Más felsőoktatási intézmény hallgatója átvételét kérheti az Apor Vilmos Katolikus Főiskolára.

A kapacitások figyelembevételével az a hallgató vehető át;

a) aki azonos képzési területre, azonos szakra kéri átvételét;

b) aki adott szakon rendelkezik egy lezárt félévvel és legalább 18 kreditponttal;

c) akinek az átvételkori féléve aktív, súlyozott tanulmányi átlaga legalább 2,5;

d) akinek hallgatói jogviszonya elbocsátás vagy fegyelmi úton való kizárás miatt nem szűnt

meg, illetve a kötelező elbocsátás vagy kizárás feltételei sem állnak fenn az átvétel

időpontjában.

Az intézményváltási kérelmet az alábbi formanyomtatványon lehet benyújtani :
[letöltés PDF formátumban]

A kérelemhez a következő dokumentumokat kérjük csatolni:

  • 15 napnál nem régebbi hallgatói jogviszony igazolás
  • igazolás a már elvégzett államilag támogatott félévek számáról
  • a leckekönyv hitelesített másolata
  • igazolás arról, hogy az elbocsátás vagy kizárás feltételei nem állnak fenn

Az átvételi kérelmek elbírálása során a jelenleg hatályos Tanulmányi- és vizsgaszabályzat 26. §-a alapján történik.

Sikeres átvétel és beiratkozás után:

A teljesített tantárgyak akkor ismerhetők el, ha az adott szakon előírt és a vele egyenértékűnek tekintett, korábban teljesített tantárgy között az egyezés legalább 75%-os, és ezt a Kreditátviteli Bizottság elfogadta. Az ismeretanyag egyezésének mértékét az illetékes intézet állapítja meg a hitelesített tematika alapján, melyet a tárgy oktatója, illetve a tanszékvezető az aláírásával igazol. Az elismert tantárgy érdemjegye nem változtatható meg. A kredit elismertetéshez kérelmet kell benyújtani a honlapon lévő határidőig a Kreditátviteli Bizottsághoz.