A szak megnevezése

Szociálpedagógia mesterképzési szak

specializációk/válaszható műveltségi területek a szakon (indításuk a jelentkező hallgatók létszámától függ)
 • Specializáció nincsen, de a teljes képzés kiemelt hangsúlyt fektet a pedagógiai kompetenciák fejlesztésére és az empirikus társadalomtudományi szemlélet és gyakorlat elsajátítására.
felvételi követelményekkel kapcsolatos információk
 • Elfogadható alapdiplomák:
  • szociálpedagógia BA,
  • szociális munka BA,
  • illetve szociálpedagógia szociális munkás alapképzési szak (korábbi rend szerint)
  • Továbbá valamennyi főiskolai, egyetemi, BA vagy MA szintű képzettség, amelynek megszerzése során a hallgató összességében legalább 25 kreditszámban tanult a pedagógia, a pszichológiai, a szociológia és egyéb társadalomtudományi területekhez tartozó tantárgyakat. (A kreditrendszer kialakítása előtt végzettek tárgyairól és azok kreditértékéről a Kreditátviteli Bizottság dönt.) A képzés során a felvételikkor elismert kreditekhez további pótkrediteket szükséges gyűjteni, hogy azok összértéke elérje az 50 kreditet.
 • Meghirdetett képzések 2019 szeptemberi kezdéssel
felvételivel foglalkozó tanulmányi főmunkatárs és elérhetőségei
 • Czerman Józsefné
 • Tel: +36-27 / 511-150 / 401-es mellék
 • E-mail: felvi@avkf.hu
érettségi/felvételi követelmények
 • Pontszámítás: 60 pont a felvételi beszélgetés + 30 pont oklevél minősítés + 10 többletpont. (fogyatékosság: 5 pont / gyermekgondozás: 5 pont / hátrányos helyzet: 5 pont).
 • Szakmai elbeszélgetés kb. 10-15 perc, célja a felvételiző motiváltságának felmérése.

 

 • Választható témák:
  • A szociálpedagógus hivatása és helye a 21. században
  • A szociálpedagógia elmélete, helye a szociális segítő szakmákon belül
  • A mai magyar társadalom alapvető szociális problémái
  • Segítő és oktatási intézmények funkciói és diszfunkciói
  • Esetkezelés, családsegítés
  • Az egyház szociális tanítása a 21. században

 

 • Ajánlott irodalmak a felkészüléshez:
  • Bódi Ferenc – Fábián Gergely: Helyi szociális ellátórendszer Magyarországon (2016)
  • Pasqualetti Ilona: Balogvilág (2017)
  • Mándi Nikoletta: Diskurzusok, horizontok (Szociálpedagógia 2017/1-2) – MŰHELY rovat
  • Lakner Zoltán: Egyház és társadalom (2012)
  • Sárkány Péter: Szociálpedagógiai elméletek (2011)
  • Sárkány Péter – Tamáska Máté (szerk.): A tanulás helyei: iskolaépítészet (2017)
  • Társadalmi Riport (2016) és (2018)
  • Temesváry Zsolt: A szociális munka és a szociálpedagógia modern elméletei (2018)
Idegennyelvi követelmény
  • A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elisme, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
alkalmassági vizsga
 • nincs
a szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
 • végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat
 • A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:
  • szakképzettségek: okleveles szociálpedagógus
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Social Pedagogue
képzési terület
 • társadalomtudomány
a képzés helyszíne(i)
 • Vác, 2600 Vác, Konstantin tér 1-5.
működő tagozat
 • levelező (2019 őszétől), 40 állami és 10 önköltséges hely (önk. 300.000 ft)
 • nappali (2019 őszétől), 40 állami és 10 önköltséges hely (önk. 300.000 ft)
az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma
 • 120 kredit
a képzési idő félévekben
 • 4 félév
a szak képzési célja
 • A képzés célja olyan okleveles szociálpedagógusok képzése, akik tudományos igényű ismeretekkel rendelkeznek a társadalom működéséről és zavarairól, a devianciákról, a speciális szükségletű csoportokról, a köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás nevelési és fejlesztési feladatairól, illetve általában ismerik a szociális szakterületet. A képzés kiemelt figyelmet fordít a gyermek- és ifjúsági korosztályra, valamint családjuk segítésére, ugyanakkor a szociálpedagógiát tágan értelmezve általános tudást és kompetenciákat ad a segítő munkához.
 • További cél, hogy az mesterképzés elvégzése után az oklevéllel rendelkező szociálpedagógus szakember önállóan vagy csoportban végzendő kutatási, szakértői, oktatási, döntéshozói, irányítási, tervezési és szervezési feladatokat tudjon ellátni. A legmotiváltabb hallgatók képesek legyenek tanulmányaikat magasabb, doktori szinten is folytatni.
a szak képzési és kimeneti követelményei

