Katolikus oktatás és nevelés területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

Képzésforma:
Szakirányú továbbképzés

1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Katolikus oktatás és nevelés területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: katolikus oktatás és nevelés szakterületen szakvizsgázott pedagógus

3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: pedagógusképzés képzési terület

4. A felvétel feltételei:

– pedagógusképzési területen (óvodapedagógus, tanító, tanár valamint hittanár-nevelőtanár) legalább alapképzésben szerzett oklevél

– 2006 előtti felsőoktatási rendszerben főiskolai és/vagy egyetemi szintű tanári szakképzettség

– legalább három év pedagógus munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat

5. A képzési idő: 4 félév

6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

– a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, a társadalmi-, kulturális-, vallási sokféleségben történő párbeszéd és inklúziós tevékenység;

– az oktatás-nevelés tartalmi szabályozása új követelményeinek a katolikus oktatásban és nevelésben történő gyakorlati alkalmazása;

– az egyéni sajátosságokra érzékeny személyiségformálás;

– a kompetencia alapú pedagógiai gondolkodás, hitéleti kompetenciák;

– a katolikus szemléletű pedagógiai etika és az európai eszmények;

– a katolikus oktatás és nevelés történeti és filozófiai értékei, a jelenkori katolikus pedagógia mibenléte, elvei, módszerei, alapdokumentumai;

– a katolikus oktatás és nevelés valamint a hitoktatás elmélete és gyakorlata.

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

– közigazgatási vezetési ismeretek és ezek specifikumai a katolikus egyházi fenntartású intézményekben;

– magyar és európai uniós jogi valamint egyházjogi ismeretek az oktatással és neveléssel kapcsolatban;

– a nevelési- oktatási intézmény mint szervezet, a katolikus köznevelési intézmény specifikumai;

– a nevelési-oktatási intézmény hatékonysága, hatékonyság a katolikus intézményekben;

– érdekvédelem a köznevelésben;

– a katolikus nevelés történeti és filozófiai alapjai, ismeretek a katolikus vallás, a Biblia, a katolikus hit alapjai;

– a családra vonatkozó ismeretek: családképek és családfelfogások, a katolikus egyház tanítása a családról; a katolikus családi nevelés és a köznevelési intézmény nevelőmunkájának kapcsolata, a családi szocializáció és értékei; családi katekézis-katekézis az intézményben;

– a katolikus nevelés elméletére és gyakorlatára vonatkozó ismeretek: a katolikus nevelés dokumentumai és azok tartalmi irányai; jelenkori egyházi megnyilatkozások a katolikus nevelésről, valamint a keresztény ember küldetéséről;

– speciális módszertani ismeretek: a katolikus vallás filozófiai-etikai gyakorlatai, gyermekfilozófiai alapismeretek, a művészetek, a sport és a szabadidő valamint a katolikus mozgalmak és egyesületek szerepe a katolikus nevelésben;

– a katolikus nevelés és oktatás módszertanának ismerete: didaktikai megközelítések, munkaformák az oktatásban, a közösség- (egyházi közösség) szerepe a nevelésben, szocializációban, csoportmunka, szerepjátékok, kooperatív és projekt munka, az ima, az elmélkedés, a bibliaolvasás szerepe a nevelési folyamatban.

Személyes adottságok, készségek:

– szakmai készségfejlesztés a nemzeti alaptantervben és katolikus kerettantervben foglalt célkitűzéseknek megfelelően;

– készség a katolikus oktatás és nevelés kérdéseivel kapcsolatos módszertani és szakmai viták, valamint a szakmai korszerűsítés irányába mutató javaslatok befogadására;

– vitakészség fejlesztése, felkészülés a különböző álláspontok szerinti érvelés kritikájára, valamint a katolikus hit apológiájára;

– az óvodáskorú gyermekek és az iskolás tanulók vallási és erkölcsi érzékének fejlesztésére való készség, személyes példamutatás;

– vallási és erkölcsi kérdésekkel kapcsolatos konfliktuskezelési készségek, képességek fejlesztése;

– a korszerű informatikai lehetőségek beépítése a katolikus nevelés mindennapi gyakorlatába, a csapatmunka, az együttműködés, a kooperációs készségek fejlesztése a katolikus nevelés és oktatás kérdéseire vonatkozó tevékenységben;

8. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

Érdeklődni lehet: felnottkepzes [kukac] avkf.hu


Jelentkezési határidő: 2018. június 30.

Jelentkezés módja: Jelentkezési lapon

Csatolandó dokumentumok:

  • diplomamásolat (pedagógus végzettségről!)
  • Igazolás pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlatról [letöltés PDF formátumban]
  • 5000 Ft felvételi intézményi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat, amit a főiskola bankszámlájára kell utalniuk:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola 10700323-67353264-52300002
A közlemény rovatba a következőket tüntesse fel: név és a választott szak neve.

A felvételi intézményi eljárási díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

A jelentkezéseket a következő címen fogadjuk:

Postai úton:
Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Tanulmányi Osztály
2600 Vác, Konstantin tér 1-5.

A képzés tervezett kezdete: 2018. szeptember
A képzés díja: 120 000 Ft /félév

A képzés időtartama: 4 félév
A képzés gyakorisága: félévente 6-8 péntek délután (14.00-től kb. 18.00-ig) és 6-8 szombat egész nap (9.00-től kb. 17.00-ig)

Az oktatás helyszíne: 1201 Budapest, Török Flóris utca 227-229.
Megközelíthetőség:

A képzést csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk.

Szakfelelős:
Dr. Mészáros László
Képzési idő:
4 félév
Tagozat:
Levelező

Tovább az eszköztárra