A szakirányú továbbképzési szak megnevezése

Gyermek- és ifjúságvédelem szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma: 

FF/1237-7/2014.

A létesítő intézmény neve: 

Debreceni Egyetem

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

Szakvizsgázott pedagógus (gyermek- és ifjúságvédelem szakterületen)

A szakirányú továbbképzés képzési területe

Pedagógusképzés képzési terület

A felvétel feltételei
  • Pedagógusképzés képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél.
  • Legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat

Fontos szabály: az alapképzési szinthez kapcsolódó szakirányú továbbképzésben részt vehetnek a felvétel feltételeként meghatározott alapképzésre épülő mesterképzésben, valamint a képzési területnek vagy ágnak megfelelő egységes osztatlan képzésben végzettek is. A felvétel feltételeként megjelölt végzettségi szint tehát a minimum szintet jelenti. Ebben az esetben azonban fel kell hívni a mesterfokozattal rendelkező hallgató figyelmét, hogy a képzés kizárólag az alapfokozatban megszerzett ismeretekre épül.

A képzési idő

4 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

120 kredit

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek;
a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

Személyes kompetenciák:
  • szociális érzékenység; empátia; meggyőző kommunikáció; felelősségtudat; szervezőkészség; döntésképesség; önfejlesztés; kreativitás; kitartás; rugalmasság; etikus viselkedés, problémamegoldó készség.
  • képesek a gyermek- és ifjúságvédelmi intézményi feladatok szervezésére, tervezésre, együttműködésre
Társas kompetenciák:
  • kapcsolatteremtő és fenntartó készség; konfliktuskezelési, mediálási készség; team munkára való alkalmasság.
Módszerkompetenciák:
  • összehasonlító és ok-okozati összefüggések feltárásának; készsége; rendszerező képesség.

A képzés során elsajátítandó személyes adottságok, készségek:

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A szakirányú továbbképzésben résztvevők a megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek alapján a pedagógus kollégákkal, a szülőkkel, a különböző segítő szolgáltatást nyújtó intézményekkel.

A szakvizsgázott gyermek- és ifjúságvédő pedagógus felismeri a hátrányos helyzetet és a veszélyeztetettséget indukáló tényezőket, mind az elsődleges, mind a másodlagos szocializációs színtéren. Képes mozgósítani saját erőforrásait és a külső erőforrásokat: a szakembereket és a különböző intézményeket az okok megszüntetésében.

A szakvizsgázott gyermek- és ifjúságvédő pedagógus képessé válik megtervezni a gyermek-, ifjúságvédelem programját, prevenciós és korrekciós feladatait az intézményekben, amelyek a következők lehetnek: óvoda, általános és középiskola, diákotthon, kollégium, nevelési tanácsadó, pedagógiai szakszolgálat intézményei, gyermekjóléti szolgálat, családsegítő szolgálat, gyermekek és családok átmeneti otthona, területi gyermekvédelmi szakszolgálat, gyermekotthon, lakásotthon, lakóotthon, közművelődési intézmények, civil szervezetek.

Folyamatosan tájékoztatja az érintetteket a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokról.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték
Kötelező ismeretkörök: 55 kredit

Közigazgatási vezetési ismeretek; Nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet és környezete; A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága; A pedagógus a nevelési-oktatási intézményben; Sajátos pedagógiai-pszichológiai ismereteket igénylők nevelése, oktatás

Választott ismeretkörök: 55 kredit

Család-, ifjúság és gyermekvédelem; Gyermek-, ifjúság- és családsegítés; A gyermekvédelmi szakember mint segítő

A szakdolgozat kreditértéke

10 kredit

A számonkérés módja

Félévenként vizsgák és gyakorlati jegyek tantárgyanként.

A záróvizsgára bocsátás feltételei

A záróvizsga eredményes letételének feltételei: az előírt vizsgák eredményes letétele és más tanulmányi követelmények teljesítése, a szakdolgozat elkészítése, benyújtása. A szakmai tárgyakat átfogó - komplex - szóbeli vizsga, a szakdolgozat megvédése.

Érdeklődni lehet:

tovabbkepzes@avkf.hu

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 5.

Jelentkezés módja: Jelentkezési felületen

Csatolandó dokumentumok:

A felvételi intézményi eljárási díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

A jelentkezéseket a következő címen fogadjuk:

Postai úton:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Tanulmányi Osztály
2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.

A képzés tervezett kezdete: 2021. szeptember

A képzés díja: 120 000 Ft/félév

Az oktatás helyszíne: 1201 Budapest, Török Flóris utca 227-229.

Megközelíthetőség:

Budapesti campus

A képzés időtartama: 4 félév

A képzés gyakorisága: félévente 6-8 péntek délután (14.00-től kb. 18.00-ig) és 6-8 szombat egész nap (9.00-től kb. 17.00-ig)

A képzést csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk.

Szakfelelős:

Dr. Csürkéné dr. Mándi Nikoletta

Képzési idő:

4 félév

Tagozat:

Levelező

Csatolmány:

Mintatanterv

Mintatanterv 2020-tól