A szakirányú továbbképzési szak megnevezése

Alternatív pedagógiák területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

Szakvizsgázott pedagógus (alternatív pedagógiák területen)

A szakirányú továbbképzés képzési területe

Pedagógusképzés képzési terület

A felvétel feltételei
 • Pedagógusképzés képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél.
A képzési idő

4 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

120 kredit

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek;
a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

Kötelező ismeretek:

A pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a gyakorlati tevékenység tapasztalataira építve a képzés során a továbbképzés hallgatói felkészülnek a pedagógus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására. Ismereteket szereznek a közoktatás rendszerének, intézményrendszerének működéséről, hatékony irányításáról, az oktatás- nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeiről.

Választható ismeretek:

A hallgató megismeri:

 • az alternatív és reformpedagógiák főbb elveit, sajátosságait;
 • a ma Magyarországon működő leghatékonyabb alternatív iskolák elméleti alapjait és gyakorlatát;
 • az árnyalt értékelés fajtáit;
 • az alternatív iskolákban működő kapcsolatmodelleket: alternatív osztályfőnöki, patrónusi, mentori modellek;
 • a pedagógusok közti együttműködés lehetséges módjait és ennek gyakorlati megvalósítását;
 • a szülő-pedagógus együttműködés lehetséges módjait, és legyen képes azokat alkalmazni;
 • a különböző tanulásszervezési módszereket és azok adaptív alkalmazásának szabályait;
 • az integrált nevelést szabályozó törvényi rendeleteket;
 • a gyerekek/tanítványok megismeréséhez szükséges módszereket, teszteket, alkalmakat, lehetőségeket;
 • az egyes intelligenciaterületek elméletét és annak lehetséges alkalmazását a tanítás során;
 • a tananyag differenciálásának módjait, a személyre szabott értékelés lehetőségeit.

A képzés során elsajátítandó személyes adottságok, készségek:

Kötelező ismeretek:

A hallgatók képessé válnak a fenti ismeretek alkalmazására az oktatásban-nevelésben.

Választható ismeretek:

A hallgató képes lesz

 • a tanulók egyéni lehetőségeihez igazított tanulásszervezés munkaformáinak (differenciált rétegmunka, kooperatív tanulás, projekt, individualizált tanulás többszintű tanulásszervezés) alkalmazására;
 • az iskolai környezet személyközpontúvá, befogadóvá tételéhez szükséges eszközök és módszerek bevezetésére és alkalmazására;
 • megerősítő visszajelzést adni a diákoknak, az óráikon, támogató és empátiás jelenlétre a tanítás, tanulás teljes folyamatában;
 • a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítésére, fejlesztésére;
 • a befogadó osztálytermi környezet kialakítására;
 • a gyógypedagógusokkal, segítő szakemberekkel való együttműködésre;
 • a szülő-pedagógus együttműködés lehetséges módjait a saját gyakorlatában alkalmazni;
 • a pedagógusok közti együttműködés lehetséges módjait saját gyakorlatában alkalmazni;
 • önmaga mélyebb megismerésére, az önismeret fejlesztésére;
 • a kihívásoknak megfelelő folyamatos megújulásra, nyitottságra a változással szemben;
 • az oktatás egyes elemeinek összekapcsolására;
 • együttműködési készségének fejlesztésére;
 • a kritikai gondolkozás fejlesztésére;
 • az információk rendszerezésére.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

Kötelező ismeretek:

Szakképzettségüket felhasználják a nevelő-oktató munkájuk során, adott pedagógus munkakörök, valamint adott intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátása kapcsán.

