Tehetségpont - archív

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola nagy múltú intézmény, a Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola jogutódja, amit a Szent Keresztről nevezett Irgalmas Nővérek rendje alapított 1929-ben. Főiskolánk 2004 óta a Magyar Katolikus Egyház Váci Egyházmegyéjének felsőoktatási intézményeként teljesíti hitre, tudásra és hivatásra felkészítő, értékorientált tevékenységét.„A főiskola elsődleges feladata, hogy tevékenységével elősegítse a kereszténységen alapuló hagyományos magyar és kisebbségi kultúra és nyelvek, a család és más hagyományos közösségi formák megmaradását és fejlődését. … Hozzásegíti hallgatóit a tudásban, emberségben, és egészségben való kiteljesedéséhez, ezzel is megalapozva, hogy a következő nemzedékek egészséges természeti és szellemi környezetben nevelkedhessenek. … Tudományos életünket elsősorban a képzésekhez kapcsolódó alkalmazott kutatások folytatása jellemzi ….  Nagy hangsúlyt helyezünk a tehetséggondozásra. Támogatjuk, elősegítjük a hallgatói kutatómunkát, műhelyeket, diákjaink részt vesznek az Országos Tudományos Diákkör tevékenységében.” (a főiskola SZMSZ-e alapján)

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola támogatja a tehetséges hallgatók kiválasztását és fejlesztését, amelyhez oktatóink széleskörű szakértelme, művészeti és tudományos tevékenysége ad biztos alapot. A főiskola által képzett tanítók és óvodapedagógusok (roma és német nemzetiségi szakokon), szociálpedagógusok, fejlesztő pedagógus és tehetséggondozó szakemberek az óvodák, iskolák tehetséggondozásában aktívan vesznek részt.

Aktív tehetséggondozó és -fejlesztő munkánk során is kiemelt szerepet kap a hallgatók bevonása ismereteik gyarapításába, készségeik kibontakoztatásába különböző műhelyek keretében. A tehetséggondozást személyre hangolt tanácsadás kíséri pszichológusok vezetésével, így is törekedve a komplex személyiségfejlesztésre, az egyéni kibontakozás megerősítésére.

A főiskolánk gondozásában megjelent Katolikus Pedagógia és Szociálpedagógia nemzetközi szaklektorált folyóiratok lehetőséget nyújtanak a hallgatók publikációira, s ezen túl is támogatjuk jelentkezésüket különböző konferenciákon. Évek óta kiemelt helyezéseket értek el hallgatóink országos tanítói versenyeken, országos matematikai feladatmegoldó versenyen, népdaléneklési versenyeken és sportversenyeken.

Kiemelt figyelmet fordítunk a közoktatással való kapcsolatra: közös kutatást valósítottunk meg egy kéttannyelvű általános iskolával, versenyeket szervezünk katolikus középiskolák diákjai számára.

A Renzulli modelljére épülő gazdagításnak mindhárom szintjén kapcsolódunk hallgatóinkkal: az érdeklődésük feltérképezése, a beható tanulmányozás, valamint a kutatás és az előadás egyaránt megvalósulhat intézményünkben. Figyelmet fordítunk a gazdagításra mind egy-egy tudományterület ismeretrendszerének megismertetése során, mind a kutatói készségek fejlesztése céljából. Mindeközben Csermely Péter szavaival kísérten úgy véljük, „az igazi siker a bennünk rejlő képességek kibontakoztatásának öröme”.

Mindannyiunk számára nagy öröm, hogy intézményünk tehetséggondozó tevékenységéért 2015-től a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Akkreditált kiváló Tehetségpontja cím használatára jogosulttá vált.

A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) által felkért Akkreditációs Bizottság döntése megerősíti elkötelezettségünket a tehetség mint érték sokszínűségének támogatásában.

