Tájékoztatók

Tájékoztató a főiskolai tanulmányok megkezdéséről (letölthető dokumentumok):

Tájékoztató a hallgatóknak:


Hallgatók tudnivalói a jogorvoslati eljárás rendjéről


1. A kifogásolt elsőfokú határozat elleni fellebbezést papír alapon lehet benyújtani.
2. A fellebbezés határidejét minden esetben az adott elsőfokú határozat tartalmazza. E határidő jogvesztő.
3. Az eljárási díj befizetése hiányában a Jogorvoslati Bizottság az ügyet nem tárgyalja, hiánypótlás szükséges.
4. A Jogorvoslati Bizottság havonta egy alkalommal tart ülést szeptembertől júniusig bezárólag. A bizottság a kérelmek tárgyában döntést hoz, majd arról postai úton értesíti a fellebezőt a beadványon szereplő levelezési címen.
5. A bizottság csak a kitűzött bizottsági ülés előtt 5 vagy annál több munkanappal korábban benyújtott (érkeztetett) jogorvoslati kérelmeket bírálja el.

6. Az ennél később beérkezett kérelmeket a Bizottság csak a következő ülésen vizsgálja.

FIGYELEM!
A Jogorvoslati Bizottság mérlegelés nélkül elutasíthatja azon kérelmeket, amelyek nem a fenti ügyrend szerint kerültek benyújtásra.  

 

TÁJÉKOZTATÓ a szorgalmi időszakról 2017/2018. tanév II. félév

1.) Szorgalmi időszak nappali tagozaton: 2018. február 5. (hétfő) – 2018. május 18. (péntek)

Szorgalmi időszak levelező tagozaton: 2018. február 3. (szombat) – 2018. május 19. (szombat)

Szorgalmi időszak szakirányú továbbképzési szakokon: 2018. február 3. (szombat) – 2018. május 12. (szombat)

Első tanítási nap nappali tagozaton: 2018. február 5. (hétfő)

Utolsó tanítási nap nappali tagozaton: 2018. május 18. (péntek)

Tanítási napok levelező tagozaton (alap- és mesterképzésen):
2018. február 3., február 10., február 17., február 24.
2018. március 3., március 10., március 17., március 24.
2018. április 7., április 14., április 21., április 28.
2018. május 5., május 12., május 19.

2) A bejelentkezéssel (regisztráció) kapcsolatos határidők:

A bejelentkezés (regisztráció) időszaka a Neptun rendszerben: 2018. január 22. 00.00 óra – 2018. február 6. 24:00

Késedelmes bejelentkezés (regisztráció): 2018. február 7. 0:00 – 2018. február 13. 24:00 /Különeljárási díj: 4.500 Ft/

3) A 2017/18. tanév II. (tavaszi) félévének legfontosabb – a tanulmányi ügyintézéshez kapcsolódó – dátumai:

Tantárgyfelvételi időszak nappali és levelező tagozatos hallgatók számára: 2018. február 1. 00:00 – 2018. február 22. 24:00

Pótlólagos tantárgyfelvételi és tantárgyleadási kérelmek leadása különeljárási díj megfizetésével nappali és levelező tagozaton: 2018. március 7. 12:00

Kivételes tanulmányi rendre és óralátogatás alóli felmentésre irányuló kérelem leadásának végső határideje nappali és levelező tagozaton: 2018. február 9. 12:00

Kreditelismertetési/tantárgyi felmentésre irányuló kérelem leadásának végső határideje nappali és levelező tagozaton: 2018. február 14. 12:00

Tagozatváltási kérelem leadási határideje: 2018. január 5. 12:00

Félévközi passziválás határideje: 2018. március 7. 12:00

4) A szakdolgozat (portfólió) leadásának és a záróvizsgára jelentkezésnek határideje nappali és levelező tagozaton: 2018. április 18. (szerda) 12:00 óra

8.000 Ft különeljárási díj befizetése esetén a végső határidő: 2018. április 27. 12:00 óra.

5) Főiskolai nyílt napok a 2017/18. tanév II. (tavaszi) félévében: 2018. január 10., február 6.

