Jelentkezz pótfelvételiben akár állami ösztöndíjas formában meghirdetett képzéseinkre is!

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 8.

A 2021. évi általános felsőoktatási felvételi eljárástól alapképzésre és osztatlan mesterképzésre az a jelentkező vehető fel, aki legalább egy emelt szintű érettségi vizsgát tett, vagy felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel rendelkezik. Kivéve a hitéleti képzésben hirdetett szakok!

A 2021. évi felsőoktatási pótfelvételi eljárás keretében már csak egy helyet lehet megjelölni (csak egy felsőoktatási intézménybe és csak egy képzésre lehet jelentkezni).

Csak azok nyújthatnak be jelentkezést: akik a 2021. évi általános felvételi eljárás során nem jelentkeztek, vagy jelentkeztek, de nem nyertek felvételt egyetlen felsőoktatási intézménybe sem. A jelentkezéskor érdemes figyelembe venni, hogy azokon a képzéseken, amelyeket már a 2021. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban is meghirdettek, a pótfelvételi ponthatár nem lehet alacsonyabb a 2021. július 22-én meghatározott ponthatárnál.

 

Felsőoktatási pótfelvételi jelentkezést a www.felvi.hu honlapon  kizárólag elektronikus formában lehet benyújtani. A jelentkezési űrlapok elektronikus kitöltését követően ki kell nyomtatni a hitelesítő adatlapot és aláírva postára kell adni az Oktatási Hivatal 1443 Budapest, Pf. 220 címére 2021. augusztus 8-ig, illetve ügyfélkapus regisztrációval rendelkezők elektronikusan is küldhetik.  A hitelesítő adatlap Oktatási Hivatalhoz határidőre történő eljuttatása nélkül a felvételi jelentkezés érvénytelen lesz!

A www.felvi.hu oldalon az e-felvételi szolgáltatást  2021. július 29. – augusztus 08. között lehet igénybe venni.

A nyári pótfelvételi eljárásban meghirdetett képzéseink :

Képz. szint Munkarend Fin.

forma

Meghirdetett képzés Önköltség (félév) Képz. idő (félév) Pont-

határ

Képz. terület
A N A csecsemő- és kisgyermeknevelő (Vác) 6 280 PED
A N K csecsemő- és kisgyermeknevelő (Vác) 160 000 Ft 6 280 PED
A N A óvodapedagógus (Vác) 6 280 PED
A N K óvodapedagógus (Vác) 160 000 Ft 6 280 PED
A N A szociálpedagógia 7 312 TÁRS
A N K szociálpedagógia 160 000 Ft 7 312 TÁRS
A N A tanító 8 280 PED
A N K tanító 160 000 Ft 8 280 PED
A L A csecsemő- és kisgyermeknevelő (Vác) 6 280 PED
A L K csecsemő- és kisgyermeknevelő (Vác) 160 000 Ft 6 280 PED
A L A óvodapedagógus (angol nyelven) (Budapest) 6 280 PED
A L K óvodapedagógus (angol nyelven) (Budapest) 180 000 Ft 6 280 PED
A L A óvodapedagógus (Vác) 6 280 PED
A L K óvodapedagógus (Vác) 160 000 Ft 6 280 PED
A L A óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (német)] (Vác) 6 280 PED
A L K óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (német)] (Vác) 160 000 Ft 6 280 PED
A L A szociálpedagógia 7 280 TÁRS
A L K szociálpedagógia 160 000 Ft 7 280 TÁRS
A L A tanító 8 280 PED
A L K tanító 160 000 Ft 8 280 PED
A L A tanító [nemzetiségi tanító (német)] 8 280 PED
A L K tanító [nemzetiségi tanító (német)] 160 000 Ft 8 280 PED
M N K mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő 225 000 Ft 4 54 BÖLCS
M L K mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő 225 000 Ft 4 55 BÖLCS
M L K neveléstudomány (Budapest) 225 000 Ft 4 55 BÖLCS
M L K szociálpedagógia 300 000 Ft 4 78 TÁRS

 

Felvételi szakmai beszélgetés mesterszakokon:

A vizsga időpontja: 2021. augusztus 19.  9 óra

Pontszámítás mesterképzésben:

– felvételi elbeszélgetés: 60 pont

– oklevél minősítése alapján: 30 pont

Többletpontok minden szak esetében:  maximum 10 többletpont adható.

– Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont

– fogyatékosság: 5 pont

– gyermekgondozás: 5 pont

– hátrányos helyzet: 5 pont

Az idő rövidsége miatt a felvételi szakmai beszélgetésre külön behívó levelet nem küldünk. A jelentkezőnek meg kell jelennie a megadott vizsganapon!

A teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakokról és az előzetes kreditelismertetésről a szakoknál található meg az információ. A nem teljes kreditértékkel elfogadható végzettséggel jelentkezőknek előzetes kreditelismertetési kérelme kreditelismerési kérelmet kell elküldeniük a Főiskola címére. A kérelem letölthető a honlapról, melyet a felsorolt hiteles dokumentumokkal együtt 2021. augusztus 8-ig kell a főiskolára postai úton, vagy személyesen eljuttatni.

 

Neveléstudomány mesterszak

A felvételi szakmai beszélgetésre a felvételizőnek előzetesen fel kell készülnie az alább megadott témák egyikéből. A kiválasztott témához össze kell állítania egy legalább 8–10 elemből álló szakirodalmi listát, ami a hazai és nemzetközi pedagógia-tudomány adatbázisaira építkezik, valamint el kell készítenie egy kb. 10–15 perces prezentációt ppt formájában a választott téma bemutatására.

Választható témák:

 • a pedagógiatörténet nagy alakjai,
 • iskolatörténeti kutatások,
 • a pedagógiai antropológia a XIX–XX. században,
 • a pedagógia filozófiai és teológiai alapozottsága,
 • a reformpedagógiai gondolkodás, az életreform,
 • az oktatás társadalmi, gazdasági, jogi környezete,
 • az inkluzív pedagógia,
 • a kritériumorientált kompetencia alapú pedagógia,
 • tanulói teljesítmények a mérések tükrében,
 • az Európai Unió oktatáspolitikájának időszerű kérdései,
 • a keresztény pedagógiai gondolkodás aktuális problémái.

A felvételi szakmai beszélgetés a szakirodalmi lista és prezentáció alapján történik.

Értékelési szempontok:

 • a szakirodalmi lista komplexitása, szakszerűsége, releváns források használata,
 • olvasottság, a szakirodalom feldolgozásának mélysége,
 • nyelvi kifejezőkészség,
 • az elkészített prezentáció tartalmi és vizuális megformáltsága,
 • önálló véleménynyilvánítási képesség.

A bizottság a felvételiző korábbi tudományos munkáinak, publikációinak dokumentálását, szakmai tapasztalatait is figyelembe veszi.

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a pedagógia, az andragógia, a közösségszervező, a szociálpedagógia, a pszichológia, a konduktor, a tanító, az óvodapedagógus, a gyógypedagógus és a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak.

Továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. E szakok esetében a mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális kreditek száma legalább 50 kredit a pedagógia, pszichológia, andragógia, szociológia, jogi, társadalomtudományok, gazdaságtudományok, egészségtudományok ismeretköreiből.

Mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő mesterszak

érettségi/felvételi követelmények

 • A felvételi beszélgetés során nem a jelentkezők lexikális tudást mérjük, hanem szeretnénk meggyőződni a felvételizők motiváltságáról, nyitottságáról és szakmai elhivatottságáról.
 • Választható témák a felvételi beszélgetésre:
 1. A globalizáció környezeti, társadalmi és kulturális következményei
 2. A család szerepe és működése az egyén mentális egészségében
 3. Ember és környezetének viszonya, működési zavarai. A közösségi lélekvédelem mikro- és makroszintű összefüggései.
 4. Hazai közösségfejlesztés és közösségi munka
 5. Közösségi média lehetőségei
 • Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a bölcsészettudomány, a társadalomtudomány, a pedagógusképzés képzési területek alapképzési szakjai, a hitéleti alapképzési szakok, valamint az ezeknek megfelelő, a felsőoktatásról szóló 1993.évi LXXX. törvény szerinti szakok.
 • Továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. E szakok esetén a belépéshez pszichológiai, pedagógiai és szociológia alapismeretekből a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális kreditek száma 40 kredit az alábbi bontásban.
  • pszichológia legalább 16 kredit,
  • pedagógia legalább 12 kredit,
  • szociológia legalább 12 kredit.
 • A fentieket figyelembe véve jelentkezhetnek pl. óvodapedagógiai, tanítói, tanári, katekéta és lelkipásztori alapképzettséggel rendelkezők, továbbá szociálpedagógiai BA, szociális munka BA diplomával rendelkezők is.

Szociálpedagógia mesterszak 

érettségi/felvételi követelmények

 • Szakmai elbeszélgetés kb. 10-15 perc, célja a felvételiző motiváltságának felmérése.
 • Választható témák:
  • A szociálpedagógus hivatása és helye a 21. században
  • A szociálpedagógia elmélete, helye a szociális segítő szakmákon belül
  • A mai magyar társadalom alapvető szociális problémái
  • Segítő és oktatási intézmények funkciói és diszfunkciói
  • Esetkezelés, családsegítés
  • Az egyház szociális tanítása a 21. században
 • Elfogadható alapdiplomák:
  • szociálpedagógia BA,
  • szociális munka BA,
  • illetve szociálpedagógia szociális munkás alapképzési szak (korábbi rend szerint)
  • Továbbá valamennyi főiskolai, egyetemi, BA vagy MA szintű képzettség, amelynek megszerzése során a hallgató összességében legalább 25 kreditszámban tanult a pedagógia, a pszichológiai, a szociológia és egyéb társadalomtudományi területekhez tartozó tantárgyakat. (A kreditrendszer kialakítása előtt végzettek tárgyairól és azok kreditértékéről a Kreditátviteli Bizottság dönt.) A képzés során a felvételikkor elismert kreditekhez további pótkrediteket szükséges gyűjteni, hogy azok összértéke elérje az 50 kreditet.

 

A PEDAGÓGUSKÉPZÉSI ALAPSZAKOK ALKALMASSÁGI VIZSGÁI:

A vizsgák időpontja: 2021. augusztus 19.  Érkezés és regisztráció: 8:30 órakor

Az idő rövidsége miatt az alkalmassági vizsgákra külön behívó levelet nem küldünk. A jelentkezőnek meg kell jelennie a megadott vizsganapon!

Mentesség az alkalmassági vizsgák alól:

 1. Aki pedagógusképzési területen szerzett felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel jelentkezik ezekre a szakokra, vagyis a korábbi tanulmányaihoz kapcsolódóan részt vett azonos típusú alkalmassági vizsgán, az érintett felsőoktatási intézményhez benyújtott kérelmére mentesülhet az alkalmassági vizsga követelménye alól.
 2. Aki a jelentkezés évében az adott szakterület intézménycsoportjának bármelyikében azonos típusú sikeres előalkalmassági vizsgát tett, és ezt igazolja.

 

Háromféle alkalmassági vizsga van.

