HALLGATÓI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

(kattintson a megtekintéshez!)


Kérjük válasszon az alábbi menüpontok közül!TÁJÉKOZTATÓ a szorgalmi időszakról 2018/2019. tanév II. félév

1) A 2018/19. tanév II. (tavaszi) félévének legfontosabb dátumai:

Szorgalmi időszak nappali tagozaton: 2019. február 4. – 2019. május 17.

Szorgalmi időszak levelező tagozaton: 2019. február 2. – 2019. május 18.

Első tanítási nap nappali tagozaton: 2019. február 4.

Utolsó tanítási nap nappali tagozaton: 2019. május 17.

Tanítási napok levelező tagozaton:
2019. február 2., 9., 16., 23.,
2019. március 2., 9., 16., 23., 30.,
2019. április 6., 13., 27.,
2019. május 4., 11., 18.

Tavaszi szünet nappali tagozaton: 2019. április 17. – 2019. április 23.

Tanítási pótnap: 2019. május 20. (hétfő)

Vizsgaidőszak nappali és levelező tagozaton: 2019. május 20. – 2019. június 27.

Vizsgaidőszak szakirányú továbbképzési szakokon: 2019. május 13. – 2019. június 27.

Vizsgaidőszak záróvizsgázó hallgatók számára: 2019. május 20. – 2019. június 8.

Vizsgaidőszak záróvizsgázó hallgatók számára szakirányú továbbképzési szakokon: 2019. május 13. – 2019. június 1.

Szakdolgozatvédés csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus és tanító alapszakokon: 2019. június 13.

Záróvizsgák BA és MA szakos hallgatók számára: 2019. június 17. – 2019. június 21.

Záróvizsgák szakirányú továbbképzéses hallgatók számára: 2019. június 3 – 7.

2) A beiratkozással és a bejelentkezéssel (regisztráció) kapcsolatos határidők:

A bejelentkezés (regisztráció) időszaka a Neptun rendszerben: 2019. január 28. 0:00 – 2019. február 9. 24:00.

Késedelmes bejelentkezés (regisztráció): 2019. február 10. 0:00 – 2019. február 16. 24:00 /Különeljárási díj: 4.500 Ft/

3) A 2018/19. tanév II. (tavaszi) félévének legfontosabb – a tanulmányi ügyintézéshez kapcsolódó – dátumai:

Tantárgyfelvételi időszak nappali és levelező tagozatos hallgatók számára: 2019. január 28. – 2019. február 23.

Pótlólagos tantárgyfelvételi/ -leadási kérelmek leadás különeljárási díj megfizetésével nappali és levelező tagozaton: 2019. február 28. 12:00.
Kivételes tanulmányi rendre és óralátogatás alóli felmentésre irányuló kérelem leadásának végső határideje nappali és levelező tagozaton: 2019. február 9. 12:00.
Kreditelismertetési/tantárgyi felmentésre irányuló kérelem leadásának végső határideje nappali és levelező tagozaton: 2019. február 16. 12:00.

Tagozatváltási kérelem leadási határideje: 2019. augusztus 15. 12:00

Félévközi passziválás határideje: 2019. március 9. 12:00

4) A szakdolgozattéma-választási lap leadási határideje: 2019. március 30. 12:00

A szakdolgozat leadásának és a záróvizsgára jelentkezés határideje nappali és levelező tagozaton: 2019. április 17. 12:00 óra.

Különeljárási díj befizetésének végső határidő: 2019. április 27. 12:00 óra .

5) Diplomaátadó ünnepség időpontja: 2019. június 28. (péntek)

Regisztráció a Neptun-rendszerben: Ügyintézés/Beiratkozás bejelentkezés menüpontban a 2018/19/1 félév. A hallgató, aki szünetelteti jogviszonyát: „passzív státuszt nyilatkozik” (A TVSZ értelmében bármikor megteheti legfeljebb két egymást követő félévben. Ebben az esetben nem vehet fel kurzusokat a kurzusfelvételi időszakban.)Amennyiben a hallgató − bejelentkezését követően − a képzési időszak megkezdésétől számított egy hónapon belül nem kéri tanulmányainak szüneteltetését, az adott félév aktív félévnek minősül akkor is, ha a hallgató nem vesz részt a foglalkozásokon és nem tesz eleget egyetlen tanulmányi követelménynek sem.

Automatikusan szünetel a hallgatói jogviszony, ha a hallgató az adott félévre a tanulmányai folytatásához szükséges bejelentkezést nem végzi el vagy regisztrál, de nem vesz fel legalább egy kredit értékű tárgyat. A hallgató köteles a nyilvántartott adataiban bekövetkezett változást 8 napon belül bejelenteni a Tanulmányi Osztályon és rögzíteni a Neptun-rendszerben. A hallgatóról nyilvántartott, általa módosítható adatok helyességéért és teljességéért minden esetben a hallgató felel. Tárgyfelvétel a Neptun-rendszerben: Tárgyak/Tárgyfelvétel menüpontban.

Vác, 2019. január 3.

Tanulmányi Osztály


Tájékoztató a vizsgaidőszakról 2018/2019. tanév II. félév

Vizsgaidőszak nappali és levelező tagozaton: 2019. május 20. – 2019. június 27.

Vizsgaidőszak szakirányú továbbképzési szakokon: 2019. május 13. – 2019. június 27.

Vizsgaidőszak záróvizsgázó hallgatók számára: 2019. május 20. – 2019. június 8.