6) Diplomaátadó ünnepség időpontja: 2018. június 29. (péntek)

Regisztráció a Neptun-rendszerben: Ügyintézés/Beiratkozás bejelentkezés menüpontban a 2017/18/2 félév. A hallgató, aki szünetelteti jogviszonyát: „passzív státuszt nyilatkozik” (A TVSZ értelmében bármikor megteheti legfeljebb két egymást követő félévben. Ebben az esetben nem vehet fel kurzusokat a kurzusfelvételi időszakban.)

Amennyiben a hallgató − bejelentkezését követően − a képzési időszak megkezdésétől számított egy hónapon belül nem kéri tanulmányainak szüneteltetését, az adott félév aktív félévnek minősül akkor is, ha a hallgató nem vesz részt a foglalkozásokon és nem tesz eleget egyetlen tanulmányi követelménynek sem.

Automatikusan szünetel a hallgatói jogviszony, ha a hallgató az adott félévre a tanulmányai folytatásához szükséges bejelentkezést nem végzi el vagy regisztrál, de nem vesz fel legalább egy kredit értékű tárgyat. A hallgató köteles a nyilvántartott adataiban bekövetkezett változást 8 napon belül bejelenteni a Tanulmányi Osztályon és rögzíteni a Neptun-rendszerben. A hallgatóról nyilvántartott, általa módosítható adatok helyességéért és teljességéért minden esetben a hallgató felel. Tárgyfelvétel a Neptun-rendszerben: Tárgyak/Tárgyfelvétel menüpontban.

Vác, 2018. január 5.

Tanulmányi Osztály

 

Tájékoztató a vizsgaidőszakról 2017/2018. tanév II. félév

Vizsgaidőszak nappali és levelező tagozaton: 2018. május 23. – 2018. június 29.

Vizsgaidőszak szakirányú továbbképzési szakon: 2018. május 14. – 2018. június 28.

Vizsgaidőszak záróvizsgázó FOKSZ, BA, MA szakos hallgatók számára: 2018. május 22. – 2018. június 2.

Vizsgaidőszak záróvizsgázó hallgatók számára szakirányú továbbképzési szakokon: 2018. május 14. - 2018. május 26.

Záróvizsgák FOKSZ, BA, MA szakos hallgatók számára: 2018. június 11. – 2018. június 15.

Záróvizsgák szakirányú továbbképzéses hallgatók számára: 2018. június 4. - 2018. június 8.

Vizsgajelentkezés a Neptun-rendszerben: 2018. május 1-től.

A vizsgaidőpontok meghirdetése folyamatosan történik. A vizsgára jelentkezni és azt leadni a vizsgát megelőző nap déli 12 óráig lehet a Neptun-rendszerben.

Jelentkezés:

Vizsgák/Vizsgajelentkezés menüpontban a megfelelő vizsgaszűrések beállításával (2017/18 II. félév, összes tárgy) Vizsgák listázása gombbal

Lejelentkezés:

Vizsgák/Felvett vizsgák menüpontban a megfelelő vizsgaszűrések beállításával (2017/18 II. félév, összes tárgy) listázást követően a lehetőségek gombbal

Vizsgajelentkezéssel kapcsolatos problémákkal a tanszéki adminisztrátorokat keressék e-mailben!

Vizsgán csak az a hallgató vehet részt, aki személyazonosságát arra alkalmas arcképes igazolvánnyal igazolni tudja.

Szóbeli vizsgára a hallgatónak magával kell vinnie a kurzusteljesítési lapját, amit maga nyomtat ki.

