A szakirányú továbbképzési szak megnevezése

Szociális kompetenciák fejlesztése területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma: FNYF/565-3/2019.

A létesítő intézmény neve: Apor Vilmos Katolikus Főiskola

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

Szakvizsgázott pedagógus (szociális kompetencia fejlesztése területen)

A szakirányú továbbképzés képzési területe

Pedagógusképzés képzési terület

A felvétel feltételei
 • tanító, konduktor, gyógypedagógia, szociálpedagógia, mezőgazdasági szakoktató, üzleti szakoktató, műszaki szakoktató alapképzési szakok valamelyikén szerzett oklevél vagy
 • tanár szakképzettség

és

 • legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat.
A képzési idő

4 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

120 kredit

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek;
a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A képzés célja, a jelentkezők felkészítése a szociális kompetenciák iskolai fejlesztésére. Ennek eszköze a „Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák” című oktatási programcsomag megismerése és szakszerű alkalmazására történő felkészítés. Cél továbbá, hogy a megismert programcsomagot a saját csoportjára adaptálni tudja a résztvevő. A saját élményű foglalkozások erősítik és fejlesztik a résztvevők szociális kompetenciáit is.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

Szakmai kompetenciák:

Tudása:

 • ismeri a vezetői funkciókat, a vezetési stílusokat;
 • átlátja a szakmapolitikai fejlesztési irányokat;
 • ismeri az iskolafejlesztés külföldi és hazai útjait;
 • önálló ismeretekkel rendelkezik az innováció lehetőségeiről;
 • ismeri a minőségfejlesztés lényegét, hatásait a közoktatási intézmények működésére;
 • ismeri saját intézménye fejlesztéseit;
 • ismeri az oktatáspolitika jogi szabályozó dokumentumait;
 • ismeri a mentálhigiéné módszereit, a lelki betegségek jeleinek a felismerési lehetőségeit és a veszélyeztető tényezőket;
 • alapvető ismeretekkel rendelkezik az alternatív nevelés elméletéről és gyakorlatáról;
 • ismeri a „Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák” című oktatási programcsomag alapvető gondolatait, ismeri azokat a társadalmi meghatározó tényezőket, amelyek befolyásolják az iskolai szociális kompetencia fejlesztését;
 • ismeri az egyes programcsomagok felépítését és azok elméleti megalapozását, egyes elemek tartalmát, a fő tanulásszervezési és értékelési módokat, amelyek előfordulnak a programcsomagban;
 • van rálátása a támogató anyagokra, amelyek a programcsomag használatát segítik;
 • ismeri az értékelés alapelveit;
 • tisztában van a pedagógiai adaptációs folyamat lényegével, átlátja annak legfontosabb feladatait;
 • ismeri az egyes különbözőségekre vonatkozó szakterületek terminológiáját, sajátos módszertani és szemléleti megközelítéseit, és alapvető ismeretei vannak a világban jelen lévő legnagyobb kultúrákról, ismeri ezek kapcsolatát más tudományokkal, tantárgyakkal, műveltségterületekkel és saját tantárgyával.

Képességei:

Képes

 • a nevelési, fejlesztési célokat, feladatokat, tartalmakat a tanulók személyiségére, szociokulturális környezetének főbb jellemzőire tekintettel, differenciáltan megtervezni;
 • változatos, egyénre szabott értékelési módszereket használni, amelyekkel elősegíti a gyermek önértékelési képességének alakulását;
 • támogató tanulási környezetet biztosítani;
 • tevékenységére szakszerűen reflektálni;
 • a preventív stratégiák, modellek elemzésére, értékelésére és egy-egy módszer alkalmazására;
 • az iskolai környezet személyközpontúvá, befogadóvá tételéhez szükséges eszközök és módszerek bevezetésére és alkalmazására;
 • a gyógypedagógusokkal, segítő szakemberekkel való együttműködésre;
 • a szülő-pedagógus együttműködés lehetséges módjait a saját gyakorlatában alkalmazni;
 • az iskola működésének megújítását segítő pedagógiai rendszer és egyes innovatív elemek tudatos megtervezésére és adaptációjára saját iskolájában;
 • az új tanárszerephez szükséges készségek, attitűdök elsajátítására;
 • értelmezni az iskolai élettel kapcsolatba hozható fejlődés- és szociálpszichológiai elméleteket, azok különböző megközelítéseit;
 • készségszinten alkalmazni a kooperatív tanulás technikáit;
 • a differenciálás elméletének és gyakorlatának készségszintű alkalmazására;
 • a programcsomagban megismert modulok felhasználásával saját fejlesztési tervet készíteni;
 • a feltételek – pedagógustól függő – megteremtésére, a tanulásszervezési eljárások és módszerek biztonságos használatára;
 • másokkal együttműködni közös pedagógiai célok kijelölése, eljárások és módszerek meghatározása során;

Attitűdje:

