTUMOK

A CEEPUS egy hallgatói és oktatói csereprogram, mely tanulmányi kirándulásokat, speciális tanfolyamokat és hosszú távú szakmai együttműködéseket támogat a felsőoktatási intézmények és Közép-Európa között.

Bővebb információ:
https://tka.hu/international-programmes/1021/ceepus

A magyar kormány rangos felsőoktatási ösztöndíjprogramja, a Stipendium Hungaricum keretében kínáljuk képzéseinket kiváló tanulmányi eredménnyel rendelkező nemzetközi hallgatók számára. 

A programban meghirdetett magyar nyelvű, nappali tagozatos képzéseinkről az alábbi oldalon tájékozódhat: https://apply.stipendiumhungaricum.hu/

A magyar kormány rangos felsőoktatási ösztöndíjprogramja, a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram keretében kínáljuk képzéseinket kiváló tanulmányi eredménnyel rendelkező magyar gyökerű nemzetközi hallgatók számára.

A programban meghirdetett magyar nyelvű, nappali tagozatos képzéseinkről az alábbi oldalon tájékozódhat: https://apply.diasporascholarship.hu/

Nemzetközi programok a Főiskolán:

A Külkapcsolati Iroda minden év szeptemberében online tájékoztatót szervez az érdeklődő hallgatóknak a külföldi mobilitási lehetőségekről. Ez az alkalom rugalmasan illeszkedik a hallgatók időbeosztásához, ezért általában este 18:00 órakor kezdődik és bárki bekapcsolódhat az otthona kényelméből. Az online esemény során a Külkapcsolati Iroda munkatársai röviden bemutatják a különféle ösztöndíj-lehetőségeket, majd szabadon lehet kérdéseket feltenni.

Az Erasmus Pont a Külkapcsolati Iroda tájékoztató programja hallgatók számára a külföldi ösztöndíj-lehetőségekről minden év szeptemberében. A jelenléti program során olyan hallgatók mesélnek korábbi külföldi élményeikről, akik tanulmányokat folytattak vagy intézményi gyakorlatukat külföldön töltötték Erasmus ösztöndíjjal. Ezután a Külkapcsolati Iroda munkatársai röviden ismertetik az ösztöndíj-lehetőségeket, majd kérdéseket lehet feltenni. A program végén lehetőség van üdítő és sütemény mellett kötetlen formában is tájékozódni.

Főiskolánk minden tanév tavaszi félévében Erasmus+ félévet szervez külföldi partnerintézményeink hallgatói számára. Az Erasmus+ félév egyes kurzusait felvehetik az Apor Vilmos Katolikus Főiskola hallgatói is szabadon választható tárgyként.

A programon belül a következő szabadon választható kurzusokra lehet jelentkezni:

 • Developing Intercultural Competences
 • Storytelling and Drama
 • Social Integration
 • Contemporary Psychology

Kurzusleírások


Főiskolánk több évig (2014-2021) szervezett nemzetközi heteket partnerintézményeink hallgatói számára. A 2021/2022-es tanév tavaszi félévében szerveztük meg első, nagy sikerrel lezajlott nemzetközi BIP (Blended Intensive Program) eseményünket.

A Blended Intensive Program (BIP) lehetőséget teremt arra, hogy a személyes jelenléttel zajló mobilitást egy virtuális résszel kombináljuk. A virtuális rész online kooperatív tanulás, illetve csoportmunka formájában valósul meg, amely során a résztvevők együtt, egy időben dolgoznak feladataikon a virtuális térben. A fizikai jelenléttel zajló mobilitás időszaka alatt a résztvevők Főiskolánkon workshopokon, kirándulásokon, intézménylátogatásokon és egyéb kulturális programokon vesznek részt.

A BIP lehetőséget nyújt hallgatóink számára, hogy a gazdag programokon keresztül megismerkedhessenek és kapcsolatot teremthessenek külföldi fiatalokkal, valamint gyakorolhassák angoltudásukat informális keretek között.

BIP szórólap

Részletes program hamarosan!

Érdeklődés és további információ: erasmus@avkf.hu

Kapcsolat:

 

Palkóné dr. Tabi Katalin
Interkulturális ügyek képviselője
E-mail: tabi.katalin@avkf.hu

Szentpétery Marianne
A Stipendium Hungaricum, a Diaspora és a Makovecz Ösztöndíjprogram felelőse
E-mail: szentpetery.marianne@avkf.hu

Szabó Zsolt
Nemzetközi koordinátor
E-mail: erasmus@avkf.hu
Tel.: +36-27 / 511-150 / 206-os mellék

Bodó Erika
Nemzetközi koordinátor asszisztens
E-mail: erasmus@avkf.hu

Széchenyi