HALLGATÓI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

(kattintson a megtekintéshez!)


Kérjük válasszon az alábbi menüpontok közül!TÁJÉKOZTATÓ a szorgalmi időszakról 2018/2019. tanév I. félév

1.) Szorgalmi időszak nappali tagozaton: 2018. szeptember 3. (hétfő) – 2018. december 14. (péntek)

Szorgalmi időszak levelező tagozaton: 2018. szeptember 1. (szombat) – 2018. december 15. (szombat)

Szorgalmi időszak szakirányú továbbképzési szakokon: 2018. szeptember 1. (szombat) – 2018. december 15. (szombat)

Tanévnyitó Veni Sancte szentmise: 2018. szeptember 3. (hétfő) 11:00 óra

Első tanítási nap nappali tagozaton: 2018. szeptember 3. (hétfő)

Utolsó tanítási nap nappali tagozaton: 2018. december 14. (péntek)

Tanítási napok levelező tagozaton (alap- és mesterképzésen):
2018. szeptember 1., szeptember 8., szeptember 15., szeptember 22., szeptember 29.
2018. október 6., október 13., október 20., október 27.,
2018. november 10., november 17., november 24.,
2018. december 1., december 8., december 15.

Őszi szünet nappali tagozaton: 2018. október 29. (hétfő) – 2018. november 2. (péntek)

Őszi szünet levelező tagozaton: 2018. november 3. (szombat)

Első tanítási nap őszi szünet után nappali tagozaton: 2018. november 5. (hétfő)

A félév során elmaradt órák pótlására szolgáló nap: 2018. december 17. (hétfő)

Téli szünet: 2018. december 24. (hétfő) – 2019. január 2. (szerda)

2) A bejelentkezéssel (regisztráció) kapcsolatos határidők:

Gólyatáborban részt vevő első éves hallgatók beiratkozása: 2018. augusztus 28. (kedd) 10:00 óra

Első éves nappali tagozatos hallgatók beiratkozása: 2018. augusztus 28. (kedd) 10:00 óra
Első éves levelező tagozatos hallgatók beiratkozása: 2018. szeptember 1. (szombat) 9:00 óra
A pótfelvételi eljárásban felvett hallgatók beiratkozása: 2018. szeptember 1. (szombat) 9:00 óra
A bejelentkezés (regisztráció) időszaka a Neptun rendszerben: 2018. augusztus 28. (kedd) 00:00 – szeptember 7. (péntek) 24:00
Késedelmes bejelentkezés (regisztráció) különeljárási díj megfizetésével: 2018. szeptember 8. (szombat) 00:00 – szeptember 14. (péntek) 24:00 /Különeljárási díj: 4.500 Ft/

3) A 2018/19. tanév I. (őszi) félévének legfontosabb – a tanulmányi ügyintézéshez kapcsolódó – dátumai:

Tantárgyfelvételi időszak nappali és levelező tagozatos hallgatók számára: 2018. augusztus 28. (kedd) 00:00 – 2018. szeptember 20. (csütörtök) 24:00

Pótlólagos tantárgyfelvételi és tantárgyleadási kérelmek leadása különeljárási díj megfizetésével nappali és levelező tagozaton: 2018. szeptember 28. (péntek)

Kivételes tanulmányi rendre és óralátogatás alóli felmentésre irányuló kérelem leadásának végső határideje: 2018. szeptember 20. (csütörtök)

Kreditelismertetési/tantárgyi felmentésre irányuló kérelem leadásának végső határideje nappali és levelező tagozaton: 2018. szeptember 28. (péntek)

Tagozatváltási kérelem leadási határideje: 2018. augusztus 31. (péntek)

Félévközi passziválás határideje: 2018. október 8. (hétfő)

4) A szakdolgozat (portfólió) leadásának és a záróvizsgára jelentkezésnek határideje nappali és levelező tagozaton: 2018. november 17. (szombat)

