A szakirányú továbbképzési szak megnevezése

Zöld gondoskodás és digitális környezetpedagógia szakirányú továbbképzési szak

A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma: FNYF/294-4/2019.

A létesítő intézmény neve: Apor Vilmos Katolikus Főiskola

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

Zöld gondoskodás és digitális környezetpedagógiai szakember

A szakirányú továbbképzés képzési területe

Pedagógusképzés képzési terület

A felvétel feltételei
 • Bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél.
A képzési idő

2 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

60 kredit

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek;
a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A képzés célja: Olyan környezetpedagógiai szakemberek képzése, akik pedagógiai, tanácsadói vagy terápiás módszereikben elsősorban a növény- és állatasszisztált módszerekre (zöld gondoskodás) kívánnak támaszkodni a jelenlegi digitális eszközrendszerek okszerű bevonásával.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

Szakmai kompetenciák:

A zöld gondoskodás és digitális környezetpedagógiai szakember:

Tudása:

 • történeti összefüggéseiben ismeri az ember-növény és ember-állat kapcsolatrendszer alapjait, pedagógiai és terápiás jelentőségét;
 • komplexen szemléli a zöld gondoskodás egyéni, nevelési és társadalmi lehetőségeit;
 • felismeri a teremtett környezet és a modern ember ellentmondásait;
 • tudatában van a rábízott élőlények sajátos igényeinek (ember, növény, állat);
 • elismeréssel és alázattal kezeli teremtett és épített környezetét;
 • digitális tudása megfelel a jelenlegi elvárosoknak, követi a tendenciákat;
 • ismeretterjesztő és hálózatépítő személyiség analitikus képességekkel;
 • szemlélete személyiségformáló különösen iskolai munkája során;
 • ismeri a hazai és nemzetközi szakirodalmat, módszertani és tartalmi önképzése folyamatos;
 • járatos a digitális környezetpedagógiai és az analóg terápiás módszerek átvételében és alkalmazásában.

Képességei:

 • pedagógiai, szaktanácsadói és terápiás programok megtervezése, kidolgozása;
 • egyéni és csoportos foglalkozások kül- és beltéri megszervezése, lebonyolítása;
 • kapcsolattartó, esetkövető és szintetizáló képessége kiemelkedő;
 • ismeri és használja az ember-növény kapcsolatrendszer fizikális és virtuális tereit (kert, erdő, arborétum, szabadföld, 3D-s kertek, digitális természeti modellek stb.);
 • ismeri és használja az ember-állat kapcsolatrendszer fizikális és virtuális tereit (farm, erdő, állatkert, vadaspark, digitális etológia stb.);
 • képes az igények és lehetőségek felismerésére a növény- és állatasszisztált terápiában;
 • kapcsolatot ápol és kommunikál a szakmai háttérintézményekkel, szervezetekkel;
 • rendszerszemlélettel és multidiszciplináris gondolkodásmóddal segíti és javítja az egészséges és fogyatékos embertársai életminőségét;
 • elkötelezett az állat- és kertterápia iránt, annak előnyeit széles körben alkalmazni képes analóg- és digitális eszközrendszerek bevonásával;
 • segíti a képzés népszerűsítését, hozzájárulni színvonalának javításához;
 • képes okszerű analóg-digitális módszertani arányok felállítására;
 • tudatos és etikus a digitális eszközrendszer használatában;
 • képes piaci szemléletű szolgáltatások kidolgozására és létrehozására.

Attitűdje:

 • nyitott az új információk és infokommunikációs technikák befogadására, törekszik szakmai műveltségének folyamatos fejlesztésére;
 • törekszik közösségének szakmai szolgálatára, érzékeny az emberi problémákra, kapcsolatokra, nyitott az egyéni, környezeti, társadalmi és technikai kihívásokra;
 • folyamatosan követi a digitális környezetpedagógiai és terápiás módszerek fejlődését, hazai alkalmazási lehetőségeit;
 • proaktív személyiség, szakmai munkájában következetes, keresztény értékrendet képvisel;
 • vállalkozói szemlélete biofil természetű, áthatja az élőlények iránti elkötelezettség.

Autonómiája és felelőssége:

 • tudatában van a rábízott eszközrendszer emberi életet befolyásoló hatásainak;
 • pedagógiai és terápiás módszereiben a biztonság elsődleges szerepet kap;
 • körültekintő és konzultációra mindig nyitott, együttműködő személyiség;
 • erkölcsi és etikai szempontból szakmájának elhivatott képviselője;
 • szakmai közössége minden tagjától megköveteli a szakmai színvonalat és a felelős magatartást;
 • aktívan részt vállal a szakmai és szemléleti utánpótlás-nevelésben.
A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték
Zöld gondoskodás és digitalizáció: 10 kredit
Ember-növény kapcsolatrendszer: 9 kredit
Ember-állat kapcsolatrendszer: 8 kredit
Ökoszisztémák és emberi közösségek: 10 kredit
Kommunikáció és vállalkozási ismeretek: 7 kredit
Segítő kapcsolati és mentálhigiénés ismeretek: 6 kredit
A szakdolgozat kreditértéke

10 kredit

A számonkérés módja

Félévenként vizsgák és gyakorlati jegyek tantárgyanként.

A záróvizsgára bocsátás feltételei

Az előírt vizsgák eredményes letétele és más tanulmányi követelmények teljesítése, a szakdolgozat elkészítése, benyújtása.

Érdeklődni lehet:

tovabbkepzes@avkf.hu

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 5.

Jelentkezés módja: Jelentkezési felületen

Csatolandó dokumentumok:

 • diplomamásolat
 • 5000 Ft felvételi intézményi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat, amit a főiskola bankszámlájára kell utalniuk:
  Apor Vilmos Katolikus Főiskola 10700323-67353264-52300002

A felvételi intézményi eljárási díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

A jelentkezéseket a következő címen fogadjuk:

Postai úton:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Tanulmányi Osztály
2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.

A képzés tervezett kezdete: 2021. szeptember

A képzés díja: 120 000 Ft/félév

Az oktatás tervezett helyszíne: 2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.

A képzés időtartama: 2 félév

A képzés gyakorisága: 

A képzést csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk.

Szakfelelős:

 

Képzési idő:

2 félév

Tagozat:

Levelező

Csatolmány:

Mintatanterv 2019