A szakirányú továbbképzési szak megnevezése

Atipikus fejlődés szakirányú továbbképzési szak

A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma: FNYF/294-7/2019.

A létesítő intézmény neve: Apor Vilmos Katolikus Főiskola

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

Atipikus fejlődés szakembere

A szakirányú továbbképzés képzési területe

Pedagógusképzés képzési terület

A felvétel feltételei
 • Pedagógusképzés, társadalomtudomány, bölcsészettudomány képzési területek valamelyikén legalább alapképzésben szerzett oklevél.
A képzési idő

2 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

60 kredit

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek;
a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A képzés célja: a különleges bánásmódot igénylő gyermekek, tanulók hatékony fejlődésének és tanulásának biztosítására való felkészítés. Cél megismertetni az atipikus fejlődés (diszlexia, diszpraxia, diszgráfia, diszkalkulia, figyelemzavar, hiperaktivitás és autizmus spektrumzavarok, tehetség) sajátosságait és több, az ellátásban már bizonyítottan hatékony módszert, és ezek alapján az adott tanulói kör számára megfelelő eljárásokat alkalmazó tanulási környezet kialakítását. A képzés további célja az atipikus fejlődés szakember felkészítése a mindennapi tanítási gyakorlat átalakítására oly módon, hogy az megfeleljen az atipikus fejlődési sajátosságaik miatt hátrányt szenvedő tanulóknak is.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

Szakmai kompetenciák:

Az atipikus fejlődés szakember:

Tudása:

Ismeri

 • a 21. századi környezetben nevelkedő gyerekek fejlődésének és tanulási igényeinek jellemzőit és sokféleségét;
 • az atipikus fejlődés eltérő formáit (diszlexia, diszpraxia, diszgráfia, diszkalkulia, figyelemzavar, hiperaktivitás és autizmus spektrumzavarok, tehetség);
 • a neurológiai alapú teljesítményzavarok, kontrollzavarok, autizmus spektrumzavarok különböző formáit és ezeknek a tehetségfejlődéssel való kapcsolatát;
 • a tanulást megalapozó neurológiai harmonizációt biztosító tevékenységeknek a tanulásban való beépítésének útjait;
 • azokat a módszereket és tanulásszervezési formákat, amelyekkel az atipikus fejlődésű gyerekek tanulását megalapozza, támogatja;
 • az atipikus fejlődés sajátosságai által okozott konfliktushelyzeteket a szociálpszichológiai, szociológiai ismeretek alapján is.

Képességei:

Képes

 • a gyermekek, tanulók egyéni fejlődési sajátosságainak megismerésére;
 • az információknak a fejlesztés, tanítás megszervezéséhez szükséges rendszerezésére;
 • a fejlesztésnek a tanításba történő beépítésére;
 • az iskolai környezet befogadóvá tételéhez szükséges eszközök és módszerek bevezetésére és alkalmazására;
 • a hálózatos gondolkodásra a szakmai együttműködésekben;
 • a kritikai gondolkozásra.

Attitűdje:

 • a fejlődési különbségeket egyéni eltérésekként ítéli meg, fejlődési profilban gondolkodik;
 • a szabad kalandozást, módszeres tanulást és értő tanulási formákat egyaránt a tanulás fontos részének tekinti;
 • a pedagógusi feladatában kulcsfontosságúnak tartja az egyénre szabott osztálytermi tanulási környezet kialakítását;
 • mindig megújulva új módszereket tanul, és azokat beépíti a tanítási gyakorlatába a tanítandók csoportjának megfelelően;
 • nyitott a változásra, az új információk és infokommunikációs technikák befogadására, törekszik szakmai műveltségének folyamatos fejlesztésére;
 • érzékeny az emberi problémákra, kapcsolatokra, nyitott az egyéni, környezeti, társadalmi és technikai kihívásokra;
 • követi a digitális pedagógiai technikák és módszerek fejlődését, hazai alkalmazási lehetőségeit.

Autonómiája és felelőssége:

 • igyekszik a szülő-pedagógus együttműködésre az atipikus fejlődés kezelése kérdésében;
 • a gyógypedagógusokkal, segítő szakemberekkel való együttműködést fontosnak tartja;
 • befogadó osztálytermi légkör kialakítására törekszik;
 • pedagógiai és terápiás módszereiben a biztonság elsődleges szerepet kap;
 • körültekintő és konzultációra mindig nyitott, önreflektív személyiség;
 • szakmájának elhivatott képviselője, erkölcsi és etikai szempontból egyaránt;
 • szakmai színvonalat, felelős magatartást vár szakmai közössége minden tagjától;
 • aktívan részt vállal a szakmai és szemléleti utánpótlás nevelésben.
A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték
Preventív és korrektív pedagógia, pszichológia – az atipikus fejlődés és megismerése: 26 kredit
Az inklúzió pedagógiája – az atipikusan fejlődő gyerekek és tanulók inkluzív ellátása: 18 kredit
Iskolai neveléshez kapcsolódó szociálpszichológiai ismeretek – az atipikus fejlődés kezelésének szociálpszichológiai, szociológiai aspektusai, és a közösség szerepe: 11 kredit
A szakdolgozat kreditértéke

5 kredit

A számonkérés módja

Félévenként vizsgák és gyakorlati jegyek tantárgyanként.

A záróvizsgára bocsátás feltételei

A záróvizsga eredményes letételének feltételei: az előírt vizsgák eredményes letétele és más tanulmányi követelmények teljesítése, a szakdolgozat elkészítése, benyújtása.

Érdeklődni lehet:

atipikus@avkf.hu, tovabbkepzes@avkf.hu

Jelentkezési határidő: 2022. január 9.

Jelentkezés módja: Jelentkezési felületen

Csatolandó dokumentumok:

 • diplomamásolat
 • 5000 Ft felvételi intézményi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat, amit a főiskola bankszámlájára kell utalniuk:
  Apor Vilmos Katolikus Főiskola 10700323-67353264-52300002
  A közlemény rovatba a következőket tüntesse fel: név és a választott szak neve.

A felvételi intézményi eljárási díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

A jelentkezéseket a következő címen fogadjuk:

Postai úton:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Tanulmányi Osztály
2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.

A képzés tervezett kezdete: 2022. február

A képzés díja: 120 000 Ft/félév

Az oktatás helyszíne: 2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.

A képzés időtartama: 2 félév

A képzés gyakorisága: félévente 6-8 péntek délután (14.00-től kb. 18.00-ig) és 6-8 szombat egész nap (9.00 - 17.00-ig). Alkalmanként néhány hétköznap a módszertani műhelyek meglátogatására.

A képzést csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk.

Szakfelelős:

Dr. habil Gyarmathy Éva

Képzési idő:

2 félév

Tagozat:

Levelező

Csatolmány:

Mintatanterv

Záróvizsga tételsor:

Záróvizsga tételsor