[siteorigin_widget class=”Thim_Heading_Widget”][/siteorigin_widget]

Kedves Hallgatónk! Tisztelt Érdeklődő!

Tájékoztatónk célja, hogy precíz, jól áttekinthető eligazítást adjon minden hallgatónknak és intézményünk iránt érdeklődőnek. Meghirdetett képzéseinket a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság hitelesítette, az általunk kiadott diploma államilag elismert. Mivel a magas színvonalú szakmai felkészítés mellett a keresztény értékrend közvetítése is célja intézményünknek, így az értékorientált minőség nyújtása és a hallgatóinktól való elvárása a fő alappillére képzéseinknek. A rektori köszöntőben és intézményünk történetében részletesebben olvashat intézményünk fejlődéséről, célkitűzéseiről. A főiskola vezetősége, a tanszékek és a különböző, oktatást segítő egységek a tudományok magas színvonalú elsajátításának megteremtésén dolgoznak.

A többi felsőfokú intézményhez hasonlóan a Bolognai folyamat során az Apor Vilmos Katolikus Főiskola is áttért a BA és MA képzésekre. A tanító, óvodapedagógus és szociálpedagógia szakok mellett különböző képzési szintekkel és szakokkal bővült a kínálat. A Képzések-ben részletesen szerepelnek az ismertetők, tudnivalók, az elsajátítandó követelmények, tantárgyleírások.

Az intézményünkkel való találkozás a felvételivel kezdődik. Bármilyen kérdés, probléma felvetődésekor a Tanulmányi Osztály munkatársai szívesen segítenek a megoldásban.

A tanulmányok folytatásához magas színvonalú Könyvtár, informatikai háttér, valamint a távoli hallgatók számára nagyon jól felszerelt, családias Kollégium áll rendelkezésre.

A közösségi élet kialakításában, szociális és egyéb kérdésekben a HÖK-ben lévő hallgatók nagy lelkesedéssel tevékenykednek és segítik az új hallgatókat.

A tanév során számos olyan rendezvényünk van, mely kitekintésre ad módot a művészetek, kultúra, tudomány és az élet különböző egyéb területeire is. Ezek időpontjairól, részleteiről az Eseménynaptárban találhatók további információk.

Intézményünk katolikus főiskola, Hitéletünkbe való bekapcsolódásról, ezzel kapcsolatos egyéb információkról is tájékozódhat minden érdeklődő.

Intézményünknek szoros kapcsolata van több óvodával, általános iskolával, ahol hallgatóink szakmai gyakorlataikat töltik, valamint több hazai és külföldi partner-intézménnyel is jó az együttműködésünk. Az Erasmus programnak köszönhetően lehetőségük van hallgatóinknak külföldön résztanulmányokat folytatni, illetve külföldről érkezett hallgatókat megismerni.

Büszkék vagyunk rangos kiadványainkra, melyben oktatóinkon kívül neves külföldi szerzők is publikálnak.

Akár személyesen, akár levélben vagy elektronikus csatornán keresztül szeretettel várjuk az érdeklődőket az elérhetőségeinken.

Intézményi tájékoztató

 1. A felsőoktatási intézmény adatai

Név: Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Rövidítés: AVKF
Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 1-5.

Telefon: +36 27 511 150
Intézményi azonosító szám: FI 21962

 1. A felsőoktatási intézmény általános jellemzői

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola weboldalán teszi közzé az intézményre vonatkozó általános információkat. A weboldal elérhetősége: www.avkf.hu

 1. A magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés sajátos feltételei

A magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formájú felsőoktatási szakképzésre, alap-, mester- és osztatlan képzésre vonatkozó feltételeket a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban Nftv.) 48/A-48/S. §-ai írják elő.

 

A magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésről további információk és a feltételek összefoglalása az alábbi linkeken olvashatóak:

https://www.oktatas.hu/felsooktatas/osztondijas_kepzes/kepzesfeltetelek

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/koltsegek_es_juttatasok/magyar_allami_osztondij_feltetelei

 1. A hallgatói követelményrendszer és a doktori képzésre vonatkozó szabályzat

Az Nftv. 2. mellékletének II. pont 3. alpontja rendelkezik a hallgatói követelményrendszerről. Kimondja, hogy a hallgatói követelményrendszerben kell meghatározni különösen:

 1. a) e törvény keretei között a felvételi eljárás rendjét,

Általános felvételi tájékoztató

Alkalmassági vizsga

Szakmai vizsga

Pótfelvételi

 

 1. b) a hallgatói jogok gyakorlásának és kötelességek teljesítésének rendjét, a hallgatói jogviszonnyal kapcsolatosan benyújtott kérelmek elbírálásának és a jogorvoslatnak a rendjét,

A Tanulmányi Bizottság ügyrendje – az Szmsz. 10. számú melléklete

A Kreditátviteli Bizottság ügyrendje – az Szmsz. 11. számú melléklete

A Jogorvoslati Bizottság ügyrendje – az Szmsz. 12. számú melléklete

 

 1. c) a hallgatói tanulmányi rendet és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendjét (tanulmányi és vizsgaszabályzat, doktori szabályzat),

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

 

 1. d) a hallgatót terhelő fizetési kötelezettség megállapításának és teljesítésének rendjét, a hallgatói juttatások elosztásának rendjét (térítési és juttatási szabályzat),

Hallgatói juttatások és térítések

 

 1. e) a hallgatói fegyelmi és kártérítési ügyek elbírálásának rendjét,

Hallgatók fegyelmi és kártérítési szabályzata

 

 1. f) a hallgatói balesetek megelőzésével kapcsolatos és a bekövetkezett balesetek esetén követendő előírásokat.

Tűzvédelmi ismertető nyilatkozat

Tűzvédelmi oktatási anyag

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat itt érhető el:

Szervezeti és Működési Szabályzat

 

 1. A tanév és a képzési időszakok időbeosztása

Az aktuális tanulmányi félévek beosztására vonatkozó információkat a főiskola honlapján, a „HALLGATÓKNAK” > „Hirdetmények” menüpontban tesszük közzé.

A tanulmányi félév rendje

A hallgatók eligazodását segítendő, létrehoztuk az „Aporpédia” menüpontot is, amellyel a főiskola megpróbál minden felmerült kérdésre – többek között a tanulmányi félévek kezdésével kapcsolatosan – segítséget, eligazítást nyújtani.

APORPÉDIA

 

 1. A hallgatók tanulmányi ügyeinek intézési rendje, a félfogadási időpontok

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Tanulmányi Osztályának elérhetősége, a munkatársakhoz tartozó egyes ügycsoportok felsorolása, továbbá az ügyfélfogadási idő megtalálható az intézmény weboldalán az alábbi linken:

Tanulmányi osztály

 

 1. A záróvizsgára való jelentkezés rendje, a záróvizsga részei

Az Nftv. 50. §-a alapján a hallgató tanulmányait felsőoktatási szakképzésben, alap- és mesterképzésben, szakirányú továbbképzésben záróvizsgával fejezi be.

A hallgató a végbizonyítvány megszerzését követően bocsátható záróvizsgára. A záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő vizsgaidőszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után, két éven belül, bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények szerint letehető. A tanulmányi és vizsgaszabályzat a záróvizsga letételét a végbizonyítvány kiállításától számított második év eltelte után feltételhez kötheti. A hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető.

A záróvizsga az oklevél megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek ellenőrzése és értékelése, amelynek során a hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja. A záróvizsga a tantervben meghatározottak szerint több részből – szakdolgozat vagy diplomamunka megvédéséből, további szóbeli, írásbeli, gyakorlati vizsgarészekből – állhat.

Nem bocsátható záróvizsgára az a hallgató, aki a felsőoktatási intézménnyel szemben fennálló fizetési kötelezettségének nem tett eleget.

 

A hallgatónak a záróvizsgát záróvizsga-bizottság előtt kell letennie. A záróvizsga részeit (szakdolgozat megvédése, szóbeli és írásbeli felelet, gyakorlati rész) a szak akkreditációs anyaga határozza meg.

A záróvizsgákkal, a záróvizsgákra történő jelentkezés rendjével kapcsolatos információkat a főiskola a weboldalán teszi közzé a „HALLGATÓKNAK” > „Záróvizsga” menüpont több alpontjában.

Záróvizsga

A záróvizsgák előkészítését és lebonyolítását a Tanulmányi Osztály koordinálja.