a) tudása

 • Ismeri a szociálpedagógia történetét, korszerű elméleteit és módszereit.
 • Ismeri a társadalom működésének szabályszerűségeit, értelmezi annak összefüggéseit, a társadalmilag kedvezőtlen helyzeteket előidéző okok feltárásának lehetőségeit.
 • Ismeri a gyermek-, család- és ifjúságvédelmi, valamint a szociális szolgáltatások vezetéséhez, minőségbiztosításához szükséges szakmai ismereteket.
 • Ismeri a sajátos szükségletű csoportok, a nemzetiségek szociológiai ismérveit, a szociálpedagógiai beavatkozás tervezésének lehetőségeit.
 • Ismeri a hátránykezelés hazai trendjeit, jó gyakorlatait.
 • Ismeri a szociálpedagógia témájában megjelent aktuális tudományos publikációkat, eredményeit.
 • Ismeri a társadalmi jelenségek, a szociális problémák kutatási és elemzési módszereit; rendelkezik kutatás módszertani ismeretekkel.
 • Ismeri a társadalmi döntéshozás mechanizmusát, a különböző érdekérvényesítési csatornákat, az érdek-ütköztetés fórumait és a döntések befolyásolásának etikus módszereit.
 • Ismeri a korábban elsajátított idegen nyelven a szociálpedagógiai szakkifejezéseket.
 • Ismeri a szociálpedagógiával szoros kapcsolatban lévő társtudományok lényegi összefüggéseit és főbb irányzatait.
 • Ismeri a szociálpedagógia területén az infokommunikációs technológiák alkalmazásának lehetőségeit és a lehetséges kockázatait a köznevelési és egyes felnőttképzési intézményi szintű problémák sokoldalú feltárására, elemzésére.

b) képességei

 • Képes szakmai állásfoglalás kialakítására és kutatási feladatok elvégzésére.
 • Képes szakmai tapasztalatait, tudományos igénnyel összefoglalni, elemezni.
 • Képes ágazati szintű minőségbiztosítási feladatok elvégzésére és irányításra.
 • Képes konfliktusok kezelésére, a mediáció, a helyreállító és jóvátételi gyakorlatok alkalmazására.
 • Képes hátránykezelő, sajátos szociálpedagógiai nevelési, oktatási fejlesztési stratégiák tervezésére és megvalósítására.
 • Képes a hazai és nemzetközi szakirodalom feltárására, feldolgozására és szakmai munkája során leszűrt következtetések gyakorlati alkalmazására.
 • Képes a társadalmi jelenségek tudományos elemzésére, és a kutatási módszerek szakszerű alkalmazására.
 • Képes a személyközi kapcsolatokban hatékony kommunikációra; intézményen belüli és kívüli partnerekkel való interdiszciplináris és interprofesszionális együttműködésre.
 • Képes az idegen nyelvű szociálpedagógiai szakkifejezések használatára, és a nemzetközi szakirodalom elsajátítására.
 • Képes a társtudományok tudományos ismeretanyagát alkalmazni.
 • Képes az infokommunikációs eszközök tudományos célú alkalmazására.