Vizsgaidőszak záróvizsgázó hallgatók számára szakirányú továbbképzési szakokon: 2019. május 13. – 2019. június 1.

Szakdolgozatvédés csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus és tanító alapszakokon: 2019. június 13.

Záróvizsgák BA és MA szakos hallgatók számára: 2019. június 17. – 2019. június 21.

Záróvizsgák szakirányú továbbképzéses hallgatók számára: 2019. június 3 – 7.

Vizsgajelentkezés a Neptun-rendszerben: 2019. május 1-től.A vizsgaidőpontok meghirdetése folyamatosan történik. A vizsgára jelentkezni és azt leadni a vizsgát megelőző nap déli 12 óráig lehet a Neptun-rendszerben.

Jelentkezés:

Vizsgák/Vizsgajelentkezés menüpontban a megfelelő vizsgaszűrések beállításával (2018/19 II. félév, összes tárgy) Vizsgák listázása gombbal

Lejelentkezés:

Vizsgák/Felvett vizsgák menüpontban a megfelelő vizsgaszűrések beállításával (2018/19 II. félév, összes tárgy) listázást követően a lehetőségek gombbal

Vizsgajelentkezéssel kapcsolatos problémákkal a tanszéki adminisztrátorokat keressék e-mailben!

Vizsgán csak az a hallgató vehet részt, aki személyazonosságát arra alkalmas arcképes igazolvánnyal igazolni tudja.

Szóbeli vizsgára a hallgatónak magával kell vinnie a kurzusteljesítési lapját, amit maga nyomtat ki.

(Kinyomtatni a NEPTUN rendszerből az alábbi helyen tudják:

Vizsgák/Felvett vizsgák menüpontban a megfelelő vizsgaszűrések beállításával

(2018/19 II. félév), az adott vizsga sorában a + gombra kattintva, majd a Vizsgaadatok kiválasztását követően:

“Vizsgabizonylat nyomtatása” gomb megnyomása (a bal alsó sarokban)

A vizsgabizonylatot csak felvett vizsgák esetében lehet kinyomtatni!

A kurzusteljesítési lapot a hallgatónak a szóbeli kurzuszáró számonkérésre (vizsga, szigorlat) magával kell vinnie, erre az oktató a vizsgán az érdemjegyet betűvel és számmal bejegyzi, és azt aláírásával igazolja.
A hallgató a NEPTUN-rendszerben szereplő a szóbeli vizsga értékelésére vonatkozó kifogásának bizonyítékául egyedül a kurzusteljesítési lap szolgál.
A kurzusteljesítési lapot a hallgató megőrzi. A kurzusteljesítési lap – mivel nincs hitelesítve – leckekönyv-kivonatként nem használható fel.

Szigorlat esetén a hallgató az előbbieken túl köteles kinyomtatni és magával vinni a vizsgára mindazokat, a NEPTUN-rendszerből kinyomtatott félévek indexsorait, amelyek bizonyítják, hogy teljesítette az adott szigorlat előfeltételi tárgyait.

A vizsgáról való igazolatlan távolmaradást az oktató a vizsgalapon és a Neptun-rendszerben egyaránt nem teljesítettként értékel. A vizsgáról való igazolatlan hiányzások beszámítanak a sikertelenül teljesített számonkérések számába.”

A Tanulmányi Osztálynak nincs jegybeírási jogosultsága, így minden esetben az oktatónak jelezze, ha az adott tantárgyból nem kapott érdemjegyet.

TVSZ 35.§ (4) Az oktató a kurzus vagy a vizsgakurzus értékelését a vizsgalapon és a kurzusteljesítési lapon az érdemjegy (minősítés) betűvel és számmal való bejegyzésével, aláírásával és a dátum megadásával igazolja. A bejegyzést a vizsgalapon, vagy elektronikus leckekönyv esetén a kurzusteljesítési lapon azonos tartalommal kell rögzíteni. Az oktató, vagy a kurzus megtartásáért felelős oktatási szervezeti egység vezetője a kurzus értékelését legkésőbb az eredmény megszületését – külső értékelés, pl. iskolai gyakorlat értékelése esetén az értékelést tartalmazó dokumentum kézhezvételét – követő munkanapon köteles a Neptun rendszerben is rögzíteni. Ha a hallgató eltérést, téves bejegyzést tapasztal, erről a vizsgajegy beírásától számított 1 héten belül, záróvizsgázó hallgató 3 napon belül tehet észrevételt. Eltérés, vitatott helyzet esetén a Tanulmányi Osztály vizsgálatot kezdeményez. A hallgató a leckekönyvben, elektronikus leckekönyv esetén a kurzusteljesítési lapon törlést vagy javítást nem végezhet, e szabály megszegése esetén számolnia kell a közokirat-hamisítás büntetőjogi következményeivel.

TVSZ 36.§ (2) A gyakorlati jegyet a vizsgaidőszak második hetének végéig kell megadni. Ezen rendelkezés alól, a szakmai gyakorlat, az iskolai és a köznevelési gyakorlat kivételt képez.

TVSZ 37.§ (3) A vizsgaidőszakban teljesített írásbeli részből (is) álló kollokvium eredményét 5 munkanapon belül kell kihirdetni. A vizsgadolgozatokat a következő félév végéig kell megőrizni.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hallgatók csak akkor tudnak vizsgára jelentkezni, ha minden tartozásukat kiegyenlítették a főiskola felé.

Bővebben a vizsgajelentkezéssel kapcsolatban az alábbi linken találhatnak információkat.

Sikeres felkészülést kívánunk!

Tanulmányi Osztály