A szakirányú továbbképzési szak megnevezése

Óvodáskori magyar-angol kétnyelvűség szakirányú továbbképzési szak

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

Óvodáskori magyar-angol kétnyelvűségre felkészítő pedagógus

A szakirányú továbbképzés képzési területe

Pedagógusképzés képzési terület

A felvétel feltételei
 • Alapképzési/ főiskolai szakok: Tanító, Óvodapedagógus
 • Alap- vagy középfokú szintű angol nyelvtudás
 • A képzést szintfelmérő előzi meg, melynek követelményei:- Írásbeli rész: Nyelvhelyességi kompetenciát mérnek – nyelvtani feladatsor

  - Szóbeli rész: Kommunikációt mint kompetenciát mérnek – beszélgetés, bemutatkozás

  A  szintfelmérő  sikeres teljesítéséhez  középhaladó szintű nyelvtani-lexikai tudás szükséges.

A képzési idő

2 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

60 kredit

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek;
a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

 • Az óvodáskorú gyermekek magyar nyelvi nevelése valamennyi nevelési területen, valamint az angol nyelvi nevelés feladatainak játékos formában történő ellátása. Új, sajátos (idegen) nyelvfejlesztési módszerek ismerete. Kétnyelvűség gyakorlati alkalmazása.
 • Óvodáskori nyelv-elsajátítási módszertan gyakorlati alkalmazása. Az óvodás korosztály nevelése során hatékonyan alkalmazható nyelvpedagógiai eljárások, nyelvátadási és fejlesztési stratégiák ismerete. Meglévő általános idegen nyelvtudás pontosítása, fejlesztése középfokra. Megfelelő szakmai szókincs és a gyermekirodalom, szakirodalom ismerete.
 • Az érintett országok korszerű ország-népismereti tartalmainak közvetítése. Az érintett ország-népismereti tartalmak óvodás korban történő elsajátíttatásának módszertani alkalmazása.
 • Új értékelési rendszerek ismerete
 • Óvodáskori interkulturális, konfliktus-feloldó, esélyegyenlőséget biztosító ismeretek bővítése. (Idegen nyelvű) szülőkkel való konstruktív együttműködés kialakítása.
 • Minőségbiztosítási alapismeretek.

A képzés során elsajátítandó személyes adottságok, készségek:

 • Jó kommunikációs képesség, megfelelő konfliktuskezelő készség. Megfelelő kiejtés a használt idegen nyelvből. Megfelelő nyelvérzék.
 • Tolerancia, empátia a másság iránt. Kapcsolatépítésre való hajlam. Együttműködési képesség. Gyermekközpontúság. A korosztály mélyreható ismerete.
 • A szakmaiság iránti kiemelt érdeklődés. Komplex gondolkodás, rendszerszemlélet.
 • Önművelődési igény. Analizálási képesség.
 • Képzési célok megfelelő szintű alkalmazása.
 • A nyelv-elsajátítási folyamat következetes alkalmazása, végig vitele.
 • Megfelelő motiváltság.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A továbbképzésben részt vett pedagógus legyen képes:

 • A kompetencia-alapú kétnyelvű nevelési folyamatot megfelelően alkalmazni.
 • Középfokon idegen nyelvi szinten szülő-gyermek kapcsolatokban kommunikálni.
 • Idegen nyelvű szaktudását a cél érdekében hatékonyan felhasználni. Megfelelően használni a kétnyelvűséget az óvodáskori nyelv-elsajátítási folyamatban. Zökkenőmentesen beilleszteni az idegen nyelvet az óvodáskori, óvodai napirendbe, foglalkozásokba.
 • Az óvodai módszertant a gyakorlatban a képzési célokkal összehangolni. A korosztállyal az idegen nyelvet játékos módon megkedveltetni.
 • Értelmezni, felhasználni a nyelv-elsajátítási folyamatban a külföldi szakirodalmat, gyermekirodalmat. Óvodáskori nyelvelsajátító tevékenységét módszertanilag folyamatosan fejleszteni. Megfelelő kapcsolatot kiépíteni az idegen nyelvű szülőkkel.
 • Az interkulturális nevelés területén a másságot megfelelően tolerálni, a konfliktushelyzeteket kezelni. A hátrányos helyzetű gyermekekkel az esélyegyenlőség keretében foglalkozni.
 • A környezetismeretet megfelelő szinten a képzésbe bevonni.
 • Az óvodai nevelési program kétnyelvűségi részét megtervezni, véleményezni.
A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték
Kötelező ismeretkörök:
 • Angol nyelvművelés: 15-26 kredit
 • Az óvodapedagógus képzési ágon belüli közös, kétnyelvűséget és módszertant alapozó modulok, kétnyelvűség, óvodai foglalkozások módszertana, gyermekirodalom: 15-18 kredit
 • EU ismeretek, ország ismeret, interkulturális ismeretek: 2-8 kredit
 • Szakmai gyakorlat, óvodai gyakorlat, intézménylátogatás: 2-16 kredit
Választható ismeretkörök:
 • Történetmesélés az óvodai angol nyelvi nevelésben
 • Ünnepek az angolszász kultúrában
 • Játékos angol nyelvi fejlesztés drámapedagógiai eszközökkel
 • Konfliktuskezelés és konstruktív kooperációs technikák az interkulturális kommunikációban
A szakdolgozat kreditértéke

10 kredit

A számonkérés módja

Félévenként vizsgák és gyakorlati jegyek tantárgyanként.

A záróvizsgára bocsátás feltételei

A záróvizsga eredményes letételének feltételei: az előírt vizsgák eredményes letétele és más tanulmányi követelmények teljesítése, a szakdolgozat elkészítése, benyújtása. A szakmai tárgyakat átfogó - komplex - szóbeli vizsga, a szakdolgozat megvédése.

Érdeklődni lehet:

tovabbkepzes@avkf.hu

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 5.

Jelentkezés módja: Jelentkezési felületen

Csatolandó dokumentumok:

 • diplomamásolat
 • 5000 Ft felvételi intézményi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat, amit a főiskola bankszámlájára kell utalniuk:
  Apor Vilmos Katolikus Főiskola 10700323-67353264-52300002

A felvételi intézményi eljárási díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

A jelentkezéseket a következő címen fogadjuk:

Postai úton:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Tanulmányi Osztály
2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.

A képzés tervezett kezdete: 2021. szeptember

A képzés díja: 120 000 Ft/félév

Az oktatás helyszíne: 1201 Budapest, Török Flóris utca 227-229.

Megközelíthetőség:

Budapesti campus

A képzés időtartama: 2 félév

A képzés gyakorisága: félévente 6-8 péntek délután (14.00-től kb. 18.00-ig) és 6-8 szombat egész nap (9.00-től kb. 17.00-ig)

A képzést csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk.

Szakfelelős:

Bethlenfalvyné dr. Streitmann Ágnes

Képzési idő:

2 félév

Tagozat:

Levelező

Csatolmány:

Mintatanterv 2020