Alkalmassági vizsga Alapképzés Feltételek
1. típusú csecsemő-és kisgyermeknevelő egészségügyi alkalmasság és motivációs beszélgetés
2. típusú tanító, óvodapedagógus, konduktor egészségügyi alkalmasság és ének-zenei, testi és beszédalkalmassági
3. típusú nemzetiségi tanító és óvodapedagógus, vagy óvodapedaógus (angol nyelven) egészségügyi alkalmasság és ének-zenei, testi és beszédalkalmassági, nyelvi alkalmassági

 

A honlapon lévő alkalmassági vizsga leírása csak szűkebb tájékoztató, a vizsga a www.felvi.hu oldalon található aktuális év Felsőoktatási felvételi tájékoztatójában leírtak szerint történik!

Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak (1. típusú alkalmassági vizsga)
Időpont: 2021. augusztus 19. Érkezés és regisztráció: 8:30 óra (Vác)

Felvétel feltétele: egészségügyi alkalmasság és a motivációs beszélgetés keretében megállapított beszédalkalmasság. A motivációs beszélgetés kitér a pályaorientáció néhány kérdésére, mint pl.: a szakválasztás oka, elképzelések a szakmáról, elhivatottság kérdése. A kötetlen beszélgetés célja a jelentkező beszédalkalmasságának megítélése. Kizáró okként szerepelhet, ha a jelentkező beszédhibás, vagy beszéde nem alkalmas arra, hogy megfelelő beszédmintát nyújtson a kisgyermekeknek.

Az alkalmassági vizsgán a jelentkező alkalmas vagy nem alkalmas minősítést kaphat.

Az egészségügyi alkalmasság igazolása: a jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nincs olyan betegsége, amely akadályozná felsőoktatási tanulmányainak folytatását, illetve részt kell vennie a foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálaton (az ezt igazoló egészségügyi kiskönyvet a beiratkozáskor kell bemutatni).

A jelentkező által aláírt egészségügyi nyilatkozat eredeti példányát az alkalmassági vizsga során kell leadnia.

Ennek hiányában nem vehet részt a vizsgán!

Az egészségügyi nyilatkozatot az alábbi linken töltheti le. Egészségügyi nyilatkozatként csak az AVKF honlapján elérhető nyomtatvány fogadható el!

Külön kérelemre mentesül az alkalmassági vizsgálat alól az a jelentkező,

 1. Aki igazoltan bölcsődei kisgyermeknevelői munkakörben dolgozik.
 2. Aki a jelentkezés évében az adott szakterület intézménycsoportjának bármelyikében azonos típusú sikeres előalkalmassági vizsgát tett, és ezt igazolja.

 

Óvodapedagógus, Tanító szak (2. és 3. típusú alkalmassági vizsga)
Időpont: 2021. augusztus 19. Érkezés és regisztráció: 8:30 óra (Vác)

Az alkalmassági vizsga területei:

 1. Testi alkalmassági vizsga
 2. Beszédalkalmassági vizsga
 3. Ének alkalmassági vizsga
 4. Egészségügyi alkalmassági vizsga
 5. Angol/német nyelvi alkalmassági vizsga (az óvodapedagógus angol/német nyelven, valamint  a német nemzetiségi szakirányos jelentkezés esetén)

Az alkalmassági vizsga eredményeként „megfelelt” vagy „nem felelt meg” minősítést lehet szerezni! Az alkalmassági vizsga eredménye nem javítható, aki “nem felelt meg”, nem vehető fel pedagógusi pályára adott évben.

A korábbi években tett alkalmassági vizsga eredménye nem fogadható el!

 • Figyelem! Amennyiben olyan nemzetiségi szakra jelentkezik, ahol nyelvi alkalmassági is van, akkor a 3. típusú alkalmassági vizsgát kell letennie, aminek része a nyelvi alkalmassági is.
 1. Testi alkalmassági vizsga

Célja: annak megállapítása, hogy a jelölt rendelkezik-e azokkal az alapvető motoros (testi) képességekkel, amelyek feltételei az alsó tagozatos és óvodai testnevelés gyakorlati anyag elsajátításának, illetve a tanítói, óvodapedagógusi pálya gyakorlásának.