(Kinyomtatni a NEPTUN rendszerből az alábbi helyen tudják:

Tanulmányok/Leckekönyv menüpontban a megfelelő vizsgaszűrések beállításával

(2017/18 II. félév) Teljesítési lap nyomtatása c. gomb megnyomását követően:

Nyomtatási templatek: „Kurzusteljesítési lap – érdemjegyek nélkül” c. Nyomtatási sablon kiválasztása gomb megnyomásával

    A kurzusteljesítési lapot a hallgatónak a szóbeli kurzuszáró számonkérésre (vizsga, szigorlat) magával kell vinnie, erre az oktató a vizsgán az érdemjegyet betűvel és számmal bejegyzi, és azt aláírásával igazolja.
    A hallgató a NEPTUN-rendszerben szereplő a szóbeli vizsga értékelésére vonatkozó kifogásának bizonyítékául egyedül a kurzusteljesítési lap szolgál.
    A kurzusteljesítési lapot a hallgató megőrzi. A kurzusteljesítési lap – mivel nincs hitelesítve – leckekönyv-kivonatként nem használható fel.

Szigorlat esetén a hallgató az előbbieken túl köteles kinyomtatni és magával vinni a vizsgára mindazokat, a NEPTUN-rendszerből kinyomtatott félévek indexsorait, amelyek bizonyítják, hogy teljesítette az adott szigorlat előfeltételi tárgyait.

A vizsgáról való igazolatlan távolmaradást az oktató a vizsgalapon és a Neptun-rendszerben egyaránt nem teljesítettként értékel. A vizsgáról való igazolatlan hiányzások beszámítanak a sikertelenül teljesített számonkérések számába.”

A Tanulmányi Osztálynak nincs jegybeírási jogosultsága.

TVSZ 56.§ (1) … Az oktató, vagy a kurzus megtartásáért felelős oktatási szervezeti egység vezetője a kurzus értékelését legkésőbb az eredmény megszületését – külső értékelés, pl. iskolai gyakorlat értékelése esetén az értékelést tartalmazó dokumentum kézhezvételét – követő munkanapon köteles a Neptun rendszerben is rögzíteni. Eltérés észlelése esetén írásbeli hallgatói bejelentésre a Tanulmányi Osztály vizsgálatot kezdeményez a bejegyzést követő egy héten belül. A határidő elmulasztása jogvesztő. A hallgató a leckekönyvben, elektronikus leckekönyv esetén a kurzusteljesítési lapon törlést vagy javítást nem végezhet, e szabály megszegése esetén számolnia kell a közokirat-hamisítás büntetőjogi következményeivel.

TVSZ 57.% (3) A gyakorlati jegyet a vizsgaidőszak második hetének végéig kell megadni. Ezen rendelkezés alól, a szakmai gyakorlat, az iskolai és a köznevelési gyakorlat kivételt képez.

TVSZ 58.§ (3) A vizsgaidőszakban teljesített írásbeli részből (is) álló kollokvium eredményét 8 munkanapon belül kell kihirdetni.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hallgatók csak akkor tudnak vizsgára jelentkezni, ha minden tartozásukat kiegyenlítették a főiskola felé.

Bővebben a vizsgajelentkezéssel kapcsolatban az alábbi linken találhatnak információkat.

Sikeres felkészülést kívánunk!

Tanulmányi Osztály

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ a szorgalmi időszakról 2017/2018. tanév I. félév

1.) Szorgalmi időszak nappali tagozaton: 2017. szeptember 4. (hétfő) – 2017. december 15. (péntek)
Szorgalmi időszak levelező tagozaton: 2017. szeptember 2. (szombat) – 2017. december 16. (szombat)

Tanítási napok levelező tagozaton:

2017. szeptember 2., 9., 16., 23., 30.,
október 7., 14., 21.,
november 4., 11., 18., 25.,
december 2., 9., 16.

Őszi szünet nappali tagozaton: 2017. október 30. (hétfő) - 2017. november 3. (csütörtök)
Téli szünet: 2017. december 17. - 2018. január 2.

Tanítási pótnap: 2017. december 18. (hétfő)

Vizsgaidőszak nappali és levelező tagozaton: 2017. december 20. – 2018. január 31.

Vizsgaidőszak záróvizsgázó hallgatók számára: 2017. december 18. – 2018. január 10.

Vizsgaidőszak záróvizsgázó hallgatók számára szakirányú továbbképzési szakokon: 2017. december 18. - 2018. január 3.

Záróvizsgák szakirányú továbbképzéses hallgatók számára: 2018. január 10 – 12.

