A szak megnevezése

Szociálpedagógia mesterképzési szak

specializációk/válaszható műveltségi területek a szakon (indításuk a jelentkező hallgatók létszámától függ)
 • Specializáció nincsen, de a teljes képzés kiemelt hangsúlyt fektet a pedagógiai kompetenciák fejlesztésére és az empirikus társadalomtudományi szemlélet és gyakorlat elsajátítására.
felvételi követelményekkel kapcsolatos információk
 • Elfogadható alapdiplomák:
  • szociálpedagógia BA,
  • szociális munka BA,
  • illetve szociálpedagógia szociális munkás alapképzési szak (korábbi rend szerint)
  • Továbbá valamennyi főiskolai, egyetemi, BA vagy MA szintű képzettség, amelynek megszerzése során a hallgató összességében legalább 25 kreditszámban tanult a pedagógia, a pszichológiai, a szociológia és egyéb társadalomtudományi területekhez tartozó tantárgyakat. (A kreditrendszer kialakítása előtt végzettek tárgyairól és azok kreditértékéről a Kreditátviteli Bizottság dönt.) A képzés során a felvételikkor elismert kreditekhez további pótkrediteket szükséges gyűjteni, hogy azok összértéke elérje az 50 kreditet.
 • Meghirdetett képzések 2021 szeptemberi kezdéssel
felvételivel foglalkozó tanulmányi főmunkatárs és elérhetőségei
 • Czerman Józsefné
 • Tel: +36-27 / 511-150 / 401-es mellék
 • E-mail: felvi@avkf.hu
érettségi/felvételi követelmények
 • Pontszámítás: 60 pont a felvételi beszélgetés + 30 pont oklevél minősítés + 10 többletpont. (fogyatékosság: 5 pont / gyermekgondozás: 5 pont / hátrányos helyzet: 5 pont).
 • Szakmai elbeszélgetés kb. 10-15 perc, célja a felvételiző motiváltságának felmérése.

 

 • Választható témák:
  • A szociálpedagógus hivatása és helye a 21. században
  • A szociálpedagógia elmélete, helye a szociális segítő szakmákon belül
  • A mai magyar társadalom alapvető szociális problémái
  • Segítő és oktatási intézmények funkciói és diszfunkciói
  • Esetkezelés, családsegítés
  • Az egyház szociális tanítása a 21. században

 

 • Ajánlott irodalmak a felkészüléshez:
  • Bódi Ferenc – Fábián Gergely: Helyi szociális ellátórendszer Magyarországon (2016)
  • Pasqualetti Ilona: Balogvilág (2017)
  • Mándi Nikoletta: Diskurzusok, horizontok (Szociálpedagógia 2017/1-2) – MŰHELY rovat
  • Lakner Zoltán: Egyház és társadalom (2012)
  • Sárkány Péter: Szociálpedagógiai elméletek (2011)
  • Sárkány Péter – Tamáska Máté (szerk.): A tanulás helyei: iskolaépítészet (2017)
  • Társadalmi Riport (2016) és (2018)
  • Temesváry Zsolt: A szociális munka és a szociálpedagógia modern elméletei (2018)
Idegennyelvi követelmény
  • A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elisme, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
alkalmassági vizsga
a szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
 • végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat
 • A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:
  • szakképzettségek: okleveles szociálpedagógus
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Social Pedagogue
képzési terület
 • társadalomtudomány
a képzés helyszíne(i)
 • Vác, 2600 Vác, Konstantin tér 1-5.
működő tagozat
 • levelező (2019 őszétől), 40 állami és 10 önköltséges hely (önk. 300.000 ft)
 • nappali (2019 őszétől), 40 állami és 10 önköltséges hely (önk. 300.000 ft)
az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma
 • 120 kredit
a képzési idő félévekben
 • 4 félév
a szak képzési célja
 • A képzés célja olyan okleveles szociálpedagógusok képzése, akik tudományos igényű ismeretekkel rendelkeznek a társadalom működéséről és zavarairól, a devianciákról, a speciális szükségletű csoportokról, a köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás nevelési és fejlesztési feladatairól, illetve általában ismerik a szociális szakterületet. A képzés kiemelt figyelmet fordít a gyermek- és ifjúsági korosztályra, valamint családjuk segítésére, ugyanakkor a szociálpedagógiát tágan értelmezve általános tudást és kompetenciákat ad a segítő munkához.
 • További cél, hogy az mesterképzés elvégzése után az oklevéllel rendelkező szociálpedagógus szakember önállóan vagy csoportban végzendő kutatási, szakértői, oktatási, döntéshozói, irányítási, tervezési és szervezési feladatokat tudjon ellátni. A legmotiváltabb hallgatók képesek legyenek tanulmányaikat magasabb, doktori szinten is folytatni.
a szak képzési és kimeneti követelményei
mintatantervek

nappali:

levelező:

 

 

I. FÉLÉV

 • A tudományelmélet és kutatásmódszertan alapjai
 • Társadalmi rétegződés
 • Bevezetés az etikába
 • Nyelvi és kommunikációs nevelés és hátránykompenzálás
 • Vizuális nevelés a hátrányok kezelésében
 • A család rendszerszintű megközelítése
 • Szociálpedagógiai elméletek

II. FÉLÉV

 • Kutatásmódszertan, kvalitatív kutatások
 • Csoportvezetési technikák
 • Vallásszociológia
 • Szociálpszichológia
 • Idegennyelvű szakszöveg olvasás
 • Tehetséggondozás és személyiségfejlesztés
 • Zenei nevelés a hátránykezelésben
 • Szakmai gyakorlat I.