 

 1. Tájékoztató a speciális szükségletű hallgatók számára

A főiskola fogyatékossággal élő hallgatókkal foglalkozó koordinátora: Fehér Ágota

Elérhetősége: feher.agota@avkf.hu, +36 27 511 150

Az Esélyegyenlőségi Bizottság ügyrendje az Szmsz. 16. számú melléklete:

 

 1. Hallgatói mobilitás

A hallgatói mobilitásra vonatkozó információt a következő oldalon teszi közzé a főiskola:

Külkapcsolati iroda

Az Erasmus szabályzat a Tanulmányi- és vizsgaszabályzat 3. számú mellékletét képezi:

 

 1. A hallgatói jogorvoslat rendje

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Jogorvoslati Bizottságának ügyrendje az Szmsz. 12. számú melléklete.

 

 1. A tanulmányi tanácsadáshoz, az életpálya-tanácsadáshoz való hozzáférés

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola hallgatói számára intézményünk lehetőséget biztosít személyes konzultációra pszichológussal. A tanácsadás célja a hallgatók főiskolai tanulmányi előrehaladásának segítése, a felsőoktatási létformához való eredményes alkalmazkodás támogatása, valamint egyéni életvezetési kérdések megválaszolása.

A tanácsadásra vonatkozó igény levélben a karrier@avkf.hu címen keresztül jelezhető, továbbá személyesen bármely pszichológus kollégával való egyeztetés alapján vehető igénybe.

 

 1. A beiratkozási és bejelentkezési eljárás

A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre. A beiratkozás megvalósulásához két adminisztrációs kötelezettségnek kell eleget tenni. Az egyik a személyes, csoportos beiratkozás, amelynek részleteiről a Tanulmányi Osztály értesíti a felvételt nyert hallgatókat, a másik pedig a Neptun tanulmányi rendszerben történő regisztráció.

A beiratkozás feltétele állami ösztöndíjas finanszírozási formában az állami ösztöndíj feltételeinek vállalása a beiratkozás részeként szolgáló nyilatkozat megtételével, önköltséges képzés esetén pedig a képzési szerződés megkötése.

A regisztrációs időszak az az időszak, amely alatt a felvételt vagy átvételt nyert hallgató leadja nyilatkozatát arra nézve, aktív vagy passzív státusszal kíván-e a főiskola hallgatója lenni, továbbá az az időszak, amely alatt a hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató bejelentkezik a Neptun rendszerbe, és kiválasztja, hogy tanulmányait aktív vagy passzív állapotú hallgatóként kívánja folytatni az adott félévben.

A félévkezdéssel kapcsolatos információkról a hallgató a regisztrációs időszak előtt tájékoztatást kap az intézmény honlapján, a „HALLGATÓKNAK” menüpontban.

A félév regisztrációs időszakában a hallgató ellenőrzi személyes adatainak helyességét, bejelenti döntését a tanulmányok folytatásával kapcsolatban, illetve eleget tesz tantárgyfelvételi kötelezettségének, összeállítja és a Neptun rendszerben felveszi az általa az adott félévben teljesíteni kívánt kurzusokat.

 1. A külföldi hallgatók részére szóló sajátos információk

A külföldi hallgatók számára az Apor Vilmos Katolikus Főiskola biztosítja weboldalának angol nyelvű változatát. Az oldal elérhetősége.

 1. A felsőoktatási intézmény által szedett díjak és önköltség összege, a képzésekre vonatkozó szerződések általános feltételei

Önköltséges az a hallgató, aki

 • meghatározott önköltség fizetése mellett végzi tanulmányait, továbbá
 • az Nftv. 39. § (1) bekezdésében nem említett személyek tanulmányaikat kizárólag önköltséges formában folytathatják, valamint
 • kimerítette a rendelkezésére álló, 6. §-ban meghatározott támogatási időt, valamint
 • a 6. § (2) bekezdés alapján önköltséges képzési formára átsorolásra került.

Az önköltséges hallgatóval beiratkozáskor képzési szerződést köt a főiskola.

A képzési szerződés tartalmazza a képzés megnevezését, az önköltséges képzésre érvényes összeget, amely a hallgatói jogviszony alatt nem módosítható, kivéve a KSH által közzétett infláció mértékének megfelelő, évente legfeljebb egyszer történő emelését.

Az önköltséges finanszírozási formára történő átsorolás esetén az önköltséges képzés megkezdésének tanévére meghirdetett önköltségi díj kerül megállapításra a képzési szerződésben.

A további szolgáltatási és térítési díjakról információ az Szmsz. 9. számú mellékletében, a Hallgatói juttatások és térítések szabályzatában, valamint az alábbi oldalon található: Képzési díjak

 1. A kollégiumi, diákotthoni elszállásolási lehetőségek

A kollégiumi lehetőségekről az alábbi oldal nyújt tájékoztatást:

Kollégium

 

 1. A könyvtári és számítógépes szolgáltatások

Könyvtár

A főiskola tanulmányokat támogatandó az Apor Vilmos Katolikus Főiskola ingyenes WiFi internet elérést biztosít hallgatói számára a főiskola egész területén.