A tehetséggondozás intézményünkben kiemelten a személyes odafigyelésen keresztül valósul meg, továbbá csoportos keretben, a tehetségek azonosítását, kibontakozását egyaránt kísérő műhelyek keretében zajlik. 

akkreditalt_kivalo_tehetsegpont-300x300

A tehetséggondozás legfontosabb fő területei

A program célja a magyar és az angol nyelvi kultúra alaposabb megismertetése a mesék hagyományos értékeinek felfedezésén, a két kultúrában való különböző megjelenési formájuk elemzésén keresztül.

A tehetséggondozó program tevékenysége nyelvi és társas készségek fejlesztése céljából kétféle kurzus mentén valósul meg: Storytelling Course (nyelvi kurzus): mesetípusok tanulmányozása, interaktív feldolgozása, film-rajzfilm adaptációk, képzőművészeti alkotások gyűjtése, összehasonlító elemzése, foglalkozástervezetek készítése a projektfoglalkozásokra. A nyelvi kurzus tevékenységeit kiegészíti egy ún. Art and Craft Course (művészeti /kézműves kurzus), amelyhez kapcsolódóan saját művészeti alkotások (például bábok) készítése, digitális történetmesélés történik. A munkálatoknak szerves része ún. előkészítő projekt-foglalkozás általános iskolákban, majd egy tematikus projekt-hét, magyar és winchesteri általános iskolákban folytatott projekt-foglalkozások. A gazdagító program mindezek által személyiségfejlesztést is megvalósít, kiemelten az érzelmi és társas készségek, valamint a pedagógusi eszköztár gazdagításával.

A Mese-projekt munkálatainak kiemelt eredményeként tekinthető a minden évben megvalósuló kölcsönös tanulmányút Winchesterbe, valamint az angol hallgatók számára Vácra ún. Nemzetközi Hét keretében szervezett rendezvényre. A hallgatók először a saját általános iskolai partnerintézményükben tartanak előkészítő projektfoglalkozásokat, és ezekhez készítenek foglalkozástervezeteket. Ezt követően kerül sor először a winchesteri általános iskolában, majd a magyar általános iskolákban a négy-négy tanórát magában foglaló projekt-foglalkozásra, melyekre az angol és a magyar hallgatók közösen készülhetnek fel. Az elért eredmények konferenciaelőadások és tudományos publikációk formájában is feldolgozásra-bemutatásra kerülnek.

A program célja a tehetséges hallgatók kreatív készségeinek gazdagítása a környezettudatosság jegyében, a kreativitásban megmutatkozó erős oldal továbbfejlesztésével.

A vizuális művészeti műhely tehetséges hallgatói környezettudatos képző- és iparművészeti projektekben alkotnak, valamint tanulmányutak személyes élményein keresztül fejlődik kreativitásuk; innovatív szemléletet kapnak, részesei környezettudatos alkotó folyamatoknak; így a tehetségműhely tevékenységrendszere által a vizuális nevelés mint komplex személyiségfejlesztő erő valósulhatott meg. Az élményközpontú interdiszciplinális komplex tanulmányutak által interaktív élményközpontú ismeretszerzés, ismeretbővítés valósulhat meg.

A tanulmányutakon aktív részvétel élményeit egyéni összeállítású, igényesen illusztrált, tipografált beszámolók önálló összeállítása és bemutatása zárja, amely az átélt élmények tudatosítását is szolgálja.

A program célja néprajzi kutatómunka támogatása, élményszerű ismeretszerzés. A tehetséggondozó program ismeretek gazdagodását, módszertani kultúrát kutatói készséget és interperszonális érzékenységet egyaránt fejlesztő program.