c) attitűdje

 • Rendelkezik a saját szakterületének multidiszciplináris szemléletével, kialakult szakmai identitással, hivatástudattal.
 • Rendelkezik szakmai önbizalommal, megfelelő önértékeléssel, szakmai elképzeléseit képviseli, a szakmai kritikát építő jelleggel fogalmazza meg.
 • Rendelkezik a folyamatos tanulásra, önfejlesztésre és a szociális szakma fejlesztésére irányuló elkötelezettséggel.
 • A szakmai minőség iránt elkötelezett, a szociális terület sajátos minőségbiztosítási irányelveit figyelembe veszi.
 • Támogatja a fenntartható fejlődés elméleti és gyakorlati erőfeszítéseit, szakmai elképzeléseinek megvalósítása során azt figyelembe veszi.
 • Nyitott az újszerű szakmai ismeretek megszerzésére, a szociális innovációkra, az innovációk eredményeit kritikusan szemléli, a szakterületet szakmai és etikai értékrendjével összhangban alkalmazza azokat szakmai munkája során.
 • A társadalmi esélyegyenlőség javításának és mindenfajta előítélet, hátrányos megkülönböztetés elutasításának elkötelezett híve a szakmai és közéleti tevékenysége során egyaránt.
 • A hazai szakmai kapcsolatok ápolása mellett a nemzetközi szakmai kapcsolatok kialakítására, nemzetközi szakemberekkel való együttműködésre nyitott.
 • Nyitott a szakmai konferenciákon való részvételre, szakmai folyóiratokban való publikálásra és ismeretei megosztására.
 • Betartja a szociális munka és a tudományos kutatás etikai elveit.
 • Szociális szakmai tevékenysége során a nemzetközi és a nemzeti értékeket integráltan képviseli.
 • Határozottan kiáll a globális és lokális szociális problémák megoldására irányuló szakmai törekvések mellett.

d) autonómiája és felelőssége

 • Felelősséget vállal a szociálpedagógusként végzett munkájáért.
 • A köznevelési vagy szociális intézményi szervezeti struktúrában elfoglalt helyének megfelelően részt vesz az intézményi szakmai egységek kialakításában, működtetésében, irányításában.
 • Törekszik a folyamatos szakmai önképzés megvalósítására, felelősségteljesen építi fel saját szakmai karrierjét.
 • Felelős az irányítása alá tartozók szakmai életpályájának alakulásáért, támogatja a munkatársak szakmai fejlődését, segíti karrierjük kibontakoztatását.
 • A szociálpedagógus szakmai érdekeket legjobb tudása szerint képviseli és elkötelezetten szolgálja.
 • Részt vesz és felelős szerepet vállal a szociálpedagógia hazai és nemzetközi szervezeteinek működésében, a szociálpedagógiai szakmai érdekérvényesítő fórumok munkájában.
 • Szociálpedagógiai szakmai tudását, befolyását felelősséggel érvényesíti annak érdekében, hogy az intézményben, szervezetben végzett minőségi munkavégzést elismertesse.
 • A társadalmi egyenlőség elveit szem előtt tartva a szociális ellátórendszer korszerűsítésében, továbbfejlesztésében önállóan, felelősségteljesen vesz részt.
 • Szociálpolitikai koncepciók kidolgozásában, megvitatásában, megvalósításában részt vesz.
 • Személyes felelősséggel van munkájában és munkatársai tekintetében a szakmai és etikai elvek betartása iránt, kliensei és kutatási alanyai biztonsága és személyes adatainak védelme iránt.
mintatantervek

I. FÉLÉV

 • A tudományelmélet és kutatásmódszertan alapjai (Tamáska Máté)
 • Társadalmi rétegződés (Tamáska Máté)
 • Bevezetés az etikába (Sárkány Péter)
 • Nyelvi és kommunikációs nevelés és hátránykompenzálás (Zóka Katalin)
 • Vizuális nevelés a hátrányok kezelésében (Takács Szilvia - Pázmány Ágnes)
 • A család rendszerszintű megközelítése (Cs. Mándi Nikoletta)
 • Szociálpedagógiai elméletek (Sárkány Péter)

II. FÉLÉV

 • Kutatásmódszertan, kvalitatív kutatások (Elekes Györgyi)
 • Csoportvezetési technikák (Szarka Emese)
 • Vallásszociológia (Udvarvölgyi Zsolt)
 • Szociálpszichológia (Elekes Györgyi)
 • Idegennyelvű szakszöveg olvasás (B. Streitmann Ágnes)
 • Tehetséggondozás és személyiségfejlesztés (Gombás Judit)
 • Zenei nevelés a hátránykezelésben (S. Pécsi Rita)
 • Szakmai gyakorlat I. (Tamáska Máté)

