A szakirányú továbbképzési szak megnevezése

Gyermek- és ifjúsági irodalmi szakember szakirányú továbbképzési szak

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

Gyermek- és ifjúsági irodalmi szakember

A szakirányú továbbképzés képzési területe

Bölcsészettudomány képzési terület

A felvétel feltételei
 • Bölcsészettudomány, hitéleti, művészet, művészetközvetítés vagy pedagógusképzés képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél.
A képzési idő

2 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

60 kredit

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek;
a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A gyermek- és ifjúsági irodalmi szakember szakirányú továbbképzés célja a gyermek- és ifjúsági irodalommal kapcsolatos, szerteágazó intézményrendszer szakembereinek képzése. Az intézményrendszer egyes feladatköreit jelenleg több-kevesebb gyakorlati tapasztalattal rendelkező, de rendszeres képzésben nem részesült kollégák látják el. A képzés átfogó ismereteket igyekszik közvetíteni a gyermek- és ifjúsági irodalomról: a gyermek- és ifjúsági irodalom intézményrendszerében dolgozók ezt jelenleg csak részleteiben, a saját munkaterületük keretei között ismerik.

A szakképzettséggel a hallgató alkalmassá válik

 • az oktatás, a pedagógiai-pszichológiai, a vizuális nevelés, a szociális, a vallási-etikai, a könyvtári, a gyermekkönyves szakmai stb. intézményrendszerekben az elsajátított kompetenciák segítségével a gyermekkultúrának a saját szakterületével kapcsolatos jelenségeire, problémáira szakszerű és kreatív megoldásokat alkalmazzon;
 • az oktatott, átfogó tudásanyaggal a gyermekirodalommal, gyermekkultúrával foglalkozó intézmények működésének jobb áttekintésében is segítséget nyújtani.

A képzést elvégző szakemberek a gyermekirodalmi intézmények, programok szakszerű működtetéséhez, vezetéséhez, a részrendszerek együttműködési formáinak kialakításához is segítséget kapnak; nemzetközi példákat is bemutató megoldási formákat ismerhetnek meg.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

 • a gyermek- és az ifjúsági irodalom – különösen a magyar gyermekirodalom – kánon és stílustörténetei folyamatainak átfogó ismerete;
 • a gyerekkönyv-kiadás intézményrendszerének áttekintése és a történeti előzmények ismerete;
 • a gyermekirodalom helye a kultúra, a nevelés és a gyógyítás komplex intézményrendszerében;
 • a gyermek- és ifjúsági irodalom sajátos műfajainak áttekintése;
 • a gyermekirodalom alkalmazhatósága a gyermekpszichológiában és pedagógiában;
 • a gyermekirodalom műfajok és a fejlődéspszichológiai szempontok együttes alkalmazása: nemek és korcsoportok problémáinak ismerete;
 • elemzési és problémamegoldó készségek fejlesztése, az európai és a nemzeti kultúra közvetítése a gyermekirodalmi művek segítségével;
 • a gyermekirodalom alkalmazott területein való eligazodás;
 • a művészetterápiás módszerek, az olvasóvá nevelés programjainak, a programok módszereinek ismerete, az élményközpontú és az értelmező olvasást segítő pedagógiai technikák elsajátítása;
 • gyakorlatorientált kompetenciák megszerzése: műhelygyakorlatok, kreatív írás a gyerekkönyves műfajok sajátos szerkesztői ismereteinek, fogásainak kompetencia-szintű ismerete, a kritikai szövegek (kritikák, ismertetések, recenziók) írása;
 • a gyermekirodalom vizuális értelmezésének elsajátítása.

A képzés során elsajátítandó személyes adottságok, készségek:

 • problémafelismerő és -megoldó készség,
 • széles körű műveltség,
 • elemző- és értelmezőkészség,
 • empátia,
 • érdeklődés a gyermek- és ifjúsági irodalom iránt,
 • együttműködési képesség,
 • tolerancia,
 • rugalmasság,
 • kreativitás,
 • megfelelő önismeret, önértékelési képesség,
 • a minőség iránti elkötelezettség,
 • humánus/etikus/vallásos viszonyulás a gyermek- és ifjúsági irodalomhoz,
 • rendszerező képesség,
 • szervezőképesség,
 • képesség önálló munkavégzésre vagy csapatmunkában való részvételre.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A gyermek- és ifjúsági irodalmi szakember szakirányú továbbképzésben végzettek a megszerzett ismereteket különösen az alábbi területeken és munkakörben alkalmazhatják:

Pedagógusok, gyermekkönyvtári munkatársak, gyermekkönyv-kiadói munkatársak, (gyermek-)színházak, játszóházak munkatársai, olvasóklub-hálózatok munkatársai és vezetői, könyvkereskedelem, kulturális újságírás és média, múzeumpedagógia, (gyermek-) irodalmi illetve színház- és filmkritika, kulturális menedzsment, rendezvényszervezés, a gyermek- és ifjúsági problémákkal foglalkozó vagy kulturális civil szervezetek, közoktatás-irányítási szakemberek.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték
Kánonok a gyermek- és ifjúsági irodalomban: 10 kredit

A gyermek- és ifjúsági irodalom a nyugati kánonban; A magyar gyermek- és ifjúsági irodalom története; A gyermek és ifjúsági lektűr változatai.

Műfajelmélet, műfajtörténet: 10 kredit

Műfajtörténet; Gender-problémák; Meseelméletek és mesekutatás.

Műelemzések, befogadáselméletek: 10 kredit

Gyereklíra; Elbeszélő irodalom; Színpadi és filmelemzések.

Alkalmazott gyermekirodalom: 10 kredit

Pszichológia és gyermekirodalom; Művészetterápia; Az olvasásra nevelés programjai.

Műhelygyakorlatok: 10 kredit

Szerzői-műfordítói műhely; Szerkesztői műhely; Kortárs kritikai műhely.

A szakdolgozat kreditértéke

10 kredit

A számonkérés módja

Félévenként vizsgák és gyakorlati jegyek tantárgyanként.

A záróvizsgára bocsátás feltételei

A záróvizsga eredményes letételének feltételei: az előírt vizsgák eredményes letétele és más tanulmányi követelmények teljesítése, a szakdolgozat elkészítése, benyújtása. A szakmai tárgyakat átfogó - komplex - szóbeli vizsga, a szakdolgozat megvédése.

Érdeklődni lehet:

tovabbkepzes@avkf.hu

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 5.

Jelentkezés módja: Jelentkezési felületen

Csatolandó dokumentumok:

A felvételi intézményi eljárási díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

A jelentkezéseket a következő címen fogadjuk:

Postai úton:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Tanulmányi Osztály
2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.

A képzés tervezett kezdete: 2021. szeptember

A képzés díja: 120 000 Ft/félév

Az oktatás helyszíne: 1201 Budapest, Török Flóris utca 227-229.

Megközelíthetőség:

Budapesti campus

A képzés időtartama: 2 félév

A képzés gyakorisága:

A képzést csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk.

Szakfelelős:

Dr. Zóka Katalin

Képzési idő:

2 félév

Tagozat:

Levelező

Csatolmány:

Mintatanterv 2018