A szakirányú továbbképzési szak megnevezése

Fejlesztő biblioterápia szakirányú továbbképzési szak

A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma:
FF/849-3/2012.

A létesítő intézmény neve:
Kaposvári Egyetem

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

Fejlesztő biblioterapeuta

A szakirányú továbbképzés képzési területe

Társadalomtudomány képzési terület

A felvétel feltételei
 • BA/BSc, főiskolai szintű vagy egyetemi végzettség és könyvtáros vagy pedagógus (óvodapedagógus, tanítói, gyógypedagógusi, tanári, pedagógia vagy szociálpedagógus szakon) vagy közművelődési jellegű (művelődésszervező, andragógus), illetve pszichológia, orvos, szociológia, szociális ápoló szakon szerzett szakképzettség.
A képzési idő

2 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

60 kredit

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek;
a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

Az összetett szakértelmet kívánó fejlesztő biblioterápiás munkára való felkészülés több ismeretkör tudásanyagát öleli fel. A biblioterapeutának széleskörű műértési, olvasásismereti, kapcsolati, erkölcstani, didaktikai, szimbólum- és jelképismereti tudásokkal kell rendelkeznie. A képzés elsődleges célja azoknak a kompetenciáknak a kialakítása, fejlesztése, amelyekkel a hallgatók képessé válnak egyéni és csoportos foglalkozások során a művek terápiás, fejlesztő célú felhasználására. A hallgatók a képzés során megerősítik azokat az adottságaikat, készségeiket, amelyek képessé teszik őket viselkedésbeli változások előmozdítására, önismeretet mélyítő foglalkozások vezetésére, attitűdök áthangolására.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A végzett hallgatók a szociális, az oktatási, a könyvtári valamint a kulturális szféra egyéb területein, továbbá pasztorációs munkákban hasznosíthatják ismereteiket: egyéni és csoportos foglalkozások tartása, publikálás, szakmai tevékenység szervezése, biblioterápiás programok, módszerek kidolgozása. Emellett gyógyító és rehabilitációs intézményekben, ahol klinikai biblioterápia zajlik, orvosi, pszichológusi felügyelet mellett fejthetik ki tevékenységüket: olvasmánylista összeállítása, mesélés, műelemzések készítése, műbefogadási módszerek átadása, önismereti játékok vezetése.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték
Elméleti alapképzés: 8 kredit
 • A személyiségpszichológia alapjai
 • A humán fejlődés
 • Irodalomelmélet. Műfajismeret
Törzs- és szakképzés: 16 kredit
 • Műalkotások elemzése, kreatív írás
 • A biblioterápia etikai kérdései
 • Gyermekirodalom, olvasáspedagógia
 • A biblioterápia története és alkalmazási területei
 • A biblioterápia módszertana
 • Befogadáslélektan
 • Művészetterápiák
Speciális ismeretek: 12kredit
 • Szimbólumismeret
 • Gyermekek fejlesztő biblioterápiája
 • Esetmegbeszélés
Szakmai gyakorlat: 14 kredit
 • Önismeret I. (művészetterápia)
 • Intézményi gyakorlat
 • Önismeret II. (biblioterápia)
Szakdolgozat: 10 kredit
A szakdolgozat kreditértéke

10 kredit

A számonkérés módja

Félévenként vizsgák és gyakorlati jegyek tantárgyanként.

A záróvizsgára bocsátás feltételei

A záróvizsga eredményes letételének feltételei: az előírt vizsgák eredményes letétele és más tanulmányi követelmények teljesítése, a szakdolgozat elkészítése, benyújtása. A szakmai tárgyakat átfogó - komplex - szóbeli vizsga, a szakdolgozat megvédése.

Érdeklődni lehet:

Csapóné dr. Ferenczi Szilvia

ferenczi.szilvia@avkf.hu

tovabbkepzes@avkf.hu

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 5.

Jelentkezés módja: Jelentkezési felületen

Csatolandó dokumentumok:

 • diplomamásolat
 • 5000 Ft felvételi intézményi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat, amit a főiskola bankszámlájára kell utalniuk:
  Apor Vilmos Katolikus Főiskola 10700323-67353264-52300002
  A közlemény rovatba a következőket tüntesse fel: név és a választott szak neve.

A felvételi intézményi eljárási díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

A jelentkezéseket a következő címen fogadjuk:

Postai úton:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Tanulmányi Osztály
2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.

A képzés tervezett kezdete: 2021. szeptember

A képzés díja: 120 000 Ft/félév

Az oktatás helyszíne: 1201 Budapest, Török Flóris utca 227-229.

Megközelíthetőség:

Budapesti campus

Igény szerint oktatási helyszínünkön korlátozott létszámban kollégiumi szállást biztosítunk.

A képzés időtartama: 2 félév

A képzés gyakorisága: félévente 8-10 szombat egész nap (9.00-től kb. 17.00-ig)

A képzést csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk.

Szakfelelős:

Csapóné dr. Ferenczi Szilvia

Képzési idő:

2 félév

Tagozat:

Levelező

Csatolmány:

Mintatanterv 2020