Záróvizsgák BA és MA szakos hallgatók számára: 2018. január 17. – 2018. január 19.

2.) A beiratkozással és a bejelentkezéssel (regisztráció) kapcsolatos határidők a következők:

Gólyatáborban részt vevő első éves hallgatók beiratkozása: 2017. augusztus 28. 10.00 óra

Első éves nappali tagozatos hallgatók beiratkozása: 2017. augusztus 28. 10.00 óra

Első éves levelező tagozatos hallgatók beiratkozása: 2017. szeptember 2. 9.00 óra

A pótfelvételi eljárásban felvett hallgatók beiratkozása: 2017. szeptember 2. 9.00 óra

A  bejelentkezés  (regisztráció)  időszaka  a  Neptun  rendszerben:  2017.  szeptember  1.  0.00  –  2017. szeptember 8. 24.00

Késedelmes  bejelentkezés  (regisztráció):  2017.  szeptember  9.  0.00  –  2017. szeptember  15.  24.00 /Különeljárási díj: 4.500 Ft/

3.) A 2017/18. tanév I. (őszi) félévének legfontosabb – a tanulmányi ügyintézéshez kapcsolódó – dátumai a következők:

Tantárgyfelvételi időszak nappali és levelező tagozatos hallgatók számára: 2017. szeptember 1. – 2017. szeptember 20.

Pótlólagos  tantárgyfelvételi/-leadási  kérelmek  leadás  külön  eljárási  díj megfizetésével  nappali  és levelező tagozaton: 2017. szeptember 30. 12.00

Kivételes  tanulmányi  rendre  és  óralátogatás  alóli  felmentésre  irányuló  kérelem  leadásának  végső határideje nappali és levelező tagozaton: 2017. szeptember 20. 12.00

Kreditelismertetési/tantárgyi  felmentésre  irányuló  kérelem  leadásának  végső  határideje  nappali  éslevelező tagozaton: 2017. szeptember 30. 12.00

4.) A szakdolgozat / portfólió leadásának és a záróvizsgára jelentkezésnek határideje nappali és levelező tagozaton: 2017. november 14. 12:00

Különeljárási díj befizetésénél végső határidő: 2017. november 28. 12:00 óra.

5.) Főiskolai nyílt napok a 2017/18. tanévben: 2018. január 10., 2018. február 6.

Regisztráció a Neptun-rendszerben: Ügyintézés/Beiratkozás bejelentkezés menüpontban a 2017/18/1 félév. A hallgató, aki szünetelteti jogviszonyát: „passzív státuszt nyilatkozik” (A TVSZ értelmében bármikor megteheti legfeljebb két egymást követő félévben. Ebben az esetben nem vehet fel kurzusokat a kurzusfelvételi időszakban.)

Amennyiben a hallgató − bejelentkezését követően − a képzési időszak megkezdésétől számított egy hónapon belül nem kéri tanulmányainak szüneteltetését, az adott félév aktív félévnek minősül akkor is, ha a hallgató nem vesz részt a foglalkozásokon és nem tesz eleget egyetlen tanulmányi követelménynek sem.

Automatikusan szünetel a hallgatói jogviszony, ha a hallgató az adott félévre a tanulmányai folytatásához szükséges bejelentkezést nem végzi el vagy regisztrál, de nem vesz fel legalább egy kredit értékű tárgyat. A hallgató köteles a nyilvántartott adataiban bekövetkezett változást 8 napon belül bejelenteni a Tanulmányi Osztályon és rögzíteni a Neptun-rendszerben. A hallgatóról nyilvántartott, általa módosítható adatok helyességéért és teljességéért minden esetben a hallgató felel. Tárgyfelvétel a Neptun-rendszerben: Tárgyak/Tárgyfelvétel menüpontban.

Vác, 2017. július 13.

 

Tanulmányi Osztály

 

 

Tájékoztató a vizsgaidőszakról 2017/2018. tanév I. félév

 

Vizsgaidőszak nappali és levelező tagozaton: 2017. december 20. – 2018. január 31.