8.000 Ft különeljárási díj befizetése esetén a végső határidő: 2018. december 1. (szombat)

5) Főiskolai nyílt napok a 2018/19. tanév I. (őszi) félévében: november vége, január eleje, február eleje

6) Diplomaátadó ünnepség időpontja: 2019. február 1. (péntek)

Regisztráció a Neptun-rendszerben: Ügyintézés/Beiratkozás bejelentkezés menüpontban a 2018/19/1 félév. A hallgató, aki szünetelteti jogviszonyát: „passzív státuszt nyilatkozik” (A TVSZ értelmében bármikor megteheti legfeljebb két egymást követő félévben. Ebben az esetben nem vehet fel kurzusokat a kurzusfelvételi időszakban.)

Amennyiben a hallgató − bejelentkezését követően − a képzési időszak megkezdésétől számított egy hónapon belül nem kéri tanulmányainak szüneteltetését, az adott félév aktív félévnek minősül akkor is, ha a hallgató nem vesz részt a foglalkozásokon és nem tesz eleget egyetlen tanulmányi követelménynek sem.

Automatikusan szünetel a hallgatói jogviszony, ha a hallgató az adott félévre a tanulmányai folytatásához szükséges bejelentkezést nem végzi el vagy regisztrál, de nem vesz fel legalább egy kredit értékű tárgyat. A hallgató köteles a nyilvántartott adataiban bekövetkezett változást 8 napon belül bejelenteni a Tanulmányi Osztályon és rögzíteni a Neptun-rendszerben. A hallgatóról nyilvántartott, általa módosítható adatok helyességéért és teljességéért minden esetben a hallgató felel. Tárgyfelvétel a Neptun-rendszerben: Tárgyak/Tárgyfelvétel menüpontban.

Vác, 2018. augusztus 3.

Tanulmányi Osztály


Tájékoztató a vizsgaidőszakról 2018/2019. tanév I. félév

Vizsgaidőszak nappali és levelező tagozaton: 2018. december 17. (hétfő) – 2019. január 31. (csütörtök)

Vizsgaidőszak szakirányú továbbképzési szakon: 2018. december 17. – 2019. január 31.

Vizsgaidőszak záróvizsgázó FOKSZ, BA, MA szakos hallgatók számára: 2018. december 17. (hétfő) – 2019. január 12. (szombat)

Vizsgaidőszak záróvizsgázó hallgatók számára szakirányú továbbképzési szakokon: 2018. december 17. (hétfő) – 2019. január 5. (szombat)

Záróvizsgák FOKSZ, BA, MA szakos hallgatók számára: 2019. január 16. (szerda) – január 18. (péntek)

Záróvizsgák szakirányú továbbképzéses hallgatók számára: 2019. január 9. (szerda) – január 11. (péntek)

Vizsgajelentkezés a Neptun-rendszerben: 2018. december 1-től.

A vizsgaidőpontok meghirdetése folyamatosan történik. A vizsgára jelentkezni és azt leadni a vizsgát megelőző nap déli 12 óráig lehet a Neptun-rendszerben.

Jelentkezés:

Vizsgák/Vizsgajelentkezés menüpontban a megfelelő vizsgaszűrések beállításával (2018/19 I. félév, összes tárgy) Vizsgák listázása gombbal

Lejelentkezés:

Vizsgák/Felvett vizsgák menüpontban a megfelelő vizsgaszűrések beállításával (2018/19 I. félév, összes tárgy) listázást követően a lehetőségek gombbal

Vizsgajelentkezéssel kapcsolatos problémákkal a tanszéki adminisztrátorokat keressék e-mailben!

Vizsgán csak az a hallgató vehet részt, aki személyazonosságát arra alkalmas arcképes igazolvánnyal igazolni tudja.

Szóbeli vizsgára a hallgatónak magával kell vinnie a kurzusteljesítési lapját, amit maga nyomtat ki.

