Tájékoztatók

Tájékoztató a főiskolai tanulmányok megkezdéséről (letölthető dokumentumok):

Tájékoztató a hallgatóknak:


Hallgatók tudnivalói a jogorvoslati eljárás rendjéről


1. A kifogásolt elsőfokú határozat elleni fellebbezést papír alapon lehet benyújtani.
2. A fellebbezés határidejét minden esetben az adott elsőfokú határozat tartalmazza. E határidő jogvesztő.
3. Az eljárási díj befizetése hiányában a Jogorvoslati Bizottság az ügyet nem tárgyalja, hiánypótlás szükséges.
4. A Jogorvoslati Bizottság havonta egy alkalommal tart ülést szeptembertől júniusig bezárólag. A bizottság a kérelmek tárgyában döntést hoz, majd arról postai úton értesíti a fellebezőt a beadványon szereplő levelezési címen.
5. A bizottság csak a kitűzött bizottsági ülés előtt 5 vagy annál több munkanappal korábban benyújtott (érkeztetett) jogorvoslati kérelmeket bírálja el.

6. Az ennél később beérkezett kérelmeket a Bizottság csak a következő ülésen vizsgálja.

FIGYELEM!
A Jogorvoslati Bizottság mérlegelés nélkül elutasíthatja azon kérelmeket, amelyek nem a fenti ügyrend szerint kerültek benyújtásra.  

 

 

TÁJÉKOZTATÓ a szorgalmi időszakról 2017/2018. tanév I. félév

1.) Szorgalmi időszak nappali tagozaton: 2017. szeptember 4. (hétfő) – 2017. december 15. (péntek)
Szorgalmi időszak levelező tagozaton: 2017. szeptember 2. (szombat) – 2017. december 16. (szombat)

Tanítási napok levelező tagozaton:

2017. szeptember 2., 9., 16., 23., 30.,
október 7., 14., 21.,
november 4., 11., 18., 25.,
december 2., 9., 16.

Őszi szünet nappali tagozaton: 2017. október 30. (hétfő) - 2017. november 3. (csütörtök)
Téli szünet: 2017. december 17. - 2018. január 2.

Tanítási pótnap: 2017. december 18. (hétfő)

Vizsgaidőszak nappali és levelező tagozaton: 2017. december 20. – 2018. január 31.

Vizsgaidőszak záróvizsgázó hallgatók számára: 2017. december 18. – 2018. január 10.

Vizsgaidőszak záróvizsgázó hallgatók számára szakirányú továbbképzési szakokon: 2017. december 18. - 2018. január 3.

Záróvizsgák szakirányú továbbképzéses hallgatók számára: 2018. január 10 – 12.

Záróvizsgák BA és MA szakos hallgatók számára: 2018. január 17. – 2018. január 19.

2.) A beiratkozással és a bejelentkezéssel (regisztráció) kapcsolatos határidők a következők:

Gólyatáborban részt vevő első éves hallgatók beiratkozása: 2017. augusztus 28. 10.00 óra

Első éves nappali tagozatos hallgatók beiratkozása: 2017. augusztus 28. 10.00 óra

Első éves levelező tagozatos hallgatók beiratkozása: 2017. szeptember 2. 9.00 óra

A pótfelvételi eljárásban felvett hallgatók beiratkozása: 2017. szeptember 2. 9.00 óra

A  bejelentkezés  (regisztráció)  időszaka  a  Neptun  rendszerben:  2017.  szeptember  1.  0.00  –  2017. szeptember 8. 24.00

Késedelmes  bejelentkezés  (regisztráció):  2017.  szeptember  9.  0.00  –  2017. szeptember  15.  24.00 /Különeljárási díj: 4.500 Ft/

3.) A 2017/18. tanév I. (őszi) félévének legfontosabb – a tanulmányi ügyintézéshez kapcsolódó – dátumai a következők:

Tantárgyfelvételi időszak nappali és levelező tagozatos hallgatók számára: 2017. szeptember 1. – 2017. szeptember 20.

Pótlólagos  tantárgyfelvételi/-leadási  kérelmek  leadás  külön  eljárási  díj megfizetésével  nappali  és levelező tagozaton: 2017. szeptember 30. 12.00

Kivételes  tanulmányi  rendre  és  óralátogatás  alóli  felmentésre  irányuló  kérelem  leadásának  végső határideje nappali és levelező tagozaton: 2017. szeptember 20. 12.00

Kreditelismertetési/tantárgyi  felmentésre  irányuló  kérelem  leadásának  végső  határideje  nappali  éslevelező tagozaton: 2017. szeptember 30. 12.00

4.) A szakdolgozat / portfólió leadásának és a záróvizsgára jelentkezésnek határideje nappali és levelező tagozaton: 2017. november 14. 12:00

Különeljárási díj befizetésénél végső határidő: 2017. november 28. 12:00 óra.

5.) Főiskolai nyílt napok a 2017/18. tanévben: 2018. január 10., 2018. február 6.