Vizsgaidőszak záróvizsgázó hallgatók számára: 2017. december 18. – 2018. január 10.

Vizsgaidőszak záróvizsgázó hallgatók számára szakirányú továbbképzési szakokon: 2017. december 18. - 2018. január 3.

Záróvizsgák szakirányú továbbképzéses hallgatók számára: 2018. január 10 – 12.

Záróvizsgák BA és MA szakos hallgatók számára: 2018. január 17. – 2018. január 19.

Vizsgajelentkezés a Neptun-rendszerben: 2017. december 1-től.

A vizsgaidőpontok meghirdetése folyamatosan történik. A vizsgára jelentkezni és azt leadni a vizsgát megelőző nap déli 12 óráig lehet a Neptun-rendszerben.

Jelentkezés:

Vizsgák/Vizsgajelentkezés menüpontban a megfelelő vizsgaszűrések beállításával (2017/18 I. félév, összes tárgy) Vizsgák listázása gombbal

Lejelentkezés:

Vizsgák/Felvett vizsgák menüpontban a megfelelő vizsgaszűrések beállításával (2017/18 I. félév, összes tárgy) listázást követően a lehetőségek gombbal

Vizsgajelentkezéssel kapcsolatos problémákkal a tanszéki adminisztrátorokat keressék e-mailben!

Vizsgán csak az a hallgató vehet részt, aki személyazonosságát arra alkalmas arcképes igazolvánnyal igazolni tudja.

Szóbeli vizsgára a hallgatónak magával kell vinnie a kurzusteljesítési lapját, amit maga nyomtat ki.

(Kinyomtatni a NEPTUN rendszerből az alábbi helyen tudják: 

Tanulmányok/Leckekönyv menüpontban a megfelelő vizsgaszűrések beállításával

(2017/18 I. félév) Teljesítési lap nyomtatása c. gomb megnyomását követően:

Nyomtatási templatek: „Kurzusteljesítési lap – érdemjegyek nélkül” c. Nyomtatási sablon kiválasztása gomb megnyomásával

 • A kurzusteljesítési lapot a hallgatónak a szóbeli kurzuszáró számonkérésre (vizsga, szigorlat) magával kell vinnie, erre az oktató a vizsgán az érdemjegyet betűvel és számmal bejegyzi, és azt aláírásával igazolja.
 • A hallgató a NEPTUN-rendszerben szereplő a szóbeli vizsga értékelésére vonatkozó kifogásának bizonyítékául egyedül a kurzusteljesítési lap szolgál.
 • A kurzusteljesítési lapot a hallgató megőrzi. A kurzusteljesítési lap – mivel nincs hitelesítve – leckekönyv-kivonatként nem használható fel.

Szigorlat esetén a hallgató az előbbieken túl köteles kinyomtatni és magával vinni a vizsgára mindazokat, a NEPTUN-rendszerből kinyomtatott félévek indexsorait, amelyek bizonyítják, hogy teljesítette az adott szigorlat előfeltételi tárgyait.

A vizsgáról való igazolatlan távolmaradást az oktató a vizsgalapon és a Neptun-rendszerben egyaránt nem teljesítettként értékel. A vizsgáról való igazolatlan hiányzások beszámítanak a sikertelenül teljesített számonkérések számába.”

A Tanulmányi Osztálynak nincs jegybeírási jogosultsága.

TVSZ 56.§ (1) … Az oktató, vagy a kurzus megtartásáért felelős oktatási szervezeti egység vezetője a kurzus értékelését legkésőbb az eredmény megszületését – külső értékelés, pl. iskolai gyakorlat értékelése esetén az értékelést tartalmazó dokumentum kézhezvételét – követő munkanapon köteles a Neptun rendszerben is rögzíteni. Eltérés észlelése esetén írásbeli hallgatói bejelentésre a Tanulmányi Osztály vizsgálatot kezdeményez a bejegyzést követő egy héten belül. A határidő elmulasztása jogvesztő. A hallgató a leckekönyvben, elektronikus leckekönyv esetén a kurzusteljesítési lapon törlést vagy javítást nem végezhet, e szabály megszegése esetén számolnia kell a közokirat-hamisítás büntetőjogi következményeivel.

