A szak megnevezése

Tanító alapképzési szak

Tanító alapképzési szak német nemzetiségi szakiránnyal

Tanító alapképzési szak cigány/roma nemzetiségi szakiránnyal

specializációk/kötelezően választható műveltségterületek a szakon (indításuk a jelentkező hallgatók létszámától függ)
  • magyar nyelv és irodalom, v.
  • idegen nyelv (angol), v.
  • matematika, v.
  • ember és társadalom, v.
  • természetismeret, v.
  • ének-zene, v.
  • vizuális nevelés, v.
  • informatika, v.
  • testnevelés és sport
  • részletes információk
felvételi követelményekkel kapcsolatos információk
felvételivel foglalkozó tanulmányi főmunkatárs és elérhetőségei
  • Czerman Józsefné
  • Tel: +36-27 / 511-150 / 401-es mellék
  • E-mail: felvi@avkf.hu
érettségi/felvételi követelmények
Idegennyelvi követelmény
    • Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. A nemzetiségi szakirányon és az idegen nyelv műveltségi területen végzettek esetén a sikeres záróvizsga a felsőfokú (C1), komplex nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja.
alkalmassági vizsga
a szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
  • végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat
  • A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:
    • szakképzettségek:
      • tanító
      • nemzetiségi tanító (német, cigány-roma)
    • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:
      • Primary School Teacher
      • Ethnic  Minority  (German, Roma) Primary School Teacher
képzési terület
  • pedagógusképzés
a képzés helyszíne(i)
  • Vác
működő tagozat
  • nappali
  • levelező
az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma
  • 240 kredit
a képzési idő félévekben
  • 8 félév
a szak képzési célja
  • A képzés célja tanítók képzése, akik – a változó társadalmi szükségleteknek, az általános iskolai nevelés-oktatás céljainak megfelelően – képesek a tanulók személyiségének komplex fejlesztésére, a tanító teljes szerepkörének betöltésére.
  • Felkészültek az általános iskola első négy évfolyamán valamennyi műveltségi terület és az első hat évfolyamán egy választott műveltségi terület nevelés-oktatás feladatainak ellátására, nemzetiségi szakirányon pedig az általános iskola első négy évfolyamán valamennyi műveltségi terület és az első hat évfolyamán a nemzetiségi anyanyelvi nevelés nevelés-oktatás feladatainak ellátására.
  • Felkészültek tanulmányok mesterképzésben történő folytatására
a szak képzési és kimeneti követelményei
mintatantervek
a szakfelelős és elérhetőségei
  • Dr. Baksa Brigitta
  • Tel: +36-30 / 537-3545
  • E-mail: baksa.brigitta@avkf.hu
a tanulmányi előadó és elérhetőségei
  • Gál Attila
  • Tel: +36-27 / 511-150 / 400-as mellék
  • E-mail: gal.attila@avkf.hu
komplex pedagógia-pszichológia alapvizsga tételek pedagógiából és pszichológiából