 

 1. A sportolási lehetőségek, a szabadidős tevékenység lehetőségei

Főiskolánkon a testnevelés szakos kollégák egyhetes intenzív sporttábort szerveznek, ahol a rekreációs sportágakkal ismerkedhetnek a hallgatók, szabadon választható kurzus keretében; a spotágak palettáján a következő sportágak szerepeltek: tollaslabda, fallabda, kondicionáló tornák, korcsolyázás, röplabda stb.

Hallgatóink minden évben szerepelnek a város nagyobb szabadidős futóversenyein.  A városi futóversenyeken nem csak a mozgás szerelmesei vesznek részt, hanem a programok szervezésében és lebonyolításában is szívesen segítenek pedagógus szakos hallgatóink.

A diákok szociális érzékenyégét fejlesztendő céllal valamint a várossal való szorosabb együttműködés érdekében diákjaink részt vettek egy Integrált Sportnapon, ahol a fogyatékkal élők és ép emberek közötti kapcsolat megteremtése, megismerése volt a cél.

2017-ben első ízben vettünk részt egy X Cross Run futóversenyen a Kaposvári Egyetem szervezésében, amelynek remélhetőleg lesz még folytatása hallgatóink körében.

Hallgatóink több éven át hódoltak az aerobik táncos változatának, míg az utóbbi időben kollégiumi tornát tartanak heti rendszerességgel öntevékeny formában.

Nemrég egy nemzetközi kulturális- és sportfesztiválon vettek részt hallgatóink Lengyelországban, ahol több sportágban is megméretették magukat (tollaslabda, röplabda, atlétika); szép érmekkel és serlegekkel tértek haza a tornáról.

A további elképzelések között szerepel a Főiskola helyrajzi adottságainak köszönhetően egy turisztikai „szakkör” elindítása, a környék csodálatos földrajzi útvonalainak megismerésére; valamint az egyetemi és főiskolai szabadidős bajnokságokba való fokozatos bekapcsolódással: szeretnénk hallgatóink sportműveltségét, rekreációs tevékenyégét gazdagítani.

Az infrastruktúrát folyamatosan fejlesztjük: a tornaterem és a kiszolgáló helyiségek felújítása elindult, hogy megfelelő környezetet biztosítsuk a hallgatók számára. A sport- és fejlesztőeszközök beszerzésében a rendelkezésre álló anyagi kereteket kihasználva próbálnak mindig a legfrissebb szakmai kihívásokra, igényekre reflektálva igyekeznek oktatóink újítani.

A gyakorlóintézmények (bölcsőde, óvoda, iskola, szociális ellátás intézményei) gazdag infrastrukturális lehetőségeit is tudják használni a hallgatóink a szakmai gyakorlataik során.

Hogyan biztosított az intézmény telephelyén és a székhelyen kívüli képzésekben mindez?

Vácon a Főiskola központi épületében rendelkezünk tornateremmel. Itt zajlanak a testnevelési, testnevelési módszertani és tantárgy-pedagógiai órák. Az órarenden kívüli időszakban szabadidős sportolási lehetőséget is biztosítunk akár szakember, oktatói vezetéssel, ha erre igény van. A Szt. József Kollégium épületében találhatóak a sportpályáink, melyek alkalmasak a csapatsportok végzésére. A jó szakmai kapcsolatok révén a városi sportlétesítményeket (uszoda, sportpályák, …) is igénybe tudjuk venni.

A Budapesti Campuson több funkciót ellátó tornaszobákat rendezünk be: ezek kapacitásai, eszközparkja a graduális és a posztgraduális hallgatóink számára is rendelkezésre állnak. A tornaszobák eszközei a hallgatói képzés mellett az atipikus fejlődés korai, kisgyermekkori, iskoláskori kompenzációjában is lehetőségeket biztosítanak.

 1. Kurzuskínálat és mintatantervek

A tantárgyak kurzusleírása (tematikája) a Neptun tanulmányi rendszerbe történő tárgyfelvételt követően letöltéssel érhető el a hallgatók számára.

A tantárgyak kurzusleírása (tematikája)

A mintatantervek elérhetősége

Széchenyi