Értékorientált pedagógia

az AVKF szerkesztésében megjelenő tankönyvsorozat

A Szent István Társulat tankönyvei és tanári segédkönyvei (1-12. osztály) [letöltés]

A Szent István Társulat tankönyvkiadói tevékenysége közel 150 éve, az Eötvös-féle népoktatási törvény nyomán kezdődött meg. Simor János hercegprímás ezekkel a szavakkal bízta meg a Társulatot a munkával:

„Fontos, hogy a törvény által előírt mindegyik tantárgyban jó tankönyveink legyenek, melyek mind a tudomány haladásának, mind az Egyház hitelveinek megfeleljenek.”

A Szent István Társulat a jelenkori sürgető igényeknek megfelelve, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia támogatásával új kiegészítő tankönyvsorozatot indított Értékorientált Pedagógia címmel. A sorozat kötetei felölelik a közoktatási tantárgyak 1–12. osztályainak szinte mindegyikét, azzal a céllal, hogy munkatankönyvek és tanári segédkönyvek által a keresztény értékrend alapján tárgyalják egy-egy tantárgy anyagát. A keresztény értékrend ugyanis áthatja az élet minden területét, így a különféle tantárgyak keretében oktatott tartalmakban is szükséges megjeleníteni. Ezt támogatja az Értékorientált Pedagógia program, amely segítséget nyújt az értékközpontú oktatás-nevelés megvalósításában a katolikus iskoláknak és más – akár határon túli – intézményeknek is. A sorozatot Fülöpné Dr. Erdő Mária, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora szerkeszti.

„Csodálatos világ” környezetismeret munkatankönyv

Csodálatos világ – Környezetismeret munkatankönyv az 1-2. osztály számára címmel újabb kiegészítő tankönyvet jelentetett meg a Szent István Társulat. A könyvet Megyeriné dr. Runyó Anna, főiskolánk oktatója írta, s immár 12. kötete az Értékorientált Pedagógia tankönyvsorozatnak, amelynek célja, hogy segítséget nyújtson a katolikus iskolák és más – akár határon túli – intézmények számára az értékközpontú oktatás-nevelés megvalósításához. A kiegészítő tankönyvekből és tanári kézikönyvekből álló sorozatot Fülöpné dr. Erdő Mária, főiskolánk rektora szerkeszti.

A könyv első osztályosoknak szóló része – az óvodából iskolába lépő gyermek életkori sajátosságainak figyelembevételével – a természet és társadalom alapvető ismereteinek elsajátítását segíti, az évszakok váltakozásának megfelelően. A második osztályosoknak szóló rész az alapismeretek mellett több, a témával kapcsolatos érdekességet is tartalmaz. A szerző, az adott témákhoz kapcsolódva, játékos feladatokkal törekszik a tapasztalatszerzésen alapuló készség- és képességfejlesztésre. A könyvben szervesen illeszkednek az egyházi év fontosabb ünnepeit, szentjeit, illetve a néphagyományokat, népszokásokat bemutató részek. Kiemelendő a zöld jeles napok megjelenése és feldolgozása. A könyv egészét áthatja a környezettudatos életmódra nevelés szemlélete. A versek, szövegrészletek az esztétikai élményen túl, az adott téma feldolgozását segítik, s teszik érdekessé. A könyvben szereplő színes fényképek megkönnyítik az élőlények valóságban történő felismerését, biztosítva ezzel a felfedezés örömét. Az ismeretek összegzését segíti a könyv végén található ábrákkal és feladatokkal összeállított rendszerező, összefoglaló rész.

A könyv egyaránt képvisel hiteles szakmai és katolikus értékeket.

Irodalom I. munkatankönyv

Irodalom I. Irodalom munkatankönyv az 5−6. osztály számára címmel újabb kiegészítő tankönyvet jelentetett meg a Szent István Társulat. A könyv immár 11. kötete az Értékorientált Pedagógia tankönyvsorozatnak, amelynek célja, hogy segítséget nyújtson a katolikus iskolák és más – akár határon túli – intézmények számára az értékközpontú oktatás-nevelés megvalósításához. A kiegészítő tankönyvekből és tanári kézikönyvekből álló sorozatot Fülöpné dr. Erdő Mária, főiskolánk rektora szerkeszti.

Az 5−6. osztályosok számára készült kötet (szerzője Dr. Gasparicsné dr. Kovács Erzsébet) irodalomtörténeti keretbe foglalva ismerteti meg a tanulókat a középkor, a reneszánsz, a barokk és a klasszicizmus vallásos magyar irodalmával. A katolikus szemlélet kialakítását szolgáló szemelvények között középkori legendákat, himnuszokat, imákat, reneszánsz verseket, fabulafordításokat, szerzetesi életrajzokat, históriás énekeket, barokk zsoltárfordításokat, népénekeket, emlékkönyvszövegeket, népköltészeti alkotásokat, klasszicista ódákat, elégiákat és értekezéseket egyaránt olvashatunk. Az ezekben kifejezett értékek a hit, a szeretet, a hűség, a jóság, az elkötelezettség, az állhatatosság, a másokon való segítés, a szolgálat, a hősies helytállás. A szemelvények sokoldalúan láttatják ezeknek az egyes korokban és az egyes emberek életében betöltött szerepét.

A kötetben a más tankönyvekből jól ismert szerzők mellett többek között Gyöngyösi Gergely, Zsámboky János, Káldi György, Pázmány Péter, Virág Benedek nevét is ott találjuk. A szövegek régies nyelvezetének megértését szó- és kifejezés-magyarázatok, mai magyar nyelvre átírt szövegváltozatok segítik. A szemelvények tartalmi értelmezéséhez, a bennük megfogalmazott gondolatok, értékek feltárásához a munkatankönyv kérdéseket és feladatokat tartalmaz. Ezek nemegyszer a témában való elmélyülést, a további kutatást is szolgálják. Az egyes szerzőkhöz, műfajokhoz, irodalomtörténeti korszakokhoz az ismeretszerzést megkönnyítő rövid összefoglalók tartoznak, s ugyanígy a tanulást segítik a fejezetek végén található vizuális ábrákkal összeállított összegző feladatok.

A könyv egyaránt képvisel hiteles szakmai és katolikus értékeket.

Széchenyi