TVSZ 57.% (3) A gyakorlati jegyet a vizsgaidőszak második hetének végéig kell megadni. Ezen rendelkezés alól, a szakmai gyakorlat, az iskolai és a köznevelési gyakorlat kivételt képez.

TVSZ 58.§ (3) A vizsgaidőszakban teljesített írásbeli részből (is) álló kollokvium eredményét 8 munkanapon belül kell kihirdetni.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hallgatók csak akkor tudnak vizsgára jelentkezni, ha minden tartozásukat kiegyenlítették a főiskola felé.

Bővebben a vizsgajelentkezéssel kapcsolatban az alábbi linken találhatnak információkat.

Sikeres felkészülést kívánunk!

Tanulmányi Osztály

 
 

Az oklevél kiállításának feltételei:

Oklevelet az kaphat, aki:

 1. a szakján minden előírt tanulmányi követelményt teljesített;
 2. nincs tartozása a főiskola felé (Költségtérítés-, kollégiumi- vagy könyvtári tartozás);
 3. az előírt nyelvi követelmény teljesítését igazolta;
  • alapképzésben egy középfokú „C” típusú általános nyelvvizsga szükséges azon hallgatók számára, akik 2006 szeptemberében és azt követően nyertek felvételt és kezdték meg tanulmányaikat (tanító BA, óvodapedagógus BA, szociálpedagógia BA, KLM).
  • mesterképzésben a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgát tett, vagyis a Hittanár-nevelő MA szakon középfokú „C” típusú általános nyelvvizsga szükséges
  • Az ún. „kredites főiskolai” képzésben részt vevők esetében a főiskolai oklevél megszerzésérhez alapfokú „C” típusú vagy középfokú „A” vagy „B” típusú általános nyelvvizsga szükséges.
 4. a főiskola felé minden tartozását – költségtérítés, könyvtári és kollégiumi tartozások befizetése – rendezte, és ezt az illetékes szervezeti egység – Gazdasági Osztály, Könyvtár, Kollégium – felé hitelt érdemlően igazolta.

 
 

Apor Vilmos Katolikus Főiskola Neptun szerver tanúsítványának elfogadása

 

[letöltés PDF formátumban]

 

Főiskolánk informatikai fejlesztésének keretén belül 2014. augusztus 8 –án frissítette a Neptun rendszerét.

A Neptun rendszer frissítése miatt, minden felhasználónak újra el kell fogadni a szerver által kiállított tanúsítványt, hogy a Neptun webes felületét ismét használni tudja.

A böngésző programok az alábbiakban részletezett tanúsítvány elfogadási beállításig hibát fognak jelezni, azonban ez nem befolyásolja a rendszer működését.

Az Internet Explorer böngészőben csak a „Továbblépés erre a webhelyre (nem javasolt)” bekarikázott hivatkozásra kell kattintani, és máris hozzáférünk a neptun webes felületéhez.

A Mozilla Firefox böngészőben a „Megértettem a kockázatokat” hivatkozásra kattintva előjön egy újabb szövegrész:

Ahol a „Kivétel hozzáadása” gombra kattintva jelenik meg a tanúsítvány megerősítő ablak

Ezen az ablakon először a „Tanúsítvány letöltése” gombot kel megnyomni, majd a „Biztonsági kivétel megerősítése” gombbal elfogadni a letöltött tanúsítványt.

Google Chrome böngészőben csak a „Továbblépés” gombra kell kattintani a webes felület hozzáféréséhez.

A böngésző programok megjegyzik ezeket a beállításokat, így ezt csak az első alkalommal kell megtenni.

Természetesen elég csak egy böngészőben elvégezni a fenti beállítás(oka)t, célszerűen azzal, amellyel használja a Neptun rendszert.

 

Tájékoztató a Neptun rendszerben található órarend használatáról

Képes útmutató az órarend használatához:

(Kattintson a képre a nagyobb méretért)