(Kinyomtatni a NEPTUN rendszerből az alábbi helyen tudják:

Vizsgák/Felvett vizsgák menüpontban a megfelelő vizsgaszűrések beállításával

(2018/19 I. félév), az adott vizsga sorában a + gombra kattintva, majd a Vizsgaadatok kiválasztását követően:

“Vizsgabizonylat nyomtatása” gomb megnyomása (a bal alsó sarokban)

A vizsgabizonylatot csak felvett vizsgák esetében lehet kinyomtatni!

A kurzusteljesítési lapot a hallgatónak a szóbeli kurzuszáró számonkérésre (vizsga, szigorlat) magával kell vinnie, erre az oktató a vizsgán az érdemjegyet betűvel és számmal bejegyzi, és azt aláírásával igazolja.
A hallgató a NEPTUN-rendszerben szereplő a szóbeli vizsga értékelésére vonatkozó kifogásának bizonyítékául egyedül a kurzusteljesítési lap szolgál.
A kurzusteljesítési lapot a hallgató megőrzi. A kurzusteljesítési lap – mivel nincs hitelesítve – leckekönyv-kivonatként nem használható fel.

Szigorlat esetén a hallgató az előbbieken túl köteles kinyomtatni és magával vinni a vizsgára mindazokat, a NEPTUN-rendszerből kinyomtatott félévek indexsorait, amelyek bizonyítják, hogy teljesítette az adott szigorlat előfeltételi tárgyait.

A vizsgáról való igazolatlan távolmaradást az oktató a vizsgalapon és a Neptun-rendszerben egyaránt nem teljesítettként értékel. A vizsgáról való igazolatlan hiányzások beszámítanak a sikertelenül teljesített számonkérések számába.”

A Tanulmányi Osztálynak nincs jegybeírási jogosultsága, így minden esetben az oktatónak jelezze, ha az adott tantárgyból nem kapott érdemjegyet.

TVSZ 35.§ (4) Az oktató a kurzus vagy a vizsgakurzus értékelését a vizsgalapon és a kurzusteljesítési lapon az érdemjegy (minősítés) betűvel és számmal való bejegyzésével, aláírásával és a dátum megadásával igazolja. A bejegyzést a vizsgalapon, vagy elektronikus leckekönyv esetén a kurzusteljesítési lapon azonos tartalommal kell rögzíteni. Az oktató, vagy a kurzus megtartásáért felelős oktatási szervezeti egység vezetője a kurzus értékelését legkésőbb az eredmény megszületését – külső értékelés, pl. iskolai gyakorlat értékelése esetén az értékelést tartalmazó dokumentum kézhezvételét – követő munkanapon köteles a Neptun rendszerben is rögzíteni. Ha a hallgató eltérést, téves bejegyzést tapasztal, erről a vizsgajegy beírásától számított 1 héten belül, záróvizsgázó hallgató 3 napon belül tehet észrevételt. Eltérés, vitatott helyzet esetén a Tanulmányi Osztály vizsgálatot kezdeményez. A hallgató a leckekönyvben, elektronikus leckekönyv esetén a kurzusteljesítési lapon törlést vagy javítást nem végezhet, e szabály megszegése esetén számolnia kell a közokirat-hamisítás büntetőjogi következményeivel.

TVSZ 36.§ (2) A gyakorlati jegyet a vizsgaidőszak második hetének végéig kell megadni. Ezen rendelkezés alól, a szakmai gyakorlat, az iskolai és a köznevelési gyakorlat kivételt képez.

TVSZ 37.§ (3) A vizsgaidőszakban teljesített írásbeli részből (is) álló kollokvium eredményét 5 munkanapon belül kell kihirdetni. A vizsgadolgozatokat a következő félév végéig kell megőrizni.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hallgatók csak akkor tudnak vizsgára jelentkezni, ha minden tartozásukat kiegyenlítették a főiskola felé.

Bővebben a vizsgajelentkezéssel kapcsolatban az alábbi linken találhatnak információkat.

Sikeres felkészülést kívánunk!

Tanulmányi Osztály

Tovább az eszköztárra