Követelmények:

 • közepes iramú, folyamatos futás (3-5 perc),
 • oktató által vezetett gimnasztikai gyakorlatok folyamatos végzése, a főbb alapformák végeztetésével (szökdelések, karkörzések, törzshajlítások, felülések, törzsemelések és rugózások),
 • egyensúlyozó járás fordulatokkal, két zsámolyra helyezett felfordított padon,
 • néhány lépés nekifutásból – keresztbe állított és felfordított – pad átugrása egy lábról, érkezés páros lábra, guggolásba / padon zsugorkanyarlati átugrások;
 • gurulóátfordulás előre és hátra, guggolásból guggolásba;
 • kislabdahajítás függőleges célra (kosárlabda palánk, szabad falfelület) 10-15 m-ről,
 • labdaátadások helyben, párokban gumilabdával (egykezes felső,- kétkezes mellső átadások,
 • labdavezetés szlalomban tárgykerüléssel (egykezes vagy váltott kezes labdavezetés);
 • mellső fekvőtámaszból ereszkedés legalább derékszögig hajlított karú fekvőtámaszba, tolódás mellső fekvőtámaszba (nők: 5x, férfiak: 10x);
 • ugrókötelezés – páros vagy jobb/bal lábon szökdelés helyben kötélhajtással (50x)

Kizáró ok: A kondicionális állapotra és a mozgáskoordinációra utaló olyan gyenge teljesítmény, amely intenzív gyakorlással nem javítható, valamint a jelentkezés évében érettségizők esetében a középiskolai tanulmányok utolsó két évében a testnevelés alóli teljes felmentés. A korábban érettségizőknek igazolniuk kell, hogy a testnevelés alóli felmentés indokai már nem állnak fenn.

 1. A beszédalkalmassági vizsga

Célja:  annak megállapítása, hogy a pályázót beszédállapota alkalmassá teszi-e a pedagógus pályára.

Feladat:

 • 10-15 soros nyomtatott prózai szöveg felolvasása, szükség szerint reprodukálása, illetve beszélgetés. A szöveget közismert gyermekirodalmi művekből jelölik ki. A pályázónak a felolvasandó szöveg előzetes megismerésére időt adnak.
  Az elbírálás szempontjai:

  • Vannak-e a vizsgázónak hangképzési zavarai (pöszeség, raccsolás, selypítés, orrhangzós beszéd, a magánhangzók igen zárt képzése, a beszédhang képzési hibája)?
  • A pályázó beszédritmusában észlelhetők-e súlyos zavarok (dadogás, értelemzavaró hadarás, leppegés, pattogás)?
  • A felolvasás mennyire értelmes, követhető, kifejező? A tájnyelvi ejtés nem beszédhiba, tehát nem kizáró ok.
  • A tájnyelvi ejtés nem beszédhiba, tehát nem kizáró ok.
 • Kizáró okok:
  • hangképzési rendellenességek,
  • ritmuszavarok,
  • a beszéd megértését akadályozó rendkívüli zárt ejtés.
 1. Ének-zene alkalmassági vizsga

Célja annak megállapítása, hogy a pályázó alkalmas-e az óvodapedagógus és tanító pályára, a pedagógus pálya gyakorlásához szükséges zenei ismeretek elsajátítására.

Feladat:

 • 10 magyar népdalból (nem gyermekdal) listát készít a jelentkező, melyből a vizsga során szúrópróba-szerűen kell tudnia előadni a dalokat több versszakkal (a zti.hu honlapon eredeti népzenei felvételek és kották is megtalálhatóak)
 • a népdalokat más-más kezdőhangról is el kell tudni énekelni
 • a zenei emlékezet vizsgálata során egyszerű, rövid ritmussorok visszahangoztatása (negyed, nyolcad, pontozott ritmus és szinkópa kombinációból) tapsolással, kopogással, néhány hangból álló egyszerű dallamok visszaéneklése dúdolással vagy szolmizálva
 • a kottaolvasási készség vizsgálata során néhány ütem lapról olvasása az egyszerű gyermekdalok szintjén az ötvonalas rendszerben.
 1. Az egészségi alkalmassági vizsgálat

Az egészségügyi alkalmasság igazolása: a jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nincs olyan betegsége, amely akadályozná felsőoktatási tanulmányainak folytatását, illetve részt kell vennie a foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálaton (az ezt igazoló egészségügyi kiskönyvet a beiratkozáskor kell bemutatni).

