A szakirányú továbbképzési szak megnevezése

Felnőttképzési tréner szakirányú továbbképzési szak

A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma:
FNYF/969-3/2020.

A létesítő intézmény neve:
Apor Vilmos Katolikus Főiskola

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

Felnőttképzési tréner

A szakirányú továbbképzés képzési területe

Társadalomtudományi képzési terület

A felvétel feltételei
 • Bármely képzési területen, legalább alapképzésben szerzett oklevél, vagy korábbi rendszerű legalább főiskolai szintű képzésben szerzett oklevél.
 • A főiskola keresztény értékrendű hitéleti elfogadása.
A képzési idő

2 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

60 kredit

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek;
a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A képzés célja: A továbbképzés hallgatói a szakterületükön szerzett ismeretekre és az alkalmazási tevékenység tapasztalataira építve a képzés során a felkészülnek azok átadására az egyes munkakörökhöz, illetve az intézményekhez, cégekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására. Ismereteket szereznek a felnőttképzés ezen belül a tréneri képzés rendszerének működéséről, a felnőttképzési módszerekről, a kommunikáció sajátosságairól, a tréningvezetésekhez szükséges eszközökről, a tréningek hatékony irányításáról.

A hallgatók a személyes kompetenciájuk, képességeik és készségeik kifejlesztése révén alkalmasak és képesek a szükséges tudás, ismeretek átadására. Megtanulják, hogyan kell használni a tréneri alapelveket és eszközöket személyes és szakmai helyzetben, amelyek nagy eredményekhez vezetnek.

A képzés eredményeként a hallgatók olyan innovációs készségre, célorientált eszközhasználatra és módszertani kultúrára tesznek szert, amellyel biztos alapon, hatékonyan tudnak a meghatározott témában tréninget vezetni.

Az ismeretkör célja, hogy a hallgató egységben lássa a felnőttképzésben a tréneri képzés rendszerét, és az értelmiségi létéhez szükséges olyan irányítási, minőségfejlesztési ismerettel rendelkezzen, mellyel nagymértékben segíti a tudástranszfert.

A főállású munka mellett elvégezhető képzés tananyaga elméleti és gyakorlati részekből áll. A gyakorlati képzés konzultációkkal, gyakorlatvezetői segítséggel végzett ellenőrzött tanulás.

Szakmai kompetenciák:

A szakirányú továbbképzésen végzett hallgató számára a képzés során elsajátítandó a szakmára épülő a tréningek megtartásához szükséges kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, képességek, attitűdök, autonómia és felelősség.

Tudása:

A képzést elvégző a szakmai tapasztalataira építve ismeri és tudja

 • a pedagógia főbb alapelveit és módszereit,
 • az andragógia alapelveit és módszereit
 • a felnőttképzés rendszerét,
 • a tréneri képzés helyét a felnőttképzésben,
 • a tréneri képzés nemzetközi tapasztalatait,
 • a tréneri képzés jogszabályi kereteit,
 • a tréneri képzés módszereit,
 • a szakmai munkaterületén a felkészítendők hiányosságait,
 • a tréneri módszereket és azok a készségfejlesztésben és képességfejlesztésben játszott szerepét.

Képességei:

A képzést elvégző rendelkezik

 • önismerettel, önértékelési képességgel,
 • az egyénekkel és csoportokkal történő sikeres kommunikációt, kapcsolatteremtést segítő képességekkel,
 • a tréningek megtervezéséhez szükséges képességgel,
 • értékválasztási és értékátadási képességekkel,
 • a módszerekben kreativitási képességgel,
 • a különféle tudás mérést alkalmazó képességgel,
 • tudáson alapuló szakmai tekintélyt fenntartó képességgel,
 • segítő készséggel az egyéni erősségek és fejlesztési lehetőségek felfedésében és kidolgozásában.

Attitűdje:

A tréneri tevékenységre való alkalmasság, megfelelés, viselkedés tudatosítása és nyomonkövetése.

A tréneri munka során a hatékonyságra rátekint, képes a képzési programot szükség szerint módosítani.

A képzést elvégző egyén az adott tréning körülménynek megfelelő gyors, azonnali reagálásai, melyek során értékeket vesz alapul.

Autonómiája és felelőssége:

A végzett hallgató felnőtteket képezhet az adott szakterületén, vagy a saját munkahelyén minőségi színvonalon felkészítheti a munkatársakat.

Felelősséggel tervezi a tréninget, a módszert és a megvalósítást.

Felmérést követően szabadon dönt az egyes feldolgozandó tartalmakról és a fejlesztendő készségekről.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték

Általános szakmai ismeretek: 10 kredit

Általános pedagógiai ismeretek; Andragógiai ismeretek; Felnőttképzés rendszere és módszerei; A tréneri képzés helye a felnőttképzésben, alapelvek és jogi keretek

Tréneri speciális szakmai ismeretek: 15 kredit

A tréner személyiségi követelményeinek, kompetenciáinak ismerete, szerepe, tréneri etika, önismeret fejlesztése, a tréneri módszer és a mérés értékelés elmélete, tréningek vezetése.

Korszerű információs kommunikációs technológiai ismeretek: 15 kredit

A tréneri képzéshez szükséges informatikai eszközök; A kommunikáció és retorikaelméleti alapjai, eszközei és emberi tényezői. A kommunikáció zavarai.

Gyakorlati képzés: 10 kredit

Tréningek tartása, retorika, mérés értékelés, tréneri módszertan”

Szakdolgozat: 10 kredit

A szakdolgozat kreditértéke

10 kredit

A számonkérés módja

Az ismeretek ellenőrzésére, és az értékelésre vonatkozó szabályokat az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzata tartalmazza. Az ismeretek számonkérésének módját a tantárgyi programok rögzítik, a hallgatók erről a tanulmányaik megkezdése előtt tájékoztatást kapnak. A tananyag ismeretének értékelése a szorgalmi időszakban, illetve a vizsgaidőszakban történhet. Valamennyi vizsga lehet írásbeli, szóbeli vagy ezek kombinációja.

A záróvizsgára bocsátás feltételei
 • az abszolutórium megszerzése, valamint
 • a szakdolgozat leadása.
Érdeklődni lehet:

tovabbkepzes@avkf.hu

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 5.

Jelentkezés módja: Jelentkezési felületen

Csatolandó dokumentumok:

 • diplomamásolat
 • Igazolás munkakörben eltöltött legalább 3 éves gyakorlatról
 • 5000 Ft felvételi intézményi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat, amit a főiskola bankszámlájára kell utalniuk:
  Apor Vilmos Katolikus Főiskola 10700323-67353264-52300002

A felvételi intézményi eljárási díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

A jelentkezéseket a következő címen fogadjuk:

Postai úton:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Tanulmányi Osztály
2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.

A képzés tervezett kezdete: 2021. szeptember

A képzés díja: 120 000 Ft/félév

Az oktatás helyszíne: 1201 Budapest, Török Flóris utca 227-229.

Megközelíthetőség:

Budapesti campus

A képzés időtartama: 2 félév

A képzés gyakorisága: félévente 6-8 péntek délután (14.00-től kb. 18.00-ig) és 6-8 szombat egész nap (9.00-től kb. 17.00-ig)

A képzést csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk.

Szakfelelős:

Modláné Görgényi Ildikó

Képzési idő:

2 félév

Tagozat:

Levelező

Csatolmány: