A szakirányú továbbképzési szak megnevezése

Atipikus fejlődés területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma: FNYF/963-3/2020.

A létesítő intézmény neve: Apor Vilmos Katolikus Főiskola

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

Szakvizsgázott pedagógus (atipikus fejlődés területen)

A szakirányú továbbképzés képzési területe

Pedagógusképzés képzési terület

A felvétel feltételei
 • Pedagógusképzés képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél, és
 • pedagógus munkakörben szerzett legalább hároméves szakmai gyakorlat.
A képzési idő

4 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

120 kredit

A képzés célja és a szakmai kompetenciák (tudás, képesség, attitűd, autonómia és felelősség):
 • A képzés célja: a különleges bánásmódot igénylő atipikus fejlődésű gyermekek, tanulók hatékony fejlődésének és tanulásának biztosítására való felkészítés. Cél megismertetni a hallgatókat az atipikus fejlődés (diszlexia, diszpraxia, diszgráfia, diszkalkulia, figyelem, hiperaktivitás és autizmus spektrum zavarok, atipikus tehetség) sajátosságaival és több, az ellátásban már bizonyítottan hatékony módszerrel, és ezek alapján az adott tanulói kör számára megfelelő eljárásokat alkalmazó tanulási környezet kialakítására képessé tenni őket. A képzés további célja az atipikus fejlődés szakember felkészítése a mindennapi tanítási gyakorlat átalakítására oly módon, hogy az megfeleljen az atipikus fejlődési sajátosságaik miatt hátrányt szenvedő tanulóknak is.
 • Szakmai kompetenciák:A szakvizsgázott pedagógus:
 • Tudása:
  Ismeri
  - a közigazgatás felépítését, működését és tájékozott az európai uniós alapismeretekben;
  - a nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet működésének jogi szabályozóit, a hazai és nemzetközi fejlesztési prioritásokat;
  - a minőségfejlesztés lényegét, hatásait a közoktatási intézmények működésére;
  - az oktatáspolitika jogi szabályozó dokumentumait;
  - és tudja biztosítani az intézmény és környezetének hatékony együttműködési kereteit;
  - a hazai és nemzetközi téren elfogadott hatékonysági mutatókat, mérési, értékelési módszereket, a gyermekek fejlődésének nyomon követési eszközeit és az intézmény dolgozóinak teljesítményértékelési módszereit;
  - a szegregáció, integráció, inklúzió kérdéskörét;
  - a 21. századi környezetben nevelkedő gyerekek fejlődésének és tanulási igényeinek jellemzőit és sokféleségét;
  - és alkalmazza a gyermekkori intervenció gyakorlatát, a segítségnyújtás lehetőségeit és a jelzőrendszerben való együttműködést;
  - a szakterületéhez kapcsolódó jogi szabályozást, az etikai normákat;
  - az atipikus fejlődés eltérő formáit (diszlexia, diszpraxia, diszgráfia, diszkalkulia, figyelem, hiperaktivitás és autizmus spektrum zavarok, atipikus tehetség);
  - a neurológiai alapú teljesítményzavarok, kontrollzavarok, autizmus spektrum zavarok különböző formáit, és ezeknek a tehetségfejlődéssel való kapcsolatát;
  - a tanulást megalapozó neurológiai harmonizációt biztosító tevékenységeknek a tanulásba való beépítésének útjait;
  - azokat a módszereket és tanulásszervezési formákat, amelyekkel az atipikus fejlődésű gyerekek tanulását megalapozza, támogatja;
  - az atipikus fejlődés sajátosságai által okozott konfliktushelyzeteket a szociálpszichológiai, szociológiai ismeretek alapján is.

 • Képességei:

  - a nevelési, fejlesztési célokat, feladatokat, tartalmakat a tanulók személyiségére, szociokulturális környezetének főbb jellemzőire tekintettel, differenciáltan megtervezni;
  - támogató tanulási környezetet biztosítani;
  - tevékenységére szakszerűen reflektálni;
  - a preventív stratégiák, modellek elemzésére, értékelésére és egy-egy módszer alkalmazására;
  - az iskola működésének megújítását segítő pedagógiai rendszer és egyes innovatív elemek tudatos megtervezésére és adaptációjára saját iskolájában;
  - a gyermekek, tanulók egyéni fejlődési sajátosságainak megismerésére;
  - az információknak a fejlesztés, tanítás megszervezéséhez szükséges rendszerezésére;
  - a befogadó osztálytermi légkör kialakítására;
  - intézményében a harmonikus, támogató légkör kialakítására;
  - a fejlesztésnek a tanításba történő beépítésére,
  - az iskolai környezet befogadóvá tételéhez szükséges eszközök és módszerek bevezetésére és alkalmazására;
  - a gyógypedagógusokkal, segítő szakemberekkel való együttműködésre;
  - a szülő-pedagógus együttműködésre az atipikus fejlődés kezelése kérdésében;
  - a hálózatos gondolkodásra a szakmai együttműködésekben;
  - a kritikai gondolkozásra;
  - a kihívásoknak megfelelő folyamatos megújulásra, nyitottságra a változással szemben.