Választható ismeretek:
 • képzett pedagógus alternatív programmal működő iskolában
 • képzett pedagógus, aki alkalmas a tanulói tevékenységre, aktivitásra, együttműködésre építő tanórai tanulásszervezésre
A képzés felkészítést nyújt:
 • az iskola működésének megújítását segítő alternatív pedagógiai rendszer és egyes innovatív elemek tudatos megtervezésére és adaptációjára saját iskolában
 • az új tanárszerephez szükséges készségek, attitűdök elsajátítására
 • az adaptív tanórákra (blokkokra) való felkészülésre
 • a kooperatív tanulásszervezés elméleti hátterének, kulcsfogalmainak, alapelveinek érvényesítéséhez és gyakorlati megvalósításához, vagyis szakszerű kooperatív tanulásszervezésre a saját tanári munka során, beleértve a különböző tananyagok, tanulási célok és a kooperatív struktúrák összehangolását is.
 • a különböző tanulásszervezési módszerek és eszközök célnak megfelelő kiválasztására: differenciált, frontális és kooperatív óraszervezés adekvát és szakszerű alkalmazására
A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték
Kötelező ismeretkörök: 55 kredit
Általánosan alapozó ismeretek: 19 kredit

A neveléselmélet új eredményei, tanügyigazgatás; vezetéselmélet; Európai uniós ismeretek, minőségfejlesztés, minőségértékelés.

Szakmai alapozó ismeretek: 19 kredit

Alternatív és differenciáló pszichológia és pedagógia, családi nevelés, gyermekvédelem, prevenciós munka, inkluzív nevelés

Gyakorlati képzés és készségfejlesztés: 17 kredit

Esetmegbeszélés, drámapedagógia, kommunikációfejlesztés, iskolai gyakorlat

Választható ismeretkörök: 55 kredit
Alternatív és reformpedagógiák régen és ma: 4 kredit

Alternatív pedagógiák, iskolák

Pedagógusszerepek: 8 kredit

Pályaszocializáció, kapcsolatok az iskolában

Gyermekmegismerés: 6 kredit

Módszerek, eszközök a gyermekmegismerésben, ezek hasznosítása a tanításban

Hatékony tanulásszervezési módszerek: 15 kredit

Kooperatív tanulás, projekt, differenciálás

Értékelés: 6 kredit

Az értékelés pedagógiai szerepe, fejlesztő értékelés

Választható tárgy: 4 kredit

Elmélyülés egy-egy alternatív pedagógiai irányzatban, Iskolaellenző elméletek és  gyakorlatok: fekete pedagógia, Iskolátlanítás, homeschooling, Szociális kompetenciák fejlesztése, A 21. század iskolája (IKT)

Iskolai gyakorlat: 12 kredit
A szakdolgozat kreditértéke

10 kredit

A számonkérés módja

Félévenként vizsgák és gyakorlati jegyek tantárgyanként.

A záróvizsgára bocsátás feltételei

A záróvizsga eredményes letételének feltételei: az előírt vizsgák eredményes letétele és más tanulmányi követelmények teljesítése, a szakdolgozat elkészítése, benyújtása. A szakmai tárgyakat átfogó - komplex - szóbeli vizsga, a szakdolgozat megvédése.

Érdeklődni lehet:

tovabbkepzes@avkf.hu

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 5.

Jelentkezés módja: Jelentkezési felületen

Csatolandó dokumentumok:

 • diplomamásolat
 • Igazolás pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlatról
 • 5000 Ft felvételi intézményi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat, amit a főiskola bankszámlájára kell utalniuk:
  Apor Vilmos Katolikus Főiskola 10700323-67353264-52300002
  A közlemény rovatba a következőket tüntesse fel: név és a választott szak neve.

A felvételi intézményi eljárási díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

A jelentkezéseket a következő címen fogadjuk:

Postai úton:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Tanulmányi Osztály
2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.

A képzés tervezett kezdete: 2021. szeptember

A képzés díja: 120 000 Ft/félév

Az oktatás helyszíne: 1201 Budapest, Török Flóris utca 227-229.

Megközelíthetőség:

Budapesti campus

A képzés időtartama: 4 félév

A képzés gyakorisága: félévente 6-8 péntek délután (14.00-től kb. 18.00-ig) és 6-8 szombat egész nap (9.00-től kb. 17.00-ig)

A képzést csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk.

Szakfelelős:

Dr. Czike Bernadett

Képzési idő:

4 félév

Tagozat:

Levelező

Csatolmány:

Mintatanterv 2018

Mintatanterv 2020-tól

Záróvizsga tételsor:

Záróvizsga tételsor