III. FÉLÉV

 • A társadalomkutatás gyakorlata: a szociális térképezés
 • Életkorok szociológiája
 • Matematikai készségek fejlesztése
 • Élménypedagógia a szociálpedagógiai munkában
 • A szociális ellátórendszer működése
 • Szakdolgozat előkészítő
 • Szakmai gyakorlat II.

IV. FÉLÉV

 • Szakdolgozat
 • Összefüggő terepgyakorlat és feldolgozás
gyakorlati képzés
 • A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgató alkalmazza a képzés törzsanyagában elsajátított tudását, attitűdjeit, képességeit, felelősségét. A gyakorlat két részből áll. Az első rész kutatás módszertani gyakorlat, melynek során a hallgatók terepfelmérést végeznek hátrányos helyzetű településen vagy hátrányos helyzetűek felkarolását végző intézményben, intézményekben. A terepgyakorlat célja, hogy a hallgatók saját élményeiken keresztül tapasztalják meg a tudományos adatgyűjtés technikáit, alkalmazási nehézségeit, kifejlődjön az a sajátos, a későbbi minőségbiztosítási eljárásokban is alkalmazandó attitűd, mely a források és adatok értő, de kritikus elemzésén nyugszik. A szakmai gyakorlat 1-2 tárgyak kapcsolódnak az adott félév kutatás módszertani kurzusához, csak azzal együtt vehetők fel.
 • A második rész a hat hetes egybefüggő gyakorlat külső intézményben a képzés 4. félévében, amely során a leendő okleveles szociálpedagógus a tanult módszereket, attitűdöket és ismereteket alkalmazza a szociális és gyermekvédelmi intézményekben, köznevelési intézményekben vagy egyéb, leendő képesítésének megfelelő helyen. Egybefüggő gyakorlatra a hallgató csak akkor mehet, ha a 3. félév végéig előírt krediteket teljesítette. A gyakorlóhelyen a hallgatónak képesnek kell lennie átlátni az adott intézmény rendszerszintű működését, nyílt és rejtett funkcióit, a csoportdinamikáját, mely képessége alkalmassá teszi az okleveles szociálpedagógust vezetői, csoportvezetői és középvezetői feladatok ellátására is. Az egybefüggő gyakorlat során az okleveles szociálpedagógustól elvárható, hogy kollégáival együttműködő viszonyt alakítson, részt vegyen, illetve adott esetben maga kezdeményezzen esetmegbeszélő, szupervízió, esetkonferencia alkalmakat és azokat önállóan legyen képes elemezni, értelmezni, nem csupán önreflektív módon, hanem a tudományosan alátámasztott minőségbiztosítási eljárások precizitásával és részletességével.
 • Terephelyek: A terepi kutatási módszertani gyakorlat csak a gyakorlatvezető tanárral egyeztetett helyszínen és időben végezhető. Az egybefüggő intézményi gyakorlat helyszíne a megadott listából választható. Igény szerint és kivételes esetekben a hallgató javasolhat más gyakorlóhelyet is. Annak megfelelőségét a gyakorlatvezető ellenőrzi, megvizsgálja, hogy a gyakorlóhely biztosítja-e a megfelelő tapasztalattal rendelkező, felsőfokú végzettséggel rendelkező tereptanárt és a szakmai munkakörülményeket. Pozitív döntés esetén a főiskola egyedi szerződést köt a gyakorlóhellyel.
 • Gyakorlati feldolgozás: A gyakorlati munkával párhuzamosan a hallgatók rendszeren konzultálnak a gyakorlatvezetővel és egymással is, terepnaplót vezetnek. A gyakorlat elején, közepén és végén közös előkészítő, értékelő és prezentációs napot tartanak, ahol megoszthatják egymással várakozásaikat, első élményeiket és tapasztalataikat, illetve ötleteket, eligazítást kapnak az értékeléshez szükséges munkaanyag elkészítéséhez.
a szakfelelős és elérhetőségei
 • Dr. habil. Tamáska Máté
 • E-mail: tamaska.mate@avkf.hu
a tanulmányi előadó és elérhetőségei
 • Pósáné Barankó Mária
 • E-mail: posane.maria@avkf.hu
záróvizsga tételek