Tájékoztató az intézményváltásról

Más felsőoktatási intézmény hallgatója átvételét kérheti az Apor Vilmos Katolikus Főiskolára.

 

A kapacitások figyelembevételével az a hallgató vehető át,

a) aki azonos képzési területre, azonos szakra kéri átvételét,  és

b) aki adott szakon rendelkezik egy lezárt félévvel és legalább 15 kreditponttal,

c) akinek hallgatói jogviszonya elbocsátás vagy fegyelmi úton való kizárás miatt nem szűnt

meg, illetve a kötelező elbocsátás vagy kizárás feltételei sem állnak fenn az átvétel

időpontjában.

Az intézményváltási kérelmet az alábbi formanyomtatványon lehet benyújtani :
[letöltés PDF formátumban]

A kérelemhez a következő dokumentumokat kérjük csatolni:

  • 15 napnál nem régebbi hallgatói jogviszony igazolás
  • igazolás a már elvégzett államilag támogatott félévek számáról
  • a leckekönyv hitelesített másolata
  •  igazolás arról, hogy az elbocsátás vagy kizárás feltételei nem állnak fenn

 

Az átvételi kérelmek elbírálása során a jelenleg hatályos Tanulmányi- és vizsgaszabályzat 26. §-a alapján történik. 

 

Sikeres átvétel és beiratkozás után:

A teljesített tantárgyak akkor ismerhetők el, ha az adott szakon előírt és a vele egyenértékűnek tekintett, korábban teljesített tantárgy között az egyezés legalább 75%-os, és ezt a Kreditátviteli Bizottság elfogadta. Az ismeretanyag egyezésének mértékét az illetékes intézet állapítja meg a hitelesített tematika alapján, melyet a tárgy oktatója, illetve a tanszékvezető  az aláírásával igazol. Az elismert tantárgy érdemjegye nem változtatható meg. A kredit elismertetéshez kérelmet kell benyújtani a honlapon lévő határidőig a Kreditátviteli Bizottsághoz.