Főbb tartalmi elemei: hagyományismeret elméleti alapjai és módszertana, népi gyermekjáték és néptánc elméleti alapjai és gyakorlata. A Bálint Sándor Hagyományőrző Kör és Műhely az érdeklődő hallgatók számára többféle fórumot biztosít ismereteik élményszerű megszerzésére, bővítésére, amely segítséget jelent óvodapedagógusoknak és tanítóknak, szociálpedagógusoknak egyaránt. Tanulmányútjaik során megismerkedhettek a Kárpát-medence tájegységeinek, etnikai csoportjainak néphagyományaival. Tevékenységeiket színesítik tanulmányi kirándulások (pl. Hagyományok Háza /Budapest/, Néprajzi Múzeum /Budapest/, Szabadtéri Néprajzi Múzeum /Szentendre/, Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely /Kecskemét/), főiskolai rendezvényeken való szereplés (Apor napok, nagyböjti lelki nap, Magyar Katolikus Kultúra Napjai, adventi műsor). A műhely tagjai néprajzi gyűjtőmunkájuk eredményeit szakdolgozatuk készítése során és más kutatómunkákban is hasznosítani tudják.

A népi kultúra megismeréséhez kapcsolódóan hallgatóink lehetőséget kapnak a népi gyermekjátékok és a néptánc alaposabb megismerésére is. Az alapismereteken túl módszertani eszköztáruk is gazdagodhat, ezáltal tanítási gyakorlatukba való beépítésre is sor kerülhet. A Váci Püspökség Credo-házában havonta kerül sor gyermekek részére táncház tartására, ahol ép és sérült, különböző korosztályú gyermekek vesznek részt. A foglalkozások kiváló lehetőséget nyújtanak a hallgatók gyakorlati tapasztalatai gazdagodásának, érzékenységük fejlődésének.

A börtönéletet kutató műhely alapvető célja elítéltek élethelyzetének tudományos tanulmányozása.

A műhely tevékenységébe bekapcsolódó hallgatók a Váci Börtönnel történő együttműködés által a helyszínen találkozhatnak előítéltekkel, és kutathatják élményeiket, háttértörténeteiket. Az adatgyűjtés és -feldolgozás során jelentős kutatói tapasztalatokra tehettek szert pl. életút-interjú, szimbólumok és csoportdinamikai sajátosságok elemzése által, amelyek alapot nyújtanak tudományos diákköri dolgozataik és más publikációik eredményes elkészítéséhez is. A műhely tevékenységében részt vett hallgatók szakmai műhelykonferencián adták elő eredményeiket.

A tehetséges szociálpedagógus hallgatók számára szervezett szakmai műhely kiemelt célja a hivatásszemélyiség fejlesztése, valamint az érzékenyítés a segítés különböző részterületeihez kapcsolódóan.

Főbb tartalmi elemei: a Szocped Café keretében főiskolánk már végzett tehetséges hallgatói közül kapnak meghívást a kiemelkedőbbek, akiknek személyes mintája és megszólíthatósága közvetlen segítséget jelent a képzésben résztvevők szakmai gyarapodásában is. Mindezen túl számukra is közvetlenül megmutatkozhat az elméleti ismeretek gyakorlati hasznosíthatósága. A műhely keretében kiemelt szerepet kap továbbá az érzékenyítés, például személyes találkozás mozgássérült fiatallal, aki beszámolt egyéni megküzdési útjáról.

A Szocped Café rendszeresen megrendezésre kerül intézményünkben, és a szociálpedagógus hallgatók aktív bevonódásával társul.

A műhely kiemelt célja a hallgatóink felkészítése a tudományos kutatások módszertani eszköztárának mélyebb megismerésére és alkalmazására, személyes minta nyújtása kutatókkal közös találkozás által. Főbb tartalmi elemei: kutatásmetodika eszköztára és jó gyakorlatok bemutatása. Kiemelten tekintünk az OTDK-ra jelentkező hallgatóink főiskolai dolgozat-bemutatásának alkalmára, ami ugyancsak hasznos és jelentős támaszul szolgál más hallgatóink későbbi jelentkezésének megsegítésében. A közvetlen találkozás egy-egy téma iránt elkötelezett hallgatótárssal ugyancsak közvetlen segítséget nyújt a tehetség kibontakozásában.

A műhely kiemelt célja a hallgatók zenei készségeinek gazdagítása, valamint énekkari és kamarazenekari keretek között a csoportos éneklés és zenélés lehetőségeinek, előadói készségeknek kibontakoztatása.

