Kutatóműhelyek - archív

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola nagy múltú intézmény, a Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola jogutódja, amit a Szent Keresztről nevezett Irgalmas Nővérek rendje alapított 1929-ben. Főiskolánk 2004 óta a Magyar Katolikus Egyház Váci Egyházmegyéjének felsőoktatási intézményeként teljesíti hitre, tudásra és hivatásra felkészítő, értékorientált tevékenységét.„A főiskola elsődleges feladata, hogy tevékenységével elősegítse a kereszténységen alapuló hagyományos magyar és kisebbségi kultúra és nyelvek, a család és más hagyományos közösségi formák megmaradását és fejlődését. … Hozzásegíti hallgatóit a tudásban, emberségben, és egészségben való kiteljesedéséhez, ezzel is megalapozva, hogy a következő nemzedékek egészséges természeti és szellemi környezetben nevelkedhessenek. … Tudományos életünket elsősorban a képzésekhez kapcsolódó alkalmazott kutatások folytatása jellemzi ….  Nagy hangsúlyt helyezünk a tehetséggondozásra. Támogatjuk, elősegítjük a hallgatói kutatómunkát, műhelyeket, diákjaink részt vesznek az Országos Tudományos Diákkör tevékenységében.” (a főiskola SZMSZ-e alapján)

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola támogatja a tehetséges hallgatók kiválasztását és fejlesztését, amelyhez oktatóink széleskörű szakértelme, művészeti és tudományos tevékenysége ad biztos alapot. A főiskola által képzett tanítók és óvodapedagógusok (roma és német nemzetiségi szakokon), szociálpedagógusok, fejlesztő pedagógus és tehetséggondozó szakemberek az óvodák, iskolák tehetséggondozásában aktívan vesznek részt.

Aktív tehetséggondozó és -fejlesztő munkánk során is kiemelt szerepet kap a hallgatók bevonása ismereteik gyarapításába, készségeik kibontakoztatásába különböző műhelyek keretében. A tehetséggondozást személyre hangolt tanácsadás kíséri pszichológusok vezetésével, így is törekedve a komplex személyiségfejlesztésre, az egyéni kibontakozás megerősítésére.

A főiskolánk gondozásában megjelent Katolikus Pedagógia és Szociálpedagógia nemzetközi szaklektorált folyóiratok lehetőséget nyújtanak a hallgatók publikációira, s ezen túl is támogatjuk jelentkezésüket különböző konferenciákon. Évek óta kiemelt helyezéseket értek el hallgatóink országos tanítói versenyeken, országos matematikai feladatmegoldó versenyen, népdaléneklési versenyeken és sportversenyeken.

Kiemelt figyelmet fordítunk a közoktatással való kapcsolatra: közös kutatást valósítottunk meg egy kéttannyelvű általános iskolával, versenyeket szervezünk katolikus középiskolák diákjai számára.

A Renzulli modelljére épülő gazdagításnak mindhárom szintjén kapcsolódunk hallgatóinkkal: az érdeklődésük feltérképezése, a beható tanulmányozás, valamint a kutatás és az előadás egyaránt megvalósulhat intézményünkben. Figyelmet fordítunk a gazdagításra mind egy-egy tudományterület ismeretrendszerének megismertetése során, mind a kutatói készségek fejlesztése céljából. Mindeközben Csermely Péter szavaival kísérten úgy véljük, „az igazi siker a bennünk rejlő képességek kibontakoztatásának öröme”.

Mindannyiunk számára nagy öröm, hogy intézményünk tehetséggondozó tevékenységéért 2015-től a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Akkreditált kiváló Tehetségpontja cím használatára jogosulttá vált.

A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) által felkért Akkreditációs Bizottság döntése megerősíti elkötelezettségünket a tehetség mint érték sokszínűségének támogatásában.

A tehetséggondozás intézményünkben kiemelten a személyes odafigyelésen keresztül valósul meg, továbbá csoportos keretben, a tehetségek azonosítását, kibontakozását egyaránt kísérő műhelyek keretében zajlik. A legfontosabbak fő területei a következők:

 • Értékorientált nevelés- és családtudomány kutatóműhely: a keresztény szellemiségű családi és intézményi nevelés szakmai segítése.
 • Művészetek szerepe a személyiségfejlesztésben kutatóműhely: a művészeti tevékenység személyiségfejlesztésben betöltött szerepe művészetpedagógiai és művészetpszichológiai megközelítésben, a művészet hatásrendszerének bevonása a nevelési-oktatási tevékenységbe.
 • Lépések a kibontakozás útján a csecsemőkortól a serdülőkorig kutatóműhely: a fogyatékossággal, hátrányos helyzettel, kisebbségi léttel, valamint a tehetséggel összefüggő pedagógiai kihívások elméleti, módszertani és gyakorlati szempontból való vizsgálata multidiszciplináris megközelítésben.
 • Keresztény Neveléstudományi Kutatóműhely: az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Neveléstudományi Tanszékének tudományos műhelye. Célja, hogy olyan kutatásokat kezdeményezzen, végezzen és népszerűsítsen, amelyek a pedagógiai gondolkodás keresztény értékeire épülnek, valamint megalapozzák a pedagógiai gyakorlat megújulását a jelenkori környezet elvárásainak horizontjában.
 • Bálint Sándor Hagyományőrző Kör és Műhely: néprajzi kutatómunka támogatása, élményszerű ismeretszerzés.
 • Szociálpedagógiai Műhely: a műhely a szociálpedagógia elméleti, módszertani, oktatási és gyakorlati problémáinak elemzésére, a szakmai identitás megerősítésére és a főiskolán zajló szociálpedagógus képzés tudatos fejlesztésére törekszik.
 • Környezettudatos innovatív komplex vizuális művészetek gyakorlata: a tehetséges hallgatók kreativitásban megmutatkozó erős oldalának továbbfejlesztése a környezettudatosság jegyében
 • Zenei készségek kibontakoztatása: a zenei készségek gazdagítása, énekkari és kamarazenekari keretek között a csoportos éneklés és zenélés lehetőségeinek, lelki egészségvédő hatásának kibontakoztatása.
 • Kutatói készségek kibontakoztatása: a tudományos kutatások módszertani eszköztárának mélyebb megismerése és alkalmazása, személyes minta nyújtása kutatókkal közös találkozás segítségével.
 • Tanítói-pedagógiai készségek kibontakoztatása: pedagógus hallgatóink módszertani eszköztárának gazdagítása, pedagógiai gyakorlati élményeik tudatos feldolgozása, továbbfejlesztése.
 • Tehetséggondozó műhely: a tehetséges gyermekekkel való pedagógiai munka módszertani eszköztárának gazdagítása, egymás jó gyakorlatainak tudatosítása, a pedagógiai tevékenység eredményeinek tudományos megragadása és kutatási lehetőségeinek kibontakoztatása.
 • Logikai készségek kibontakoztatása: kiváló logikai készségekkel rendelkező hallgatóink készségeinek fejlesztése, pedagógusi-módszertani eszköztár tudatosítása, gazdagítása.
 • Nyelvi készségek kibontakoztatása: idegen nyelvi készségek gazdagítása, személyes segítés az Erasmus-programhoz kapcsolódó élmények-tapasztalatok tudatosításában, pedagógiai eszköztár gazdagítása.
 • Sport-készségek kibontakoztatása: a sport világához való viszonyulás tudatosabbá formálása, saját sportteljesítmények és sportversenyek szervezésében való jártasság fokozása.
Széchenyi