A szakirányú továbbképzési szak megnevezése

Katolikus oktatás és nevelés területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

Szakvizsgázott pedagógus (katolikus oktatás és nevelés szakterületen)

A szakirányú továbbképzés képzési területe

Pedagógusképzés képzési terület

A felvétel feltételei
 • pedagógusképzési területen (óvodapedagógus, tanító, tanár valamint hittanár-nevelőtanár) legalább alapképzésben szerzett oklevél
 • 2006 előtti felsőoktatási rendszerben főiskolai és/vagy egyetemi szintű tanári szakképzettség
 • legalább három év pedagógus munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat
A képzési idő

4 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

120 kredit

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek;
a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
 • a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, a társadalmi-, kulturális-, vallási sokféleségben történő párbeszéd és inklúziós tevékenység;
 • az oktatás-nevelés tartalmi szabályozása új követelményeinek a katolikus oktatásban és nevelésben történő gyakorlati alkalmazása;
 • az egyéni sajátosságokra érzékeny személyiségformálás;
 • a kompetencia alapú pedagógiai gondolkodás, hitéleti kompetenciák;
 • a katolikus szemléletű pedagógiai etika és az európai eszmények;
 • a katolikus oktatás és nevelés történeti és filozófiai értékei, a jelenkori katolikus pedagógia mibenléte, elvei, módszerei, alapdokumentumai;
 • a katolikus oktatás és nevelés valamint a hitoktatás elmélete és gyakorlata.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

 • közigazgatási vezetési ismeretek és ezek specifikumai a katolikus egyházi fenntartású intézményekben;
 • magyar és európai uniós jogi valamint egyházjogi ismeretek az oktatással és neveléssel kapcsolatban;
 • a nevelési- oktatási intézmény mint szervezet, a katolikus köznevelési intézmény specifikumai;
 • a nevelési-oktatási intézmény hatékonysága, hatékonyság a katolikus intézményekben;
 • érdekvédelem a köznevelésben;
 • a katolikus nevelés történeti és filozófiai alapjai, ismeretek a katolikus vallás, a Biblia, a katolikus hit alapjai;
 • a családra vonatkozó ismeretek: családképek és családfelfogások, a katolikus egyház tanítása a családról; a katolikus családi nevelés és a köznevelési intézmény nevelőmunkájának kapcsolata, a családi szocializáció és értékei; családi katekézis-katekézis az intézményben;
 • a katolikus nevelés elméletére és gyakorlatára vonatkozó ismeretek: a katolikus nevelés dokumentumai és azok tartalmi irányai; jelenkori egyházi megnyilatkozások a katolikus nevelésről, valamint a keresztény ember küldetéséről;
 • speciális módszertani ismeretek: a katolikus vallás filozófiai-etikai gyakorlatai, gyermekfilozófiai alapismeretek, a művészetek, a sport és a szabadidő valamint a katolikus mozgalmak és egyesületek szerepe a katolikus nevelésben;
 • a katolikus nevelés és oktatás módszertanának ismerete: didaktikai megközelítések, munkaformák az oktatásban, a közösség- (egyházi közösség) szerepe a nevelésben, szocializációban, csoportmunka, szerepjátékok, kooperatív és projekt munka, az ima, az elmélkedés, a bibliaolvasás szerepe a nevelési folyamatban.

A képzés során elsajátítandó személyes adottságok, készségek:

 • szakmai készségfejlesztés a nemzeti alaptantervben és katolikus kerettantervben foglalt célkitűzéseknek megfelelően;
 • készség a katolikus oktatás és nevelés kérdéseivel kapcsolatos módszertani és szakmai viták, valamint a szakmai korszerűsítés irányába mutató javaslatok befogadására;
 • vitakészség fejlesztése, felkészülés a különböző álláspontok szerinti érvelés kritikájára, valamint a katolikus hit apológiájára;
 • az óvodáskorú gyermekek és az iskolás tanulók vallási és erkölcsi érzékének fejlesztésére való készség, személyes példamutatás;
 • vallási és erkölcsi kérdésekkel kapcsolatos konfliktuskezelési készségek, képességek fejlesztése;
 • a korszerű informatikai lehetőségek beépítése a katolikus nevelés mindennapi gyakorlatába, a csapatmunka, az együttműködés, a kooperációs készségek fejlesztése a katolikus nevelés és oktatás kérdéseire vonatkozó tevékenységben;

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték
A szakdolgozat kreditértéke

10 kredit

A számonkérés módja

Félévenként vizsgák és gyakorlati jegyek tantárgyanként.

A záróvizsgára bocsátás feltételei

A záróvizsga eredményes letételének feltételei: az előírt vizsgák eredményes letétele és más tanulmányi követelmények teljesítése, a szakdolgozat elkészítése, benyújtása. A szakmai tárgyakat átfogó - komplex - szóbeli vizsga, a szakdolgozat megvédése.

Érdeklődni lehet:

tovabbkepzes@avkf.hu

Jelentkezési határidő: 2019. június 30.

Jelentkezés módja: Jelentkezési lapon

Csatolandó dokumentumok:

 • diplomamásolat
 • Igazolás pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlatról
 • 5000 Ft felvételi intézményi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat, amit a főiskola bankszámlájára kell utalniuk:
  Apor Vilmos Katolikus Főiskola 10700323-67353264-52300002
  A közlemény rovatba a következőket tüntesse fel: név és a választott szak neve.

A felvételi intézményi eljárási díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

A jelentkezéseket a következő címen fogadjuk:

Postai úton:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Tanulmányi Osztály
2600 Vác, Konstantin tér 1-5.

A képzés tervezett kezdete: 2019. szeptember

A képzés díja: 120 000 Ft/félév

Az oktatás helyszíne: 1201 Budapest, Török Flóris utca 227-229.

Megközelíthetőség:

Budapesti campus

A képzés időtartama: 4 félév

A képzés gyakorisága: félévente 6-8 péntek délután (14.00-től kb. 18.00-ig) és 6-8 szombat egész nap (9.00-től kb. 17.00-ig)

A képzést csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk.

Szakfelelős:

Dr. Mészáros László

Képzési idő:

4 félév

Tagozat:

Levelező

Csatolmány: