A szakirányú továbbképzési szak megnevezése

Drámapedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma:
OH-FIF/419-5/2011.

A létesítő intézmény neve:
Nyugat-Magyarországi Egyetem

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

szakvizsgázott pedagógus (drámapedagógia területen)

A szakirányú továbbképzés képzési területe

Pedagógusképzés képzési terület

A felvétel feltételei
  • Pedagógusképzés képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél.
  • 2006. előtti felsőoktatási rendszerben főiskolai és/vagy egyetemi szintű tanári szakképzettség
  • Bármely egyéb képzési területen végzettek számára további feltétel pedagógus-szakképzettség megléte
  • Legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat

Fontos szabály: az alapképzési szinthez kapcsolódó szakirányú továbbképzésben részt vehetnek a felvétel feltételeként meghatározott alapképzésre épülő mesterképzésben, valamint a képzési területnek vagy ágnak megfelelő egységes osztatlan képzésben végzettek is. A felvétel feltételeként megjelölt végzettségi szint tehát a minimum szintet jelenti. Ebben az esetben azonban fel kell hívni a mesterfokozattal rendelkező hallgató figyelmét, hogy a képzés kizárólag az alapfokozatban megszerzett ismeretekre épül.

A képzési idő

4 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

120 kredit

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek;
a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

Kötelező ismeretek:

A pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a gyakorlati tevékenység tapasztalataira építve a képzés során a továbbképzés hallgatói felkészülnek a pedagógus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására.
Ismereteket szereznek a közoktatás rendszerének, intézményrendszerének működéséről, hatékony irányításáról, az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeiről.

Választható ismeretek:

A drámapedagógia szakirányú képzés hallgatója ismeretekre tesz szert a különböző dramatikus tevékenységtípusok területén (gyakorlatok, dramatikus játék, színházi munka, tanítási dráma, szakértői dráma, színházi nevelési program). Ismeri a verbális és a nemverbális kommunikáció általános törvényszerűségeit. Ismeri a szerepjáték fajtait, azokat a célnak megfelelően tudja alkalmazni. Ismeri az improvizációs technikát. Ismeri a hatás- és előadás-elemzési eljárásokat (azok alkalmazásában jártasságra tesz szert). Ismereteket szerez a játékelmélet területéről, valamint a tánc-, a zene- és a színháztörténet területéről.

A szakképzettség alkalmazása, felhasználhatósága:

Kötelező ismeretek:

Szakképzettségüket felhasználják a nevelő-oktató munkájuk során, adott pedagógus munkakörök, valamint adott intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátása kapcsán.

Választható ismeretek:

A drámapedagógus olyan szakmai kultúrával rendelkező szakember, aki az oktatás-nevelés területén a NAT Művészetek fejezetének Dráma alfejezete szerinti tanításra alkalmas, aki alkalmas továbbá az alapfokú művészeti iskolák színjátéktagozatán a főtárgy (drámajáték), a tréningtárgyak (beszéd- és mozgásgyakorlat) tanítására, aki a dramatikus módszereket tantárgyi keretektől függetlenül is alkalmazni tudja, aki a drámapedagógia különböző megjelenési formai kapcsán önálló véleményalkotásra, kommunikációs-szakmai feladatok igényes megoldására alkalmas. Széleskörű kommunikációs, szervezési-rendezési, valamint esztétikai és művelődéstörténeti ismereteit az iskolák életében sokoldalúan képes hasznosítani.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték
Kötelező ismeretkörök: 55 kredit

Közigazgatási, EU-s és államháztartási ismeretek; A nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet; A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága; A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében; Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyiségek, illetve csoportok nevelése-oktatása

Választható ismeretkörök: 55 kredit

A drámapedagógia elmélete és gyakorlata; Dramaturgiai témacsoport; Színi nevelési specializáció

A szakdolgozat kreditértéke

10 kredit

A számonkérés módja

Félévenként vizsgák és gyakorlati jegyek tantárgyanként.

A záróvizsgára bocsátás feltételei

A záróvizsga eredményes letételének feltételei: az előírt vizsgák eredményes letétele és más tanulmányi követelmények teljesítése, a szakdolgozat elkészítése, benyújtása. A szakmai tárgyakat átfogó - komplex - szóbeli vizsga, a szakdolgozat megvédése.

Érdeklődni lehet:

Székely Andrea, szakfelelős
E-mail: szekely.andrea@avkf.hu

Továbbá: tovabbkepzes@avkf.hu

Jelentkezési határidő: 2021. június 30.

Jelentkezés módja: Jelentkezési felületen

Csatolandó dokumentumok:

A felvételi intézményi eljárási díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

A jelentkezéseket a következő címen fogadjuk:

Postai úton:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Tanulmányi Osztály
2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.

A képzés tervezett kezdete: 2021. szeptember

A képzés díja: 120 000 Ft/félév

Az oktatás helyszíne: 1201 Budapest, Török Flóris utca 227-229.

Megközelíthetőség:

Budapesti campus

A képzés időtartama: 4 félév

A képzés gyakorisága: félévente 6-8 péntek délután (14.00-től kb. 18.00-ig) és 6-8 szombat egész nap (9.00-től kb. 17.00-ig)

A képzést csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk.

Szakfelelős:

Székely Andrea

Képzési idő:

4 félév

Tagozat:

Levelező

Csatolmány:

Mintatanterv 2013-tól

Mintatanterv 2014-tól

Mintatanterv 2020-tól

Intézmény és társadalom tételsor 2019

Drámapedagógia szigorlati tételek 2017 tavasz

Drámapedagógia szakdolgozati témák

Záróvizsga tételsor