III. FÉLÉV

 • A társadalomkutatás gyakorlata: a szociális térképezés (Tamáska Máté)
 • Életkorok szociológiája (Elekes Györgyi)
 • Matematikai készségek fejlesztése (Libor Józsefné)
 • Élménypedagógia a szociálpedagógiai munkában (Baksa Brigitta)
 • A szociális ellátórendszer működése (Cs. Mándi Nikoletta)
 • Szakdolgozat előkészítő
 • Szakmai gyakorlat II. (Tamáska Máté)

IV. FÉLÉV

 • Szakdolgozat
 • Összefüggő terepgyakorlat és feldolgozás (Tamáska Máté)
gyakorlati képzés
 • A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgató alkalmazza a képzés törzsanyagában elsajátított tudását, attitűdjeit, képességeit, felelősségét. A gyakorlat két részből áll. Az első rész kutatás módszertani gyakorlat, melynek során a hallgatók terepfelmérést végeznek hátrányos helyzetű településen vagy hátrányos helyzetűek felkarolását végző intézményben, intézményekben. A terepgyakorlat célja, hogy a hallgatók saját élményeiken keresztül tapasztalják meg a tudományos adatgyűjtés technikáit, alkalmazási nehézségeit, kifejlődjön az a sajátos, a későbbi minőségbiztosítási eljárásokban is alkalmazandó attitűd, mely a források és adatok értő, de kritikus elemzésén nyugszik. A szakmai gyakorlat 1-2 tárgyak kapcsolódnak az adott félév kutatás módszertani kurzusához, csak azzal együtt vehetők fel.
 • A második rész a hat hetes egybefüggő gyakorlat külső intézményben a képzés 4. félévében, amely során a leendő okleveles szociálpedagógus a tanult módszereket, attitűdöket és ismereteket alkalmazza a szociális és gyermekvédelmi intézményekben, köznevelési intézményekben vagy egyéb, leendő képesítésének megfelelő helyen. Egybefüggő gyakorlatra a hallgató csak akkor mehet, ha a 3. félév végéig előírt krediteket teljesítette. A gyakorlóhelyen a hallgatónak képesnek kell lennie átlátni az adott intézmény rendszerszintű működését, nyílt és rejtett funkcióit, a csoportdinamikáját, mely képessége alkalmassá teszi az okleveles szociálpedagógust vezetői, csoportvezetői és középvezetői feladatok ellátására is. Az egybefüggő gyakorlat során az okleveles szociálpedagógustól elvárható, hogy kollégáival együttműködő viszonyt alakítson, részt vegyen, illetve adott esetben maga kezdeményezzen esetmegbeszélő, szupervízió, esetkonferencia alkalmakat és azokat önállóan legyen képes elemezni, értelmezni, nem csupán önreflektív módon, hanem a tudományosan alátámasztott minőségbiztosítási eljárások precizitásával és részletességével.
 • Terephelyek: A terepi kutatási módszertani gyakorlat csak a gyakorlatvezető tanárral egyeztetett helyszínen és időben végezhető. Az egybefüggő intézményi gyakorlat helyszíne a megadott listából választható. Igény szerint és kivételes esetekben a hallgató javasolhat más gyakorlóhelyet is. Annak megfelelőségét a gyakorlatvezető ellenőrzi, megvizsgálja, hogy a gyakorlóhely biztosítja-e a megfelelő tapasztalattal rendelkező, felsőfokú végzettséggel rendelkező tereptanárt és a szakmai munkakörülményeket. Pozitív döntés esetén a főiskola egyedi szerződést köt a gyakorlóhellyel.
 • Gyakorlati feldolgozás: A gyakorlati munkával párhuzamosan a hallgatók rendszeren konzultálnak a gyakorlatvezetővel és egymással is, terepnaplót vezetnek. A gyakorlat elején, közepén és végén közös előkészítő, értékelő és prezentációs napot tartanak, ahol megoszthatják egymással várakozásaikat, első élményeiket és tapasztalataikat, illetve ötleteket, eligazítást kapnak az értékeléshez szükséges munkaanyag elkészítéséhez.
a szakfelelős és elérhetőségei
 • Dr. habil. Tamáska Máté
 • E-mail: tamaska.mate@avkf.hu
a tanulmányi előadó és elérhetőségei
 • Pósáné Barankó Mária
 • E-mail: posane.maria@avkf.hu