 • elfogadja, hogy a pedagógusszerep változása elengedhetetlen napjainkban;
 • elfogadja, hogy a szociális kompetencia fejlesztése az iskolában szükséges és a társadalmi beilleszkedés alapját képezi;
 • törekszik arra, hogy a pedagógus-diák partneri szerep megvalósulhasson;
 • tevékenysége során inkluzív, befogadó szemléletet képvisel, törekszik a családok kulturális hagyományainak tiszteletben tartására;
 • érzékeny a tanulók igényeire, problémáira, észleli a nehézségeket és hitelesen közvetíti a toleráns magatartást, biztosítja az egészséges személyiségfejlődés és az esélyegyenlőség feltételeit minden tanuló számára;
 • magabiztos, kezdeményező, innovatív;
 • hitelesség, hatékony kommunikáció, empátia, decentrálás, tolerancia, kooperáció, problémaazonosítás, problémaelemzés, konstruktivitás, kreativitás, reflektivitás jellemzi;
 • önismeret, reflexiós, önreflexiós képesség, saját érzések azonosítása, kifejezése, megfogalmazása, erőszakmentes kommunikáció, én-közlés gyakorlása, sokszempontúság, nézőpontváltás jellemzi;
 • elfogadja, hogy a szociális kompetencia fejlődése komplex folyamat, amely elsősorban minták átvételére épül és metakommunikatív csatornákon át közvetítődik;
 • nyitott az új tapasztalatokra; nyitott, elfogadó és toleráns a tanulók különbözősége iránt, törekszik a tanulókat megismerni, érdeklődésüket felébreszteni és fenntartani;
 • kész az értő figyelemre, az aktív hallgatásra, az empátiás és feltételhez nem kötött pozitív odafordulás gyakorlására, valamint a mások iránti bizalomra;
 • előítéletektől mentesen végzi a munkáját, tudatosan törekszik az értékek sokféleségének elfogadására, nyitott ezek megismerésére, mások véleményére;
 • tiszteletben tartja a környezetében lévő személyeket, különös tekintettel a többségitől eltérő etnikumok és nemzetiségek képviselőire;

Autonómiája és felelőssége:

 • a hatáskörébe tartozó területeken felelősséget vállal a rá bízott gyerekek fejlődéséért, kulcskompetenciáik hatékony megalapozásáért, kibontakoztatásáért;
 • munkájával összefüggő pedagógiai kérdésekben – a jogszabályok és az intézményi keretek között – önállóan dönt;
 • felelősséggel vesz részt intézményében a harmonikus, támogató légkör kialakításában;
 • képzett pedagógus a szociális kompetenciafejlesztés területen;
 • alkalmas a tanulói tevékenységre, aktivitásra, együttműködésre építő tanórai tanulásszervezésre;
 • szemlélete formálódik: fontossá válik számára, hogy a szociális kompetenciákat felhasználva, fejlesztő közegben, árnyalt módszerekkel dolgozzon, saját szociális kompetenciái is fejlődnek;
 • személyes felelősséget érez tanítványai szociális készségeinek fejlődéséért;
 • a helyi sajátosságok és a tanulói szükségletek figyelembe vételével önállóan dönt arról, hogy mit hogyan használ fel a programból a szociális kompetencia fejlesztése érdekében;
 • saját szakmai döntése alapján, szabadon adaptálhatja a program moduljait;
 • aktív szerepet vállal a szociális kompetencia fejlesztésére irányuló iskolai törekvések megvalósításában;
A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték

Kötelező ismeretkörök: 55 kredit

Közigazgatási, tanügy-igazgatási, vezetési ismeretek; A nevelési-oktatási intézmény mint szervezet; Az intézmény és környezete; A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága: 19 kredit

A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében; Egyéni sajátosságokra érzékeny személyiségformálás: 19 kredit

A sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket igénylő személyek, illetve csoportok nevelése-oktatása. Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása a nevelési-oktatási intézményben: 17 kredit

Választható ismeretkörök: 55 kredit

A szociális kompetenciafejlesztés elméleti háttere: 5 kredit

Egy konkrét hazai fejlesztés elméleti háttere, programcsomagok: 12 kredit

Módszerek a szociális kompetenciafejlesztés szolgálatában: 13 kredit

Saját gyakorlatban történő alkalmazás, iskolai gyakorlat: 12 kredit

A szociális kompetencia mérése és az árnyalt értékelés: 9 kredit

A szociális kompetenciák fejlesztése a különböző életkorokban és tantárgyakban (életkor- és tantárgyválasztási lehetőség): 4 kredit

A szakdolgozat kreditértéke

10 kredit

A számonkérés módja

Félévenként vizsgák és gyakorlati jegyek tantárgyanként.

A záróvizsgára bocsátás feltételei

Az előírt vizsgák eredményes letétele és más tanulmányi követelmények teljesítése, a szakdolgozat elkészítése, benyújtása.

Érdeklődni lehet:

tovabbkepzes@avkf.hu

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 5.

Jelentkezés módja: Jelentkezési lapon

Csatolandó dokumentumok:

A felvételi intézményi eljárási díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

A jelentkezéseket a következő címen fogadjuk:

Postai úton:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Tanulmányi Osztály
2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.

A képzés tervezett kezdete: 2021. szeptember

A képzés díja: 120 000 Ft/félév

Az oktatás helyszíne: 1201 Budapest, Török Flóris utca 227-229.

Megközelíthetőség:

Budapesti campus

A képzés időtartama: 4 félév

A képzés gyakorisága: félévente 6-8 péntek délután (14.00-től kb. 18.00-ig) és 6-8 szombat egész nap (9.00-től kb. 17.00-ig)

A képzést csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk.

Szakfelelős:

Dr. Czike Bernadett

Képzési idő:

4 félév

Tagozat:

Levelező

Csatolmány:

Mintatanterv

Mintatanterv 2020-tól