A jelentkező által aláírt egészségügyi nyilatkozat eredeti példányát az alkalmassági vizsga során kell leadnia.

Ennek hiányában nem vehet részt a vizsgán!

Az egészségügyi nyilatkozatot az alábbi linken töltheti le. Egészségügyi nyilatkozatként csak az AVKF honlapján elérhető nyomtatvány fogadható el!

Egészségügyi szempontból – a súlyosság mérlegelése alapján – kizáró ok lehet:

 • hirtelen eszméletvesztéssel járó megbetegedések,
 • a felső és alsó végtagok funkcionális rendellenességei, a statikai rendszer súlyosabb elváltozásai,
 • a szív, a vérkeringés és a légzőrendszer olyan rendellenességei, melyek nem teszik lehetővé a fizikai terhelést,
 • a beszédzónában 30 decibelnél gyengébb hallás,
 • a látóélesség csökkenésének mértéke és/vagy a térlátás korlátozottsága olyan fokú, hogy az zavarhatja a gyerekcsoportban végzett munkát,
 • színtévesztés,
 • súlyos mentális, pszichés zavarok.

Kizáró okok: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia. 

 1. (3. típus) Nyelvi alkalmassági vizsga

A német nemzetiségi tanító és óvodapedagógus, az óvodapedagógus alapszak (angol nyelven) a képzés megkezdésének feltétele a német, vagy az angol nyelvi szóbeli alkalmassági vizsga sikeres teljesítése is.

A szóbeli vizsga az alábbi szempontok szerint történik:

 1. Szóbeli kommunikációs készség
 2. Nyelvhelyesség
 3. Szókincs

A lehetséges témakörök az akkreditált B2 szintű nyelvvizsgák témakörei.

A szakra való jelentkezésnek nem feltétele a középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány, de egy középhaladó szintű nyelvtani-lexikai tudás szükséges.

Figyelem! A jelentkezéshez a jelentkezőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nincs olyan betegsége, ami akadályozná felsőoktatási tanulmányainak folytatását, továbbá arról, hogy nem szenved diszlexiában, diszgráfiában, diszkalkuliában, pszichés és mentális zavarban, és erre hivatkozva tanulmányai során nem kér felmentést. A diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, pszichés és mentális zavar a felvételt kizáró okok.

 

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga időpontja: 2021. augusztus 18.

A jelentkezés feltételeként meghatározott emelt szintű tantárgyi érettségi vizsgakövetelmény feltételét – a felvételi eljárás részeként a felsőoktatási intézmény által szervezett – legalább 45%-os eredményű felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával is teljesíthető.

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára csak jelentkezési időszakban lehet jelentkezni az e-felvételi rendszerben! Utólagos jelentkezésre nincs lehetőség! Szakmai vizsgáról bővebben itt: https://avkf.hu/index.php/szakmai-vizsga/

 

Hitéleti képzés

Alapképzésben MEGHIRDETETT SZAKOK  levelező munkarendben

  Képz.

szint

Munka-

rend

Fin.

forma

Választható szak Költségtérítés (félév) Képz. idő

(félév)

Képz.

terület

A L A kántor 6 HIT
A L K kántor 157 500 Ft 6 HIT
A L A katekéta lelkipásztori munkatárs 6 HIT
A L K katekéta lelkipásztori munkatárs 157 500 Ft 6 HIT

FIGYELEM: A hitéleti képzésekre az intézmény által kibocsátott egyedi jelentkezési lapot kell benyújtani.