Regisztráció a Neptun-rendszerben: Ügyintézés/Beiratkozás bejelentkezés menüpontban a 2017/18/1 félév. A hallgató, aki szünetelteti jogviszonyát: „passzív státuszt nyilatkozik” (A TVSZ értelmében bármikor megteheti legfeljebb két egymást követő félévben. Ebben az esetben nem vehet fel kurzusokat a kurzusfelvételi időszakban.)

Amennyiben a hallgató − bejelentkezését követően − a képzési időszak megkezdésétől számított egy hónapon belül nem kéri tanulmányainak szüneteltetését, az adott félév aktív félévnek minősül akkor is, ha a hallgató nem vesz részt a foglalkozásokon és nem tesz eleget egyetlen tanulmányi követelménynek sem.

Automatikusan szünetel a hallgatói jogviszony, ha a hallgató az adott félévre a tanulmányai folytatásához szükséges bejelentkezést nem végzi el vagy regisztrál, de nem vesz fel legalább egy kredit értékű tárgyat. A hallgató köteles a nyilvántartott adataiban bekövetkezett változást 8 napon belül bejelenteni a Tanulmányi Osztályon és rögzíteni a Neptun-rendszerben. A hallgatóról nyilvántartott, általa módosítható adatok helyességéért és teljességéért minden esetben a hallgató felel. Tárgyfelvétel a Neptun-rendszerben: Tárgyak/Tárgyfelvétel menüpontban.

Vác, 2017. július 13.

 

Tanulmányi Osztály

 

 

Tájékoztató a vizsgaidőszakról 2017/2018. tanév I. félév

 

Vizsgaidőszak nappali és levelező tagozaton: 2017. december 20. – 2018. január 31.

Vizsgaidőszak záróvizsgázó hallgatók számára: 2017. december 18. – 2018. január 10.

Vizsgaidőszak záróvizsgázó hallgatók számára szakirányú továbbképzési szakokon: 2017. december 18. - 2018. január 3.

Záróvizsgák szakirányú továbbképzéses hallgatók számára: 2018. január 10 – 12.

Záróvizsgák BA és MA szakos hallgatók számára: 2018. január 17. – 2018. január 19.

Vizsgajelentkezés a Neptun-rendszerben: 2017. december 1-től.

A vizsgaidőpontok meghirdetése folyamatosan történik. A vizsgára jelentkezni és azt leadni a vizsgát megelőző nap déli 12 óráig lehet a Neptun-rendszerben.

Jelentkezés:

Vizsgák/Vizsgajelentkezés menüpontban a megfelelő vizsgaszűrések beállításával (2017/18 I. félév, összes tárgy) Vizsgák listázása gombbal

Lejelentkezés:

Vizsgák/Felvett vizsgák menüpontban a megfelelő vizsgaszűrések beállításával (2017/18 I. félév, összes tárgy) listázást követően a lehetőségek gombbal

Vizsgajelentkezéssel kapcsolatos problémákkal a tanszéki adminisztrátorokat keressék e-mailben!

Vizsgán csak az a hallgató vehet részt, aki személyazonosságát arra alkalmas arcképes igazolvánnyal igazolni tudja.

Szóbeli vizsgára a hallgatónak magával kell vinnie a kurzusteljesítési lapját, amit maga nyomtat ki.

(Kinyomtatni a NEPTUN rendszerből az alábbi helyen tudják: 

Tanulmányok/Leckekönyv menüpontban a megfelelő vizsgaszűrések beállításával

(2017/18 I. félév) Teljesítési lap nyomtatása c. gomb megnyomását követően:

Nyomtatási templatek: „Kurzusteljesítési lap – érdemjegyek nélkül” c. Nyomtatási sablon kiválasztása gomb megnyomásával

 • A kurzusteljesítési lapot a hallgatónak a szóbeli kurzuszáró számonkérésre (vizsga, szigorlat) magával kell vinnie, erre az oktató a vizsgán az érdemjegyet betűvel és számmal bejegyzi, és azt aláírásával igazolja.
 • A hallgató a NEPTUN-rendszerben szereplő a szóbeli vizsga értékelésére vonatkozó kifogásának bizonyítékául egyedül a kurzusteljesítési lap szolgál.
 • A kurzusteljesítési lapot a hallgató megőrzi. A kurzusteljesítési lap – mivel nincs hitelesítve – leckekönyv-kivonatként nem használható fel.

Szigorlat esetén a hallgató az előbbieken túl köteles kinyomtatni és magával vinni a vizsgára mindazokat, a NEPTUN-rendszerből kinyomtatott félévek indexsorait, amelyek bizonyítják, hogy teljesítette az adott szigorlat előfeltételi tárgyait.

A vizsgáról való igazolatlan távolmaradást az oktató a vizsgalapon és a Neptun-rendszerben egyaránt nem teljesítettként értékel. A vizsgáról való igazolatlan hiányzások beszámítanak a sikertelenül teljesített számonkérések számába.”