A főiskola az alábbi zenei tehetséggondozást támogató foglalkozásokat kínálja a hallgatók számára:

hangképzés: egyéni foglalkozás a helyes hangadás, éneklés mechanizmusának megtanulására 2 féléven át – kántoros és műveltségterületes hallgatóknak kötelező, bárki más szabadon választottként is felveheti; a tehetségesebb növendékek főiskolai és városi szintű rendezvényeken is szerepelnek, házi hangversennyel zárják ezt a kurzust

  • zongora: egyéni foglalkozás a hangszeres játék elsajátítására – kántoros és műveltségterületes hallgatóknak kötelező 2 féléven át; a hallgatók házi hangversenyen mutatják be itt szerzett tudásukat
  • egyéni hangszerjáték: bárki számára szabadon választható hangszeres játék (furulya, hegedű); ez a kurzus is kedvelt a hallgatók körében, hiszen mindenki belátja, hogy akár egy tanítónak, akár egy óvónőnek milyen nagy előnyt jelent a gyermekekkel való foglalkozásban, ha tudnak egy hangszeren játszani és ezzel színesíthetik az órákat, foglalkozásokat, ösztönözhetik éneklésre a gyerekeket. A kurzusok hallgatói a főiskolai és városi rendezvények legfőbb aktív részesei.
  • zenei készségek fejlesztése: szabadon választható kurzus bárki számára – két csoportban: fejlesztésként a kezdők számára, tehetséggondozásként a haladók számára
  • orgona: kántoros hallgatóknak kötelező 6 féléven át; képzésük végén egyházzenei áhítat és szentmise keretében kell számot adni a képzésben tanultakról
  • vezénylés: kántoros és műveltségterületes hallgatóknak kötelező jelleggel; a hallgatók mindegyike itt találkozik először a vezényléssel. A hallgatók záró hangversenyen adnak számot tudásukról; abszolút kezdő szintről eljutnak addig, hogy kezük alatt kórusművek szólalhatnak meg.
  • kamarazene: hangszeres növendékek csoportos oktatása szabadon választott kurzusként – egymásra való odafigyelés készségét is fejleszti – közös alkotás öröme; főiskolai és városi rendezvényeken való szereplés
  • énekkar: csoportos éneklés kötelező és szabadon választható jelleggel. Ebben a kurzusban azok a hallgatók is ki tudnak bontakozni, akik egyénileg nem mernének közönség elé kiállni, közösségi élményt ad, valamint és a közös alkotást tapasztalhatják meg.

A zenei tehetséggondozás eredményeinek megmutatkozását jelentik hallgatóink szereplései intézményünk ünnepi rendezvényein: diplomaátadó ünnepségeken, nemzeti ünnepeinkről való megemlékezéseken, könyvbemutatók, kiállítások és konferenciák megnyitóin, lelki napokon, egyházi rendezvényeken, házi hangversenyeken.. Mindezeken túl a legtehetségesebb kántor szakos hallgatóink a mi módszereinknek köszönhetően már önálló koncerteket adnak.

A program célja a digitális technika eszközeinek segítségével határon túli társas kapcsolati és önálló tanulási technikák fejlesztése.

A gazdagító programban részt vevő hallgatók a Kárpát-medence bármely területéről kapcsolódhatnak, bővíthetik ismereteiket az internet segítségével.  A kidolgozott tematika kiemelt területe a művészettörténetet, főként az ókor történéseit, alkotásainak megjelenítését érinti. A feldolgozás módszertana egyaránt kapcsolódik adatszerű információk feldolgozásához, valamint az internet adta előnyöket hasznosítva képi és hangzásbeli csatornákhoz is.

A résztvevő hallgatók számára ismereteik gazdagítását szolgáló tehetséggondozó program eredményei elektronikus felületen érhetők el, hatása egymás országának-népének megismerésében és önálló tanulási technikák gazdagodásában is megmutatkozik az IKT kompetenciák fejlődésén túl.

Széchenyi