 • Attitűdje:

  - tevékenysége során inkluzív, befogadó szemléletet képvisel, törekszik a családok kulturális hagyományainak tiszteletben tartására;
  - érzékeny a tanulók igényeire, problémáira, észleli a nehézségeket és hitelesen közvetíti a toleráns magatartást, biztosítja az egészséges személyiségfejlődés és az esélyegyenlőség feltételeit minden tanuló számára;
  - önismeret, önreflexiós képesség, saját érzések azonosítása, kifejezése, megfogalmazása jellemzi;
  - hatékony kommunikáció, sokszempontúság, nézőpontváltás jellemzi,
  - nyitott az új tapasztalatokra;
  - nyitott, elfogadó és toleráns a tanulók különbözősége iránt;
  - törekszik a tanulókat megismerni, érdeklődésüket felébreszteni és fenntartani;
  - a fejlődési különbségeket egyéni eltérésekként azonosítja, és fejlődési profilban gondolkodik;
  - a szabad kalandozás, módszeres tanulás és értő tanulási formákat egyaránt a tanulás fontos részének tekinti;
  - pedagógusi feladatában kulcsfontosságúnak tekinti az egyénre szabott osztálytermi tanulási környezet kialakítását;
  - mindig megújulva új módszereket tanul, és azokat beépíti a tanítási gyakorlatába a tanítandók csoportjának megfelelően.

 • Autonómiája és felelőssége:

  - a szülő-pedagógus együttműködés az atipikus fejlődés kezelése kérdésében;
  - a befogadó osztálytermi légkör kialakítása;
  - a gyógypedagógusokkal, segítő szakemberekkel való együttműködés;
  - a kihívásoknak megfelelő folyamatos megújulás, nyitottság a változással szemben.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték
Kötelező ismeretkörök: 55 kredit

Közigazgatási, tanügyigazgatási vezetési ismeretek; A nevelési-oktatási intézmény mint szervezet; Az intézmény és környezete; a nevelési-oktatási intézmény hatékonysága; A pedagógus szerepe a nevelési-oktatási intézmény szervezetében; Egyéni sajátosságokra érzékeny személyiségformálás, a sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyek, illetve csoportok nevelése-oktatása; Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása a nevelési-oktatási intézményrendszerben

Választható ismeretkörök: 55 kredit

Preventív és korrektív pedagógia, pszichológia; Az inklúzió pedagógiájának gyakorlata; Iskolai neveléshez kapcsolódó szociálpszichológiai ismeretek

A szakdolgozat kreditértéke

10 kredit

A számonkérés módja

Félévenként vizsgák és gyakorlati jegyek tantárgyanként.

A záróvizsgára bocsátás feltételei

Az előírt vizsgák eredményes letétele és más tanulmányi követelmények teljesítése, a szakdolgozat elkészítése, benyújtása.

Érdeklődni lehet:

atipikus@avkf.hu és tovabbkepzes@avkf.hu

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 5.

Jelentkezés módja: Jelentkezési felületen

Csatolandó dokumentumok:

 • diplomamásolat
 • Igazolás pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlatról
 • 5000 Ft felvételi intézményi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat, amit a főiskola bankszámlájára kell utalniuk:
  Apor Vilmos Katolikus Főiskola 10700323-67353264-52300002
  A közlemény rovatba a következőket tüntesse fel: név és a választott szak neve.

A felvételi intézményi eljárási díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

A jelentkezéseket a következő címen fogadjuk:

Postai úton:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Tanulmányi Osztály
2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.

A képzés tervezett kezdete: 2021. szeptember

A képzés díja: 120 000 Ft/félév

Az oktatás helyszíne: 2600 Vác, Szent Miklós tér 14.

A képzés időtartama: 4 félév

A képzés gyakorisága: félévente 6-8 péntek délután (14.00-től kb. 18.00-ig) és 6-8 szombat egész nap (9.00-től kb. 17.00-ig). Alkalmanként néhány hétköznap a módszertani műhelyek meglátogatására.

A képzést csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk.

Szakfelelős:

Dr. habil. Gyarmathy Éva főiskolai tanár

Képzési idő:

4 félév

Tagozat:

Levelező

Csatolmány:

Mintatanterv 2020-tól