A Tanulmányi Osztálynak nincs jegybeírási jogosultsága.

TVSZ 56.§ (1) … Az oktató, vagy a kurzus megtartásáért felelős oktatási szervezeti egység vezetője a kurzus értékelését legkésőbb az eredmény megszületését – külső értékelés, pl. iskolai gyakorlat értékelése esetén az értékelést tartalmazó dokumentum kézhezvételét – követő munkanapon köteles a Neptun rendszerben is rögzíteni. Eltérés észlelése esetén írásbeli hallgatói bejelentésre a Tanulmányi Osztály vizsgálatot kezdeményez a bejegyzést követő egy héten belül. A határidő elmulasztása jogvesztő. A hallgató a leckekönyvben, elektronikus leckekönyv esetén a kurzusteljesítési lapon törlést vagy javítást nem végezhet, e szabály megszegése esetén számolnia kell a közokirat-hamisítás büntetőjogi következményeivel.

TVSZ 57.% (3) A gyakorlati jegyet a vizsgaidőszak második hetének végéig kell megadni. Ezen rendelkezés alól, a szakmai gyakorlat, az iskolai és a köznevelési gyakorlat kivételt képez.

TVSZ 58.§ (3) A vizsgaidőszakban teljesített írásbeli részből (is) álló kollokvium eredményét 8 munkanapon belül kell kihirdetni.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hallgatók csak akkor tudnak vizsgára jelentkezni, ha minden tartozásukat kiegyenlítették a főiskola felé.

Bővebben a vizsgajelentkezéssel kapcsolatban az alábbi linken találhatnak információkat.

Sikeres felkészülést kívánunk!

Tanulmányi Osztály

 
 

Az oklevél kiállításának feltételei:

Oklevelet az kaphat, aki:

 1. a szakján minden előírt tanulmányi követelményt teljesített;
 2. nincs tartozása a főiskola felé (Költségtérítés-, kollégiumi- vagy könyvtári tartozás);
 3. az előírt nyelvi követelmény teljesítését igazolta;
  • alapképzésben egy középfokú „C” típusú általános nyelvvizsga szükséges azon hallgatók számára, akik 2006 szeptemberében és azt követően nyertek felvételt és kezdték meg tanulmányaikat (tanító BA, óvodapedagógus BA, szociálpedagógia BA, KLM).
  • mesterképzésben a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgát tett, vagyis a Hittanár-nevelő MA szakon középfokú „C” típusú általános nyelvvizsga szükséges
  • Az ún. „kredites főiskolai” képzésben részt vevők esetében a főiskolai oklevél megszerzésérhez alapfokú „C” típusú vagy középfokú „A” vagy „B” típusú általános nyelvvizsga szükséges.
 4. a főiskola felé minden tartozását – költségtérítés, könyvtári és kollégiumi tartozások befizetése – rendezte, és ezt az illetékes szervezeti egység – Gazdasági Osztály, Könyvtár, Kollégium – felé hitelt érdemlően igazolta.

 
 

Apor Vilmos Katolikus Főiskola Neptun szerver tanúsítványának elfogadása

 

[letöltés PDF formátumban]

 

Főiskolánk informatikai fejlesztésének keretén belül 2014. augusztus 8 –án frissítette a Neptun rendszerét.

A Neptun rendszer frissítése miatt, minden felhasználónak újra el kell fogadni a szerver által kiállított tanúsítványt, hogy a Neptun webes felületét ismét használni tudja.

A böngésző programok az alábbiakban részletezett tanúsítvány elfogadási beállításig hibát fognak jelezni, azonban ez nem befolyásolja a rendszer működését.

Az Internet Explorer böngészőben csak a „Továbblépés erre a webhelyre (nem javasolt)” bekarikázott hivatkozásra kell kattintani, és máris hozzáférünk a neptun webes felületéhez.

A Mozilla Firefox böngészőben a „Megértettem a kockázatokat” hivatkozásra kattintva előjön egy újabb szövegrész:

Ahol a „Kivétel hozzáadása” gombra kattintva jelenik meg a tanúsítvány megerősítő ablak

Ezen az ablakon először a „Tanúsítvány letöltése” gombot kel megnyomni, majd a „Biztonsági kivétel megerősítése” gombbal elfogadni a letöltött tanúsítványt.

Google Chrome böngészőben csak a „Továbblépés” gombra kell kattintani a webes felület hozzáféréséhez.

A böngésző programok megjegyzik ezeket a beállításokat, így ezt csak az első alkalommal kell megtenni.

Természetesen elég csak egy böngészőben elvégezni a fenti beállítás(oka)t, célszerűen azzal, amellyel használja a Neptun rendszert.

 

Tájékoztató a Neptun rendszerben található órarend használatáról

Képes útmutató az órarend használatához:

(Kattintson a képre a nagyobb méretért)