Kántor szak

https://avkf.hu/wp-content/uploads/2018/09/jelentkezesi_lap_kantor_ba_avkf_2018_19_1.pdf

Katekéta- lelkipásztori munkatárs  szak

https://avkf.hu/wp-content/uploads/2018/09/kateketa_jelentkezesi_lap_2018_19_1.pdf

Ezt, és minden dokumentum másolatot  közvetlenül a felsőoktatási intézménynek kell megküldeni.

A kántor képzésre jelentkezők ének-zene alkalmassági vizsgájának helyszíne és időpontja: Vác 2021. augusztus 19. 09:00 óra.

A katekéta lelkipásztori munkatárs szakos jelentkezők felvételi beszélgetésének helyszíne és időpontja: Vác 2021. augusztus 19. 09:00 óra

 

VIZSGAIDŐPONTOK:

Választható szak Vizsgatárgy Képz.

szint

Munkarend Fin. forma Vizsga időpontja Vizsgadíj
csecsemő- és kisgyermeknevelő Alkalmassági (1. típus) A N A/K 2021.08.19. 4 000 Ft
óvodapedagógus (Vác) Alkalmassági (2. típus) A N A/K 2021.08.19. 4 000 Ft
óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (cigány-roma)] Alkalmassági (2. típus) A N A/K 2021.08.19. 4 000 Ft
óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (német)] Alkalmassági (3. típus) A N A/K 2021.08.19. 4 000 Ft
tanító Alkalmassági (2. típus) A N A/K 2021.08.19. 4 000 Ft
tanító [nemzetiségi tanító (német)] Alkalmassági (3. típus) A N A/K 2021.08.19. 4 000 Ft
csecsemő- és kisgyermeknevelő Alkalmassági (1. típus) A L A/K 2021.08.19. 4 000 Ft
kántor ének-zene alkalmassági A L A/K 2021.08.19. 4 000 Ft
katekéta-lelkipásztori munkatárs egyházi elbeszélgetés A L A/K 2021.08.19. 4 000 Ft
óvodapedagógus (angol nyelven) (Budapest) Alkalmassági (3. típus) A L A/K 2021.08.19. 4 000 Ft
óvodapedagógus (Vác) Alkalmassági (2. típus) A L A/K 2021.08.19. 4 000 Ft
óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (német)] Alkalmassági (3. típus) A L A/K 2021.08.19. 4 000 Ft
tanító Alkalmassági (2. típus) A L A/K 2021.08.19. 4 000 Ft
tanító [nemzetiségi tanító (német)] Alkalmassági (3. típus) A L A/K 2021.08.19. 4 000 Ft
mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő szakmai elbeszélgetés M L K 2021.08.19. 4 000 Ft
neveléstudomány (Budapest) szakmai elbeszélgetés M L K 2021.08.19. 4 000 Ft
szociálpedagógia szakmai elbeszélgetés M L A/K 2021.08.19. 4 000 Ft

 

Ettől eltérő időpont biztosítására nincs lehetőség! A felvételi vizsga/beszélgetésekről bővebb információt a Felvételizők menüpont alatti Felvételi beszéd/alkalmassági vizsga pont alatt találják.

Az alkalmassági vizsga díja minden képzésen 4.000 Ft, melyet a 10700323-67353264-52300002 számlaszámra szükséges utalni, a közlemény rovatba feltüntetni a jelentkező nevét, és azt, hogy alkalmassági vizsgadíj (pl. Kiss József, alkalmassági vizsga-díj). Tájékoztatjuk, hogy az alkalmassági vizsga díját nem áll módunkban visszatéríteni!

Az idő rövidsége miatt a felvételi vizsgákról külön értesítést nem küldünk.

Felvételi döntés várhatóan 2021. augusztus 28-án lesz.